لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله كانون وكلاي دادگستري خراسان
سالنامه - شماره دوم - ۱۳۸۵

فهرست اصلي:
صفحه ۱
   * مشخصات مجله
   * يادداشت سردبير
   * حكومت قانون و جامعه مدني
استاد دكتر ناصر كاتوزيان

   * مديريت نظام حقوقي راه حلي براي مشكلات حقوقي كشور
فرهاد امام

صفحه ۲
   * مهلت عادله «Terme de Grace »
دكتر محمد آبادي

   * داور در حقوق داخلي و تجارت بين المللي
دكتر حسين خزاعي

صفحه ۳
   * تاثيرفسخ بايع برانتقال مبيع از سوي خريدار
محمد مهدي صفا كيش

صفحه ۴
   * نقد و بررسي لايحه ديوان عدالت اداري
رسول مقصود پور

صفحه ۵
   * بررسي يك پرونده وقرارداد مبناي آن
محمد علي سعيدي

   * درآمدي برحقوق مالكيت فكري
طوبي صادقي

صفحه ۶
   * ماهيت حقوقي قرارداد ورزشي
احمد بهراميه

   * آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
به نقل از روزنامه رسمي كشور

صفحه ۷
   * «آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري»
   * آراء وحدت رويه شوراي عالي ثبت
   * نظرات مشورتي حقوقي
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi