لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
فهرست موضوعي مصوبات اتحاديه (صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * فهرست موضوعي مصوبات اتحاديه
  * اساسنامه اتحاديه
  * اتحاديه
  * آزمون پذيرش كارآموز وكالت
  * صدور پروانه
  * كميسيون ها
  * صندوق حمايت وكلا و كارگشايان
  * وكلاي پايه يك دادگستري
  * كارآموزان وكالت
  * نظامات
  * آيين كار اتحاديه
-------------------------------------------------------------  * اساسنامه اتحاديه

اساسنامه اوليه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
( مصوب ۲۱/۹/۱۳۸۱ همايش تهران و اصلاحات ۲۷/۳/۱۳۸۳ و ۲۸/۲/۱۳۸۴ )
به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي وظائف مربوط به كانونهاي وكلاي دادگستري ايران و نيل به اهداف مقرر كه در اين اساسنامه «اتحاديه» ناميده ميشود به شرح ذيل تشكيل ميگردد .

ماده ۱ - اعضاي اتحاديه به ترتيب تاريخ تاسيس عبارتند از كانونهاي وكلاي دادگستري موجود در اين تاريخ به اسامي :
كانون وكلاي دادگستري مركز , كانون وكلاي دادگستري اذربايجان شرقي و اردبيل , كانون وكلاي دادگستري فارس بوشهر كهكيلويه و بويراحمد , كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان و چهار محال بختياري و مركزي, كانون وكلاي دادگستري اذربايجان غربي و كردستان , كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان, كانون وكلاي دادگستري خراسان, كانون وكلاي دادگستري گيلان , كانون وكلاي دادگستري قزوين و زنجان، كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان، كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام، كانون وكلاي دادگستري همدان.

تبصره : كانونهاي وكلاي دادگستري كه بعد از اين تاسيس گردند با پذيرش اين اساسنامه و به صرف تقاضاي عضويت , پس از تائيد هيات عمومي عضو اتحاديه محسوب خواهند شد .

ماده۲ - تابعيت اتحاديه ايراني و مركز آن شهر تهران است.

ماده ۳ - اهداف اتحاديه عبارتند از :
۱-۳) كوشش بمنظور ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانون هاي وكلاي دادگستري

۲-۳) تدوين و تنقيح و پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات وكالت با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و ارائه آن به مراجع ذيصلاح

۳-۳) ايجاد هماهنگي بين كانون هاي عضو در ارتباط با قواي سه گانه

۴-۳) ارتقاء سطح معلومات علمي و تجربي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و كوشش در همگام ساختن جامعه وكالت با دست آوردهاي علمي و فن آوري‌هاي روز

۵-۳) بررسي و مطالعه ساختار اداري و تشكيلات ارجايي و مديريتي كانونها و پيشنهاد روش و راههاي اصلاح و بهبود كمي و كيفي آنها

۶-۳) ايجاد شبكه اطلاع رساني مشترك

۷-۳) حمايت از حقوق فردي و جمعي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و ارائه طرحاهاي لازم بمنظور بهبود وضعيت رفاهي آنها

۸-۳) اتخاذ تدابير مقتضي بمنظور برقراري ارتباط با اتحاديه بين المللي وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بين المللي

۹-۳) ارائه طرحهاي لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي شناخته شده اشخاص

ماده ۴ – سرمايه اتحاديه مبلغ ده ميليون ريال است كه ، نقدا پرداخت شده و اعضاي اتحاديه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود عملكرد يا سرمايه را ندارد و انجام معامله اعضاء با اتحاديه بدون تصويب هيات عمومي ممنوع است .

ماده ۵ – اتحاديه غير انتفاعي است .

ماده ۶ - اركان اتحاديه عبارتند از :

- هيات عمومي
- شوراي اجرائي
- بازرس

ماده ۷ -
هيات عمومي مركز از اعضاء اصلي و در غياب آنها اعضاي علي البدلهيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري ميباشد كه حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه ميدهد و در هر جلسه، هيات عمومي زمان و مكان جلسه بعدي را مشخص ميكند. دعوت به تشكيل جلسه هيات عمومي همواره از طريق ارسال دعوت نامه به كانون هاي مربوطه و با ذكر دستور جلسه با امضاء رئيس شوراي اجرايي با رعايت فاصله حداقل بيست روز از تاريخ دعوت نامه به پست يا ارسال فكس بعمل خواهد آمد.

تبصره: بنابه درخواست حداقل نصف كانون هاي عضو و يا اكثريت اعضاء هيات عمومي اتحاديه، ميتوان جلسات هيات عمومي را به طور فوق العاده تشكيل داد.

وظايف هيات عمومي عبارتند از:
۱- تعيين خط مشي كلي و سياستهاي اصلي اتحاديه
۲- انتخاب اعضاء شوراي اجرايي و يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل
۳- تعيين ميزان حق عضويت اعضاء و تصويب بودجه، ترازنامه و صورت مالي اتحاديه
۴- سلب عضويت از اعضاء و تغيير و اصلاح اساسنامه و انحلال اتحاديه


ماده ۸ - هر عضو هيات عمومي داراي يك راي است در صورتي كه هريك از اعضاء نتواند در جلسه حاضر شود ، مي تواند به يكي از اعضاي اصلي يا علي البدل هيات مديره ، با ذكر دليل مي تواند به يكي از اعضاء اصلي هيات مديره كانون خود نمايندگي دهد . هر عضو حاضر مي تواند فقط نمايندگي يك عضو غايب را برعهده گيرد و نمايندگي مزبور با امضاي رئيس يا نايب رئيس و مهر كانون متبوع معتبر مي باشد .

ماده ۹ - جلسات هيات عمومي با حضور اكثريت مطلق اعضاء رسميت مي يابد , جلسات توسط يك نفر رئيس و يك نفر دبير و دو نفر ناظر، كه از بين حاضرين با اكثريت اراء انتخاب مي شوند , اداره خواهد شد .
اتخاذ تصميم همواره با اكثريت مطلق اراء افراد حاضر در جلسه خواهد بود مگر در مورد انحلال اتحاديه و تغيير اساسنامه و سلب عضويت اعضاء كه با حضور سه چهارم اعضاء تشكيل و با اكثريت چهار پنجم اراء افراد حاضر اتخاذ تصميم ميگردد .

تبصره : اعمال حق راي منوط به پرداخت حق عضويت است .

ماده ۱۰ - هيات عمومي در اولين جلسه خود اعضاء شوراي اجرائي را انتخاب مي كند .

ماده ۱۱ - شوراي اجرائي متشكل از ده نفر وكيل پايه يك دادگستري با دارا بودن شرايط عضويت در هيات مديره كانونهاي وكلا خواهد بود كه براي مدت دو سال از كانون مركز دو عضو و از هر يك از ساير كانونها يك عضو انتخاب مي شوند . در صورت استعفاء و عزل يا چنانچه هريك از اعضاء شوراي اجرائي قادر به ادامه وظايف خود نباشند هيات عمومي نسبت به انتخاب عضو جديد معرفي شده از كانون مربوطه براي بقيه مدت دوره اقدام خواهد كرد . با تاسيس هركانون , يك عضو به شوراي اجرائي اضافه خواهد شد .
شورا در نخستين جلسه از بين خود يك رئيس و دو نايب رئيس و يك خزانه دار و دو منشي انتخاب مي نمايند .

ماده ۱۲ - جلسات شوراي اجرائي ، كه با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت ، بدوا توسط رئيس و در غياب وي توسط يكي از نواب شورا افتتاح و اداره خواهدشد . اتخاذ تصميم درخصوص موضوعات مطروحه در شورا با اكثريت اراء بوده و در صورت تساوي آراء ، عده اي كه رئيس شورا جز آنان است معتبر خواهد بود . همچنين شورا نسبت به تعيين شخص و يا اشخاصي كه از طرف اتحاديه حق امضاء خواهند داشت اقدام خواهد نمود .

تبصره : جلسات شوراي اجرايي به درخواست رئيس شورا يا پنجاه درصد اعضاي شوراي اجرايي با رعايت فاصله ده روز با ارسال دعوت نامه كتبي از طريق فاكس ويا پست الكترونيكي تشكيل خواهد شد و به جز موضوعاتي كه صرفا در صلاحيت هيات عمومي است نسبت به كليه امور اجرايي اتحاديه اتخاذ تصميم خواهد كرد .

( عبارت « كه با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت ، » و « عده اي كه رئيس شورا جز آنان است معتبر خواهد بود » اصلاحي ۲۷/۳/۸۳ )
( تبصره قبلي : جلسات شوراي اجرائي به دعوت ۵۰% اعضاي شوراي اجرائي در هرزمان قابل تشكيل خواهد بود . )

ماده ۱۳ - رئيس شوراي اجرائي , نماينده قانوني اتحاديه بوده و مجري تصميمات هيات عمومي و شوراي اجرائي است .

ماده ۱۴ - شوراي اجرائي ائين نامه هاي تشكيلاتي , اجرائي و مالي مربوط به اتحاديه را تهيه نموده و حداكثر ظرف مدت سه ماه براي تصويب به هيات عمومي ارائه خواهد نمود پيشنهاد دستور كار هيات عمومي بعهده شوراي اجرائي مي باشد .

ماده ۱۵ - منابع مالي اتحاديه عبارتند از :
- هدايا و كمكهاي مالي مستمر و يا ادواري همكاران ,
- درامدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات و شهريه كلاسهاي اموزشي
- درامدهاي اتفاقي اتحاديه ,
- حق عضويت ساليانه هريك از كانونهاي وكلا طبق مصوبه هيات عمومي اتحاديه .

ماده ۱۶ - سال مالي اتحاديه از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۱۷ - لوزم تشكيل اتحاديه در همايش مورخ ۱۱ و ۱۲ آبانماه سال ۱۳۸۱ شيراز به تصويب رسيد و متعاقبا اساسنامه آن با حضور نمايندگان كانون هاي كشور در تهران تهيه و سپس در همايش اصفهان تصويب و با انجام اصلاحاتي در همايش اروميه، نهايتا اساسنامه حاضر بعنوان آخرين اصلاحات آن در همايش ارديبهشت ماه مشهد تصويب گرديد. آئين نامه هاي موضوع ماده ۱۳ اين اساسنامه نيز پس از تصويب هيات عمومي جزء لاينفك اين اساسنامه خواهد بود.

اساسنامه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)
مصوب جلسه هيات عمومي اصفهان مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۸
مقدمه :
به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف مربوط به كانونهاي وكلاي دادگستري ايران و نيل به اهداف مقرر در اين اساسنامه '' اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران'' كه دراين اساسنامه اختصاراً اسكودا ناميده مي شود ، به شرح ذيل تشكيل مي گردد:
ماده ۱- اسكودا موسسه اي است غيرانتفاعي داراي شخصيت حقوقي مستقل كه از كانونهاي وكلاي دادگستري موجود دراين تاريخ به اسامي كانون وكلاي دادگستري مركز، كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي، كانون وكلاي دادگستري فارس كهكيلويه و بويراحمد ، كانون وكلاي دادگستري اصفهان و چهارمحال بختياري، كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي و كانون وكلاي دادگستري مازندران و كانون وكلاي دادگستري خراسان، كانون وكلاي دادگستري گيلان ، كانون وكلاي دادگستري قزوين، كانون وكلاي دادگستري قم و كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان، كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام ، كانون وكلاي دادگستري كردستان ، كانون وكلاي دادگستري گلستان ، كانون وكلاي دادگستري اردبيل و كانون وكلاي دادگستري استان مركزي و كانون وكلاي دادگستري بوشهر و كانون وكلاي دادگستري زنجان تشكيل مي شود.
تبصره : كانونهاي وكلاي دادگستري كه بعد از اين تاسيس گردند، با پذيرش اين اساسنامه و پس از تقاضاي عضويت و با تاييد هيات عمومي عضو اسكودا خواهند شد.
ماده ۲ – تابعيت اسكودا ايراني و مركز آن شهر تهران است .

اهداف :
ماده ۳- اهداف اسكودا عبارت است از ايجاد همسويي و هماهنگي كانونها د رامور ذيل :
الف – كوشش به منظور ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانونهاي وكلاي دادگستري.
ب- تدوين ، تنقيح و پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين وكالت و ساير قوانين با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و ارائه آن به مراجع ذيصلاح.
پ – ايجاد هماهنگي بين كانونهاي عضو در ارتباط با قواي سه گانه .
ت – ارتقاء سطح معلومات علمي و تجربي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و كوشش در همگام ساختن جامعه وكالت با دست آوردهاي علمي و فناوريهاي روز .
ث – بررسي و مطالعه ساختار اداري و تشكيلات اجرايي و مديريتي كانونها و پيشنهاد روش و راه هاي اصلاح و بهبود كمي و كيفي آنها.
ج- ايجاد شبكه اطلاع رساني مشترك.
چ – حمايت از حقوق فردي و جمعي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت.
ح- ارائه طرح هاي لازم به منظور برقراري ارتباط با سازمانهاي بين المللي وكلا و كانونهاي وكلاي دادگستري ساير كشورها ومجامع حقوقي بين المللي.
خ- ارائه طرح هاي لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي شناخته شده اشخاص.
ماده ۴- سرمايه اسكودا ده ميليون ريال است كه تماما و نقدا پرداخت شده است.
اركان و تشكيلات:
ماده ۵- اركان و تشكيلات اسكودا عبارتند از :
-هيات عمومي
-هيات رئيسه
-شورا ي اجرايي
-بازرسان

هيات عمومي :
ماده ۶- هيات عمومي مركب از اعضاي اصلي و د رغياب آنها اعضاي علي البدل هيات هاي مديره كانونهاي وكلاي دادگستري مي باشد كه حداقل سالي دوبار تشكيل جلسه ميدهد و در هر جلسه ، هيات عمومي زمان و مكان جلسه بعدي را مشخص مي كند. دعوت به تشكيل جلسه هيات عمومي همواره از طريق ارسال دعوتنامه به كانونهاي مربوطه و با ذكر دستور جلسه با امضاي رييس و در غياب رييس با امضاي يكي از نواب رئيس اتحاديه و با رعايت فاصله بيست روز از تاريخ تحويل دعوتنامه به پست يا ارسال فاكس به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱: بنا به درخواست حداقل نصف كانونهاي عضو و يا اكثريت اعضاء هيات عمومي اسكودا،مي توان جلسات هيات عمومي را به طور فوق العاده تشكيل داد.

تبصره ۲: در صورتي كه جلسه عادي هيات عمومي تشكيل شده باشد،اكثريت موضوع تبصره ۱ مي توانند تصميم به تبديل فوري جلسه به جلسه فوق العاده و افزودن مطلب يا مطالبي به دستور، بگيرند. انحلال اتحاديه و تغيير و اصلاح اساسنامه و سلب عضويت اعضاء در صورتي قابل طرح و بحث و اتخاذ تصميم خواهد بود كه اكثريت هاي لازم مذكور در ماده ۷ اساسنامه حاصل باشد.
ماده ۷- جلسات هيات عمومي با حضور اكثريت مطلق اعضاء رسميت مي يابد. جلسات توسط يك نفر رئيس ، دو نفر ناظر و يك منشي كه از بين حاضرين با راي مخفي و اكثريت نسبي انتخاب مي شوند اداره خواهد شد. اتخاذ تصميم همواره با اكثريت مطلق آراء افراد حاضر خواهد بود مگر در مورد انتخاب هيات رئيسه اسكودا و بازرسان كه در صورت عدم حصول اين اكثريت در دور اول راي گيري، در دور دوم همان جلسه ، اكثريت نسبي كافي خواهد بود. در مورد انحلال اسكودا و تغيير و اصلاح اساسنامه و سلب عضويت اعضاء ، جلسات با حضور سه چهارم اعضاء تشكيل و با اكثريت چهار پنجم آراء افراد حاضر اتخاذ تصميم مي شود.
تبصره: اعمال حق راي منوط به پرداخت حق عضويت است به استثناي كانونهاي جديد التاسيس كه بلافاصله پس از پذيرش در اسكودا، در هيات عمومي شركت مي كنند.
ماده ۸- هر يك از اعضاي اصلي هيات هاي مديره كانونهاي عضو در هيات عمومي يك راي و اعضاي اصلي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز دو راي دارند. درصورتي كه هر يك از آنان نتوانند در جلسه هيات عمومي حاضر شوند يك نفر از اعضاي علي البدل كانون متبوع فرد غايب با معرفي كانون به جاي وي در هيات عمومي حضور خواهند يافت.

ماده ۹- وظايف هيات عمومي عبارت است از :
الف- تعيين خط مشي كلي و سياست هاي اصلي اسكودا
ب- انتخاب هيات رئيسه و بازرسان اصلي و علي البدل اسكودا با راي مخفي براي مدت دوسال از بين كساني كه حداقل هشت سال تمام سابقه وكالت دادگستري دارند و همچنين عزل ايشان . انتخاب هيات رئيسه بيش از دو دوره متوالي ممنوع است.
پ – تعيين ميزان حق عضويت اعضاء و تصويب بودجه، ترازنامه و صورت مالي اسكودا .
ت- سلب عضويت اعضا و تغيير و اصلاح اساسنامه و انحلال اسكودا.

شوراي اجرايي:
ماده ۱۰- شوراي اجرايي از اعضاي هيات رييسه اسكودا و نمايندگان كانونهاي عضو تشكيل مي شود و اعضاي آن عبارتند از سه نفر هيات رييسه ( رييس اسكودا و دو نفر نايب رييس اول و دوم به ترتيب تقدم آرا كه هيات عمومي انتخاب مي كند)، دو نفر نماينده از كانون مركز و از هريك از ساير كانونها يك نماينده.
تبصره: با تاسيس هر كانون و پذيرش عضويت آن د راسكودا يك عضو به شوراي اجرايي اضافه خواهد شد.
ماده ۱۱- مدت عضويت نمايندگان كانونها در شوراي اجرايي دو سال است.
ماده ۱۲- اعضاي شوراي اجرايي بايد حداقل داراي ۸ سال سابقه وكالت پايه يك يا ۴ سال وكالت و ۴ سال قضاوت باشند.
ماده ۱۳- در صورت استعفا يا عزل يا انعزال يا فوت نمايندگان كانونها درشوراي اجرايي ، كانون مربوط نسبت به انتخاب عضو جديد و معرفي وي براي بقيه مدت اقدام خواهد كرد.

ماده ۱۴- عضويت و شركت در جلسات شوراي اجرايي قابل تفويض به غير نيست مگر به رئيس كانون متبوع عضو شوراي اجرائي. سه بار غيبت متوالي يا پنج بار غيبت متناوب در جلسات شوراي اجرايي باعث انعزال عضو غايب خواهد شد.
ماده ۱۵- جلسات شوراي اجرايي با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و توسط رييس و در غياب وي يكي از نواب رييس افتتاح و اداره خواهد شد. اتخاذ تصميم در شورا با اكثريت آرا بوده و در صورت تساوي آراء ، راي عده اي كه رييس جلسه جزء آنهاست معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶- جلسات شوراي اجرايي به درخواست رييس اسكودا يا نصف اعضاي شوراي اجرايي با ارسال دعوتنامه كتبي از طريق فكس ويا پست الكترونيكي با رعايت فاصله ده روز تشكيل خواهد شد و نسبت به كليه امور اسكودا، به جز موضوعاتي كه صرفاً در صلاحيت هيات عمومي است اتخاذ تصميم خواهد كرد.
ماده ۱۷- چنانچه هيات عمومي در مواعد مقرر تشكيل نشود، شوراي اجرايي به انجام وظايف خود طبق اساسنامه ادامه خواهد داد.
ماده ۱۸ – تنظيم و تصويب آيين نامه هاي اجرائي، مالي و تشكيلاتي مربوط به اسكودا و همچنين پيشنهاد دستور كار هيات عمومي بعهده شوراي اجرايي است.
ماده ۱۹- رييس اسكودا ، كه رئيس شوراي اجرايي نيز هست، نماينده قانوني اسكودا بوده و مجري مصوبات هيات عمومي و تصميمات شوراي اجرايي است.
ماده ۲۰- اسناد مالي و تعهد آور اسكودا با امضاء رئيس و در غياب وي با امضاء يكي از نواب رئيس همراه با مهر اسكودا معتبر خواهد بود.
ماده ۲۱- خزانه دار به پيشنهاد رئيس اسكودا و تصويب اكثريت شوراي اجرائي تعيين مي شود.
ماده ۲۲- رئيس اسكودا و نواب رئيس و نمايندگان كانونها در شوراي اجرائي و بازرسان مي توانند از خارج هيات عمومي و هيات هاي مديره كانونها انتخاب شوند.
ماده ۲۳- در صورت استعفا يا عزل يا فوت هر يك از اعضاي هيات رئيسه اسكودا، هيات عمومي در اولين همايش يا جلسه فوق العاده نسبت به انتخاب عضو جديد براي باقي مانده دوره اقدام خواهد كرد.

سال مالي و امور مالي:
ماده ۲۴- سال مالي اسكودا از اول آبان ماه تا پايان مهر ماه سال بعد خواهد بود.
ماده ۲۵- منابع مالي اسكودا عبارت اند از :
-حق عضويت سالانه هر يك از كانونهاي وكلا طبق مصوبه هيات عمومي اسكودا.
-هدايا و كمك هاي مالي مستمر و يا ادواري همكاران و كانونها.
- درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات و شهريه كلاس هاي آموزشي.
- درآمدهاي اتفاقي اسكودا.
تبصره ۱- اعضاي اسكودا حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود عملكرد يا سرمايه را ندارند.
تبصره ۲- انجام هر گونه معامله توسط هيات رييسه و بازرسان و اعضاي شوراي اجرايي با اسكودا ممنوع است .
تبصره ۳- در صورت انحلال قهري اسكودا كميته اي مركب از روساي كانونهاي عضو در مورد اموال اسكودا تصميم گيري خواهد كرد. در صورت اخراج اعضا از اسكودا هيچ سهمي از اموال اسكودا به عضو اخراج شده تعلق نخواهد داشت.
تبصره ۴- در صورت انحلال اختياري، هيات عمومي در مورد نحوه تصفيه و اموال تصميم خواهد گرفت

بازرس:
ماده ۲۶- وظايف بازرس اسكودا عبارت است از :
الف- اظهار نظر درباره صحت و درستي دارايي اسكودا و صورت حساب دروه عملكرد شوراي اجرايي.
ب- اظهار نظر در خصوص صحت مطالب و اطلاعاتي كه از طرف شوراي اجرايي د ر اختيار هيات عمومي گذاشته مي شود.
ت- نظارت و اظهار نظر در خصوص نحوه اجراي مصوبات هيات عمومي و شورا ي اجرايي د راسكودا.
پ – حضور در جلسات شوراي اجرايي و هيات عمومي بدون داشتن حق راي.
ماده ۲۷- بازرس براي انجام وظايف خود مجاز خواهد بود هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و اطلاعات مربوط به اسكودا را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و حسب مورد نتيجه رسيدگي را د راظهارنظر خود منعكس نمايد.
ماده ۲۸- اين اساسنامه مشتمل بر بيست و هشت ماده و نه تبصره د ر تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۸ د ر اصفهان به تصويب هيات عمومي اسكودا رسيد و جايگزين اساسنامه قبلي گرديد.
بالا
فهرست اصلي


  * اتحاديه

ماده۱- ضرورت تشكيل اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران، نحوه تشكيل، تنظيم و طرح اساسنامه همچنين چگونگي و ضرورت راه اندازي سايت اينترنتي كانونهاي وكلا مورد ارزيابي و تاكيد و تصويب قرار گرفت.( كميسيون علمي وتخصصي- ۱۲/۸/۸۱- شيراز)

ماده۲- سركار خانم فريده غيرت و آقايان بهمن كشاورز، محمد ابراهيم مودب، دكتر علي مندني پور، اصغر صادقي، حسن نقي زاده، مهدي عامري مقدم، حسين محلوجيان، علي اكبر محمدي، منصور ولي زاده، سيد طاهر نعليني، و علي فرطوسي براي مدت دوسال به عنوان اعضاي شوراي اجرايي اتحاديه انتخاب شدند.( هيات عمومي [ مجمع عمومي موسس]- ۱/۸/۸۲- تبريز)

ماده۳- درخواست عضويت كانون وكلاي دادگستري همدان در اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مود موافقت و تصويب قرار گرفت.( مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)

ماده۴- موضوع استفاده از آرم كانون وكلاي دادگستري كه به نام كانون وكلاي دادگستري مركز به ثبت رسيده جهت طراحي در متن آرمي كه براي اتحاديه سراسري پيش بيني شده مورد تصويب قرار گرفت.( مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)

ماده۵- عضويت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري و اعضاي آن در كانون بين المللي وكلاي دادگستري IBM مورد تصويب قرار گرفت. ( مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)

ماده۶- انتقال و اسقرار تشكيلات اتحاديه سراسري به ساختمان ابتياعي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مورد تصويب قرار گرفت.( مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)

ماده۷- تهيه نشان مخصوص به شكل نوار مليله دوزي شده مزين به آرم اتحاديه سراسري و آرم موجود كانونها براي استفاده روي لباس وكلاي دادگستري عضو كانونها مورد تصويب قرار گرفت. ( مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)

ماده۸- بررسي وضعيت سايت اطلاع رساني اتحاديه سراسري و مساله سايتهاي جداگانه بررسي و تصويب شد اطلاع رساني به صورت متمركز از طريق سايت اتحاديه انجام گيرد. ( مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)

ماده۹- برگزاري آزمون ورودي پذيرش كارآموزان وكالت (هرسال يك بار) همچنين عدم معرفي منابع مطالعه به شركت كنندگان و برگزاري آزمون توسط اتحاديه سراسري مورد تصويب قرار گرفت. زمان برگزاري آزمون مهرماه هر سال و ثبت نام پذيرفته شدگان نيمه مرداد ماه تعيين گرديد.( مجمع عمومي- ۸/۲/۸۴- خراسان)

ماده۱۰- سركار خانم فاطمه ميرشكرايي و آقايان سيد محمد جندقي كرماني پور، جهانگير مستوفي، رجب رجبي علمداري، محمد جعفر مقتدري، سيد حسين موسوي، مهدي عامري مقدم، حسين محلوجيان، صادق هژير، اصغر ذوالفقاري، فرخ دفتري، سيد طاهر نعليني و علي فرطوسي براي مدت دو سال به عنوان اعضاي شوراي اجرايي اتحاديه سراسري انتخاب شدند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

ماده۱۱- تامين بودجه اتحاديه سراسري از محل اخذ حق عضويت مناسب و استفاده از مازاد هزينه برگزاري آزمون سراسري پذيرش كارآموز تصويب شد.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

ماده۱۲- آرم اتحاديه سراسري به تصويب رسيد.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

ماده۱۳- تخصيص ماهيانه تا سقف مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال از اول آذر ماه ۱۳۸۴ به مدت شش ماه جهت هزينه هاي جاري سايت اتحاديه سراسري و پرداخت مبلغ يك ميليون ريال به عنوان پاداش به خانم نوشين لطفي به لحاظ انجام امور حسابداري سايت به تصويب رسيد.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

ماده۱۴- تصويب شد شوراي اجرايي اتحاديه درجهت يكسان سازي كارت، سربرگ و تابلوي وكلاي دادگستري اقدام نمايد.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)

ماده۱۵- كميته انفورماتيك كانونهاي وكلاي دادگستري كه به موجب مصوبه مورخه ۲۱/۹/۸۱ نمايندگان كانونهاي وقت تشكيل شده با حفظ وضع موجود و كليه دارايي ها و اعتبار و تعهدات مربوطه عيناً به عنوان كميسيون انفورماتيك اتحاديه تعيين شد.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)

ماده۱۶- احداث يك باب مدرسه و شروع مقدمات كار توسط اتحاديه در شهرستان زلزله زده بم مورد تصويب قرار گرفت.( مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)

ماده۱۷ - عضويت كانون وكلاي دادگستري گلستان در اتحاديه تصويب شد.) همايش كرمانشاه ۱۳۸۶)

ماده ۱۸ - تصويب شد كه هزينه همايش ها را اتحاديه پرداخت كند اما مديريت اجرائي آن به عهده كانون ميزبان باشد. (همايش كرمانشاه ۱۳۸۶)

ماده ۱۹- تصويب شد كه شوراي اجرائي ظرف يك ماه از همايش اقدام به تهيه و ارسال فرم متحدالشكل وكالتنامه و قرارداد براي كانونها نمايد و در ظهر فرم هاي وكالتنامه، آيين نامه تعرفه حق الوكاله درج شود. )همايش كرمانشاه ۱۳۸۶)

ماده ۲۰ - تصويب شد هريك از كانونها كميسيوني براي امور ورزشي تشكيل دهند. (همايش كرمانشاه ۱۳۸۶)

ماده ۲۱ - تصويب شد جام استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري و مسابقات ورزشي در يك يا دو رشته برگزار شود و آئين نامه اجرائي آن در شوراي اجرائي تهيه و تصويب شده براي كانونها ارسال شود.(همايش كرمانشاه ۱۳۸۶)

ماده ۲۲ - پذيرش كانونهاي تازه تاسيس اردبيل و مركزي در اسكودا تصويب شد.(همايش شيراز ۱۳۸۷)

ماده ۲۳ - عضويت اسكودا در كانون بين المللي وكلا IBA با هزينه هاي مربوطه تصويب شد. (همايش شيراز ۱۳۸۷)

ماده ۲۴ - فرم متحدالشكل وكالتنامه و قرارداد تصويب شد. (همايش شيراز ۱۳۸۷)

ماده ۲۵ - هزينه چاپ كتاب راهنماي اسامي وكلاي دادگستري ايران تصويب شد. (همايش شيراز ۱۳۸۷)

ماده ۲۶ - تشكيل كميسيونهاي تخصصي به صورت مجازي تصويب شد. (همايش شيراز ۱۳۸۷)

ماده ۲۷ - مقرر شد كانونهاي وكلا تعداد كارآموان مورد نياز خود را همه ساله تا پايان خرداد ماه به اتحاديه اعلام نمايند. (همايش شيراز ۱۳۸۷)

ماده ۲۸ -هزينه سرانه ثبت نام آزمون ورودي ۱۳۸۷ مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ ريال تصويب شد. (همايش شيراز ۱۳۸۷)

ماده ۲۹ - عضويت كانون وكلاي دادگستري بوشهر در اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران تصويب شد.(همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۳۰ - ماده ۸ اساسنامه اسكودا به اين شكل اصلاح شد: ''هريك از اعضاي اصلي هيات هاي مديره كانونهاي عضو در هيات عمومي ۱ راي و اعضاي اصلي هيات مديره كانون وكلاي مركز ۲ راي دارند. درصورتي كه هريك از آنان نتوانند در جلسه هيات عمومي حاضر شوند يك نفر از اعضاي علي البدل كانون متبوع فرد غايب با معرفي كانون به جاي وي در هيات عمومي حضور خواهند يافت. (همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۳۱ - تبصره ۲ ماده ۸ اساسنامه حذف شد. (همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۳۲ - ماده ۱۰ اساسنامه به شرح ذيل تغيير يافت: ''شوراي اجرائي از اعضاي هيات رئيسه اسكودا و نمايندگان كانونهاي عضو تشكيل مي شود و اعضاي آن عبارتند از سه نفر هيات رئيسه (رئيس اسكودا و دو نفر نايب رئيس اول و دوم به ترتيب تقدم آرا كه هيات عمومي انتخاب مي كند)، دو نفر نماينده از كانون مركز و ازهريك از ساير كانونها يك نماينده. (همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۳۳ - تبصره ماده ۱۰ اساسنامه به اين شرح اصلاح شد: ''با تاسيس هر كانون و پذيرش عضويت آن در اسكودا يك عضو به شوراي اجرائي اضافه خواهد شد''(همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۳۴ -ماده ۱۵ اساسنامه به شرح ذيل تغيير يافت: ''جلسات شوراي اجرائي باحضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و توسط رئيس و در غياب وي يكي از نواب رئيس افتتاح و اداره خواهد شد. اتخاذ تصميم در شورا با اكثريت آراء بوده و درصورت تساوي آراء، راي عده اي كه رئيس جزو آنهاست معتبر خواهد بود. (همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۳۵ - تبصره هاي ماده ۲۵ اساسنامه به شرح ذيل اصلاح شد:
تبصره۱- اعضاي اسكودا حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود عملكرد يا سرمايه را ندارند.
تبصره۲- انجام هرگونه معاملات هيات رئيسه و بازرسان و اعضاي شوراي اجرائي با اسكودا ممنوع است.
تبصره۳- درصورت انحلال اختياري هيات عمومي در اين خصوص تصميم خواهد گرفت.
تبصره۴- درصورت انحلال قهري اسكودا، تصميم درمورد اموال به وسيله كميته اي مركب از روساي كانونهاي عضو اتخاذ خواهد شد. درصورت اخراج اعضا از اتحاديه هيچ سهمي از اموال اسكودا به عضو اخراج شده تعلق نخواهد داشت.

ماده ۳۶ - درخصوص موضوع اجرايي كردن تشكيل كميسيون هاي تخصصي اسكودا با اعطاي مجوز مالي به شوراي اجرائي جهت انجام هزينه هاي متعلقه تا سقف دويست ميليون ريال تصويب شد.(همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۳۷ - درخصوص كانونهايي كه من بعد از كانون اصلي جدا مي شوند، كانون اصلي متعهد مي شود كه حداقل حق عضويت همان سال را به كانون تازه استقلال يافته بپردازد.(همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۳۸ - مجوز تدوين آيين نامه كارآموزي به طور يكنواخت و استاندارد به شوراي اجرايي و كميسيون هاي تخصصي(همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۳۹ - تصويب شد كه آزمون ورودي كارآموزي وكالت هرسال در آبان ماه برگزار شود.(همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۴۰ - تصويب شد كه توسط اسكودا بانك سوال تهيه شود و براي آزمون هاي سال هاي بعد مورد استفاده قرار گيرد.(همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۴۱ - كانونهاي وكلا مكلف هستند كه هرسال تا اول شهريور ماه همان سال سوالات خود را به بانك سوال اتحاديه برسانند.(همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۴۲ - كارآموزان شاغل به كارآموزي مي توانند مجدداً بدون انصراف در آزمون ورودي كارآموزي كانونهاي وكلا شركت كنند. كارآموزي انجام شده قبلي منظور شده و از كارآموزي جديد كسر خواهد شد.(همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۴۳ - كانونهاي وكلاي دادگستري مكلف هستند همه ساله تا پايان خرداد ماه كميسيون موضوع ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را تشكيل داده و تعداد كارآموزان مورد نياز خود را به اتحاديه اعلام كنند.(همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۴۴ - مجمع عمومي به شوراي اجرائي اختيار داد كه نسبت به تنظيم و تصويب آيين نامه كميسيون ورزشي اقدام نمايد.(همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۴۵ - اتخاذ راه كارهاي عملي و موثر براي برخورد با وكلايي كه در غير محل مندرج در پروانه خود به طو متمركز فعاليت وكالتي دارند به شوراي اجرائي محول شد تا با تشكيل كارگروه ويژه به موضوع رسيدگي كرده نتيجه را در همايش آبان ماه ۸۸ ارائه دهد.(همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۴۶ - تصويب شد كميسيون پاسخگوئي به سوالات و اشكالاتي كه در اجراي مقررات و آيين نامه هاي مربوط به وكالت ازجانب كانونها مطرح مي شود در اتحاديه تشكيل شود.(همايش اصفهان ۱۳۸۸)

ماده ۴۷ - كانونها مكلفند آمار تقريبي وكالتهاي تسخيري و معاضدتي انجام شده به وسيله اعضاي خود را حداكثر تا پايان خرداد ماه هرسال به اتحاديه اعلام كنند تا با انعكاس آن به كانون وكلاي مركز موجبات برآورد اعتبار مورد نياز حق الوكاله هاي تسخيري و معاضدتي فراهم گردد.(همايش اصفهان ۱۳۸۸)
بالا
فهرست اصلي


  * آزمون پذيرش كارآموز وكالت

ماده۱- ممانعت از صدور پروانه وكالت جهت مشمولان درحال اشتغال( مربوط به جانبازان) تا قطع رابطه استخدامي تصويب شد.( كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۲/۸۲- اصفهان)
ماده۲- حداقل معدل براي قبولي متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت در آزمون سراسري كانونها براي سهميه آزاد نمره ۱۲ و براي سهميه ايثارگران نمره ۸ تصويب شد. ( كميسيون كارآموزي كانونها- ۱۸/۲/۸۲- اصفهان)
ماده۳- ممانعت از صدور پروانه كارآموزي جهت سربازان وظيفه درحال انجام سربازي مورد تصويب قرار گرفت. حق اين افراد تا پايان دوره سربازي محفوظ خواهد ماند.( مجمع عمومي-۴/۹/۸۳- مازندران)
ماده۴- برگزاري آزمون ورودي پذيرش كارآموزان وكالت هر سال يك بار همچنين عدم معرفي منابع مطالعه به شركت كنندگان و برگزاري آزمون توسط اتحاديه سراسري مورد تصويب قرار گرفت. زمان برگزاري آزمون مهرماه هر سال و ثبت نام پذيرفته شدگان نيمه مرداد ماه تعيين گرديد.( مجمع عمومي- ۸/۲/۸۴- خراسان)
ماده۵- درخصوص متقاضياني كه پرونده شان ناقص است و اقدامي درجهت تكميل نمي نمايند، تصويب شد بدواً اخطار داده شود و پس از انقضاي مهلت، پرونده بايگاني شود و حقي بابت قبولي در آزمون براي ايشان باقي نخواهد ماند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۶- عدم صدور پروانه كارآموزي براي شاغلين دولتي و عمومي تصويب شد.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۷- صدور پروانه وكالت براي جانبازان بازنشسته ''درحالت اشتغال'' درصورت داشتن ساير شرايط مورد تصويب قرار گرفت.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۸- معدل قبولي در آزمون كانونهاي وكلاي دادگستري براي سهميه آزاد نمره ۱۰ و ايثارگران نمره ۸ تصويب شد.
تبصره: درصورت ضرورت و عدم تكميل ظرفيت (تعداد مورد نياز) هيات مديره كانونهاي عضو مي توانند حداقل نمره ۷ را براي ايثارگران بپذيرند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۹- تشخيص برخورداري از تسهيلات سهميه ايثارگران درمورد كساني كه حضور داوطلبانه در جبهه داشته اند، براساس مقررات موضوع تعريف ايثارگران و با تاييد مراجع ذيصلاح خواهد بود.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۱۰- صدور پروانه كارآموزي براي مستخدمين دولتي و عمومي منوط به قطع رابطه استخدامي و ارائه گواهي مربوطه است.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۱۱- ازجمله شرايط ثبت نام متقاضيان ذكور در آزمون ورودي موارد ذيل است:
الف- داشتن برگ خاتمه خدمت يا معافيت دائم
ب- داشتن معافيت تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا
تبصره: كساني كه تحصيلات دانشگاهي آنان زودتر از كارآموزي نامبردگان به پايان مي رسد، كارآموزي ايشان متوقف و به حالت تعليق درمي آيد و پس از تعيين تكليف درخصوص وضعيت نظام وظيفه آنان، مجدداً كارآموزي نامبردگان ادامه خواهد يافت. به هرحال شركت در تحليف و صدور پروانه وكالت پايه يك براي اين قبيل كارآموزان منوط به تعيين تكليف نظام وظيفه است.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۱۲- صدور پروانه كارآموزي وكالت منوط به ارائه دانشنامه ليسانس حقوق يا فقه و مباني اسلامي و يا معادل آن از دروس حوزوي و يا دانشگاهي است و براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد يا دكتراي حقوق كه فاقد مدرك ليسانس حقوق و مباني حقوق اسلامي و يا معادل هستند، پروانه صادر نمي شود.
تبصره: دارندگان مدرك تحصيلي ؟؟؟؟؟؟؟ كه رشته آنان الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي مي باشد، مشمول ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نبوده و حق شركت در آزمون را ندارند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۱۳- براي ثبت نام در آزمون، داشتن اصل مدرك كارشناسي موضوع ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت يا گواهي موقت الزامي است. دانشجويان ترم آخر كه چند واحد درسي آنان باقي مانده، حق شركت درآزمون را ندارند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۱۴- براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد حقوق كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق مي باشند، به لحاظ آنكه داراي معلومات پايه حقوق نيستند، پروانه كارآموزي صادر نخواهد شد. دارندگان مدرك كارشناسي الهيات گرايش فقه و منابع اسلامي همچنين الهيات (فقه و منابع حقوق اسلامي) مستثني مي باشند.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
ماده۱۵- با توجه به منع قانوني اشتغال مشمولين وظيفه عمومي، تصويب شد نامبردگان (متقاضيان مشمول) حق شركت در آزمون ورودي را تا تعيين وضعيت خدمت وظيفه يا ارائه برگ معافيت ندارند. همچنين صدور پروانه كارآموزي براي ايشان مجاز نمي باشد.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
ماده۱۶- افزايش هزينه ثبت نام آزمون ورودي پذيرش كارآموز تا سقف دويست هزار ريال تصويب شد.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
ماده۱۷- براي كاركنان شاغل پروانه وكالت صادر نخواهد شد.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
ماده۱۸- دانشجويان ترم آخر تحصيلي حق شركت در آزمون ورودي را نخواهند داشت.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
بالا
فهرست اصلي


  * صدور پروانه

ماده۱- ممانعت از صدور پروانه وكالت جهت مشمولان حالت اشتغال (مربوط به جانبازان) تا قطع رابطه استخدامي تصويب شد.( كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۲/۸۲- اصفهان)
ماده۲- رد تقاضاي صدور پروانه وكالت جهت بازنشستگان درحالت اشتغال تا رفع حالت اشتغال، مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)
ماده۳- ممانعت از صدور پروانه كارآموزي جهت سربازان وظيفه (درحال انجام سربازي) مورد تصويب قرار گرفت. حق اين افراد تا پايان دوره سربازي محفوظ خواهد بود.(مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)
ماده۴- عدم صدور پروانه كارآموزي براي شاغلين دولتي و عمومي تصويب شد.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۵- صدور پروانه وكالت براي جانبازان بازنشسته '' درحالت اشتغال'' درصورت داشتن ساير شرايط مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۶- صدور پروانه كارآموزي درمورد مستخدمين دولتي و عمومي منوط به قطع رابطه استخدامي و ارائه گواهي مربوطه است.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۷- براي كاركنان شاغل پروانه وكالت صادر نخواهد شد.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
بالا
فهرست اصلي


  * كميسيون ها

ماده۱- تشكيل كميسيون حمايت وكلا و كارآموزان در كانونها با هدف حمايت و رفع مشكلات وكلاي دادگستري و تعامل با اتحاديه تصويب شد. .(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
ماده۲- كميته انفورماتيك كانونهاي وكلاي دادگستري كه به موجب مصوبه مورخ ۲۱/۹/۸۱ نمايندگان كانونهاي وقت تشكيل شده با حفظ وضع موجود و كليه دارايي ها و اعتبار و تعهدات مربوطه عيناً به عنوان كميسيون انفورماتيك اتحاديه تعيين شد.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
ماده۳- جهت هماهنگي بيشتر بين كانونها و استفاده از منابع و تجربيات حاصله تصويب شد كميسيون انفورماتيك نسبت به طراحي مجدد مديريت سايت WWW.IRANBAR.ORG به عنوان سايت مشترك و درعين حال سايت اختصاصي كانونهاي وكلاي دادگستري اقدام نمايد.
ماده۴- آيين كار كميسيون انفورماتيك با توجه به تجربيات و آيين نامه اجرايي ۱۵/۱۸۲ تهران توسط نمايندگان كميته انفورماتيك تهيه و در اولين نشست هيات اجرايي اتحاديه جهت تصويب عرضه خواهد شد.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
بالا
فهرست اصلي


  * صندوق حمايت وكلا و كارگشايان

ماده۱- نحوه تامين ۴% سهم كانونها از حق بيمه و بازنشستگي وكلا برعهده هيات مديره كانونها است كه حداكثر تا زمان تمديد پروانه وصول نمايند.(كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۲/۸۲- اصفهان)
ماده۲- براي كارآموزان از همان ابتداي پذيرش حق بيمه محاسبه و دريافت مي شود. مبناي دريافت، ۸۰% حقوق كارآموزي هرسال كارآموزي خواهد بود همچنين چنانچه كارآموز موفق به دريافت پروانه پايه يك وكالت شد، حق بيمه وي براساس سال بعد از مجموع دوره سربازي و كارآموزي وي مي باشد.(كميسيون صندوق حمايت وكلا و كارگشايان- ۱۸/۲/۸۲- اصفهان)
ماده۳- وكلاي دادگستري كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان شخصاً به عنوان خويش فرما خود را بيمه نموده و يا به طريقي تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفته اند، طبق صراحت قانون نمي توانند تحت پوشش هيچ بيمه ديگري جز بيمه صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري جهت بازنشستگي و مستمري و ازكارافتادگي باشند. (كميسيون صندوق حمايت وكلا و كارگشايان- ۱۸/۲/۸۲- اصفهان)
ماده۴- وكلاي دادگستري كه به عنوان مشاور حقوقي يا وكيل بعضي ادارات، شركت هاي دولتي يا خصوصي اقدام مي نمايند، حق تعاون از اين قبيل وكلا نيز كسر و توسط كانونهاي وكلاي دادگستري محل سريعاً به حساب شماره ۰۰۲۰۴۲۲۶ بانك تجارت، شعبه سعدي شمالي جهت صندوق حمايت مركز واريز مي گردد.(كميسيون صندوق حمايت وكلا و كارگشايان- ۱۸/۲/۸۲- اصفهان)
ماده۵- چنانچه اعضاي هيات علمي دانشگاه ها قبل از دريافت پروانه وكالت در هيات علمي عضويت داشته اند، رابطه بيمه اي ازطريق همان دانشگاه ادامه مي يابد و درصورتي كه ابتدا وكيل دادگستري بوده و بعداً به عضويت هيات علمي درآمده باشد، رابطه بيمه اي كماكان ازطريق صندوق حمايت وكلا ادامه مي يابد.(كميسيون صندوق حمايت وكلا و كارگشايان- ۱۸/۲/۸۲- اصفهان)
بالا
فهرست اصلي


  * وكلاي پايه يك دادگستري

ماده۱- نصب آرم سينه درمراجع قضايي و رسمي، درقسمت چپ سينه براي كليه وكلا و كارآموزان اجباري و الزامي است و تخلف از اين ضابطه، تخلف از مصوبات و ضوابط كانون محسوب مي گردد.(كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)
ماده۲- تصويب شد وكلاي سرپرست، محل موافقت خود با انجام موضوع وكالت توسط كارآموز را مهر و امضاء نمايند.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
بالا
فهرست اصلي


  * كارآموزان وكالت

ماده۱- سقف پذيرش رقم خواسته در دعاوي مالي براي كارآموزان وكالت پنجاه ميليون ريال تصويب شد.(كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)
ماده۲- هزينه انجام امتحان اختبار از كارآموزان وصول شود.(كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)
ماده۳- كساني كه پروانه وكالت يا كارآموزي كانونهاي وكلاي دادگستري را دارند حق دريافت پروانه موضوع ماده ۱۸۷ مركز مشاوران قوه قضائيه را ندارند.(كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)
ماده۴- حداقل معدل براي قبولي متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت در آزمون سراسري كانونها براي سهميه آزاد نمره ۱۲ و براي سهميه ايثارگران نمره ۸ تصويب شد.(كميسيون كارآموزي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)
ماده۵- مدت كارآموزي كارآموزان وكالت در كليه كانونها هيجده ماه تصويب شد.(كميسيون كارآموزي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)
ماده۶- درحوزه هاي قضايي كه دادسرا تشكيل يافته يا خواهد يافت، كارآموزان از ابتداي رسيدگي نزد قضات تحقيق دادسرا(داديار يا بازپرس) درخصوص پرونده هايي كه مرجع تجديد نظر آنها ديوان عالي كشور باشد، حق وكالت نخواهند داشت.(كميسيون كارآموزي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)
ماده۷- شرح وظايف كارآموزان وكالت از سوي كانون وكلاي مركز تهيه و درسراسر كشور اجرا مي شود.(كميسيون كارآموزي كانونها- ۱۸/۲/۸۲- اصفهان)
ماده۸- براي كارآموزان از همان ابتداي پذيرش حق بيمه محاسبه و دريافت مي شود. مبناي دريافت، ۸۰% حقوق كارآموزي هرسال كارآموزي خواهد بود همچنين چنانچه كارآموز موفق به دريافت پروانه پايه يك وكالت شد، حق بيمه وي براساس سال بعد از مجموع دوره سربازي و كارآموزي وي مي باشد.(كميسيون صندوق حمايت وكلا و كارگشايان- ۱۸/۲/۸۲- اصفهان)
ماده۹- درخصوص تقاضاي جابجايي(تعويض محل اشتغال) وكلا و كارآموزان تصويب شد هيچگونه جابجايي بدين شكل مورد موافقت كانونها قرار نگيرد.(جلسه روساي كانونهاي سراسر كشور- ۲۸/۲/۸۳- اروميه)
ماده۱۰- افزايش نصاب دخالت كارآموزان وكالت در دعاوي مالي تا سقف پنجاه ميليون ريال مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)
ماده۱۱- ممانعت از صدور پروانه كارآموزي جهت سربازان وظيفه درحال انجام سربازي مورد تصويب قرار گرفت. حق اين افراد تا پايان دوره سربازي محفوظ خواهد ماند.(مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)
ماده۱۲- ممانعت از تاسيس دفتر وكالت مستقل ازسوي كارآموزان مورد تصويب قرار گرفت. (مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)
ماده۱۳- برگزاري آزمون ورودي پذيرش كارآموزان وكالت هر سال يك بار همچنين عدم معرفي منابع مطالعه به شركت كنندگان و برگزاري آزمون توسط اتحاديه سراسري مورد تصويب قرار گرفت. زمان برگ‍زاري آزم‍‍‌‍ون مهرماه هر سال و ثبت نام پذيرفته شدگان نيمه مرداد ماه تعيين گرديد.( مجمع عمومي- ۸/۲/۸۴- خراسان)
ماده۱۴- عدم صدور پروانه كارآموزي براي شاغلين دولتي و عمومي تصويب شد.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۱۵- مدت كارآموزي ۱۸ ماه و تجديد دوره كارآموزي يك سال مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۱۶- تعيين معدل قبولي اختبار كارآموزان مطابق تبصره ماده۴ شرح وظايف كارآموزي مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۱۷- انتقال دائم كارآموزان از كانوني به كانون ديگر ممنوع است.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۱۸- تعيين وضعيت كارآموزان ازحيث انجام تكاليف كارآموزي و قبول وكالت در حدنصاب از زمان اعلام ختم كارآموزي تا زمان برگزاري اختبار برعهده هيات مديره كانونها خواهد بود.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۱۹- تجديد و تمديد دوره كارآموزي مطابق ضوابط مندرج در شرح وظايف كارآموزان مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۲۰-صدور پروانه كارآموزي مستخدمين دولتي و عمومي منوط به قطع رابطه استخدامي و ارائه گواهي مربوطه است.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۲۱- تعداد دفعات دوره كارآموزي مطابق با ضوابط مندرج در شرح وظايف كارآموزان مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز است.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۲۲- كارآموزاني كه با كمتر از بيست و پنج سال سن، كارآموزي خود را شروع و به پايان رسانيده اند،انجام مراسم تحليف و صدور پروانه وكالت پايه يك ايشان موكول به رسيدن به سن ۲۵ سال خواهد بود.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۲۳- پذيرش كارآموز به عنوان ميهمان دركانونها فقط براي يك دوره امكان پذير است. تجديد آن با عذر موجه پس از تاييد كانون مربوطه امكان پذير خواهد بود.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
ماده۲۴- صدور پروانه متحدالشكل كارآموزي ازسوي كانونهاي سراسر كشور مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
ماده۲۵- اختبار كارآموزان ميهمان توسط كانوني كه كارآموز درآنجا پذيرفته شده، انجام خواهد شد.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
بالا
فهرست اصلي


  * نظامات

ماده۱- افزايش مدت دوره هيات مديره از دو سال به سه سال همچنين تمديد انتخاب به دو دوره تصويب شد.(كميسيون تنقيح قوانين و مقررات- ۸/۲/۸۲- اصفهان)

ماده۲- ممانعت از صدور پروانه وكالت جهت مشمولان حالت اشتغال(مربوط به جانبازان) تا قطع رابطه استخدامي تصويب شد.(كميسيون روساي كانونها- ۸/۲/۸۲- اصفهان)

ماده۳- مدت زمان برگزاري همايش ها سه روز و مدت زمان سخنران ها بيست دقيقه تصويب شد.(كميسيون روساي كانونها- ۸/۲/۸۲- اصفهان)

ماده۴- نحوه تامين ۴% سهم كانون از حق بيمه و بازنشستگي وكلا عهده هيات مديره كانونها است كه حداكثر تا زمان تمديد پروانه وصول نمايند.(كميسيون روساي كانونها- ۸/۲/۸۲- اصفهان)

ماده۵- نصب آرم سينه درمراجع قضايي و رسمي، درقسمت چپ سينه براي كليه وكلا و كارآموزان اجباري و الزامي است و تخلف از اين ضابطه، تخلف از مصوبات و ضوابط كانون محسوب مي گردد.(كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)

ماده۶- كساني كه پروانه وكالت يا كارآموزي كانونهاي وكلاي دادگستري را دارند حق دريافت پروانه موضوع ماده ۱۸۷ مركز امور مشاوران قوه قضائيه را ندارند.(كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)

ماده۷- درخصوص قضاتي كه به هرصورت پس از قطع رابطه استخدامي تقاضاي پروانه وكالت از كانونهاي وكلا مي نمايند همچنين مشمولين بند''و'' ماده۸ لايحه استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري تصويب شد همزمان با وصول تقاضا، كانون مربوطه موضوع را به كليه كانونهاي وكلاي سراسر كشور اعلام و سابقه ارائه تقاضاي احتمالي ديگري را از ديگر كانونها استعلام نمايند.(جلسه روساي كانونهاي سراسر كشور- ۲۸/۳/۸۳- اروميه)

ماده۸- درخصوص تقاضاي جابجايي(تعويض محل اشتغال) وكلا و كارآموزان تصويب شد هيچگونه جابجايي بدين شكل مورد موافقت كانونها قرار نگيرد.(جلسه روساي كانونهاي سراسر كشور- ۲۸/۲/۸۳- اروميه)

ماده۹- تصويب شد كه متقاضيان پروانه وكالت پس از اتيان سوگند و اخذ پروانه، سوگندنامه اي امضاء و در دفتر كار خود نصب نمايند.(جلسه روساي كانونهاي سراسر كشور- ۲۸/۲/۸۳- اروميه)

ماده۱۰- تهيه نشان مخصوص به شكل نوار مليله دوزي شده مزين به آرم اتحاديه سراسري و آرم موجود كانونها براي استفاده روي لباس وكلاي دادگستري عضو كانونها مورد تصويب قرار گرفت. ( مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)

ماده۱۱- اعلام موارد رد تقاضاي داوطلبان پروانه وكالت توسط هركانون به كانون ديگر، به تصويب رسيد.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

ماده۱۲- مانع الجمع بودن پروانه وكالت صادره كانونهاي وكلاي دادگستري و موضوع ماده۱۸۷ تصويب و مقرر گرديد به افراد مشمول اعلام شود نسبت به استعفا از يكي از موارد اقدام نمايند. درصورت عدم استعفا از شمول ماده ۱۸۷ كانونها ازطريق دادگاه انتظامي وكلا تقاضاي ابطال پروانه وكالت نمايند.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

ماده۱۳- درخصوص متقاضياني كه پرونده شان ناقص است و اقدامي درجهت تكميل نمي نمايند تصويب شد بدواً اخطار داده شود و پس از انقضاي مهلت پرونده بايگاني شود و حقي بابت قبولي در آزمون براي ايشان باقي نخواهد ماند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

ماده۱۴- تعيين ميزان سابقه براي دارا شدن شرايط وكيل سرپرست براساس شرايط منطقه اي و مشكلات موجود توسط هيات مديره كانونها به تصويب مي رسد.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

ماده۱۵- انتقال دائم كارآموزان از كانوني به كانون ديگر ممنوع است.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

ماده۱۶- حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت با رعايت ترتيبات قانوني (هنگام تمديد پروانه وكالت) به ترتيب يك ميليون و پانصد هزار ريال و هفتصد و پنجاه هزار ريال تصويب شد.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

ماده ۱۷ ـ درمورد عدم ازپرداخت وام هاي دريافت شده از صندوق حمايت توسط وكلا تصويب شد كه هريك از كانونها مصوبه اي بگذرانند و عدم بازپرداخت به عنوان تخلف انتظامي تلقي شود.( همايش كرمانشاه ۱۳۸۶)

ماده ۱۸ - يكسان سازي پروانه هاي وكالت، كارت هاي شناسايي و گواهي نامه هاي وكالت به هزينه كانون متقاضي ازطريق معرفي اتحاديه به كانون اصفهان تصويب شد. (همايش شيراز ۱۳۸۷)

ماده ۱۹ - شمول بند ۵ ماده ۸ اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري درمورد افرادي كه با كمتر از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده اند، تصويب شد. (همايش شيراز ۱۳۸۷)

ماده ۲۰ - تصويب شد كه كارآموزان اجازه شركت در آزمون ورودي كارآموزي وكالت را داشته باشند. (همايش شيراز ۱۳۸۷)

ماده ۲۱ - درخصوص كانونهايي كه من بعد از كانون اصلي جدا مي شوند، كانون اصلي متعهد مي شود كه حداقل حق عضويت همان سال را به كانون تازه استقلال يافته بپردازد. ( همايش اصفهان ۱۳۸۸ )

ماده ۲۲ - كارآموزان شاغل به كارآموزي مي توانند مجدداً بدون انصراف در آزمون ورودي كارآموزي كانونهاي وكلا شركت كنند. كارآموزي انجام شده قبلي منظور شده و از كارآموزي جديد كسر خواهد شد.( همايش اصفهان ۱۳۸۸ )

ماده ۲۳ - ايثارگراني كه در زمان ثبت نام آزمون ورودي كارآموزي وكالت خود را ايثارگر معرفي نمي كنند، داراي هيچ حقي براي استفاده از سهميه ايثارگري نيستند.( همايش اصفهان ۱۳۸۸ )

ماده ۲۴ - كانونهاي وكلاي دادگستري مكلف هستند همه ساله تا پايان خرداد ماه كميسيون موضوع ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را تشكيل داده و تعداد كارآموزان مورد نياز خود را به اتحاديه اعلام كنند.( همايش اصفهان ۱۳۸۸ )

ماده ۲۵ - اتخاذ راه كارهاي عملي و موثر براي برخورد با وكلايي كه در غير محل مندرج در پروانه خود به طو متمركز فعاليت وكالتي دارند به شوراي اجرائي محول شد تا با تشكيل كارگروه ويژه به موضوع رسيدگي كرده نتيجه را در همايش آبان ماه ۸۸ ارائه دهد.( همايش اصفهان ۱۳۸۸ )

ماده ۲۶ - كانونها مكلفند آمار تقريبي وكالتهاي تسخيري و معاضدتي انجام شده به وسيله اعضاي خود را حداكثر تا پايان خرداد ماه هرسال به اتحاديه اعلام كنند تا با انعكاس آن به كانون وكلاي مركز موجبات برآورد اعتبار مورد نياز حق الوكاله هاي تسخيري و معاضدتي فراهم گردد.( همايش اصفهان ۱۳۸۸ )
بالا
فهرست اصلي


  * آيين كار اتحاديه

آيين كار اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ) مصوبه ۲۸/۳/۸۳ مجمع عمومي همايش اروميه
ماده ۱ – تعاريف :
كانون ميزبان = كانوني كه همايش در محل استقرار آن برگزار ميشود و هزينه همايش را ميپذيرد .
مهمان ، مهمانان = كانونها و وكلاي شركت كننده در همايش اعم از اعضاء هياتهاي مديره يا هماهنگ كنندگان يا اعضاء شوراي اجرايي اسكودا يا مشاور يا متخصص بند ث موضوع ماده۶ آيين كار
اسكودا = اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
كانونهاي عضو = كانونهاي عضو اتحاديه
همايش = جلسات هيات عمومي اسكودا

ماده ۲ – پذيرش :
كانونهاي جديدالتاسيس پس از تصويب پيوستنشان به اسكودا درهيات مديره ، تصوير مصوبه هيات مديره را با نامه اي به امضاء رئيس كانون به اسكودا ارسال و تقاضاي عضويت ميكنند . اين تقاضا در اولين جلسه هيات عمومي – اعم از عادي يا فوق العاده – مطرح و در صورت تصويب ، كانون متقاضي عضو اسكودا خواهد شد .

تبصره :
اعضاء اصلي هيات مديره كانون متقاضي ميتوانند در جلسه مذكور حاضر شوند اولين دستور جلسه ، بررسي تقاضا خواهد بود و در صورت تصويب تقاضا ، كانون متقاضي در آن جلسه حق راي خواهد داشت .

ماده ۳ – هيات عمومي :
الف : جلسات عادي هيات عمومي اسكودا ، دو بار در سال تشكيل ميشود زمان برگزاري اين جلسات حتي المقدور دهه سوم خرداد ماه و دهه سوم آذر ماه هر سال خواهد بود . مدت همايش حداقل دو روز است .

ب : ترتيب برگزاري همايش همان است كه تا اين زمان رعايت شده ، اما شوراي اجرايي ميتواند با توجه به ضرورتها و شرايط اقليمي و ساير موارد ، اين ترتيب را تغيير دهد .

پ : هماهنگ كننده همايشها همواره اسكودا خواهد بود . هزينه همايش بوسيله كانون ميزبان پرداخت ميشود .

ت : هزينه رفت و برگشت به محل همايش بر عهده مهمانان است .

ماده ۴ – آيين كار هيات عمومي :
الف : دارندگان حق راي در محل معيني مستقر ميشوند به نحوي كه در انجام راي گيري مشكلي پيش نيايد اسامي حضاري كه حق راي دارند پس از استقرار در فهرستي نوشته و بوسيله ايشان امضاء خواهد شد و اين فهرست ملاك حضور افراد و اقدامات بعدي هيات عمومي خواهد بود .

ب : جلسه با پخش سرود جمهوري اسلامي و آياتي از قرآن مجيد آغاز ميشود .

پ : رئيس شوراي اجرايي اسكودا باتفاق رئيس كانون ميزبان و در صورت عدم حضور آنان يكي از نواب روساي مزبور رسميت جلسه را اعلام و جلسه را شروع ميكنند و در زمانيكه قصد ورود به دستور جلسه هيات عمومي را دارند اقدام به اخذ راي براي تعيين يك رئيس و يك دبير از بين حاضرين خواهند كرد .

ث : چنانچه كانون ميزبان به سخنراني مقام يا مقامات محلي يا ساير مسئولان تمايل داشته باشد ضروري است اين موضوع را پيش از برگزاري همايش به شوراي اجرائي اعلام كند در اين صورت براي اين سنخرانيها زمان متناسب تعيين و مراتب از طرف رئيس شوراي اجرايي به رئيس منتخب جلسه اعلام خواهد شد .

ج : پس از اتمام سخنرانيها دستور جلسه قرائت و هيات عمومي وارد دستور ميشود .

چ : پس از قرائت دستور بطور كلي ، هر مورد آن جداگانه مطرح ميشود . كساني كه طبق اساسنامه حق راي دارند حق اظهار نظر در هر مورد را خواهند داشت . در خصوص هر مورد حداقل يك موافق و يك مخالف صحبت ميكند و سپس راي گيري بعمل مي آيد .

ح : خلاصه مطالب مطروحه و نتيجه اخذ راي بوسيله دبير در صورتجلسه نوشته ميشود و در پايان جلسه اين صورتجلسه بوسيله رئيس و دبير امضاء خواهد شد . اگر كسي مايل باشد عين اظهاراتش نوشته شود ، ميتواند اين امر را تقاضا كند . در اين حالت اظهارات وي بوسيله خود او نوشته و به صورتجلسه ضميمه ميگردد .

تبصره ۱ :
هر يك از افراد دارنده حق راي مي تواند نقطه نظرهاي خود را ارسال نمايد و يا تا پايان همايش جهت ضميمه شدن به صورتجلسه هيات عمومي به دبير جلسه تسليم كند .

تبصره ۲ :
حضور وكلاي دادگستري در جلسه هيات عمومي ، آزاد است اما حق اظهار نظر و شركت در راي گيري را ندارند .

كانونهاي عضو قبل از برگزاري همايش تاريخ و محل تشكيل آنرا به نحو مقتضي به اطلاع همكاران ميرسانند .

خ : هيچيك از اظهار نظرها نبايد بيش از پنج دقيقه بطول انجامد . در موارد ضرورت رئيس جلسه ميتواند پنج دقيقه وقت اضافي براي سخنران قائل شود .

تبصره :
رئيس جلسه راساً يا به تقاضاي حضاري كه حق راي دارند ميتواند به وكلاي حاضر در جلسه كه حق اظهار نظر و راي ندارند ، اجازه دهد كه – در موارد خاص - اظهار نظر كنند .

د : رئيس جلسه مسئول نظم امور در جلسه است و حسب مورد ميتواند تدابير مقتضي را در اين خصوص اعمال كند .

ذ : راي گيري در هيات عمومي از طريق قيام و قعود يا بلند كردن دست صورت ميگيرد . اما به تقاضاي هر يك از كانونها و يا تشخيص رئيس جلسه راي گيري ممكن است بطور مخفي و با ورقه انجام شود .

ماده ۵ – كميسيونها : الف : در اسكودا كميسيونهايي بشرح آتي تشكيل ميشود :
۱ - كار آموزي و آموزش
۲ - رفاه
۳ - روابط عمومي و امور بين المللي
۴ - انفورماتيك
۵ - نقل و انتقالات
۶ - صندوق حمايت
۷ - روساي كانونها
۸ - حقوق بشر

ب : خلاصه شرح وظايف كميسيونها به قرار آتي است مصوبات كميسيونها براي تصويب در هيات عمومي مطرح خواهد شد :

- كميسيون كار آموزي وآموزش : هماهنگي امور آزمون ، كارآموزي ، اختبار كارآموزان ، و آموزش حين كار وكلا ( از قبيل آموزش زبان ، كامپيوتر ، كلاسهاي تخصصي و مانند اينها )

- كميسيون رفاه : هماهنگي مسائل مربوط به گردشگري و تعاوني هاي مسكن و مصرف و وامهاي خارج از محدوده صندوق حمايت وكلا و تهيه امكانات رفاهي براي وكلا .

- روابط عمومي و بين المللي : هماهنگي امور مربوط به تبليغات و انتشارات و ارتباط با قواي سه‏گانه و نهادها و ارگانهاي داخلي و مجامع حقوقي خارجي و كانونهاي وكلاي ديگر كشورها .

- انفورماتيك : هماهنگي امور مربوط به سايت اتحاديه كه طبعاً با همكاري كميسيون روابط عمومي و امور بين المللي بايد انجام شود .

- كميسيون نقل و انتقالات : هماهنگي در نحوه جابه جايي وكلا و كارآموزان بين كانونها

- صندوق حمايت : هماهنگي امور مربوط به بازنشستگي و از كارافتادگي ، فوت و وام وكلاي دادگستري

- روساي كانونها : هماهنگي نسبت به مسائل مشترك راجع به معاضدت قضائي ، دادسرا و دادگاه كانونها موارد ويژه و هر مطلب ديگري كه طرح آن را لازم بدانند .

- حقوق بشر : بحث و بررسي درباره نقض احتمالي حقوق بشر و چگونگي رعايت آن در كشور

پ : كميسيونها پس از اولين نشست هيات عمومي در اولين روز همايش تشكيل ميشود .

تبصره :
كليه كانونها بايد پيش از حضور در هيات عمومي نمايندگان خود را براي حضور در كميسيونها تعيين وبه نماينده كانون خود در هيات اجرايي معرفي كنند .

نماينده هر كانون در هيات اجرايي اسكودا مسئول تمشيت امور مربوط به حضور اعضاي هيات مديره در همايش و كميسيونها خواهد بود .

ت : در صورت لزوم كميسيونها ميتوانند از نظر مشورتي متخصصين بهره مند شوند .

ث : در هر كميسيون رئيس و منشي با راي اكثريت اعضاء انتخاب ميشوند .

ج : از مذاكرات كميسيون صورتجلسه اي تنظيم و بوسيله اعضاء امضاء ميشود . خلاصه مصوبات و نظر اقليت – در صورت وجود - با استدلال هاي آنها بطور روشن نوشته و بوسيله اعضاي كميسيون امضاء ميشود تا در جلسه هيات عمومي مطرح گردد .

چ : تصميمات كميسيونها با اكثريت مطلق آراء حاضرين داراي حق راي اتخاذ ميشود .

ح : كميسيونها مكلف اند تصميمات خود را به جلسه روز بعد هيات عمومي عرضه كنند و اگر در مواردي – به هر علت - نتوانسته اند اتخاذ تصميم كنند ، صريحاً اعلام نمايند .

خ : تصميمات كميسيونها در خصوص موارد ارجاعي در جلسه هيات عمومي مطرح و طبق ضوابط مربوط به هيات عمومي ( ماده ۳ اين آيين كار ) در مورد آنها اتخاذ تصميم خواهد شد .

ماده ۶ – شوراي اجرايي :
الف : شوراي اجرايي اسكودا طبق دعوت رئيس شورا و يا در صورت درخواست ۵۰ % از اعضاء شورا –حسب‏ضرورت - تشكيل جلسه ميدهد و با حضور اكثريت مطلق اعضاء ، رسميت خواهد يافت . نحوه تشكيل و راي گيري بشرح ماده ۱۲ اساسنامه است .

ب : شورا حداكثر يك ماه پيش از تشكيل هيات عمومي تشكيل جلسه ميدهد و دستور جلسه هيات عمومي را با هماهنگي كانونهاي عضو تنظيم و به آنها ابلاغ ميكند .

پ : محل تشكيل شورا و مركز اتحاديه تهران است . اما چنانچه ضرورت ايجاب كند ، اكثريت اعضاء شورا مي توانند تشكيل آن را در محل ديگري ترتيب دهند .

ت : هزينه اياب و ذهاب اعضاء شوراي براي شركت در جلسات آن بر عهده كانون متبوعشان و هزينه پذيرايي از اعضاء در زمان تشكيل جلسات شورا با اسكودا است .

تبصره :
هر گاه زمان تشكيل شوراي اجرايي با همايش اسكودا مقارن شود ، وضعيت سكني و پذيرايي اعضاء شورا همانند ساير مدعوين خواهد بود .

ماده ۷ – امور مالي :
الف : وجوه دريافتي اسكودا به حساب جاري ۰۰۰۲۰۸۰۰۰ نزد بانك تجارت شعبه سعدي تهران واريز و كليه برداشتها نيز صرفاً با صدور چك انجام خواهد شد .

ب : چكها با امضاء رئيس شوراي اجرايي و يا يكي از نواب رئيس و خزانه دار ممهور به مهر اسكودا قابل پرداخت مي باشد .

پ : نصاب پرداختها به قرار ذيل است :
- تا مبلغ پنجاه ميليون ريال دفعتاً واحده با تصميم رئيس شوراي اجرايي
- تا مبلغ يكصد ميليون ريال دفعتاً واحده با تصويب شوراي اجرايي
- از يكصد ميليون ريال به بالا دفعتاً واحده با تصويب هيات عمومي

تبصره :
حد نصاب هاي مذكور در بند پ ناظر به موضوع واحد است بنابراين تفكيك پرداختهاي متعدد در موضوع واحد بمنزله يك پرداخت است .

ت : در مورد خريدها يا معاملات اموال منقول و خدمات از مبلغ ده ميليون ريال به بالا استعلام بها حداقل از سه فروشنده يا سازنده يا عرضه كننده خدمت لازم و تصميم نهايي حسب مورد با رئيس شوراي اجرايي و يا شوراي اجرايي خواهد بود .

ث : در مورد خريد اموال غير منقول –بارعايت نصاب بند پ - بايد حداقل نظر يك كارشناس رسمي دادگستري جلب شود .

ج : هر يك از كانونهاي عضو ميتواند هر زمان كه بخواهد نماينده اي را براي بررسي وضعيت مالي و دفاتر مالي اسكودا اعزام كند . رئيس شوراي اجرايي و خزانه دار مكلف اند با فرد اعزامي همكاري و اطلاعات مورد نياز را بر وي ارائه نمايند .

چ : شوراي اجرايي مكلف است در پايان هر سال مالي گزارش دقيق وضعيت مالي اسكودا و ترازنامه آن را تنظيم و براي كليه كانونهاي عضو ارسال كند .

ح : اعمال حق راي كانونها در هيات عمومي و شوراي اجرايي منوط به آن است كه كل حق عضويت مربوط به خود را پرداخته و تسويه كرده باشند . در غير اينصورت حق حضور آنها در حد تبصره ۲ بند ح ماده ۵ قابل اعمال خواهد بود .

خ : هيچيك از اعضاء هيات هاي مديره كانونهاي عضو و رئيس و نواب رئيس و اعضاء شوراي اجرايي اسكودا حق ندارند طرف معامله با اسكودا واقع شوند يا از آن وام بگيرند يا براي خدمات خود در اسكودا دستمزد يا حق جلسه يا هر وجه ديگري به هر عنوان دريافت كنند . خدمت وكلا و كارآموزان وكالت در اسكودارايگان و افتخاري مي باشد .

ماده ۸ – امور اداري و تشكيلاتي :
الف : امور اسكودا - حتي المقدور - بوسيله وكلا و كارآموزان و بطور رايگان و افتخاري اداره خواهد شد .

ب : شوراي اجرائي ، درصورت ضرورت ، آيين نامه مستقلي براي امور استخدامي اسكودا تنظيم و براي تصويب در هيات عمومي مطرح خواهد كرد .

پ : در هر حال استخدام كساني كه با يكديگر تا درجه سوم ، نسبت خويشاوندي داشته باشند ، ممنوع است .

ت : رئيس هيات اجرايي ميتواند يك يا چند نفر از وكلاي دادگستري را بعنوان هماهنگ كننده انتخاب كند . نمايندگان كانونها در شوراي اجرايي مي توانند راساً هماهنگي هاي لازم را با اين فرد يا افراد انجام دهند يا يك وكيل را به اين منظور تعيين و به رئيس شوراي اجرايي معرفي كنند و خدمت هماهنگ كنندگان نيز رايگان و تبرعي خواهد بود .

ماده ۹ – موارد متفرقه :
مصوبات هيات عمومي اسكودا براي كانونهاي عضو لازم الاتباع است .

تبصره : اين ماده از تاريخ تصويب بمدت يكسال بصورت آزمايشي اجرا خواهد شد و با توجه به نتايج حاصله مجدداً مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

اين آيين كار مشتمل بر ۹ ماده و ۸ تبصره در تاريخ۲۸/۳/۱۳۸۳ به تصويب هيات عمومي اسكودا رسيد .

اصلاح آيين كار اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
پذيرش به عضويت

ماده۱- كانونهاي جديدالتاسيس مي توانند با اعلام پذيرش اساسنامه اتحاديه، تقاضاي عضويت در اتحاديه را بكنند. اين تقاضا كتبي و مدارك آتي به آن ضميمه خواهد بود.

۱- تصوير مصدق پروانه وكالت اعضاي هيات مديره

۲- تصوير مصدق مدرك دال بر سابقه قضاوت اعضاي هيات مديره درصورتي كه ۸سال سابقه وكالت پايه يك نداشته باشند.

۳- تصوير مصدق مدرك دال بر انجام انتخابات و قطعي شدن نتيجه آن. تقاضانامه و ضمائم آن به شوراي اجرائي تسليم يا ارسال خواهد شد.

ماده۲- درخواست به عنوان اولين بند دستور در اولين همايش اتحاديه مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصميم خواهد شد.

تبصره: شوراي اجرائي مكلف است گزارشي درمورد نحوه برگزاري انتخابات كانون متقاضي و كليه مسائل مربوط به آن تهيه و همراه با دعوتنامه همايش براي كانونهاي عضو ارسال كند.

ماده۳- اعضاي جديد در سال اول تشكيل خود تا پايان سال مالي از پرداخت حق عضويت معافند.كميسيونهاي تخصصي

ماده۴- اتحاديه براي رسيدن به هدفهاي خود (موضوع ماده ۳ اساسنامه) به تشكيل كميسيونهاي تخصصي اقدام خواهد كرد.

كانونهاي عضو نماينده يا نمايندگاني براي شركت در كميسيونها معرفي خواهند كرد.

جلسات كميسيونها – با توجه به امكانات و مقتضيات- مي تواند حضوري يا مجازي باشد.

نحوه تشكيل، حدود وظايف و اختيارات كميسيونها و طرز كار آنها در آئين نامه هايي كه كميسيون ها تنظيم و شوراي اجرايي تصويب مي كند، تعيين خواهد شد.


هيات عمومي و همايش

ماده۵- دستور جلسه هيات عمومي را شوراي اجرائي تنظيم و به كانونها ارسال مي كند. فاصله ارسال و تشكيل جلسه هيات عمومي نبايد از پانزده روز كمتر باشد.

ماده۶- ارسال دستور مذكور و كليه مكاتبات ديگر بين اتحاديه و كانونها و اعضاي اتحاديه با نمابر (فاكس) يا پست الكترونيكي (Email) صورت خواهد گرفت. مرسل اليه در هر مورد مي تواند ارسال نسخه اي از نامه را با پست خواستار شود.

ماده۷- مدت برگزاري همايش حداكثر چهار روز كاري خواهد بود كه روز اول به ورود و استقرار شركت كنندگان و روز آخر براي عزيمت ايشان اختصاص دارد و دو روز كاري كامل به رسيدگي به دستور تخصيص مي يابد.

الف: چنانچه برگزاري مراسم افتتاحيه در روز ورود و استقرار ميسر باشد به همين نحو عمل خواهد شد. به طور كلي بايد برنامه ها چنان تنظيم شود كه همايش در زمان هرچه كوتاهتري به پايان برسد. همچنين است اگر عزيمت هياتها بلافاصله پس از تصويب قطعنامه ممكن باشد.

ب: ساعت كار همايش به شرح ذيل خواهد بود:

صبح از ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و بعداز ظهر از ۱۵ تا ۱۹

پ: استراحت بين جلسات صبح ها از ۱۰:۳۰ تا ۱۰:۵۰ و بعداز ظهرها از ۱۷ تا ۱۷:۲۰ خواهد بود. برگزاركنندگان همايش مكلفند به محض پايان مدت استراحت بين جلسات، شركت كنندگان را به نحو مقتضي به جلسه دعوت كنند.

ماده۸- همايش با سرود جمهوري اسلامي و تلاوت قرآن مجيد آغاز مي شود. بلافاصله رئيس كانون ميزبان (رئيس كانوني كه همايش در مقر آن انجام مي شود) به مهمانان خيرمقدم مي گويد. سپس رئيس اتحاديه آغاز كار همايش را اعلام مي كند. جمع سخنان اين دو از بيست دقيقه تجاوز نخواهد كرد.

ماده۹- كانون ميزبان مي تواند كساني را كه مايل است براي شركت در مراسم افتتاحيه دعوت و براي ايشان سخنراني پيش بيني كند. همچنين مي تواند برنامه يا برنامه هايي كه نماد كانون ميزبان است در مراسم افتتاحيه تدارك ببيند مشروط به اينكه:

الف: حداكثر يك ماه پيش از آغاز همايش فهرست ميهمانان و نوع برنامه يا برنامه ها را به شوراي اجرايي اعلام كند تا در شورا مطرح و تصويب شود.

ب: زماني كه به سخنراني ميهمانان و اجراي برنامه هاي ويژه و سخنان رئيس كانون ميزبان و رئيس اتحاديه اختصاص داده مي شود، جمعاً از دو ساعت و نيم (۱۵۰ دقيقه) بيشتر نشود. به نحوي كه در جلسه صبح حداقل يك ساعت (۶۰ دقيقه) براي انتخاب هيات رئيسه همايش باقي بماند.

تبصره- چنانچه مراسم افتتاحيه در روز استقرار برگزار شود رعايت زمان حداكثر ۱۵۰ دقيقه براي كانون ميزبان الزامي نيست. در اين حالت انتخاب هيات رئيسه همايش در آغاز جلسه روز بعد صورت خواهد گرفت.

ماده۱۰- راي گيري براي تعيين هيات رئيسه با ورقه و به طور مخفي انجام مي شود. اعضاي هيات عمومي، منتخبين خود را براي سمتهاي رياست جلسه، نظارت و منشي گري –مجموعاً چهار نفر- بر روي ورقه اي با ذكر عنوان مي نويسند.

الف: اسامي مازاد بر چهار نفر قرائت نمي شود و آراء داراي امضاء ابطال خواهد شد.

ب: اسامي داوطلبان انجام وظيفه در هيات رئيسه با قيد اينكه داوطلب چه سمتي هستند، پيش از راي گيري اعلام و درصورت امكان بر روي ''وايت برد'' يا ''ويدئوپروجكشن'' نوشته يا منعكس خواهد شد. پس از اعلام نتايج شمارش آراء چنانچه منتخبي مايل به انجام وظيفه در سمتي كه براي آن اتنخاب شده است نباشد، مي تواند اعلام انصراف كند. دراين صورت نفر بعد از او جايگزينش خواهد شد.

ماده۱۱- بلافاصله پس از انتخاب هيات رئيسه، جلسه وارد دستور مي شود.

ماده۱۲- فهرستي مشتمل بر نام و نام خانوادگي و كانون متبوع حاضران، به تفكيك كانونها، در دو نسخه تهيه خواهد شد و به امضاء حاضران – با تصريح به اينكه عضو اصلي يا علي البدل هستند- مي رسد. اين اقدام در آغاز جلسه اي كه با انتخاب هيات رئيسه شروع مي شود، انجام خواهد شد و ملاك تعداد حاضران براي راي گيري اين فهرست خواهد بود .

تبصر ه _ در هر موردي كه راي اكثريت حاضر ين مناط اعتبار است ، حفظ رسميت جلسه از جهت تعداد حاضرين در زمان اتخاذ راي ضروري است .

ماده۱۳- پذيرش كانون يا كانونهاي جديد همواره به عنوان اولين بند دستور مطرح مي شود و پس از تعيين تكليف و راي گيري در اين مورد، درصورتي كه رئيس اتحاديه مطلبي داشته باشد مطرح خواهد كرد و سپس بندهاي دستور مورد بررسي و اخذ تصميم قرار خواهد گرفت.

ماده۱۴- چيدمان محل برگزاري همايش بايد به نحوي باشد كه اعضاي هريك از كانونها در كنار هم بنشينند. شوراي اجرائي نيز محل مخصوص به خود را خواهد داشت.

حتي المقدور محلي نيز براي استقرار وكلاي دادگستري علاقمند به حضور در جلسه پيش بيني خواهد شد. حضور وكلا در همايش بدون دخالت در مذاكرات – در حد گنجايش محل- آزاد است. كانونها زمان و مكان همايش را به نحو مقتضي به آگاهي اعضاي خود خواهند رساند.

ماده۱۵- ترتيب مذاكرات به شرح ذيل است:

الف: درمورد هريك از بندهاي دستور ابتدا رئيس اتحاديه يا يكي از نواب يا يكي از بازرسان اصلي يا علي البدل، كه رئيس اتحاديه اداي توضيح را به وي ارجاع كند، توضيح مي دهند.

ب: سپس حداكثر دو موافق و دو مخالف صحبت مي كنند. درصورتي كه مخالفي نباشد، موافق هم صحبت نخواهد كرد.

پ: مدت صحبت هر فرد حداكثر پنج دقيقه است و در موارد ضرورت رئيس جلسه مي تواند پنج دقيقه وقت اضافي براي سخنران قائل شود.

ت: همه كساني كه در هيات عمومي داراي حق راي هستند و اعضاي شوراي اجرايي، حق اظهار نظر دارند. رئيس جلسه راساً يا به تقاضاي هر يك از افراد داراي حق راي مي تواند به كساني كه در جلسه حضور دارند اما فاقد حق راي هستند،اجازه دهد درمورد يا مواردي اظهار نظر كنند.

ث: مشروح مذاكرات روي نوار ضبط و خلاصه آن و نتيجه راي گيري به وسيله منشي نوشته و به وسيله رئيس جلسه، ناظران و منشي امضاء مي شود. درعين حال ماحصل و خلاصه مذاكرات به وسيله ويدئوپروجكشن در معرض ديد حضار قرار خواهد گرفت و پرينت آن در پايان جلسه به وسيله رئيس جلسه، منشي و ناظران امضا مي شود.

ج: درصورتي كه در جلسه تصميماتي اتخاذ گردد كه اعلام آنها به مرجع ثبت شركتها لازم باشد، آن تصميمات در صورتجلسه جداگانه نوشته و به وسيله هيات رئيسه جلسه امضاء خواهد شد.

چ: اگر كسي مايل باشد عين اظهاراتش منعكس گردد مي تواند آن را بنويسد و براي ضميمه شدن به صورتجلسه تا پايان همايش به هيات رئيسه تسليم كند.

ماده۱۶- جز در مواردي كه در اساسنامه و اين آيين كار راي گيري مخفي با ورقه پيش بيني شده است، راي گيري با قيام و قعود يا بلند كردن دست انجام مي شود. با اين حال به تقاضاي روساي هريك از كانونها يا رئيس اتحاديه يا به تشخيص رئيس جلسه، راي گيري مخفي با ورقه صورت خواهد گرفت.

ماده۱۷- شمارش آراء با نظار است كه هريك جداگانه اقدام به شمارش مي نمايند. چنانچه بين نتايج دو شمارش تفاوت و اين تفاوت در نتيجه موثر باشد، با ورقه راي گيري خواهد شد. همچنين نظار بر رعايت اساسنامه و آيين كار در اداره جلسه نظارت خواهند كرد.

ماده۱۸- ظهر اوراق راي را رئيس جلسه امضا و مهر مي كند .


ماده۱۹- رئيس جلسه مسئول نظم امور در جلسه است و حسب مورد مي تواند تدابير مقتضي را دراين خصوص اعمال كند.انتخابات هيات رئيسه و بازرسان


ماده ۲۰ – شوراي اجرايي حداكثر تا دو ماه قبل از پايان دوره تصدي خود از طريق نشر آگهي در جرايد كثيرالانتشار و اعلام به كانون ها به اطلاع وكلاي دادگستري خواهد رساند كه در صورت دارا بودن شرايط داوطلبي خود را جهت عضويت در هيات رئيسه و بازرسي اسكودا ، ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهي كتبا همراه با مدارك به اتحاديه اعلام كنند . با انقضاء مهلت ، شوراي اجرايي پس از احراز صلاحيت داوطلبان ، طبق ماده ۱۲ اساسنامه اسكودا ، اسامي نامزدها را به كليه كانون ها اعلام خواهد كرد.

تبصره _ هر گونه تبليغ از جانب نامزدها در هيات عمومي ممنوع است ، ولو اينكه مهمان ويژه همايش يا رئيس كانون ميزبان و يا رئيس اتحاديه باشند.

مسائل اجرائي و رفاهي در تشكيل همايشها

ماده۲۱- هزينه رفت و برگشت به محل همايش برعهده كانونهاي عضو است. هزينه رفت و برگشت رئيس و نواب و بازرسان اصلي و علي البدل ،درصورتي كه عضو هيات مديره كانون متبوع خود نباشند، به وسيله اتحاديه پرداخت خواهد شد. همچنين هزينه رفت و برگشت هماهنگ كنندگان و افرادي كه به تشخيص رئيس اتحاديه حضور آنها در همايش ضروري باشد.

ماده۲۲- مديريت همايش برعهده كانون ميزبان و پرداخت هزينه ها به شرح ذيل برعهده اتحاديه است:

الف: هزينه اقامت در هتل سه يا چهار ستاره براي سه شب.

تبصره۱- درصورت محدوديت امكانات محلي ممكن است استاندارد هتل – با تصويب شوراي اجرائي- تغيير داده شود.

تبصره۲- افزايش مدت اقامت به چهار شب، درصورت اضطرار، با تصويب شوراي اجرائي ميسور است.

ب: هزينه غذا و پذيرايي بين جلسات

پ: هزينه انتقال ميهمانان از فرودگاه يا ترمينال ورودي به محل استقرار و بالعكس و هزينه جابه جايي در داخل شهر و حومه آن با اتوبوسهاي مجهز به وسايل گرمايش و سرمايش.

ت: هزينه برگزاري نشست هاي هيات عمومي مشتمل بر اجاره سالن، سيستم صوتي مناسب، ضبط صوتي و تصويري گفتگوها و انعكاس همزمان نتايج راي گيري با ويدئو پروجكشن .


هر هزينه ديگري كه انجام شود برعهده كانون ميزبان خواهد بود.

ماده۲۳ - پيش از برگزاري همايش، درصورت درخواست كانون ميزبان مبلغي به عنوان علي الحساب با تصويب شوراي اجرائي پرداخت و پس از پايان همايش و ارسال اصول اسناد هزينه، تسويه حساب مي شود.

ماده۲۴ - كانونهاي ميزبان مكلفند درمورد هزينه هايي كه خود انجام مي دهند و برعهده اتحاديه نيست نيز نهايت احتياط و صرفه جويي را معمول دارند.شوراي اجرائي

ماده۲۵- شوراي اجرايي به دعوت رئيس اتحاديه و يا درصورت درخواست يك چهارم اعضاي شوراي اجرائي تشكيل جلسه مي دهد و با حضور اكثريت مطلق اعضا رسميت خواهد يافت. نصاب راي در شوراي اجرائي به شرح ماده ۱۵ اساسنامه است.

الف: راي گيري در شوراي اجرائي با بلند كردن دست، يا قيام وقعود صورت مي گيرد. اما درصورت تقاضاي هريك از اعضاي شورا، راي گيري درمورد خاص به طور مخفي و با ورقه صورت خواهد گرفت.

ب: محل تشكيل شورا تهران و در محل اتحاديه است. اما درصورت ضرورت به تشخيص رئيس اتحاديه يا اكثريت اعضاي شورا تشكيل جلسه در محل هاي ديگر مجاز خواهد بود.

پ: هزينه اياب و ذهاب اعضاي شورا براي شركت در جلسات آن به عهده كانون متبوع ايشان و هزينه پذيرايي از اعضا در زمان تشكيل جلسات با اتحاديه است.

ت: حضور اعضاي شوراي اجرائي در همايش ها ضروري و مسائل مربوط به اسكان و زيست ايشان همچون ساير اعضاي كانونها خواهد بود.

ث: شوراي اجرائي حداكثر تا ۱۵ روز پيش از تشكيل هيات عمومي دستور جلسه هيات را با هماهنگي كانونهاي عضو تنظيم و به كانونها اعلام مي كند.

ج: در آغاز جلسات شوراي اجرائي فهرستي از حاضران تنظيم و به وسيله ايشان امضاء مي شود. صورتجلسه به وسيله رئيس شورا و نواب امضاء خواهد شد. درصورت غيبت رئيس، امضاء نواب كافي است و درصورت غيبت يكي از نواب يا هردو آنها، امضاء رئيس و يك نفر از اعضاي شورا كفايت مي كند.

چ: صورتجلسه شورا حداكثر ظرف ۷۲ ساعت براي كليه كانونهاي عضو ارسال مي شود.


ماده ۲۶ – شوراي اجرائي در اولين جلسه خود به پيشنهاد رئيس اتحاديه يك نفر از وكلاي دادگستري را با اكثريت آرا به عنوان خزانه دار انتخاب مي كند.

امور مالي


ماده ۲۷- وجوه دريافتي اتحاديه به حساب جاري ۰۰۰۲۰۸۰۰۰ نزد بانك تجارت شعبه سعدي شمالي تهران واريز و كليه پرداختها نيز با صدور چك از همين حساب انجام خواهد شد.

چك ها با امضاي رئيس اتحاديه و در غياب او يكي از نواب و مهر اتحاديه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده۲۸ - نصاب پرداختها به قرار ذيل است:

الف: تا يكصد ميليون ريال دفعتاً واحده با تصميم رئيس اتحاديه

ب: از يكصد ميليون ريال به بالا دفعتاً واحده با تصميم شوراي اجرائي

ماده۲۹ - درمورد خريدهاي كالا و خدمات، از پنجاه ميليون ريال به بالا استعلام بها حداقل از۳ فروشنده و عرضه كننده خدمت لازم و اتخاذ تصميم نهايي – حسب مورد- با رئيس اتحاديه يا شوراي اجرايي است. درمورد خريد اموال غيرمنقول بايد حداقل نظر يك كارشناس رسمي دادگستري جلب شود.

ماده ۳۰- نمايندگان كانونها در شوراي اجرايي همواره مي توانند به حسابها و دفاتر مالي اتحاديه مراجعه و اطلاعات مورد نياز خود را تحصيل كنند. رئيس اتحاديه و خزانه دار مكلفند در اين خصوص همراهي و هماهنگي كنند.

ماده ۳۱- شوراي اجرايي در اولين همايش پس از پايان هر سال مالي گزارش وضعيت مالي و تراز پرداختها و دريافتهاي اتحاديه را به هيات عمومي عرضه خواهد كرد.

متن اين گزارش بايد پيش از برگزاري همايش در اختيار كانونها قرار گيرد.

ماده ۳۲- اعمال حق راي در هيات عمومي منوط به آن است كه كانون عضو بابت حق عضويت بدهي نداشته باشد.

ماده ۳۳- هيچ يك از اعضاي هيات هاي مديره كانونهاي عضو و رئيس و نواب رئيس و اعضاي شوراي اجرايي و خزانه دار اتحاديه حق ندارند طرف معامله با اتحاديه واقع شوند يا از آن وام بگيرند يا براي خدمت خود در اتحاديه دستمزد يا حق جلسه يا هر وجه ديگري به هر عنوان دريافت كنند.

امور اداري و تشكيلاتي

ماده ۳۴- امور اتحاديه حتي المقدور به وسيله وكلا و كارآموزان داوطلب و به طور رايگان و افتخاري اداره خواهد شد. با اين حال شوراي اجرايي مي تواند پرداخت پاداش به وكلا ياكارآموزاني را كه خدماتي براي اتحاديه انجام مي دهند تصويب كند. اين مورد شامل هيات رئيسه و اعضاي شوراي اجرائي و اعضاي هياتهاي مديره كانونها نخواهد بود.

شوراي اجرايي همچنين پاداش كساني را كه وكيل و كارآموز و يا در استخدام اتحاديه نيستند و خدماتي به آن ارائه و عرضه مي كنند تعيين و تصويب خواهد كرد.

ماده ۳۵- رئيس اتحاديه با تصويب شوراي اجرايي نسبت به استخدام افراد لازم اقدام خواهد كرد.


تبصره _ استخدام كساني كه با يكديگر تا درجه سوم نسبت خويشاوندي دارند ، ممنوع است.


ماده ۳۶- رئيس اتحاديه مي تواند تعداد مورد نياز از وكلاي دادگستري را به عنوان ''هماهنگ كننده'' امور مختلف اتحاديه انتخاب كند. خدمت اين افراد نيز رايگان خواهد بود.

موارد متفرقه

ماده ۳۷- ارتباط بين اتحاديه و كانونها صرفاً ازطريق فاكس خواهد بود و فقط درصورت مطالبه مرسل اليه تاييديه فاكس ارسال خواهد شد. مواردي كه در اساسنامه ترتيبي غير از اين دارد مستثني است.


ماده۳۸- اين آيين كار مشتمل بر ۳۸ ماده و ۷ تبصره در تاريخ ۲۲/۵/۱۳۸۸به تصويب شوراي اجرايي اتحاديه رسيد
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi