لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
فهرست موضوعي مصوبات اتحاديه (صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  *
فهرست الفبايي مصوبات اتحاديه ( تا آبان ماه ۱۳۸۹)

  * قسمت اول (آ-ت)
  * قسمت دوم (ث- ش)
  * قسمت سوم ( ص - گ)
  * قسمت چهارم(م - ي)
-------------------------------------------------------------  *
فهرست الفبايي مصوبات اتحاديه ( تا آبان ماه ۱۳۸۹)بالا
فهرست اصلي


  * قسمت اول (آ-ت)

آبان ماه
۱-        آزمون ورودي كارآموزي وكالت هرسال در آبان ماه برگزار شود. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


آرم اتحاديه
۱-        آرم اتحاديه سراسري به تصويب رسيد.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)


آرم سينه
۱-        نصب آرم سينه درمراجع قضايي و رسمي، درقسمت چپ سينه براي كليه وكلا و كارآموزان اجباري و الزامي است و تخلف از اين ضابطه، تخلف از مصوبات و ضوابط كانون محسوب مي گردد.(كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)


آزمون ورودي
۱-        برگزاري آزمون ورودي پذيرش كارآموزان وكالت (هرسال يك بار) همچنين عدم معرفي منابع مطالعه به شركت كنندگان و برگزاري آزمون توسط اتحاديه سراسري مورد تصويب قرار گرفت. زمان برگزاري آزمون مهرماه هر سال و ثبت نام پذيرفته شدگان نيمه مرداد ماه تعيين گرديد.( مجمع عمومي- ۸/۲/۸۴- خراسان)
۲-        معدل قبولي در آزمون كانونهاي وكلاي دادگستري براي سهميه آزاد نمره ۱۰ و ايثارگران نمره ۸ تصويب شد. درصورت ضرورت و عدم تكميل ظرفيت (تعداد مورد نياز) هيات مديره كانونهاي عضو مي توانند حداقل نمره ۷ را براي ايثارگران بپذيرند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۳-        براي ثبت نام در آزمون، داشتن اصل مدرك كارشناسي موضوع ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت يا گواهي موقت الزامي است. دانشجويان ترم آخر كه چند واحد درسي آنان باقي مانده، حق شركت درآزمون را ندارند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۴-        درخصوص متقاضياني كه پرونده شان ناقص است و اقدامي درجهت تكميل نمي نمايند، تصويب شد بدواً اخطار داده شود و پس از انقضاي مهلت، پرونده بايگاني شود و حقي بابت قبولي در آزمون براي ايشان باقي نخواهد ماند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۵-        صدور پروانه كارآموزي وكالت منوط به ارائه دانشنامه ليسانس حقوق يا فقه و مباني اسلامي و يا معادل آن از دروس حوزوي و يا دانشگاهي است و براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد يا دكتراي حقوق كه فاقد مدرك ليسانس حقوق و مباني حقوق اسلامي و يا معادل هستند، پروانه صادر نمي شود. دارندگان مدرك تحصيلي كه رشته آنان الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي مي باشد، مشمول ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نبوده و حق شركت در آزمون را ندارند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۶-        ازجمله شرايط ثبت نام متقاضيان ذكور در آزمون ورودي موارد ذيل است: الف- داشتن برگ خاتمه خدمت يا معافيت دائم ب- داشتن معافيت تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا. كساني كه تحصيلات دانشگاهي آنان زودتر از كارآموزي نامبردگان به پايان مي رسد، كارآموزي ايشان متوقف و به حالت تعليق درمي آيد و پس از تعيين تكليف درخصوص وضعيت نظام وظيفه آنان، مجدداً كارآموزي نامبردگان ادامه خواهد يافت. به هرحال شركت در تحليف و صدور پروانه وكالت پايه يك براي اين قبيل كارآموزان منوط به تعيين تكليف نظام وظيفه است.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۷-        با توجه به منع قانوني اشتغال مشمولين وظيفه عمومي، تصويب شد نامبردگان (متقاضيان مشمول) حق شركت در آزمون ورودي را تا تعيين وضعيت خدمت وظيفه يا ارائه برگ معافيت ندارند. همچنين صدور پروانه كارآموزي براي ايشان مجاز نمي باشد.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
۸-        دانشجويان ترم آخر تحصيلي حق شركت در آزمون ورودي را نخواهند داشت.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
۹-        موضوع تعيين امتياز ويژه براي شركت كنندگان بومي در آزمون ورودي كارآموزي وكالت پس از كارشناسي و تعيين هيات كارشناس و استفاده از نظريات مسوولين سازمان سنجش و پيشنهاد راهكار اجرائي مناسب به شوراي اجرائي و سپس مجمع عمومي بعدي ارائه شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۱۰-        كارآموزان مي توانند مجدداً در آزمون ورودي شركت كنند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۱۱-        هزينه سرانه ثبت نام آزمون ورودي ۱۳۸۷ مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ريال است. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۱۲-        درخصوص پذيرفته شدگان در آزمون ورودي كارآموزي كه شاغل بوده و هنوز كارآموزي آنان شروع نشده يا در اختبار شركت نموده و قطع رابطه استخدامي ننموده اند –به منظور ايجاد رويه واحد- شوراي اجرائي موضوع را بررسي و نتيجه را به كانونها اعلام كند. (همدان- مهر ۱۳۸۷)
۱۳-        وكلا نمي توانند در آزمون ورودي كارآموزي شركت كنند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۱۴-        توسط اسكودا بانك سوال تهيه شود و براي آزمون هاي سالهاي بعد مورد استفاده قرار گيرد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۱۵-        آزمون ورودي كارآموزي وكالت هرسال در آبان ماه برگزار شود. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۱۶-        وكلا نمي توانند در آزمون ورودي كارآموزي شركت كنند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۱۷-        ايثارگراني كه در زمان ثبت نام آزمون خود را ايثارگر معرفي نمي كنند، داراي هيچ حقي براي استفاده از سهميه ايثارگري نيستند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۱۸-        كارآموزان شاغل به كارآموزي مي توانند مجدداً بدون انصراف در آزمون ورودي كارآموزي شركت كنند. كارآموزي انجام شده قبلي منظور و از كارآموزي جديد كسر خواهد شد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۱۲- مبلغ ثبت نام در آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸ براي هر متقاضي ۳۵۰۰۰ تومان است. (تبريز- آبان ۱۳۸۸)
۱۳-        كارآموزان وكالت مي توانند به محل اشتغال والدينشان و نيز زوجيني كه وكيل دادگستري يا كارآموز وكالت هستند به محل اشتغال يكي از ايشان –به صورت قطعي و اشتغال دائم- منتقل شوند. نيز زوجيني كه يكي از آنها وكيل باشد و سپس ديگري در آزمون كارآموزي پذيرفته شود، نفر دوم مي تواند به محل اشتغال همسرش منتقل شود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


آيين كار
۱-        شوراي اجرائي نسبت به تشكيل و تعيين اعضاي كميسيون هاي مقرر در ماده ۵ آيين كار اقدام و نتيجه را در همايش بعدي به هيات عمومي اعلام كند. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)
۲-        آيين كار پيشنهادي شوراي اجرائي تصويب شد. (تبريز- آبان ۱۳۸۸)


ابطال پروانه وكالت
۱-        مانعه الجمع بودن پروانه وكالت صادره كانونهاي وكلاي دادگستري و موضوع ماده۱۸۷ تصويب و مقرر گرديد به افراد مشمول اعلام شود نسبت به استعفا از يكي از موارد اقدام نمايند. درصورت عدم استعفا از شمول ماده ۱۸۷ كانونها ازطريق دادگاه انتظامي وكلا تقاضاي ابطال پروانه وكالت نمايند.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)


احداث مدرسه در شهرستان زلزله زده بم
۱-        احداث يك باب مدرسه و شروع مقدمات كار توسط اتحاديه در شهرستان زلزله زده بم مورد تصويب قرار گرفت.( مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)

اختبار
۱-        تعيين معدل قبولي اختبار كارآموزان مطابق تبصره ماده۴ شرح وظايف كارآموزي مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۲-        اختبار كارآموزان ميهمان توسط كانوني كه كارآموز درآنجا پذيرفته شده، انجام خواهد شد.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
۳-        درخصوص پذيرفته شدگان در آزمون ورودي كارآموزي كه شاغل بوده و هنوز كارآموزي آنان شروع نشده يا در اختبار شركت نموده و قطع رابطه استخدامي ننموده اند –به منظور ايجاد رويه واحد- شوراي اجرائي موضوع را بررسي و نتيجه را به كانونها اعلام كند. (همدان- مهر ۱۳۸۷)


اردبيل
۱-        كانون وكلاي دادگستري اردبيل به عضويت اسكودا پذيرفته شد. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)استان مركزي
۱-        كانون وكلاي دادگستري استان مركزي به عضويت اسكودا پذيرفته شد. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)استعلام
۱-        اگر نظريه دادگاه انتظامي قضات درمورد صلاحيت كانديداهاي عضويت هيات مديره كانون وكلا ظرف دو ماه مندرج در ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به كانون استعلام كننده واصل نشود، همه افراد داوطلب تاييد شده محسوب مي شوند. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)


اشتغال دائم
۱-        كارآموزان وكالت مي توانند به محل اشتغال والدينشان و نيز زوجيني كه وكيل دادگستري يا كارآموز وكالت هستند به محل اشتغال يكي از ايشان –به صورت قطعي و اشتغال دائم- منتقل شوند. نيز زوجيني كه يكي از آنها وكيل باشد و سپس ديگري در آزمون كارآموزي پذيرفته شود، نفر دوم مي تواند به محل اشتغال همسرش منتقل شود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


اصفهان
۱-        درخصوص نحوه پذيرش و ثبت تقاضاي موسسات حقوقي و ايجاد رويه واحد در اين زمينه، آيين نامه هاي موجود در كانونهاي مركز و اصفهان براي همه كانونها ارسال و بررسي شود. نظريات و پيشنهادات كانونها جهت طرح در همايش بعدي به شوراي اجرائي ارائه شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۲-        پروانه هاي وكالت، كارتهاي شناسايي، گواهينامه هاي وكالت به هزينه كانون متقاضي و با معرفي كانون ازطريق اتحاديه به كانون اصفهان يكسان سازي شوند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۳-        موضوع تهيه طرح تابلو درب ورودي و تابلوي معرفي وكيل در سردر ورودي مجموعه ها و مجتمع ها و پروانه (جواز) توسط كانون اصفهان به شوراي اجرائي واگذار شود. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۴-        كانون اصفهان برگزاري و تامين هزينه هاي برگزاري همايش(وكالت در هزاره سوم) را مي پذيرد مشروط بر اينكه شركت كنندگان با پرداخت مبلغي در تامين هزينه ها كمك كنند. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)
۵-        كانون اصفهان هزينه ها، نحوه برگزاري و ... همايش(وكالت در هزاره سوم) را بررسي و نتيجه را به شوراي اجرائي اعلام كند. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


اطلاع رساني
۱-        بررسي وضعيت سايت اطلاع رساني اتحاديه سراسري و مساله سايتهاي جداگانه بررسي و تصويب شد اطلاع رساني به صورت متمركز از طريق سايت اتحاديه انجام گيرد. ( مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)
۲-        درخصوص ''اطلاع رساني و تبليغات وكلا'' آيين نامه پيشنهادي كانون مركز جهت بررسي دراختيار ساير كانونها قرار گيرد و در همايش بعدي مطرح شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)


اعتبار
۱-        كانونها مكلفند آمار تقريبي وكالتهاي تسخيري و معاضدتي انجام شده به وسيله اعضاي خود را حداكثر تا پايان خرداد ماه هرسال به اتحاديه اعلام كنند تا با انعكاس آن به كانون وكلاي مركز موجبات برآورد اعتبار مورد نياز حق الوكاله هاي تسخيري و معاضدتي فراهم گردد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


امتياز ويژه
۱-        موضوع تعيين امتياز ويژه براي شركت كنندگان بومي در آزمون ورودي كارآموزي وكالت پس از كارشناسي و تعيين هيات كارشناس و استفاده از نظريات مسوولين سازمان سنجش و پيشنهاد راهكار اجرائي مناسب به شوراي اجرائي و سپس مجمع عمومي بعدي ارائه شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)


انتخابات
۱-        درانتخابات هيات مديره كانونهاي وكلا تعداد كانديداها بايد حداقل يك نفر بيش از افراد مورد نياز باشد. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)


انتخابات هيات مديره
۱-        درانتخابات هيات مديره كانونهاي وكلا تعداد كانديداها بايد حداقل يك نفر بيش از افراد مورد نياز باشد. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)

انتقال
۱-        انتقال دائم كارآموزان از كانوني به كانون ديگر ممنوع است.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۲-        كارآموزان وكالت مي توانند به محل اشتغال والدينشان و نيز زوجيني كه وكيل دادگستري يا كارآموز وكالت هستند به محل اشتغال يكي از ايشان –به صورت قطعي و اشتغال دائم- منتقل شوند. نيز زوجيني كه يكي از آنها وكيل باشد و سپس ديگري در آزمون كارآموزي پذيرفته شود، نفر دوم مي تواند به محل اشتغال همسرش منتقل شود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


انتقال دائم
۱-        انتقال دائم كارآموزان از كانوني به كانون ديگر ممنوع است.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)


انصراف
۱-        كارآموزان شاغل به كارآموزي مي توانند مجدداً بدون انصراف در آزمون ورودي كارآموزي شركت كنند. كارآموزي انجام شده قبلي منظور و از كارآموزي جديد كسر خواهد شد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


ايثارگر
۱-        معدل قبولي در آزمون كانونهاي وكلاي دادگستري براي سهميه آزاد نمره ۱۰ و ايثارگران نمره ۸ تصويب شد. درصورت ضرورت و عدم تكميل ظرفيت (تعداد مورد نياز) هيات مديره كانونهاي عضو مي توانند حداقل نمره ۷ را براي ايثارگران بپذيرند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۲-        تشخيص برخورداري از تسهيلات سهميه ايثارگران درمورد كساني كه حضور داوطلبانه در جبهه داشته اند، براساس مقررات موضوع تعريف ايثارگران و با تاييد مراجع ذيصلاح خواهد بود.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۳-        ايثارگراني كه در زمان ثبت نام آزمون خود را ايثارگر معرفي نمي كنند، داراي هيچ حقي براي استفاده از سهميه ايثارگري نيستند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)بازنشستگي
۱-        رد تقاضاي صدور پروانه وكالت جهت بازنشستگان درحالت اشتغال تا رفع حالت اشتغال، مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)
۲-        افرادي كه به استناد قانون استثنايي بازنشستگي پيش از موعد با كمتر از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده اند، مشمول بند ۵ ماده ۸ اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مي شوند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)


بازنشستگي پيش از موعد (قانونِ...)
۱-        افرادي كه به استناد قانون استثنايي بازنشستگي پيش از موعد با كمتر از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده اند، مشمول بند ۵ ماده ۸ اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مي شوند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)


بازنشسته
۱-        افرادي كه به استناد قانون استثنايي بازنشستگي پيش از موعد با كمتر از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده اند، مشمول بند ۵ ماده ۸ اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مي شوند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)


بانك سوال
۱-        كانونها مكلف هستند كه هر سال تا اول شهريور ماه همان سال سوالات خود را به بانك سوال اتحاديه برسانند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۲-        توسط اسكودا بانك سوال تهيه شود و براي آزمون هاي سالهاي بعد مورد استفاده قرار گيرد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


برآورد
۱-        كانونها مكلفند آمار تقريبي وكالتهاي تسخيري و معاضدتي انجام شده به وسيله اعضاي خود را حداكثر تا پايان خرداد ماه هرسال به اتحاديه اعلام كنند تا با انعكاس آن به كانون وكلاي مركز موجبات برآورد اعتبار مورد نياز حق الوكاله هاي تسخيري و معاضدتي فراهم گردد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


برآورد اعتبار
۱-        كانونها مكلفند آمار تقريبي وكالتهاي تسخيري و معاضدتي انجام شده به وسيله اعضاي خود را حداكثر تا پايان خرداد ماه هرسال به اتحاديه اعلام كنند تا با انعكاس آن به كانون وكلاي مركز موجبات برآورد اعتبار مورد نياز حق الوكاله هاي تسخيري و معاضدتي فراهم گردد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


بند د ماده ۸ (شمولِ...)
۱-        افرادي كه به استناد قانون استثنايي بازنشستگي پيش از موعد با كمتر از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده اند، مشمول بند ۵ ماده ۸ اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مي شوند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)


بودجه هزينه هاي جاري سايت اتحاديه
۱-        تخصيص ماهيانه تا سقف مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال از اول آذر ماه ۱۳۸۴ به مدت شش ماه جهت هزينه هاي جاري سايت اتحاديه سراسري و پرداخت مبلغ يك ميليون ريال به عنوان پاداش به خانم نوشين لطفي به لحاظ انجام امور حسابداري سايت به تصويب رسيد.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

بوشهر
۱-        كانون وكلاي دادگستري بوشهر به عضويت اتحاديه پذيرفته شد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


پروانه كارآموزي
۱-        كساني كه پروانه وكالت يا كارآموزي كانونهاي وكلاي دادگستري را دارند حق دريافت پروانه موضوع ماده ۱۸۷ مركز امور مشاوران قوه قضائيه را ندارند.(كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)
۲-        عدم صدور پروانه كارآموزي براي شاغلين دولتي و عمومي تصويب شد.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۳-        صدور پروانه كارآموزي براي مستخدمين دولتي و عمومي منوط به قطع رابطه استخدامي و ارائه گواهي مربوطه است.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۴-        صدور پروانه كارآموزي وكالت منوط به ارائه دانشنامه ليسانس حقوق يا فقه و مباني اسلامي و يا معادل آن از دروس حوزوي و يا دانشگاهي است و براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد يا دكتراي حقوق كه فاقد مدرك ليسانس حقوق و مباني حقوق اسلامي و يا معادل هستند، پروانه صادر نمي شود. دارندگان مدرك تحصيلي كه رشته آنان الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي مي باشد، مشمول ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نبوده و حق شركت در آزمون را ندارند.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴-تهران)
۵-        براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد حقوق كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق مي باشند، به لحاظ آنكه داراي معلومات پايه حقوق نيستند، پروانه كارآموزي صادر نخواهد شد. دارندگان مدرك كارشناسي الهيات گرايش فقه و منابع اسلامي همچنين الهيات (فقه و منابع حقوق اسلامي) مستثني مي باشند.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
۶-        صدور پروانه متحدالشكل كارآموزي ازسوي كانونهاي سراسر كشور مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
۷-        با توجه به منع قانوني اشتغال مشمولين وظيفه عمومي، تصويب شد نامبردگان (متقاضيان مشمول) حق شركت در آزمون ورودي را تا تعيين وضعيت خدمت وظيفه يا ارائه برگ معافيت ندارند. همچنين صدور پروانه كارآموزي براي ايشان مجاز نمي باشد.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)

پروانه متحدالشكل كارآموزي
۱-        صدور پروانه متحدالشكل كارآموزي ازسوي كانونهاي سراسر كشور مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)


پروانه مركز مشاوران قوه قضائيه
۱-        كساني كه پروانه وكالت يا كارآموزي كانونهاي وكلاي دادگستري را دارند حق دريافت پروانه موضوع ماده ۱۸۷ مركز امور مشاوران قوه قضائيه را ندارند.(كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)

پروانه وكالت
۱-        كساني كه پروانه وكالت يا كارآموزي كانونهاي وكلاي دادگستري را دارند حق دريافت پروانه موضوع ماده ۱۸۷ مركز امور مشاوران قوه قضائيه را ندارند.(كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)
۲-        درخصوص قضاتي كه به هرصورت پس از قطع رابطه استخدامي تقاضاي پروانه وكالت از كانونهاي وكلا مي نمايند همچنين مشمولين بند''و'' ماده۸ لايحه استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري تصويب شد همزمان با وصول تقاضا، كانون مربوطه موضوع را به كليه كانونهاي وكلاي سراسر كشور اعلام و سابقه ارائه تقاضاي احتمالي ديگري را از ديگر كانونها استعلام نمايند.(جلسه روساي كانونهاي سراسر كشور- ۲۸/۳/۸۳- اروميه)
۳-        تصويب شد كه متقاضيان پروانه وكالت پس از اتيان سوگند و اخذ پروانه، سوگندنامه اي امضاء و در دفتر كار خود نصب نمايند.(جلسه روساي كانونهاي سراسر كشور- ۲۸/۲/۸۳- اروميه)
۴-        رد تقاضاي صدور پروانه وكالت جهت بازنشستگان درحالت اشتغال تا رفع حالت اشتغال، مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)
۵-        صدور پروانه وكالت براي جانبازان بازنشسته ''درحالت اشتغال'' درصورت داشتن ساير شرايط مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۶-        اعلام موارد رد تقاضاي داوطلبان پروانه وكالت توسط هركانون به كانون ديگر، به تصويب رسيد.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۷-        كارآموزاني كه با كمتر از بيست و پنج سال سن، كارآموزي خود را شروع و به پايان رسانيده اند،انجام مراسم تحليف و صدور پروانه وكالت پايه يك ايشان موكول به رسيدن به سن ۲۵ سال خواهد بود.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۸-        براي ثبت نام در آزمون، داشتن اصل مدرك كارشناسي موضوع ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت يا گواهي موقت الزامي است. دانشجويان ترم آخر كه چند واحد درسي آنان باقي مانده، حق شركت درآزمون را ندارند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۹-        ازجمله شرايط ثبت نام متقاضيان ذكور در آزمون ورودي موارد ذيل است: الف- داشتن برگ خاتمه خدمت يا معافيت دائم ب- داشتن معافيت تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا. كساني كه تحصيلات دانشگاهي آنان زودتر از كارآموزي نامبردگان به پايان مي رسد، كارآموزي ايشان متوقف و به حالت تعليق درمي آيد و پس از تعيين تكليف درخصوص وضعيت نظام وظيفه آنان، مجدداً كارآموزي نامبردگان ادامه خواهد يافت. به هرحال شركت در تحليف و صدور پروانه وكالت پايه يك براي اين قبيل كارآموزان منوط به تعيين تكليف نظام وظيفه است.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۱۰-        براي كاركنان شاغل پروانه وكالت صادر نخواهد شد.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
۱۱-        براي قضات بازنشسته در حالت اشتغال پروانه وكالت صادر شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۱۲-        پروانه هاي وكالت، كارتهاي شناسايي، گواهينامه هاي وكالت به هزينه كانون متقاضي و با معرفي كانون ازطريق اتحاديه به كانون اصفهان يكسان سازي شوند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۱۳-        كانونها مكلف هستند همه ساله تا پايان خرداد ماه كميسيون موضوع تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را تشكيل داده و تعداد كارآموزان مورد نياز خود را به اسكودا اعلام كنند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۱۴-        شوراي اجرائي –با تشكيل كار گروه ويژه- به موضوع اتخاذ راه كارهاي عملي و موثر براي برخورد با وكلايي كه در غير محل مندرج در پروانه خود به طور متمركز فعاليت وكالتي دارند رسيدگي و نتيجه را در همايش بعدي ارائه دهد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۱۵-        به افرادي كه در حالت اشتغال قرار دارند پروانه وكالت داده نمي شود. (تبريز- آبان ۱۳۸۸)
۱۶-        افرادي كه دوره كارآموزي را به اتمام رسانده اند ولي به علت نداشتن برگ پايان خدمت يا معافي دادن پروانه وكالت به ايشان ميسور نيست، سوگند بخورند اما پروانه تا تعيين وضعيت خدمت صادر نشود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
۱-        طرح ۱۹۳ماده اي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي جهت اظهار نظر بين وكلا توزيع شود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


پيش از موعد (بازنشستگيِ...)
۱-        افرادي كه به استناد قانون استثنايي بازنشستگي پيش از موعد با كمتر از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده اند، مشمول بند ۵ ماده ۸ اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مي شوند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)

پيش نويس طرح وكالت
۱-        هيات ۵ نفره (آقايان ثابت قدم، شيخ الاسلامي، وكيلي، مندني پور وكشاورز) ظرف يك ماه پيش نويس هاي طرح وكالت را بررسي و طرح پيشنهادي خود را به شوراي اجرائي ارائه دهند. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)
۲-        طرح ۱۹۳ماده اي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي جهت اظهار نظر بين وكلا توزيع شود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


تامين بودجه اتحاديه
۱-        تامين بودجه اتحاديه سراسري از محل اخذ حق عضويت مناسب و استفاده از مازاد هزينه برگزاري آزمون سراسري پذيرش كارآموز تصويب شد.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

تاييد شده
۱-        اگر دادگاه انتظامي در مدت قانوني ۲ ماه نسبت به تعدادي از داوطلبان عضويت در هيات مديره اعلام نظر و نسبت به ديگران سكوت كند، همه داوطلبان تاييد شده محسوب مي شوند. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)
۲-        اگر نظريه دادگاه انتظامي قضات درمورد صلاحيت كانديداهاي عضويت هيات مديره كانون وكلا ظرف دو ماه مندرج در ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به كانون استعلام كننده واصل نشود، همه افراد داوطلب تاييد شده محسوب مي شوند. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)


تبليغات
۱-        درخصوص ''اطلاع رساني و تبليغات وكلا'' آيين نامه پيشنهادي كانون مركز جهت بررسي دراختيار ساير كانونها قرار گيرد و در همايش بعدي مطرح شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)


تجديد و تمديد دوره كارآموزي
۱-        تجديد و تمديد دوره كارآموزي مطابق ضوابط مندرج در شرح وظايف كارآموزان مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)


تخلفات انتظامي
۱-        درمورد عدم بازپرداخت وام هاي دريافت شده از صندوق حمايت توسط وكلا، هريك از كانونها مصوبه اي بگذرانند و عدم بازپرداخت به عنوان تخلف انتظامي تلقي شود. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)
تشكلهاي مشمول ماده ۱۸۷
۱-        كانونها در مواجهه با موارد استفاده از نام كانون وكلا براي تسميه تشكلهاي مشمول ماده ۱۸۷ موضوع را به اسكودا اعلام كنند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)


تصويب استفاده از آرم كانون وكلا در آرم اتحاديه
۱-        موضوع استفاده از آرم كانون وكلاي دادگستري كه به نام كانون وكلاي دادگستري مركز به ثبت رسيده جهت طراحي در متن آرمي كه براي اتحاديه سراسري پيش بيني شده مورد تصويب قرار گرفت.( مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)


تعداد
۱-        كانونهاي وكلا تعداد كارآموز مورد نياز خود را همه ساله تا پايان خرداد ماه به اسكودا اعلام كنند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۲-        كانونها مكلف هستند همه ساله تا پايان خرداد ماه كميسيون موضوع تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را تشكيل داده و تعداد كارآموزان مورد نياز خود را به اسكودا اعلام كنند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


تعداد دفعات دوره كارآموزي
۱-        تعداد دفعات دوره كارآموزي مطابق با ضوابط مندرج در شرح وظايف كارآموزان مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز است.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)تعداد كانديداها
۱-        درانتخابات هيات مديره كانونهاي وكلا تعداد كانديداها بايد حداقل يك نفر بيش از افراد مورد نياز باشد. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)


تمبر مالياتي
۱-        دفترچه تمبر مالياتي متحدالشكل براي وكلا و كارآموزان همه كانونها صادر شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت دوم (ث- ش)

ثبت تقاضاي موسسات حقوقي
۱-        درخصوص نحوه پذيرش و ثبت تقاضاي موسسات حقوقي و ايجاد رويه واحد در اين زمينه، آيين نامه هاي موجود در كانونهاي مركز و اصفهان براي همه كانونها ارسال و بررسي شود. نظريات و پيشنهادات كانونها جهت طرح در همايش بعدي به شوراي اجرائي ارائه شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۲-        درخصوص آيين نامه موسسات حقوقي، شوراي اجرائي با تشكيل كميسيون تخصصي موضوع را بررسي و آيين نامه پيشنهادي خود را به كانونها ارائه كند. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)


ثبت نام
۱-        براي ثبت نام در آزمون، داشتن اصل مدرك كارشناسي موضوع ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت يا گواهي موقت الزامي است. دانشجويان ترم آخر كه چند واحد درسي آنان باقي مانده، حق شركت درآزمون را ندارند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۲-        هزينه هاي انجام شده توسط هر كانون و توسط اسكودا به آنها پرداخت و باقيمانده وجوه ثبت نام شركت كنندگان ۵۰% به اتحاديه تعلق گيرد و ۵۰% باقيمانده به نسبت شركت كنندگان هر كانون، به حساب آنها واريز شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۳-        هزينه سرانه ثبت نام آزمون ورودي ۱۳۸۷ مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ريال است. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۴-        ايثارگراني كه در زمان ثبت نام آزمون خود را ايثارگر معرفي نمي كنند، داراي هيچ حقي براي استفاده از سهميه ايثارگري نيستند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۵-        مبلغ ثبت نام در آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸ براي هر متقاضي ۳۵۰۰۰ تومان است. (تبريز- آبان ۱۳۸۸)


جا بجايي (تعويض محل اشتغال)
۱-        درخصوص تقاضاي جابجايي(تعويض محل اشتغال) وكلا و كارآموزان تصويب شد هيچگونه جابجايي بدين شكل مورد موافقت كانونها قرار نگيرد.(جلسه روساي كانونهاي سراسر كشور- ۲۸/۲/۸۳- اروميه)

جانبازان در حالت اشتغال
۱-        صدور پروانه وكالت براي جانبازان بازنشسته ''درحالت اشتغال'' درصورت داشتن ساير شرايط مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)


چهره هاي ماندگار
۱-        درخصوص معرفي تعدادي از پيشكسوتان وكالت و علم حقوق از آقايان دكتر كاتوزيان، دكتر آزمايش، دكتر دادبان و دكتر جعفري لنگرودي به عنوان چهره هاي ماندگار اقدام شود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)
۲-        جناب آقاي كشاورز مراتب معرفي چهره هاي ماندگار وكالت را به مراكز، رسانه ها و جرايد اعلام فرمايند. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


حالت اشتغال
۱-        رد تقاضاي صدور پروانه وكالت جهت بازنشستگان درحالت اشتغال تا رفع حالت اشتغال، مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)
۲-        صدور پروانه وكالت براي جانبازان بازنشسته ''درحالت اشتغال'' درصورت داشتن ساير شرايط مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۳-        براي قضات بازنشسته در حالت اشتغال پروانه وكالت صادر شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۴-        به افرادي كه در حالت اشتغال قرار دارند پروانه وكالت داده نمي شود. (تبريز- آبان ۱۳۸۸)


دادگاه انتظامي
۱-        اگر دادگاه انتظامي قضات در مدت قانوني ۲ ماه صلاحيت داوطلب عضويت در هيات مديره كانون وكلا را رد و فرد ذينفع به تصميم دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نمايد و يا دادگاه انتظامي خود در رسيدگي بعدي صلاحيت فرد را تاييد و به كانون اعلام كند، اين نظر مورد قبول است. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)
۲-        اگر دادگاه انتظامي در مدت قانوني ۲ ماه نسبت به تعدادي از داوطلبان عضويت در هيات مديره اعلام نظر و نسبت به ديگران سكوت كند، همه داوطلبان تاييد شده محسوب مي شوند. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)
۳-        اگر نظريه دادگاه انتظامي قضات درمورد صلاحيت كانديداهاي عضويت هيات مديره كانون وكلا ظرف دو ماه مندرج در ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به كانون استعلام كننده واصل نشود، همه افراد داوطلب تاييد شده محسوب مي شوند. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)دادگاه انتظامي قضات
۱-        اگر نظريه دادگاه انتظامي قضات درمورد صلاحيت كانديداهاي عضويت هيات مديره كانون وكلا ظرف دو ماه مندرج در ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به كانون استعلام كننده واصل نشود، همه افراد داوطلب تاييد شده محسوب مي شوند. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)
۲-        اگر دادگاه انتظامي قضات در مدت قانوني ۲ ماه صلاحيت داوطلب عضويت در هيات مديره كانون وكلا را رد و فرد ذينفع به تصميم دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نمايد و يا دادگاه انتظامي خود در رسيدگي بعدي صلاحيت فرد را تاييد و به كانون اعلام كند، اين نظر مورد قبول است. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)
دارندگان مدرك كارشناسي ارشد يا دكتراي حقوق فاقد مدرك كارشناسي حقوق
۱-        صدور پروانه كارآموزي وكالت منوط به ارائه دانشنامه ليسانس حقوق يا فقه و مباني اسلامي و يا معادل آن از دروس حوزوي و يا دانشگاهي است و براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد يا دكتراي حقوق كه فاقد مدرك ليسانس حقوق و مباني حقوق اسلامي و يا معادل هستند، پروانه صادر نمي شود. دارندگان مدرك تحصيلي كه رشته آنان الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي مي باشد، مشمول ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نبوده و حق شركت در آزمون را ندارند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۲-        براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد حقوق كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق مي باشند، به لحاظ آنكه داراي معلومات پايه حقوق نيستند، پروانه كارآموزي صادر نخواهد شد. دارندگان مدرك كارشناسي الهيات گرايش فقه و منابع اسلامي همچنين الهيات (فقه و منابع حقوق اسلامي) مستثني مي باشند.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)


دانشجويان ترم آخر
۱-        دانشجويان ترم آخر تحصيلي حق شركت در آزمون ورودي را نخواهند داشت.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)


داوطلب
۱-        اگر دادگاه انتظامي قضات در مدت قانوني ۲ ماه صلاحيت داوطلب عضويت در هيات مديره كانون وكلا را رد و فرد ذينفع به تصميم دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نمايد و يا دادگاه انتظامي خود در رسيدگي بعدي صلاحيت فرد را تاييد و به كانون اعلام كند، اين نظر مورد قبول است. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)
۲-        اگر دادگاه انتظامي در مدت قانوني ۲ ماه نسبت به تعدادي از داوطلبان عضويت در هيات مديره اعلام نظر و نسبت به ديگران سكوت كند، همه داوطلبان تاييد شده محسوب مي شوند. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)
۳-        اگر نظريه دادگاه انتظامي قضات درمورد صلاحيت كانديداهاي عضويت هيات مديره كانون وكلا ظرف دو ماه مندرج در ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به كانون استعلام كننده واصل نشود، همه افراد داوطلب تاييد شده محسوب مي شوند. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)


دفترچه تمبر مالياتي
۱-        دفترچه تمبر مالياتي متحدالشكل براي وكلا و كارآموزان همه كانونها صادر شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)دفتر وكالت مستقل
۱-        ممانعت از تاسيس دفتر وكالت مستقل ازسوي كارآموزان مورد تصويب قرار گرفت. (مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)


ذينفع
۱-        اگر دادگاه انتظامي قضات در مدت قانوني ۲ ماه صلاحيت داوطلب عضويت در هيات مديره كانون وكلا را رد و فرد ذينفع به تصميم دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نمايد و يا دادگاه انتظامي خود در رسيدگي بعدي صلاحيت فرد را تاييد و به كانون اعلام كند، اين نظر مورد قبول است. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)

رابطه استخدامي
۱-        درخصوص پذيرفته شدگان در آزمون ورودي كارآموزي كه شاغل بوده و هنوز كارآموزي آنان شروع نشده يا در اختبار شركت نموده و قطع رابطه استخدامي ننموده اند –به منظور ايجاد رويه واحد- شوراي اجرائي موضوع را بررسي و نتيجه را به كانونها اعلام كند. (همدان- مهر ۱۳۸۷)


ردّ تقاضاي پروانه وكالت
۱-        اعلام موارد رد تقاضاي داوطلبان پروانه وكالت توسط هركانون به كانون ديگر، به تصويب رسيد.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

ردّ صلاحيت
۱-        اگر دادگاه انتظامي قضات در مدت قانوني ۲ ماه صلاحيت داوطلب عضويت در هيات مديره كانون وكلا را رد و فرد ذينفع به تصميم دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نمايد و يا دادگاه انتظامي خود در رسيدگي بعدي صلاحيت فرد را تاييد و به كانون اعلام كند، اين نظر مورد قبول است. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)رسانه ها و جرايد
۱-        جناب آقاي كشاورز مراتب معرفي چهره هاي ماندگار وكالت را به مراكز، رسانه ها و جرايد اعلام فرمايند. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


زنجان
۱-        كانون وكلاي دادگستري زنجان به عضويت اتحاديه پذيرفته شد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


زوجين
۱-        كارآموزان وكالت مي توانند به محل اشتغال والدينشان و نيز زوجيني كه وكيل دادگستري يا كارآموز وكالت هستند به محل اشتغال يكي از ايشان –به صورت قطعي و اشتغال دائم- منتقل شوند. نيز زوجيني كه يكي از آنها وكيل باشد و سپس ديگري در آزمون كارآموزي پذيرفته شود، نفر دوم مي تواند به محل اشتغال همسرش منتقل شود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


سازمان سنجش
۱-        موضوع تعيين امتياز ويژه براي شركت كنندگان بومي در آزمون ورودي كارآموزي وكالت پس از كارشناسي و تعيين هيات كارشناس و استفاده از نظريات مسوولين سازمان سنجش و پيشنهاد راهكار اجرائي مناسب به شوراي اجرائي و سپس مجمع عمومي بعدي ارائه شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)


سازمانهاي دولتي
۱-        دادخواستي جهت ابطال آيين نامه(بخشنامه) نحوه استفاده از خدمات وكلا و مشاوران حقوقي در سازمانهاي دولتي به وكالت آقايان جندقي و كشاورز به عنوان وكلاي كانونهاي سراسر كشور تنظيم شود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


سن كارآموزي
۱-        كارآموزاني كه با كمتر از بيست و پنج سال سن، كارآموزي خود را شروع و به پايان رسانيده اند،انجام مراسم تحليف و صدور پروانه وكالت پايه يك ايشان موكول به رسيدن به سن ۲۵ سال خواهد بود.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)


سهميه آزاد
۱-        معدل قبولي در آزمون كانونهاي وكلاي دادگستري براي سهميه آزاد نمره ۱۰ و ايثارگران نمره ۸ تصويب شد. درصورت ضرورت و عدم تكميل ظرفيت (تعداد مورد نياز) هيات مديره كانونهاي عضو مي توانند حداقل نمره ۷ را براي ايثارگران بپذيرند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

سهميه ايثارگري
۱-        معدل قبولي در آزمون كانونهاي وكلاي دادگستري براي سهميه آزاد نمره ۱۰ و ايثارگران نمره ۸ تصويب شد. درصورت ضرورت و عدم تكميل ظرفيت (تعداد مورد نياز) هيات مديره كانونهاي عضو مي توانند حداقل نمره ۷ را براي ايثارگران بپذيرند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۲-        تشخيص برخورداري از تسهيلات سهميه ايثارگران درمورد كساني كه حضور داوطلبانه در جبهه داشته اند، براساس مقررات موضوع تعريف ايثارگران و با تاييد مراجع ذيصلاح خواهد بود.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۳-        ايثارگراني كه در زمان ثبت نام آزمون خود را ايثارگر معرفي نمي كنند، داراي هيچ حقي براي استفاده از سهميه ايثارگري نيستند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)سوگندنامه
۱-        تصويب شد كه متقاضيان پروانه وكالت پس از اتيان سوگند و اخذ پروانه، سوگندنامه اي امضاء و در دفتر كار خود نصب نمايند.(جلسه روساي كانونهاي سراسر كشور- ۲۸/۲/۸۳- اروميه)


شاغل
۱-        عدم صدور پروانه كارآموزي براي شاغلين دولتي و عمومي تصويب شد.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۲-        براي كاركنان شاغل پروانه وكالت صادر نخواهد شد.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
۳-        براي قضات بازنشسته در حالت اشتغال پروانه وكالت صادر شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۴-        درخصوص پذيرفته شدگان در آزمون ورودي كارآموزي كه شاغل بوده و هنوز كارآموزي آنان شروع نشده يا در اختبار شركت نموده و قطع رابطه استخدامي ننموده اند –به منظور ايجاد رويه واحد- شوراي اجرائي موضوع را بررسي و نتيجه را به كانونها اعلام كند. (همدان- مهر ۱۳۸۷)
۵-        كارآموزان شاغل به كارآموزي مي توانند مجدداً بدون انصراف در آزمون ورودي كارآموزي شركت كنند. كارآموزي انجام شده قبلي منظور و از كارآموزي جديد كسر خواهد شد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


شاغلين دولتي و عمومي
۱-        عدم صدور پروانه كارآموزي براي شاغلين دولتي و عمومي تصويب شد.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)


شرايط منطقه اي
۱-        تعيين ميزان سابقه براي دارا شدن شرايط وكيل سرپرست براساس شرايط منطقه اي و مشكلات موجود توسط هيات مديره كانونها به تصويب مي رسد.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

شركت كنندگان بومي
۱-        موضوع تعيين امتياز ويژه براي شركت كنندگان بومي در آزمون ورودي كارآموزي وكالت پس از كارشناسي و تعيين هيات كارشناس و استفاده از نظريات مسوولين سازمان سنجش و پيشنهاد راهكار اجرائي مناسب به شوراي اجرائي و سپس مجمع عمومي بعدي ارائه شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)


شوراي اجرائي
۱-        سركار خانم فريده غيرت و آقايان بهمن كشاورز، محمد ابراهيم مودب، دكتر علي مندني پور، اصغر صادقي، حسن نقي زاده، مهدي عامري مقدم، حسين محلوجيان، علي اكبر محمدي، منصور ولي زاده، سيد طاهر نعليني، و علي فرطوسي براي مدت دوسال به عنوان اعضاي شوراي اجرايي اتحاديه انتخاب شدند.( هيات عمومي [ مجمع عمومي موسس]- ۱/۸/۸۲- تبريز)
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت سوم ( ص - گ)

صلاحيت
۱-        اگر دادگاه انتظامي قضات در مدت قانوني ۲ ماه صلاحيت داوطلب عضويت در هيات مديره كانون وكلا را رد و فرد ذينفع به تصميم دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نمايد و يا دادگاه انتظامي خود در رسيدگي بعدي صلاحيت فرد را تاييد و به كانون اعلام كند، اين نظر مورد قبول است. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)
۲-        اگر نظريه دادگاه انتظامي قضات درمورد صلاحيت كانديداهاي عضويت هيات مديره كانون وكلا ظرف دو ماه مندرج در ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به كانون استعلام كننده واصل نشود، همه افراد داوطلب تاييد شده محسوب مي شوند. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)صلاحيت تاييد شده
۱-        اگر نظريه دادگاه انتظامي قضات درمورد صلاحيت كانديداهاي عضويت هيات مديره كانون وكلا ظرف دو ماه مندرج در ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به كانون استعلام كننده واصل نشود، همه افراد داوطلب تاييد شده محسوب مي شوند. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)


صلاحيت داوطلب
۱-        اگر دادگاه انتظامي قضات در مدت قانوني ۲ ماه صلاحيت داوطلب عضويت در هيات مديره كانون وكلا را رد و فرد ذينفع به تصميم دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نمايد و يا دادگاه انتظامي خود در رسيدگي بعدي صلاحيت فرد را تاييد و به كانون اعلام كند، اين نظر مورد قبول است. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)صندوق حمايت
۱-        درمورد عدم بازپرداخت وام هاي دريافت شده از صندوق حمايت توسط وكلا، هريك از كانونها مصوبه اي بگذرانند و عدم بازپرداخت به عنوان تخلف انتظامي تلقي شود. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)
۲-        در ارتباط با دريافت ۴% موضوع بند ب ماده ۱ آيين نامه اجرائي ماده ۸ قانون صندوق حمايت مقرر گرديد كانونهاي وكلا به روال سابق خود عمل نمايند. شوراي اجرائي با همكاري كانون مركز و صندوق حمايت نسبت به اصلاح مقررات صندوق اقدام كند. (تبريز- آبان ۱۳۸۸)


ضرورت تشكيل اتحاديه
۱-        ضرورت تشكيل اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران، نحوه تشكيل، تنظيم و طرح اساسنامه همچنين چگونگي و ضرورت راه اندازي سايت اينترنتي كانونهاي وكلا مورد ارزيابي و تاكيد و تصويب قرار گرفت.( كميسيون علمي وتخصصي- ۱۲/۸/۸۱- شيراز)

ضرورت راه اندازي سايت اينترنتي كانونها
۱-        ضرورت تشكيل اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران، نحوه تشكيل، تنظيم و طرح اساسنامه همچنين چگونگي و ضرورت راه اندازي سايت اينترنتي كانونهاي وكلا مورد ارزيابي و تاكيد و تصويب قرار گرفت.( كميسيون علمي وتخصصي- ۱۲/۸/۸۱- شيراز)


ضمانت اجرايي
۱-        موضوع ضمانت اجرائي عدم شركت در انتخابات هيات مديره كانونها در شوراي اجرائي بررسي شود و شوراي اجرائي ضمانت اجرا را تعيين كند. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)


عدم بازپرداخت وام
۱-        درمورد عدم بازپرداخت وام هاي دريافت شده از صندوق حمايت توسط وكلا، هريك از كانونها مصوبه اي بگذرانند و عدم بازپرداخت به عنوان تخلف انتظامي تلقي شود. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)


فرم متحدالشكل
۱-        فرم متحدالشكل وكالتنامه و قرارداد تصويب شد(تاييد شد). (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)


قضات بازنشسته در حالت اشتغال
۱-        براي قضات بازنشسته در حالت اشتغال پروانه وكالت صادر شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)


قضات متقاضي دريافت پروانه وكالت
۱-        درخصوص قضاتي كه به هرصورت پس از قطع رابطه استخدامي تقاضاي پروانه وكالت از كانونهاي وكلا مي نمايند همچنين مشمولين بند''و'' ماده۸ لايحه استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري تصويب شد همزمان با وصول تقاضا، كانون مربوطه موضوع را به كليه كانونهاي وكلاي سراسر كشور اعلام و سابقه ارائه تقاضاي احتمالي ديگري را از ديگر كانونها استعلام نمايند.(جلسه روساي كانونهاي سراسر كشور- ۲۸/۳/۸۳- اروميه)

قم
۱-        كانون وكلاي دادگستري قم به عضويت اسكودا پذيرفته شد. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)كارآموزان
۱-        نصب آرم سينه درمراجع قضايي و رسمي، درقسمت چپ سينه براي كليه وكلا و كارآموزان اجباري و الزامي است و تخلف از اين ضابطه، تخلف از مصوبات و ضوابط كانون محسوب مي گردد.(كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)
۲-        درخصوص تقاضاي جابجايي(تعويض محل اشتغال) وكلا و كارآموزان تصويب شد هيچگونه جابجايي بدين شكل مورد موافقت كانونها قرار نگيرد.(جلسه روساي كانونهاي سراسر كشور- ۲۸/۲/۸۳- اروميه)
۳-        ممانعت از تاسيس دفتر وكالت مستقل ازسوي كارآموزان مورد تصويب قرار گرفت. (مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)
۴-        افزايش نصاب دخالت كارآموزان وكالت در دعاوي مالي تا سقف پنجاه ميليون ريال مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)
۵-        برگزاري آزمون ورودي پذيرش كارآموزان وكالت (هرسال يك بار) همچنين عدم معرفي منابع مطالعه به شركت كنندگان و برگزاري آزمون توسط اتحاديه سراسري مورد تصويب قرار گرفت. زمان برگزاري آزمون مهرماه هر سال و ثبت نام پذيرفته شدگان نيمه مرداد ماه تعيين گرديد.( مجمع عمومي- ۸/۲/۸۴- خراسان)
۶-        حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت با رعايت ترتيبات قانوني (هنگام تمديد پروانه وكالت) به ترتيب يك ميليون و پانصد هزار ريال و هفتصد و پنجاه هزار ريال تصويب شد.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۷-        ازجمله شرايط ثبت نام متقاضيان ذكور در آزمون ورودي موارد ذيل است: الف- داشتن برگ خاتمه خدمت يا معافيت دائم ب- داشتن معافيت تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا. كساني كه تحصيلات دانشگاهي آنان زودتر از كارآموزي نامبردگان به پايان مي رسد، كارآموزي ايشان متوقف و به حالت تعليق درمي آيد و پس از تعيين تكليف درخصوص وضعيت نظام وظيفه آنان، مجدداً كارآموزي نامبردگان ادامه خواهد يافت. به هرحال شركت در تحليف و صدور پروانه وكالت پايه يك براي اين قبيل كارآموزان منوط به تعيين تكليف نظام وظيفه است.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۸-        پذيرش كارآموز به عنوان ميهمان دركانونها فقط براي يك دوره امكان پذير است. تجديد آن با عذر موجه پس از تاييد كانون مربوطه امكان پذير خواهد بود.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۹-        كارآموزاني كه با كمتر از بيست و پنج سال سن، كارآموزي خود را شروع و به پايان رسانيده اند،انجام مراسم تحليف و صدور پروانه وكالت پايه يك ايشان موكول به رسيدن به سن ۲۵ سال خواهد بود.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۱۰-        انتقال دائم كارآموزان از كانوني به كانون ديگر ممنوع است.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۱۱-        تعيين معدل قبولي اختبار كارآموزان مطابق تبصره ماده۴ شرح وظايف كارآموزي مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۱۲-        تعداد دفعات دوره كارآموزي مطابق با ضوابط مندرج در شرح وظايف كارآموزان مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز است.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۱۳-        تعيين وضعيت كارآموزان ازحيث انجام تكاليف كارآموزي و قبول وكالت در حدنصاب از زمان اعلام ختم كارآموزي تا زمان برگزاري اختبار برعهده هيات مديره كانونها خواهد بود.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۱۴-        تجديد و تمديد دوره كارآموزي مطابق ضوابط مندرج در شرح وظايف كارآموزان مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۱۵-        تصويب شد وكلاي سرپرست، محل موافقت خود با انجام موضوع وكالت توسط كارآموز را مهر و امضاء نمايند.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۱۶-        تشكيل كميسيون حمايت وكلا و كارآموزان در كانونها با هدف حمايت و رفع مشكلات وكلاي دادگستري و تعامل با اتحاديه تصويب شد. .(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
۱۷-        اختبار كارآموزان ميهمان توسط كانوني كه كارآموز درآنجا پذيرفته شده، انجام خواهد شد.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
۱۸-        دفترچه تمبر مالياتي متحدالشكل براي وكلا و كارآموزان همه كانونها صادر شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۱۹-        نصاب قبول وكالت در دعاوي حقوقي براي كارآموزان مبلغ ۱۵۰ ميليون ريال است. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۲۰-        حق عضويت وكلا از ۵۰۰۰۰تومان به ۷۵۰۰۰ و حق عضويت كارآموزان به ۲ برابر افزايش يابد و مراتب از طريق رياست كانون مركز براي تصويب به قوه قضائيه ارسال شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۲۱-        كارآموزان مي توانند مجدداً در آزمون ورودي شركت كنند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۲۲-        كانونهاي وكلا تعداد كارآموز مورد نياز خود را همه ساله تا پايان خرداد ماه به اسكودا اعلام كنند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۲۳-        درخصوص پذيرفته شدگان در آزمون ورودي كارآموزي كه شاغل بوده و هنوز كارآموزي آنان شروع نشده يا در اختبار شركت نموده و قطع رابطه استخدامي ننموده اند –به منظور ايجاد رويه واحد- شوراي اجرائي موضوع را بررسي و نتيجه را به كانونها اعلام كند. (همدان- مهر ۱۳۸۷)
۲۴-        موضوع پاسخهاي وزارت اطلاعات به متقاضيان كارآموزي در شوراي اجرائي مطرح و گزارش آن به همايش بعدي اعلام شود. (همدان- مهر ۱۳۸۷)
۲۵-        درخصوص پذيرفته شدگان در آزمون ورودي كارآموزي كه شاغل بوده و هنوز كارآموزي آنان شروع نشده يا در اختبار شركت نموده و قطع رابطه استخدامي ننموده اند –به منظور ايجاد رويه واحد- شوراي اجرائي موضوع را بررسي و نتيجه را به كانونها اعلام كند. (همدان- مهر ۱۳۸۷)
۲۶-        كارآموزان شاغل به كارآموزي مي توانند مجدداً بدون انصراف در آزمون ورودي كارآموزي شركت كنند. كارآموزي انجام شده قبلي منظور و از كارآموزي جديد كسر خواهد شد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۲۷-        كانونها مكلف هستند همه ساله تا پايان خرداد ماه كميسيون موضوع تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را تشكيل داده و تعداد كارآموزان مورد نياز خود را به اسكودا اعلام كنند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۱۲-نصاب سقف مالي دعاوي حقوقي كارآموزان وكالت ۵۰ ميليون تومان است. (تبريز- آبان ۱۳۸۸)
مبلغ ثبت نام در آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸ براي هر متقاضي ۳۵۰۰۰ تومان است. (تبريز- آبان ۱۳۸۸)
۱۳-كارآموزان وكالت مي توانند به محل اشتغال والدينشان و نيز زوجيني كه وكيل دادگستري يا كارآموز وكالت هستند به محل اشتغال يكي از ايشان –به صورت قطعي و اشتغال دائم- منتقل شوند. نيز زوجيني كه يكي از آنها وكيل باشد و سپس ديگري در آزمون كارآموزي پذيرفته شود، نفر دوم مي تواند به محل اشتغال همسرش منتقل شود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)
۱۴-        افرادي كه دوره كارآموزي را به اتمام رسانده اند ولي به علت نداشتن برگ پايان خدمت يا معافي دادن پروانه وكالت به ايشان ميسور نيست، سوگند بخورند اما پروانه تا تعيين وضعيت خدمت صادر نشود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)

كارآموزان مورد نياز
۱-        كانونها مكلف هستند همه ساله تا پايان خرداد ماه كميسيون موضوع تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را تشكيل داده و تعداد كارآموزان مورد نياز خود را به اسكودا اعلام كنند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


كارآموز ميهمان
۱-        پذيرش كارآموز به عنوان ميهمان دركانونها فقط براي يك دوره امكان پذير است. تجديد آن با عذر موجه پس از تاييد كانون مربوطه امكان پذير خواهد بود.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۲-        اختبار كارآموزان ميهمان توسط كانوني كه كارآموز درآنجا پذيرفته شده، انجام خواهد شد.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)


كارت شناسايي
۱-        پروانه هاي وكالت، كارتهاي شناسايي، گواهينامه هاي وكالت به هزينه كانون متقاضي و با معرفي كانون ازطريق اتحاديه به كانون اصفهان يكسان سازي شوند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)


كارشناس
۱-        موضوع تعيين امتياز ويژه براي شركت كنندگان بومي در آزمون ورودي كارآموزي وكالت پس از كارشناسي و تعيين هيات كارشناس و استفاده از نظريات مسوولين سازمان سنجش و پيشنهاد راهكار اجرائي مناسب به شوراي اجرائي و سپس مجمع عمومي بعدي ارائه شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)

كارشناسي
۱-        موضوع تعيين امتياز ويژه براي شركت كنندگان بومي در آزمون ورودي كارآموزي وكالت پس از كارشناسي و تعيين هيات كارشناس و استفاده از نظريات مسوولين سازمان سنجش و پيشنهاد راهكار اجرائي مناسب به شوراي اجرائي و سپس مجمع عمومي بعدي ارائه شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)


كانديداها
۱-        اگر نظريه دادگاه انتظامي قضات درمورد صلاحيت كانديداهاي عضويت هيات مديره كانون وكلا ظرف دو ماه مندرج در ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به كانون استعلام كننده واصل نشود، همه افراد داوطلب تاييد شده محسوب مي شوند. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)
۲-        درانتخابات هيات مديره كانونهاي وكلا تعداد كانديداها بايد حداقل يك نفر بيش از افراد مورد نياز باشد. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)


كانون اصلي
۱-        كانونهايي كه من بعد از كانون اصلي جدا مي شوند، كانون اصلي متعهد مي شود حداقل حق عضويت همان سال را به كانون تازه استقلال يافته بپردازد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


كانون تازه استقلال يافته
۱-        كانونهايي كه من بعد از كانون اصلي جدا مي شوند، كانون اصلي متعهد مي شود حداقل حق عضويت همان سال را به كانون تازه استقلال يافته بپردازد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


كتاب راهنماي وكلا
۱-        هزينه چاپ كتاب راهنماي اسامي وكلاي دادگستري ايران تاييد شد. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)


كردستان
۱-        كانون وكلاي دادگستري كردستان به عضويت اسكودا پذيرفته شد. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)


كميته انفورماتيك كانونهاي وكلا
۱-        كميته انفورماتيك كانونهاي وكلاي دادگستري كه به موجب مصوبه مورخه ۲۱/۹/۸۱ نمايندگان كانونهاي وقت تشكيل شده با حفظ وضع موجود و كليه دارايي ها و اعتبار و تعهدات مربوطه عيناً به عنوان كميسيون انفورماتيك اتحاديه تعيين شد.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)


كميسيون
۱-        تشكيل كميسيون حمايت وكلا و كارآموزان در كانونها با هدف حمايت و رفع مشكلات وكلاي دادگستري و تعامل با اتحاديه تصويب شد. .(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
۲-        شوراي اجرائي نسبت به تشكيل و تعيين اعضاي كميسيون هاي مقرر در ماده ۵ آيين كار اقدام و نتيجه را در همايش بعدي به هيات عمومي اعلام كند. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)
۳-        هريك از كانونها كميسيون خاصي براي امور ورزشي خود تشكيل دهند. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)
۴-        درخصوص آيين نامه موسسات حقوقي، شوراي اجرائي با تشكيل كميسيون تخصصي موضوع را بررسي و آيين نامه پيشنهادي خود را به كانونها ارائه كند. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)
۵-        كميسيون هاي تخصصي –به صورت مجازي- تشكيل شوند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۶-        كانونها مكلف هستند همه ساله تا پايان خرداد ماه كميسيون موضوع تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را تشكيل داده و تعداد كارآموزان مورد نياز خود را به اسكودا اعلام كنند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۷-        شوراي اجرائي نسبت به تنظيم و تصويب آيين نامه كميسيون ورزش اقدام نمايد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۸-        كميسيون پاسخگويي به سوالات و اشكالاتي كه در اجراي مقررات و آيين نامه هاي مربوط به وكالت ازجانب كانونها مطرح مي شود، در اتحاديه تشكيل شود. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۹-        كميسيون هاي تخصصي اسكودا –با مجوز مالي شوراي اجرائي جهت انجام هزينه هاي متعلقه تا سقف ۲۰۰ ميليون ريال- تشكيل شوند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


كميسيون انفورماتيك اتحاديه
۱-        كميته انفورماتيك كانونهاي وكلاي دادگستري كه به موجب مصوبه مورخه ۲۱/۹/۸۱ نمايندگان كانونهاي وقت تشكيل شده با حفظ وضع موجود و كليه دارايي ها و اعتبار و تعهدات مربوطه عيناً به عنوان كميسيون انفورماتيك اتحاديه تعيين شد.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)


كميسيونهاي تخصصي
۱-        درخصوص آيين نامه موسسات حقوقي، شوراي اجرائي با تشكيل كميسيون تخصصي موضوع را بررسي و آيين نامه پيشنهادي خود را به كانونها ارائه كند. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)
۲-        كميسيون هاي تخصصي –به صورت مجازي- تشكيل شوند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۳-        شوراي اجرائي نسبت به تنظيم و تصويب آيين نامه كميسيون ورزش اقدام نمايد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۴-        كميسيون پاسخگويي به سوالات و اشكالاتي كه در اجراي مقررات و آيين نامه هاي مربوط به وكالت ازجانب كانونها مطرح مي شود، در اتحاديه تشكيل شود. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۵-        كميسيون هاي تخصصي اسكودا –با مجوز مالي شوراي اجرائي جهت انجام هزينه هاي متعلقه تا سقف ۲۰۰ ميليون ريال- تشكيل شوند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)

گلستان
۱-        كانون وكلاي دادگستري گلستان به عضويت اسكودا پذيرفته شد. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)


گواهينامه وكالت
۱-        پروانه هاي وكالت، كارتهاي شناسايي، گواهينامه هاي وكالت به هزينه كانون متقاضي و با معرفي كانون ازطريق اتحاديه به كانون اصفهان يكسان سازي شوند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت چهارم(م - ي)

ماده ۱۸۷
۱-        كساني كه پروانه وكالت يا كارآموزي كانونهاي وكلاي دادگستري را دارند حق دريافت پروانه موضوع ماده ۱۸۷ مركز امور مشاوران قوه قضائيه را ندارند.(كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)
۲-        مانعه الجمع بودن پروانه وكالت صادره كانونهاي وكلاي دادگستري و موضوع ماده۱۸۷ تصويب و مقرر گرديد به افراد مشمول اعلام شود نسبت به استعفا از يكي از موارد اقدام نمايند. درصورت عدم استعفا از شمول ماده ۱۸۷ كانونها ازطريق دادگاه انتظامي وكلا تقاضاي ابطال پروانه وكالت نمايند.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۳-        كانونها در مواجهه با موارد استفاده از نام كانون وكلا براي تسميه تشكلهاي مشمول ماده ۱۸۷ موضوع را به اسكودا اعلام كنند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)


متحدالشكل
۱-        دفترچه تمبر مالياتي متحدالشكل براي وكلا و كارآموزان همه كانونها صادر شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۲-        فرم وكالتنامه و قرارداد حق الوكاله متحدالشكل براي وكلا توسط شوراي اجرائي ظرف مدت يك ماه تهيه و براي كانونها ارسال شود. آيين نامه اخيرالتصويب تعرفه حق الوكاله ظهر وكالتنامه ها درج شود. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)


متقاضياني كه پرونده شان ناقص است
۱-        درخصوص متقاضياني كه پرونده شان ناقص است و اقدامي درجهت تكميل نمي نمايند، تصويب شد بدواً اخطار داده شود و پس از انقضاي مهلت، پرونده بايگاني شود و حقي بابت قبولي در آزمون براي ايشان باقي نخواهد ماند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)

مجازي
۱-        كميسيون هاي تخصصي –به صورت مجازي- تشكيل شوند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
مجوز مالي
۱-        كميسيون هاي تخصصي اسكودا –با مجوز مالي شوراي اجرائي جهت انجام هزينه هاي متعلقه تا سقف ۲۰۰ ميليون ريال- تشكيل شوند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


مدت قانوني
۱-        اگر دادگاه انتظامي قضات در مدت قانوني ۲ ماه صلاحيت داوطلب عضويت در هيات مديره كانون وكلا را رد و فرد ذينفع به تصميم دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نمايد و يا دادگاه انتظامي خود در رسيدگي بعدي صلاحيت فرد را تاييد و به كانون اعلام كند، اين نظر مورد قبول است. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)
۲-        اگر دادگاه انتظامي در مدت قانوني ۲ ماه نسبت به تعدادي از داوطلبان عضويت در هيات مديره اعلام نظر و نسبت به ديگران سكوت كند، همه داوطلبان تاييد شده محسوب مي شوند. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)


مركز
۱-        تعيين معدل قبولي اختبار كارآموزان مطابق تبصره ماده۴ شرح وظايف كارآموزي مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۲-        تعداد دفعات دوره كارآموزي مطابق با ضوابط مندرج در شرح وظايف كارآموزان مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز است.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۳-        تجديد و تمديد دوره كارآموزي مطابق ضوابط مندرج در شرح وظايف كارآموزان مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۴-        درخصوص نحوه پذيرش و ثبت تقاضاي موسسات حقوقي و ايجاد رويه واحد در اين زمينه، آيين نامه هاي موجود در كانونهاي مركز و اصفهان براي همه كانونها ارسال و بررسي شود. نظريات و پيشنهادات كانونها جهت طرح در همايش بعدي به شوراي اجرائي ارائه شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۵-        درخصوص ''اطلاع رساني و تبليغات وكلا'' آيين نامه پيشنهادي كانون مركز جهت بررسي دراختيار ساير كانونها قرار گيرد و در همايش بعدي مطرح شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۶-        حق عضويت وكلا از ۵۰۰۰۰تومان به ۷۵۰۰۰ و حق عضويت كارآموزان به ۲ برابر افزايش يابد و مراتب از طريق رياست كانون مركز براي تصويب به قوه قضائيه ارسال شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۷-        كانونها مكلفند آمار تقريبي وكالتهاي تسخيري و معاضدتي انجام شده به وسيله اعضاي خود را حداكثر تا پايان خرداد ماه هرسال به اتحاديه اعلام كنند تا با انعكاس آن به كانون وكلاي مركز موجبات برآورد اعتبار مورد نياز حق الوكاله هاي تسخيري و معاضدتي فراهم گردد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۸-        در ارتباط با دريافت ۴% موضوع بند ب ماده ۱ آيين نامه اجرائي ماده ۸ قانون صندوق حمايت مقرر گرديد كانونهاي وكلا به روال سابق خود عمل نمايند. شوراي اجرائي با همكاري كانون مركز و صندوق حمايت نسبت به اصلاح مقررات صندوق اقدام كند. (تبريز- آبان ۱۳۸۸)مستخدمين دولتي و عمومي
۱-        صدور پروانه كارآموزي براي مستخدمين دولتي و عمومي منوط به قطع رابطه استخدامي و ارائه گواهي مربوطه است.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)


مشمولين وظيفه عمومي
۱-        با توجه به منع قانوني اشتغال مشمولين وظيفه عمومي، تصويب شد نامبردگان (متقاضيان مشمول) حق شركت در آزمون ورودي را تا تعيين وضعيت خدمت وظيفه يا ارائه برگ معافيت ندارند. همچنين صدور پروانه كارآموزي براي ايشان مجاز نمي باشد.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)


معدل قبولي
۱-        معدل قبولي در آزمون كانونهاي وكلاي دادگستري براي سهميه آزاد نمره ۱۰ و ايثارگران نمره ۸ تصويب شد. درصورت ضرورت و عدم تكميل ظرفيت (تعداد مورد نياز) هيات مديره كانونهاي عضو مي توانند حداقل نمره ۷ را براي ايثارگران بپذيرند.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)


معدل قبولي اختبار
۱-        تعيين معدل قبولي اختبار كارآموزان مطابق تبصره ماده۴ شرح وظايف كارآموزي مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)


مطالبه مهريه
۱-        درخصوص عدم پذيرش دادخواستهاي مطالبه مهريه و وجه چك، كانونها موارد را به اسكودا اعلام كنند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)


منع قانوني اشتغال
۱-        با توجه به منع قانوني اشتغال مشمولين وظيفه عمومي، تصويب شد نامبردگان (متقاضيان مشمول) حق شركت در آزمون ورودي را تا تعيين وضعيت خدمت وظيفه يا ارائه برگ معافيت ندارند. همچنين صدور پروانه كارآموزي براي ايشان مجاز نمي باشد.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)

ميزان سابقه
۱-        تعيين ميزان سابقه براي دارا شدن شرايط وكيل سرپرست براساس شرايط منطقه اي و مشكلات موجود توسط هيات مديره كانونها به تصويب مي رسد.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)


نشان مخصوص اتحاديه
۱-        تهيه نشان مخصوص به شكل نوار مليله دوزي شده مزين به آرم اتحاديه سراسري و آرم موجود كانونها براي استفاده روي لباس وكلاي دادگستري عضو كانونها مورد تصويب قرار گرفت. ( مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)

نصاب دعاوي حقوقي
۱-        نصاب قبول وكالت در دعاوي حقوقي براي كارآموزان مبلغ ۱۵۰ ميليون ريال است. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)


نصاب سقف مالي
۱-        افزايش نصاب دخالت كارآموزان وكالت در دعاوي مالي تا سقف پنجاه ميليون ريال مورد تصويب قرار گرفت.(مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)
۲-        نصاب سقف مالي دعاوي حقوقي كارآموزان وكالت ۵۰ ميليون تومان است. (تبريز- آبان ۱۳۸۸)


نظام وظيفه
۱-        ممانعت از صدور پروانه كارآموزي جهت سربازان وظيفه درحال انجام سربازي مورد تصويب قرار گرفت. حق اين افراد تا پايان دوره سربازي محفوظ خواهد ماند.( مجمع عمومي-۴/۹/۸۳- مازندران)
۲-        ازجمله شرايط ثبت نام متقاضيان ذكور در آزمون ورودي موارد ذيل است: الف- داشتن برگ خاتمه خدمت يا معافيت دائم ب- داشتن معافيت تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا. كساني كه تحصيلات دانشگاهي آنان زودتر از كارآموزي نامبردگان به پايان مي رسد، كارآموزي ايشان متوقف و به حالت تعليق درمي آيد و پس از تعيين تكليف درخصوص وضعيت نظام وظيفه آنان، مجدداً كارآموزي نامبردگان ادامه خواهد يافت. به هرحال شركت در تحليف و صدور پروانه وكالت پايه يك براي اين قبيل كارآموزان منوط به تعيين تكليف نظام وظيفه است.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۳-        با توجه به منع قانوني اشتغال مشمولين وظيفه عمومي، تصويب شد نامبردگان (متقاضيان مشمول) حق شركت در آزمون ورودي را تا تعيين وضعيت خدمت وظيفه يا ارائه برگ معافيت ندارند. همچنين صدور پروانه كارآموزي براي ايشان مجاز نمي باشد.( مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
۴-        افرادي كه دوره كارآموزي را به اتمام رسانده اند ولي به علت نداشتن برگ پايان خدمت يا معافي دادن پروانه وكالت به ايشان ميسور نيست، سوگند بخورند اما پروانه تا تعيين وضعيت خدمت صادر نشود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


هزاره سوم
۱-        كانون اصفهان برگزاري و تامين هزينه هاي برگزاري همايش (وكالت در هزاره سوم) را مي پذيرد مشروط بر اينكه شركت كنندگان با پرداخت مبلغي در تامين هزينه ها كمك كنند. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)
۲-        كانون اصفهان هزينه ها، نحوه برگزاري و ... همايش را بررسي و نتيجه را به شوراي اجرائي اعلام كند. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


هزينه سرانه
۱-        هزينه سرانه ثبت نام آزمون ورودي ۱۳۸۷ مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ريال است. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)


هزينه ثبت نام
۱-        مبلغ ثبت نام در آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸ براي هر متقاضي ۳۵۰۰۰ تومان است. (تبريز- آبان ۱۳۸۸)

هزينه ها
۱-        تامين بودجه اتحاديه سراسري از محل اخذ حق عضويت مناسب و استفاده از مازاد هزينه برگزاري آزمون سراسري پذيرش كارآموز تصويب شد.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۲-        هزينه هاي انجام شده توسط هر كانون و توسط اسكودا به آنها پرداخت و باقيمانده وجوه ثبت نام شركت كنندگان ۵۰% به اتحاديه تعلق گيرد و ۵۰% باقيمانده به نسبت شركت كنندگان هر كانون، به حساب آنها واريز شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۳-        هزينه چاپ كتاب راهنماي اسامي وكلاي دادگستري ايران تاييد شد. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۴-        پروانه هاي وكالت، كارتهاي شناسايي، گواهينامه هاي وكالت به هزينه كانون متقاضي و با معرفي كانون ازطريق اتحاديه به كانون اصفهان يكسان سازي شوند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۵-        اسكودا به عضويت كانون بين المللي وكلا( (IBA با هزينه هاي مربوطه- درآيد. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۶-        كميسيون هاي تخصصي اسكودا –با مجوز مالي شوراي اجرائي جهت انجام هزينه هاي متعلقه تا سقف ۲۰۰ ميليون ريال- تشكيل شوند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۷-        كانون اصفهان برگزاري و تامين هزينه هاي برگزاري همايش(وكالت در هزاره سوم) را مي پذيرد مشروط بر اينكه شركت كنندگان با پرداخت مبلغي در تامين هزينه ها كمك كنند. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)
۸-        كانون اصفهان هزينه ها، نحوه برگزاري و ... همايش(وكالت در هزاره سوم) را بررسي و نتيجه را به شوراي اجرائي اعلام كند. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


همدان
۱-        درخواست عضويت كانون وكلاي دادگستري همدان در اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مود موافقت و تصويب قرار گرفت.( مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)


هيات مديره
۱-        اگر دادگاه انتظامي قضات در مدت قانوني ۲ ماه صلاحيت داوطلب عضويت در هيات مديره كانون وكلا را رد و فرد ذينفع به تصميم دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نمايد و يا دادگاه انتظامي خود در رسيدگي بعدي صلاحيت فرد را تاييد و به كانون اعلام كند، اين نظر مورد قبول است. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)
۲-        اگر دادگاه انتظامي در مدت قانوني ۲ ماه نسبت به تعدادي از داوطلبان عضويت در هيات مديره اعلام نظر و نسبت به ديگران سكوت كند، همه داوطلبان تاييد شده محسوب مي شوند. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)
۳-        اگر نظريه دادگاه انتظامي قضات درمورد صلاحيت كانديداهاي عضويت هيات مديره كانون وكلا ظرف دو ماه مندرج در ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به كانون استعلام كننده واصل نشود، همه افراد داوطلب تاييد شده محسوب مي شوند. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)
۴-        درانتخابات هيات مديره كانونهاي وكلا تعداد كانديداها بايد حداقل يك نفر بيش از افراد مورد نياز باشد. (مجمع عمومي فوق العاده- تهران- اسفند ۱۳۸۸)

والدين
۱-        كارآموزان وكالت مي توانند به محل اشتغال والدينشان و نيز زوجيني كه وكيل دادگستري يا كارآموز وكالت هستند به محل اشتغال يكي از ايشان –به صورت قطعي و اشتغال دائم- منتقل شوند. نيز زوجيني كه يكي از آنها وكيل باشد و سپس ديگري در آزمون كارآموزي پذيرفته شود، نفر دوم مي تواند به محل اشتغال همسرش منتقل شود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)


وجه چك
۱-        درخصوص عدم پذيرش دادخواستهاي مطالبه مهريه و وجه چك، كانونها موارد را به اسكودا اعلام كنند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)


ورزش
۱-        هريك از كانونها كميسيوني براي امور ورزشي تشكيل دهند. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)
۲-        جام استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري و مسابقات ورزشي در يك يا دو رشته برگزار شود و آيين نامه اجرائي آن در شوراي اجرائي تهيه و تصويب شده براي كانونها ارسال شود. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)
۳-        هريك از كانونها كميسيون خاصي براي امور ورزشي خود تشكيل دهند. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)
۴-        شوراي اجرائي نسبت به تنظيم و تصويب آيين نامه كميسيون ورزش اقدام نمايد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


وكالت تسخيري
۱-        كانونها مكلفند آمار تقريبي وكالتهاي تسخيري و معاضدتي انجام شده به وسيله اعضاي خود را حداكثر تا پايان خرداد ماه هرسال به اتحاديه اعلام كنند تا با انعكاس آن به كانون وكلاي مركز موجبات برآورد اعتبار مورد نياز حق الوكاله هاي تسخيري و معاضدتي فراهم گردد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)وكالت معاضدتي
۱-        كانونها مكلفند آمار تقريبي وكالتهاي تسخيري و معاضدتي انجام شده به وسيله اعضاي خود را حداكثر تا پايان خرداد ماه هرسال به اتحاديه اعلام كنند تا با انعكاس آن به كانون وكلاي مركز موجبات برآورد اعتبار مورد نياز حق الوكاله هاي تسخيري و معاضدتي فراهم گردد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)


وكلا
۱-        نصب آرم سينه درمراجع قضايي و رسمي، درقسمت چپ سينه براي كليه وكلا و كارآموزان اجباري و الزامي است و تخلف از اين ضابطه، تخلف از مصوبات و ضوابط كانون محسوب مي گردد.(كميسيون روساي كانونها- ۱۸/۱۲/۸۲- اصفهان)
۲-        درخصوص تقاضاي جابجايي(تعويض محل اشتغال) وكلا و كارآموزان تصويب شد هيچگونه جابجايي بدين شكل مورد موافقت كانونها قرار نگيرد.(جلسه روساي كانونهاي سراسر كشور- ۲۸/۲/۸۳- اروميه)
۳-        حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت با رعايت ترتيبات قانوني (هنگام تمديد پروانه وكالت) به ترتيب يك ميليون و پانصد هزار ريال و هفتصد و پنجاه هزار ريال تصويب شد.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۴-        تشكيل كميسيون حمايت وكلا و كارآموزان در كانونها با هدف حمايت و رفع مشكلات وكلاي دادگستري و تعامل با اتحاديه تصويب شد. .(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)
۵-        دفترچه تمبر مالياتي متحدالشكل براي وكلا و كارآموزان همه كانونها صادر شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۶-        درخصوص ''اطلاع رساني و تبليغات وكلا'' آيين نامه پيشنهادي كانون مركز جهت بررسي دراختيار ساير كانونها قرار گيرد و در همايش بعدي مطرح شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۷-        حق عضويت وكلا از ۵۰۰۰۰تومان به ۷۵۰۰۰ و حق عضويت كارآموزان به ۲ برابر افزايش يابد و مراتب از طريق رياست كانون مركز براي تصويب به قوه قضائيه ارسال شود. (گيلان- ارديبهشت ۱۳۸۶)
۸-        فرم وكالتنامه و قرارداد حق الوكاله متحدالشكل براي وكلا توسط شوراي اجرائي ظرف مدت يك ماه تهيه و براي كانونها ارسال شود. آيين نامه اخيرالتصويب تعرفه حق الوكاله ظهر وكالتنامه ها درج شود. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)
۹-        درمورد عدم بازپرداخت وام هاي دريافت شده از صندوق حمايت توسط وكلا، هريك از كانونها مصوبه اي بگذرانند و عدم بازپرداخت به عنوان تخلف انتظامي تلقي شود. (كرمانشاه- آبان ۱۳۸۶)
۱۰-        هزينه چاپ كتاب راهنماي اسامي وكلاي دادگستري ايران تاييد شد. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۱۱-        كانونها در مواجهه با موارد استفاده از نام كانون وكلا براي تسميه تشكلهاي مشمول ماده ۱۸۷ موضوع را به اسكودا اعلام كنند. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
۱۲-        وكلا نمي توانند در آزمون ورودي كارآموزي شركت كنند. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۱۳-        كميسيون پاسخگويي به سوالات و اشكالاتي كه در اجراي مقررات و آيين نامه هاي مربوط به وكالت ازجانب كانونها مطرح مي شود، در اتحاديه تشكيل شود. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۱۴-        موضوع تهيه طرح تابلو درب ورودي و تابلوي معرفي وكيل در سردر ورودي مجموعه ها و مجتمع ها و پروانه (جواز) توسط كانون اصفهان به شوراي اجرائي واگذار شود. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۱۵-        شوراي اجرائي –با تشكيل كار گروه ويژه- به موضوع اتخاذ راه كارهاي عملي و موثر براي برخورد با وكلايي كه در غير محل مندرج در پروانه خود به طور متمركز فعاليت وكالتي دارند رسيدگي و نتيجه را در همايش بعدي ارائه دهد. (اصفهان- ارديبهشت ۱۳۸۸)
۱۶-        درخصوص معرفي تعدادي از پيشكسوتان وكالت و علم حقوق از آقايان دكتر كاتوزيان، دكتر آزمايش، دكتر دادبان و دكتر جعفري لنگرودي به عنوان چهره هاي ماندگار اقدام شود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)
۱۷-        جناب آقاي كشاورز مراتب معرفي چهره هاي ماندگار وكالت را به مراكز، رسانه ها و جرايد اعلام فرمايند. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)
۱۸-        دادخواستي جهت ابطال آيين نامه(بخشنامه) نحوه استفاده از خدمات وكلا و مشاوران حقوقي در سازمانهاي دولتي به وكالت آقايان جندقي و كشاورز به عنوان وكلاي كانونهاي سراسر كشور تنظيم شود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)
۱۹-        طرح ۱۹۳ماده اي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي جهت اظهار نظر بين وكلا توزيع شود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)
۲۰-        كارآموزان وكالت مي توانند به محل اشتغال والدينشان و نيز زوجيني كه وكيل دادگستري يا كارآموز وكالت هستند به محل اشتغال يكي از ايشان –به صورت قطعي و اشتغال دائم- منتقل شوند. نيز زوجيني كه يكي از آنها وكيل باشد و سپس ديگري در آزمون كارآموزي پذيرفته شود، نفر دوم مي تواند به محل اشتغال همسرش منتقل شود. (تهران- ارديبهشت ۱۳۸۹)وكيل سرپرست
۱-        تصويب شد وكلاي سرپرست، محل موافقت خود با انجام موضوع وكالت توسط كارآموز را مهر و امضاء نمايند.(مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)
۲-        تعيين ميزان سابقه براي دارا شدن شرايط وكيل سرپرست براساس شرايط منطقه اي و مشكلات موجود توسط هيات مديره كانونها به تصويب مي رسد.( مجمع عمومي- ۱۸/۸/۸۴- تهران)يكسان سازي كارت، سربرگ و تابلوي وكلاي دادگستري
۱-        تصويب شد شوراي اجرايي اتحاديه درجهت يكسان سازي كارت، سربرگ و تابلوي وكلاي دادگستري اقدام نمايد.(مجمع عمومي- ۲۷/۲/۸۵- قزوين)


IBA
۱-        عضويت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري و اعضاي آن در كانون بين المللي وكلاي دادگستري IBM مورد تصويب قرار گرفت. ( مجمع عمومي- ۴/۹/۸۳- مازندران)
۲-        اسكودا به عضويت كانون بين المللي وكلا( (IBA با هزينه هاي مربوطه- درآيد. (شيراز- ارديبهشت ۱۳۸۷)
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi