لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته


خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام(صفحه۵۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور
  * مراسم سالروز استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري، در كانون كرمانشاه و ايلام برگزار شد.
  * همكار ارجمند جناب آقاي روح اله وكيلي درگذشت برادر گراميتان را تسليت عرض مي نمائيم
  * برگزاري مراسم باشكوه حقوق بشر توسط كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
  * زنان مجرد بالاي ۱۸ سال براي خروج از كشور بايد اذن ولي داشته باشند
-------------------------------------------------------------  * راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور

قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است
                                       
شماره۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيات عـمومي ديوان عالي كشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ راس ساعت ۹ روز سه‌شنـبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه و شركت روسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عـالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيـل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد براساس گزارش ۱۹۲۸ـ ۲/۱۱/۱۳۸۵ واصله از حوزه قضايي شهرستان ملاير از شعب اول و چهارم دادگاههاي تجديدنظر استان همدان طي دادنامه‌هاي ۱۰۱۲ـ ۳۰/۷/۱۳۸۵ و ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ با استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدي و ماده ۲۷۷ قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراء مذكور ذيلاً منعكس مي‌گردد:
۱ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ۸۵/۶۳۰ شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان خانم مريم امامقلي‌وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره از بابت مهريه ما في‌القباله به طرفيت شوهرش آقاي داوود زهره‌وند اقامه دعوي كرده كه به شعبه چهارم دادگاه عمومي ملاير ارجاع و به كلاسه ۸۴/۷۲۳ ثبت گرديده است.
آقاي داوود زهره‌وند نيز متقابلاً به طرفيت خواهان اصلي به خواسته رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهريه مورد مطالبه اقامه دعوي نموده كه در همين شعبه تحت شماره ۸/۵۹۱ ثبت و با پرونده قبلي توام گرديده است. دادگاه رسيدگي كننده پس از بررسي لازم ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه‌هاي ۲۳۱ـ۲۳۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ به شرح ذيل راي صادر نموده است:
« در خصوص دعوي خواهان، خانم مريم امامقلي‌وند به طرفيت خوانده آقاي داوود زهره‌وند ... مبني بر تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (تعداد ۷۰۰ عدد سكه تمام بهار آزادي و يك سفر حج عمره) و دعوي تقابل... آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت... خانم مريم امامقلي‌وند... مبني بر تقاضاي صدورحكم بر اعسار از تاديه دفعتاً واحده مهريه همسرش... و تقسيط آن... با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه مستند ابرازي خواهان كه رونوشت مصدق سند رسمي نكاحيه پيوست كه دلالت بر تحقق علقه زوجيت دائم بين طرفين پرونده با تعيين تعداد هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره به عنوان مهريه عندالمطالبه جهت زوجه مي‌نمايد، نظر به اينكه حسب مندرجات قانوني به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد و با عنايت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبني بر پرداخت دين (مهريه) و برائت ذمه خويش و با توجه به تقاضاي زوج مبني بر اعسار از توديع دفعتاً
واحده مهريه و تقسيط آن و با لحاظ برگ استشهاديه محلي ابرازي توسط زوج، موداي شهادت شهود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقيقات محلي معموله و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دين و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوي زوجه را در مطالبه مهريه از زوج وارد تشخيص، مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ ق.م راي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد. با عنايت به دعوي تقابل زوج، دعوي مشاراليه نيز مورد پذيرش دادگاه قرار گرفت و از تاديه دفعتاً واحده مهريه معسر تشخيص داده شد، با لحاظ ميزان محكوم‌به و وضعيت مالي زوج مستنداً به مواد ۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدي راي بر پرداخت يكجاي ۳۵ عدد سكه تمام بهار آزادي و تقسيط مابقي مهريه از قرار هر شش ماه سه عدد سكه تمام بهارآزادي و لحاظ يك سفر حج عمره و معادل‌سازي آن با ارزش سكه و تاديه آن بر مبناي فوق در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد...» خواهان دعوي تقابل (زوج) از حكم صادره تجديدنظرخواهي نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان به كلاسه ۸۵/۶۳۰ ثبت و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۰۱۲ـ۳۰/۷/۱۳۸۵ منتهي گرديده است: « درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت خانم مريم امامقلي‌وند نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهارم محاكم عمومي ملاير در رابطه با نحوه تقسيط مهريه با دقت در اين امر كه تقسيط در مقابل محكوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد لذا بدواً بايستي به محكوم‌به معين دادنامه صادر شود آنگاه در اين مورد اتخاذ تصميم شود، با رعايت مواد ۲۰ـ ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوي صادر و اعلام مي‌شود. اين راي قطعي است.»
۲ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه ۸۵/۱۲۲۵ شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان، خانم فائزه باقري بطرفيت شوهرش آقاي عباس زنگنه بخواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه به تعداد ۶۸۲ عدد سكه تمام بهار آزادي اقامه دعوي كرده است كه براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه دوم دادگاه عمومي ملاير ارجاع گرديده، خوانده دعوي نيز متقابلاً با ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفيت خواهان اصلي (زوجه) اقامه دعوي نموده كه آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و تواماً مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه‌هاي ۷۰۷، ۷۰۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقري به طرفيت آقاي عباس زنگنه به خواسته صدور راي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (۶۸۲ عدد سكه بهار آزادي) دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات اصحاب دعوي، عقدنامه اصحاب دعوي، نظر به اينكه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالك مهريه مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه دخل و تصرفي در آن بنمايد طي دادنامه‌هاي ۷۰۷ و ۷۰۸ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۵ دعوي خواهان را وارد تشخيص داده مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آيين‌دادرسي مدني و ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مبادرت به صدور راي بر محكوميت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سكه بهارآزادي به نرخ روز در حق خواهان مي‌نمايد و در خصوص دعوي تقابل آقاي عباس زنگنه به طرفيت خانم فائزه باقري مبني بر اعسار از پرداخت محكوم‌به با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات خواهان دعوي تقابل، شغل مشاراليه و وضعيت مالي وي، عدم ارائه ادله يا بينه از سوي خوانده مبني بر ملائت خواهان در پرداخت يك جاي مهريه، دعوي خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ از قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدني و تبصره ذيل ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، دعوي خواهان را وارد تشخيص مبادرت به صدور راي بر اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه نموده و خواهان را مكلف كرده هر فصل دو سكه بهار آزادي تا تاديه دين در حق خواهان پرداخت نمايد» و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در مقام رسيدگي به اعتراضـات معموله طـي دادنـامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ به شرح ذيـل مبادرت به صدور راي نموده است:
« در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي عباس زنگنه و خانم فائزه باقري بطرفيت يكديگر نسبت به دادنامه ۸۵/۷۰۸ صادره از شعبه دوم عمومي ملاير در پرونده كلاسه ۸۴/۱۴۸۰، نظر به اينكه از سوي تجديدنظر خواهان ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نيامده و دادنامه تجديدنظر خواسته از حيث رعايت قواعد و اصول آيين‌دادرسي مدني فاقد اشكال موثر مي‌باشد و جهات تجديدنظرخواهي با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذكر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تاييد مي‌نمايد، اين راي قطعي است.»
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب چهارم و دوم دادگاههاي عمومي ملاير با استناد به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار و ۲۷۷ قانون مدني به دعاوي اصلي مطالبه مهريه و طاري ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن تواماً رسيدگي نموده و با قبول دعاوي اعسار، ايداع اقساطي مهريه را در حكم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهريه، مورد لحوق قرار داده‌اند كه پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرقوم با توجه به اين امر كه در مورد اعسار، تقسيط در مقابل محكوم‌به مصداق دارد و تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد و بايستي نسبت به محكوم‌به معين، دادنامه قطعي صادر شود آنگاه در اين خصوص اتخاذ تصميم نمايند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومي ملاير را در مورد قبول ادعاي اعسار نقض و حكم به رد آن صادر نموده است، ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان بموجب دادنامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومي ملاير، مبني بر قبول ادعاي زوجه براي مطالبه مهريه و قبول ادعاي زوج به اعسار از پرداخت يك‌جاي آن را مورد تاييد قرار داده و چون به ترتيب مذكور از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان همدان با استنباط از مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدي و ماده ۲۷۷ قانون مدني و تبصره ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي آراء مختلف صادر گرديده است، لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح آن را جهت بررسي و عندالاقتضا صدور راي وحدت رويه قضايي دارد.

ج ـ نظريه دادستان كل كشور: تاييد راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان
شماره رديف: ۸۵/۵۲
راي شماره: ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز راي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين راي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور
بالا
فهرست اصلي


  * مراسم سالروز استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري، در كانون كرمانشاه و ايلام برگزار شد.

يكشنبه ۷/۱۲/۱۳۹۰
                                       
رئيس كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام :

«بايد سازمان جديدي براي كانون هاي وكلا طراحي شود»مراسم سالروز استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري، در كانون كرمانشاه و ايلام برگزار شد.

رئيس كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در اين مراسم كه در تالار انتظار شهر كرمانشاه برگزار شد، ضمن خيرمقدم به حاضران و تبريك هفته وكيل و روز وكيل مدافع كفت :

سال روز استقلال كانون وكلا را در حالي برگزار مي كنيم كه يك سال را در بيم و اميد لايحه جامع وكالت كه قرار است از سوي قوه قضائيه تهيه شود به سر برديم.

كيومرث سپهري افزود : نكته اصلي اين لايحه ميزان رعايت استقلال كانون و حق دفاع شهروندان از نظر انطباق با استانداردهاي شايسته و بين المللي خواهد بود كه اميدواريم استقلال كانون و وكيل به نحو كامل تامين شود .

وي افزود: همه ما مي دانيم «عدالت بالاترين ارزش هاست» در زمانه حاضر با توجه به پيشرفت و توسعه جوامع و پيچيده شدن امور اجتماعي و انساني به تبع پيشرفت هاي صنعتي و مادي و نيز سست شدن اخلاقيات و اعتقادات
درصد قابل توجهي از افراد جامعه، تشخيص و اعمال و اجراي عدالت به مراتب سخت تر و تخصصي تر شده است. از سوي ديگر تضاد بين منافع و خواست هاي اشخاص با دستگاههاي دولتي كه از پشتوانه قدرت و امكانات برخوردار هستند زياد شده است .

سپهري خاطرنشان كرد: چرخه دستگاه حق گذاري و اجراي عدالت بايد مجهز به ابزارهايي باشد كه بطور متعارف و اصولي امكان اجراي عدالت واقعي را داشته باشد.

وي افزود: يكي از اين لوازم وجود قاضي متخصص، بي طرف، مدير و كاردان مي باشد، اما اين امر به تنهايي كافي نيست، وجود وكيل مدافع متخصص و مورد اعتماد و حرفه اي كه در مقابل سازمان پشتيبان خود پاسخ گو و مسوول باشد و از سوي قوه قضائيه مورد امر و نهي قرار نگيرد و از امنيت شغلي برخوردار باشداز ضرورت هاي دادرسي عادلانه است.

وي با بيان اينكه : ''هيچ توجيهي وجود ندارد كه قوه قضائيه بخواهد در امور وكالتي دخالت كند و هم امر قضاوت و هم امر دفاع را در اختيار داشته باشد'' خاطرنشان كرد: شان دستگاه قضائي، قضاوت كردن است، سامانه دفاع هم كه بايد مستقل باشد به عهده كانون وكلا و وكلاي مدافع است. اقتضاء ذات دفاع، استقلال از دستگاه قضايي و قضاوت است وگرنه خاصيت وجودي خود را از دست خواهد داد.

رئيس كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام تاكيد كرد: انتظار و توقع از قوه قضائيه، رعايت شوون وكالت و قضاوت است. ضمن اينكه در موازين شرعي و فقهي نيز نه تنها مانع و اشكال در اين زمينه وجود ندارد بلكه تاكيداتي هم وجود دارد . به علاوه از نظر بين المللي و استانداردهاي جهاني نيز، حق دفاع و داشتن وكيل مدافع مستقل جزء حقوق اوليه است.

سپهري در ادامه افزود: با توجه به شرايط روز و تحولات اجتماعي مهمي كه پيش آمده است، مخصوصاً با توجه به افزايش قابل توجه اعضاي كانون ها و ورود تعداد زيادي از جوانان مستعد به حرفه شريف و مقدس وكالت، اقتضا دارد كانون هاي وكلا در انجام امور سامانه دفاع، مطابق شرايط روز اقدام كرده و در راستاي تمهيد مقدمات اجراي حق دفاع، به شايستگي عمل نمايند، در اين راه كارهاي زيادي هست كه بايد انجام شود.

وي يادآورشد كه : با وجود شرايط و مقررات حاكم بر كانون ها به نظر مي رسد و بيم آن مي رود كانون ها نتوانند در تحولات سريع جامعه، پيشتاز باشند. مقرراتي كه براي چندصدنفر در زمان خود و باشرايط آن زمان متوليان امر دفاع، عالي بوده است، در حال حاضر نيازمند بازنگري و تكميل است.

سپهري افزود: بايد سازمان جديد براي كانون هاي وكلا طراحي و تعريف شودكه بتواند چندين ده هزار نفر و در آينده نه چندان دور چندين صد هزار نفر را از نظر آموزش هاي تخصصي، آئين رفتار حرفه اي، حقوق متقابل وكيل و موكل ، مسايل انتظامي، مسايل رفاهي و بازنشستگي و غيره راهبري نمايد. وجود هر گونه ضعف در اين مورد قطعاً ضربه اي است به استقلال كانون و وكيل.

وي با اشاره به وظيفه سنگين كانون ها در شرايط فعلي، خاطرنشان كرد :

در زمانه اي قرار داريم كه نيازمند اقدامات فوري و گوناگوني است كه كانون ها بايد با همكاري هم انجام دهند. انجام اين امور به وسيله هيات مديره ها به تنهايي به هيچ وجه ميسر نيست، بلكه همكاري و فداكاري و ايثار اعضاء را
مي طلبد.

رئيس كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در بخش ديگري از صحبت هاي خود به ذكر آمار هايي از عملكرد اين كانون پرداخت و گفت :

در حال حاضر تعداد اعضاي وكلا پايه يك دو استان ۴۹۵ نفر و تعداد كارآموزان ۱۹۲نفر مي باشد. البته ۷۱ نفر در حال انجام اختبار مي باشند و اكثريت آنها به زودي وكيل پايه يك خواهند شد.

همچنين ۴۰ نفر پذيرفته شده امسال كه ثبت نام شده اند به زودي پروانه كارآموزي براي آنان صادر خواهد شد.

سپهري يادآور شد : با توجه به اينكه بحث آئين رفتار حرفه اي و اخلاق حرفه اي در جريان است و در هيات مديره نيز به تصويب رسيده است، از همه همكاران تقاضا دارد در اين زمينه نيز كانون را كمك و همراهي فرمايند كه مسايل دقيق و فني و مطابق با ايده آلهاي روز تهيه شده و بعداً به اجرا گذاشته شود.

رئيس كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در پايان با اشاره به اينكه : كار طراحي زمين بلوار شهيد كشوري در دست اقدام است از همه همكاران صاحب نظر در اين زمينه دعوت نمود از نكته نظرات مغتنم خويش كانون را بهره مند نمايند.

لازم به ذكر است، رئيس كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در ابتداي صحبت هاي خود، ياد وكلاي درگذشته عضو اين كانون از جمله مرحومان نانكلي، دكتر كيهان، نوري، مسعودي، جليليان، فرزانه، رفعتي ،حديدي، نيك گو و نعيمي پور را گرامي داشت.
بالا
فهرست اصلي


  * همكار ارجمند جناب آقاي روح اله وكيلي درگذشت برادر گراميتان را تسليت عرض مي نمائيم

انالله و انا اليه راجعون
با نهايت تاسف مطلع گشتيم برادر گرامي همكار ارجمند و بزرگوار جناب آقاي روح اله وكيلي دعوت حق را لبيك گفته و به ديار باقي شتافته اند. به ايشان و خانواده معززشان تسليت عرض نموده براي آن مرحوم غفران و براي بازماندگان صبر مسئلت مي نمائيم.
كميسون انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري مراسم باشكوه حقوق بشر توسط كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

با حضور پروفسور جمشيد ممتاز (رييس اسبق كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد)
اهداء تنديس مهر (نشان تجليل از فعالان حقوق بشر در ايران) به پرويز پرستويي و بهمن پرورش
                                       
در بزرگترين و باشكوه ترين مراسم حقوق بشر ايران كه امشب ۱۸ دي ماه در كرمانشاه برگزار شد، تنديس مهر به «جمشيد ممتاز»، «پرويز پرستويي» و «بهمن پرورش» اهدا شد.
به گزارش خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، بزرگترين و با شكوه ترين مراسم حقوق بشر ايران امشب (۱۸ دي ماه) توسط كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام در تالار انتظار كرمانشاه برگزار شد.
بر اساس اين گزارش، در اين شب به ياد ماندني از سه چهره برتر و فعال حقوق بشري در سه حوزه بين المللي، كشوري و منطقه اي (كرمانشاه و ايلام) با اهداي تنديس مهر تجليل شد.
در بعد بين المللي از جايگاه علمي پروفسور جمشيد ممتاز، (رييس اسبق كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد و مولف كتب متعدد در خصوص حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه) با اهداي تنديس مهر تجليل به عمل آمد.
در بعد كشوري نيز از پرويز پرستويي به واسطه اقدامات بشردوستانه در كمك به زلزله زدگان آذربايجان شرقي با اهداي تنديس مهر تجليل شد.
همچنين در بعد منطقه اي كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام، از بهمن پرورش (غواص آبهاي آزاد كه تا كنون جان افراد بسياري را از مرگ نجات داده است) نيز با اهداي تنديس مهر تجليل به عمل آمد.
گفتني است؛ اين مراسم با حضور گسترده، وكلا، حقوقدانان، دانشجويان و دوستداران حقوق بشر در كرمانشاه برگزار شد.

سخنان پروفسور جمشيد ممتاز
پروفسور جمشيد ممتاز در مراسم اهداي تنديس حقوق بشر، گفت: حقوق بنيادي بشر حتي در شرايط اضطراري كشورها نيز نبايد مغفول بماند.
به گزارش خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، پروفسور جمشيد ممتاز، (رييس اسبق كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد و حقوقدان برجسته بين المللي) كه شب گذشته (۱۸ دي ماه) در بزرگترين مراسم حقوق بشر ايران در تالار انتظار شهر كرمانشاه تنديس مهر را دريافت كرد، در سخناني به بيان تفاوت ها و اشتراكات حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه پرداخت.
وي گفت: ترديدي نيست كه در كليه كتب حقوق بين الملل همواره تفكيكي بين حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه وجود دارد و علتش هم آن است كه هم تفاوت هايي باهم دارند و هم وجوه اشتراكي.
ممتاز، ادامه داد: حقوق بشر دوستانه يا حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه و يا حقوق جنگ مجموعه قواعدي است كه طرفين جنگ و درگيري مسلحانه (چه داخلي و چه خارجي) بايد رعايت كنند.
اين استاد برجسته حقوق بين الملل اظهار داشت: اين بخش از حقوق بين الملل (حقوق بشر دوستانه) سنگ بناي حقوق بين الملل بوده و هست.
وي خاطرنشان كرد: حقوق بشر دوستانه جايگاه والايي در مباحث حقوق بين الملل دارد و در بسياري از زمينه ها حقوق بشر دوستانه پيشرو نيز بوده است.
ممتاز همچنين در خصوص حقوق بشر نيز، گفت: منظور من در اينجا از حقوق بشر، آزادي هاي بنيادين نيست، بلكه منظورم آن مجموعه قوائدي است كه بر اساس اسناد جهاني، حكام قول رعايت آن را به شهروندان مي دهند و در مجموع تعهداتي كه دولتها در قبال رفتارشان به شهروندانشان مي دهند.
اين استاد برجسته حقوق بين الملل، ادامه داد: بايد بگويم كه تاكنون حقوق بشر بين المللي در مقايسه با حقوق بشر دوستانه از رشد كمتري برخوردار بوده است.
وي خاطرنشان كرد: در شرايط بحراني و به ويژه درگيري است كه بشر مورد تعرض قرار گرفته و حقوق بنيادينش مورد تجاوز قرار مي گيرد بنابراين در اين گونه موارد است كه بايد ببينيم حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مي تواند در حمايت از بشر چه نقش آفريني انجام دهد.
ممتاز تاكيد كرد: در كنار تمامي تفاوت هايي كه حقوق بشر با حقوق بشر دوستانه دارد اهداف مشتركي نيز ديده مي شود كه مهمترين آن اعتلاي جايگاه فرد در جامعه ملي و بين المللي است.
رييس اسبق كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد، گفت: بايد دولتها توجه داشته باشند كه حقوق بشر در زمان درگيري هاي داخلي و خارجي مسلحانه نيز رعايت شود.
وي يادآور شد: در تمامي اسناد بين المللي مواردي همچون؛ حق حيات، ممنوعيت شكنجه، اصل قانوني بودن جرم و جنايت، آزادي اديان و مذاهب و ممنوعيت سلب شخصيت حقوقي از فرد وجود دارد كه از آنها به عنوان حداقل هاي حقوق بنيادين بشر در تمام جهان ياد مي شود و دولتها در شرايط اضطراري هم بايد آنها را رعايت كنند.
اين استاد برجسته حقوق بين الملل تاكيد كرد: امروزه ديگر هيچ گونه ترديدي در اين زمينه وجود ندارد كه حقوق بنيادي بشر در هر زماني فارغ از شرايط آن سرزمين بايد توسط حكام رعايت شود.
وي ادامه داد: اما براي تعيين محدوده حق حيات (در شرايط جنگ) بايد به حقوق بشر دوستانه مراجعه كنيم و درآنجاست كه رزمنده مشخص مي شود و تنها اشخاص رزمنده طرفين در زمان جنگ هستند كه دولتها مي توانند حق حيات آنها را رعايت نكنند.
ممتاز همچنين تاكيد كرد: حكومتي كه مي خواهد شورشيان خود را سركوب كند تابع همان مقرراتي است كه در درگيري هاي مسلحانه بين المللي دارد.
اين استاد برجسته حقوق بين الملل در پايان خاطرنشان كرد: حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حكم دو عصاي زير بغل قربانيان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است.

سخنان پرويز پرستويي
پرويز پرستويي در بزرگترين مراسم حقوق بشر ايران كه در كرمانشاه برگزار شد، گفت: اولين باري كه از من پرسيدند چرا بازيگر شدي؟ گفتم كه درد باعث شد بازيگر شوم و امروز نيز همين را مي گويم «درد باعث شد كه بازيگر شوم».
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، پرويز پرستويي در بزرگترين و باشكوه ترين مراسم اهداي جايزه حقوق بشر ايران كه شب گذشته (۱۸ دي ماه) توسط كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام، در تالار انتظار شهر كرمانشاه برگزار شد، در قالب دكلمه كوتاهي اظهار داشت: «يادم باشد حرفي نزنم كه به كسي بر بخورد، نگاهي نكنم كه دل كسي بلرزد، خطي ننويسم كه آزار دهد كسي را، يادم باشد كه روز و روزگار خوش است و همه چيز بر وقف مراد است و تنها اين دل ماست كه دل نيست».
وي ادامه داد: من تاكنون چه از مراكز داخلي و چه برون مرزي، كم جايزه نگرفته ام ولي بايد بگويم كه امشب و كسب اين جايزه يكي از بزرگترين و پرافتخارترين شبها و لحظات زندگي ام است چرا كه از دستان كساني اين جايزه را دريافت مي كنم كه دم از حقوق بشر مي زنند.
پرستويي تصريح كرد: اولين باري كه از من پرسيدند چرا بازيگر شدي؟ گفتم كه درد باعث شد بازيگر شوم و امروز نيز همين را مي گويم «درد باعث شد كه بازيگر شوم».
اين بازيگر معروف سينماي ايران، افزود: در مدت ۱۰ سالي كه در دادگستري مشغول فعاليت بودم از نزديك با مشكلات و درد مردم در ارتباط بودم و همواره اين دغدغه را داشتم كه چگونه مي توان درد را فرياد زد و فكر كردم كه از طريق بازيگري مي توانم درد را فرياد بكشم.
وي تاكيد كرد: تنها چيزي كه مرا به سمت بازيگري كشاند، فرياد زدن دردهاي مردم و جامعه بوده و هست.
پرستويي در ادامه اظهار داشت: امسال در جشنواره فجر ۹۱ حضور نخواهم داشت و من امشب را براي خود اختتاميه جشنواره فجر ۹۱ مي دانم.
اين بازيگر سينماي ايران افزود: من معتقدم كه راهي را كه در پيش گرفته ام بايد ادامه دهم و ادامه خواهم داد.
او تاكيد كرد: اين به معناي عدم بازيگري ام نيست بلكه به خاطر آن اداي ديني است كه نسبت به مردم احساس مي كنم.
پرستويي با اشاره به كمكهاي مردم به زلزله زدگان آذربايجان شرقي، گفت: هر موقع كه زلزله آمده، همه دويده اند و كمك كرده اند اما يك چيز جا افتاده و آن توجه به مسائل روحي و رواني آسيب ديده گان است و من در ايامي كه در كنار زلزله زدگان آذربايجان شرقي بودم هر روز براي كودكان آنها برنامه اجرا مي كردم و در آنجا بود كه متوجه شدم كه بهترين راه را براي كمك انتخاب كرده ام.
او همچنين خبر از احداث يك خانه فرهنگ در فضايي به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع براي زلزله زدگان آذربايجان شرقي داد و افزود: قرار است كه در محوطه باز اين خانه فرهنگ به ياد هر عزيزي كه در اين زلزله از ميان ما رفته، يك نهال كاشته شود.

سخنان رئيس كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام
رييس كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام، گفت: مفاهيم حقوق بشر در فرهنگ ما چيزي تازه اي نيست هرچند كه آنگونه كه بايد آن را نشناسانده ايم.
به گزارش خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، كيومرث سپهري، در مراسم اهداي تنديس حقوق بشر به فعالان اين عرصه كه شب گذشته (۱۸ دي ماه) در محل تالار انتظار شهر كرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: بزرگداشت و تكريم انسانهايي كه سرمايه معنوي محسوب مي شوند امر پسنديده اي است و وظيفه هر گروه و نهادي است كه دغدغه اجراي عدالت، نظم و پيشرفت كشور را دارند، اين مهم را به جاي آورند.
وي ادامه داد: قدرداني از شخصيت هاي فعال حقوق بشر، عين رعايت عدالت و اجراي امر به معروف است.
رييس كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام، افزود: كرامت ذاتي انسان بر كسي پوشيده نيست چرا كه انسان اشرف مخلوقات است و همه مخلوقات براي سعادت او آفريده شده اند و اين كرامت ذاتي انسان همان حقوق بشر است.
سپهري خاطرنشان كرد: يقينا زير پا گذاردن كرامت انساني مجازاتهاي دنيوي و عذاب اخروي را به همراه دارد.
وي يادآور شد: بر اساس شريعت اسلام حقوق بشر ناشي از كرامت ذاتي انسان است، از طرف ديگر در ايران باستان ما منشور كورش كبير را در باب حقوق بشر داريم بنابراين بايد بگوييم كه مفاهيم حقوق بشر در فرهنگ ما چيز تازه اي نيست هرچند كه آنگونه كه بايد ان را نشناسانده ايم.
رييس كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام در پايان، گفت: به اميد روزي كه از حقوق بشر به عنوان ابزار استفاده نشود.

سخنان رئيس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام
يس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام، گفت: جامعه ما شديدا به تقويت اخلاق نيازمند است.
به گزارش خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، شهاب تجري، در مراسم اهداي تنديس حقوق بشر به فعالان اين عرصه كه شب گذشته (۱۸ دي ماه) در محل تالار انتظار شهر كرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: هر ساله دهم دسامبر برابر با ۱۹ آذر ماه مصادف است با روز جهاني حقوق بشر و از آنجا كه امسال اين روز در ايام عزاداري ابا عبداله الحسين (ع) بود لذا برگزاري مراسم روز حقوق بشر را به اين تاريخ موكول كرديم.
وي ادامه داد: امشب گردهم آمده ايم تا به اندازه توان و بضاعت خود و نه به اندازه شان و جايگاه رفيع (پروفسور جمشيد ممتاز، پرويز پرستويي و بهمن پرورش) از اين عزيزان تقدير به عمل آوريم.
تجري افزود: گرچه با اين تجليل و تقدير ها چيزي به شان و جايگاه اين عزيزان اضافه نمي شود اما ما به عنوان بخشي از جامعه حقوقي ايران با اين تقديرها، به شان خود مي افزاييم.
رييس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام، گفت: عملكرد اين سه بزرگوار در عرصه حقوق بشر تلنگري است كه بدانيم هنوز ذره اي از اخلاق در جامعه ي ما ديده مي شود.
وي تاكيد كرد: جامعه ما شديدا به تقويت اخلاق نيازمند است.
تجري اظهار داشت: جامعه ما امروز با معضلات بسياري در باب حقوق بشر مواجهه است اما به اعتقاد من بزرگترين چالش عدم گسترش فرهنگ پذيرش حقوق بشر در جامعه است.
اين مقام مسئول در كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام، گفت: نهله فكري كه امروزه مي تواند گره گشاي اين مشكل باشد و سعي كند كه بين تفكرات سنتي و مدرن رابطه ايجاد كند، روشنفكري ديني است.

اين همايش روز هجدهم ديماه سال جاري در تالار انتظار كرمانشاه برگزار گرديد.
بالا
فهرست اصلي


  * زنان مجرد بالاي ۱۸ سال براي خروج از كشور بايد اذن ولي داشته باشند

كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر امروز خود بررسي لايحه گذرنامه را به اتمام رساند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدحسين نقوي حسيني با بيان اين مطلب افزود: مطابق ماده ۱۵ اين لايحه كه به تصويب كميسيون رسيد تمامي اشخاصي كه ۱۸ سال تمام داشته باشند، مي‌توانند تقاضاي گذرنامه كنند.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي خاطر نشان كرد: همچنين مشمولين وظيفه عمومي با اجازه اداره وظيفه عمومي مي‌توانند گذرنامه دريافت كنند و نيز زنان متاهل در هر سني با موافقت كتبي شوهر مي‌توانند گذرنامه دريافت كنند و نيز زنان مجرد بالاي ۱۸ سال براي خروج از كشور بايد اذن ولي را داشته باشند ولي منعي براي دريافت گذرنامه ندارند.

وي افزود: همچنين در اين جلسه مصوب شد در صورتي كه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور حادث شود يا كساني كه به موجب ماده ۱۵ اين قانون صدور گذرنامه‌شان موكل به اجازه آنان است از اجازه خود عدول كنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگيري و گذرنامه وي تا رفع مانع ضبط مي‌شود.

نقوي حسيني خاطر نشان كرد: همچنين مطابق ماده ۱۷ براي نوزاداني كه از والدين ايراني مقيم خارج هنگام توقف مادر در ايران متولد مي‌شوند بدون نياز به موافقت پدر گذرنامه صادر مي‌شود و همچنين در مواردي كه در خارج از ايران شوهر ايراني در كشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد، اين حكم مجري است.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ اين لايحه نيز به تصويب رسيد، اظهار كرد: مطابق مواد مذكور، مدت اعتبار گذرنامه از تايخ صدور ۵ سال است و گذرنامه براي مسافرت به تمامي كشورها اعتبار دارد، مگر به كشورهايي كه دولت جمهوري اسلامي ايران در موارد مقتضي مسافرت اتباع ايران را به آن كشورها ممنوع يا محدود مي‌كند.

نقوي‌حسيني خاطرنشان كرد: در ادامه اين جلسه مواد ۲۱ تا آخر لايحه نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب اعضاي كميسيون امنيت ملي رسيد كه اين مواد ناظر بر جعل، كاربرد غيرقانوني و اقدامات خلاف قانون در صدور و بهره‌برداري از گذرنامه و جرايم مجازات جرايم مذكور است.

انتهاي پيام

كد خبرنگار: ۷۱۲۹۰
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi