لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
تاريخچه و اقدامات كميته انفورماتيك اتحاديه وكلاي دادگستري (صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مقدمه و سوابق تشكيل كميته انفورماتيك اتحاديه
  * نمايندگان دوره اول - آذرماه ۸۱ لغايت ارديبهشت ۱۳۸۴
  * نمايندگان دوره دوم - ارديبهشت ۸۴ لغايت ۱۳۸۶
  * صورتجلسه تصميمات طرح اطلاع رساني و رايانه اي
كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

  * آئين نامه اجرائي - كميته انفورماتيك اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
طرح عمومي سياست اطلاع رساني و رايانه اي
  * مقدمه
  * مباني تحقق اهداف سياست IT كانونهاي وكلاء
  * ۱ - مرحله الف
اول ) ايجاد يك پايگاه عمومي براي كليه كانونها و يك پايگاه اختصاصي براي هر كانون

  * مرحله دوم ، تكميل اطلاعات وكلا و كارآموزان و نيازهاي حقوقي
  * مرحله سوم ، ايجاد بانك جامع اطلاعات حقوقي و قضائي
  * تشكيل كميته اطلاع رساني و رايانهاي
  * مراحل اجرايي
  * مسائل مالي طرح
طرح مناقصه خدمات وب سايت اختصاصي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * مقدمه طرح مناقصه
  * شرايط عمومي شركتها و اشخاص متقاضي شركت در مناقصه
  * مباحث اصلي سايت كانون ، مرحله اول
  * مشخصات عمومي وب سايت كانونها
-------------------------------------------------------------  * مقدمه و سوابق تشكيل كميته انفورماتيك اتحاديه

همزمان با مباحث تشكيل اتحاديه وكلاي دادگستري ، متشكل از كانون هاي تاسيس شده در سراسر كشور ، يكي از نكات بسيار مهم مباحث اتحاديه ، چگونگي داشتن و اجراي طرح مشترك در زمينه مسائل رايانهاي و سايت اطلاع رساني بين كانون ها بوده است ، تا ضمن خود داري از اجراي كارهاي موازي ، موجبات صرفهجوئي و هماهنگي در اين امور ، امكان پذير باشد .

در اين خصوص هر چند برخي كانونها طرحهاي اختصاصي داشته و بعضا نيز آنرا اجرا كردهاند ، لكن حسب آخرين تصميمات جمعي در اتحاديه ، مقرر گرديد كه به صورت هماهنگ و طرح جمعي اقدام گردد .

لذا بعد از همايش شيراز در سال ۱۳۸۰كه اصل تدارك طرح جمعي در مسائل رايانه و اطلاع رساني به تصويب رسيده است ، در همايش تهران ، ۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۱ موضوع تدوين و تصويب طرح تكنولوژي جامع اطلاع رساني كانونها ، تحت عنوان « طرح عمومي سياست اطلاع رساني و رايانهاي» تهيه و به تصويب روساي هيئت مديره كانونهاي كشوري رسيد .

جهت اجراي طرح نيز كميته مشتركي تحت عنوان ، كميته انفورماتيك اتحاديه و تعيين نماينده تام الاختيار هر كانون جهت عضويت در كميته اقدام گرديد . سپس طرح مناقصه شامل سه بخش ، به سازي و به روز رساني ساختار اداري كانونها ، ايجاد سيستمهاي مكانيزه و اتوماسيون اداري و سايت معظم اطلاع رساني اتحاديه در اينترنت ، موضوع مناقصه قرار گرفت ، كه به دليل گسترده بودن طرح و عدم استقبال از سوي شركتهاي رايانه اي ، موضوع مناقصه محدود در دستور كار قرار گرفته است .

علي هذا سايت اطلاع رسانه اي حاضر به عنوان بستري براي تحقق آرمانهاي مذكور ، طراحي و اجرا شده است . به هر حال ، براي اطلاع دقيق ، مفاد طرحهاي مذكور ، براي اطلاع همكاران محترم در اختيار گذاشته ميشود . بديهي است هر گونه پيشنهاد يا انتقاد در اين خصوص را ميتوانيد ، به نشاني كميته انفورماتيك اتحاديه مستقر در كانون مركز ، يا نمايندگان انفورماتيك كانونهاي متبوع ، در ميان گذاشته ، تا نسبت به بررسي آنها اقدام گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * نمايندگان دوره اول - آذرماه ۸۱ لغايت ارديبهشت ۱۳۸۴

آخرين فهرست نمايندگان اولين دوره كميته انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - اسكودا (اولين جلسه رسمي آذرماه ۱۳۸۱ به مدت دو سال و تا جلسه ارديبهشت ۱۳۸۴) به شرح ذيل حضور داشتند:آقاي كارن روحاني
كانون مازندران و گلستان

آقاي شهرام مختاري
كانون منطقه فارس

آقاي حميد چاره ساز
كانون آذربايجان غربي و كردستان

آقاي سيد حسن سجادي
كانون گيلان

آقاي فاروق فيضي
كانون آذربايجان شرقي و اردبيل

آقاي سيد احمد احمدي
كانون خراسان

آقاي محمد رحماني
كانون قزوين و زنجان

آقاي محمد امين درويش
كانون خوزستان و لرستان

آقاي پرويز علي پناه
كانون كرمانشاه و ايلام


آقاي يوسف شفيع زاده
كانون منطقه اصفهان

آقاي محمد صادقي
كانون همدان

آقاي محمدرضاعليزاده ثابت
كانون وكلاي دادگستري مركز

آقاي حسين زينعلي
كانون وكلاي دادگستري مركز

بالا
فهرست اصلي


  * نمايندگان دوره دوم - ارديبهشت ۸۴ لغايت ۱۳۸۶

در جلسات شانزدهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري - مشهد مقدس ارديبهشت ۱۳۸۴ با توجه به انقضاء مهلت دو ساله هيات اجرائي كميته انفورماتيك و برخي تغييرات، به مدت دو سال اعضاي كميته انفورماتيك و هيات اجرائي به شرح ذيل، معرفي و انتخاب شده اند:
آقاي كارن روحاني
كانون مازندران و گلستان

آقاي شهرام مختاري
كانون منطقه فارس

آقاي غلامرضا كوه كن
كانون آذربايجان غربي و كردستان

آقاي سيد حسن سجادي
كانون گيلان

آقاي كاظم ماهيار
كانون آذربايجان شرقي و اردبيل

آقاي هادي مظفري
كانون خراسان

آقاي محمد رحماني
كانون قزوين و زنجان

آقاي محمد امين درويش
كانون خوزستان و لرستان

آقاي پرويز علي پناه
كانون كرمانشاه و ايلام


آقاي يوسف شفيع زاده
كانون منطقه اصفهان

آقاي محمد صادقي
كانون همدان

آقاي محمدرضاعليزاده ثابت
كانون وكلاي دادگستري مركز

آقاي حسين زينعلي
كانون وكلاي دادگستري مركز

بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه تصميمات طرح اطلاع رساني و رايانه اي
كانونهاي وكلاي دادگستري ايران


بتاريخ ۲۱/۹/۱۳۸۱ جلسه نمايندگان كانونهاي وكلاي دادگستري پيرامون طرح اطلاع رساني و مكانيزه كردن كانونها با حضور كليه اعضاء در ساختمان وكلاي دادگستري مركز تشكيل و باتفاق آراء تصميمات زير اخذ گرديد :
۱ - طرح عمومي سياست اطلاع رساني و رايانه اي پيشنهادي كميته انفورماتيك كانون مركز پس از ملاحظه و اعمال نظرات و پيشنهادات واصله مورد تصويب و دستور اجراي آن صادر گرديد .
۲ - كميته اطلاع رساني و رايانه كانونها با عضويت ۲ نفر از مركز و ۱ نفر از هر كانون ظرف يك هفته معرفي و تشكيل خواهد شد . مركز اين كميته در كانون مركز خواهد بود .
تصميمات اين كميته در حدود اختيارات تفويضي مورد تائيد مديريتهاي كانونها خواهد بود .
اين كميته بر اجراي طرح عمومي مصوب نظارت عاليه خواهد داشت .
مسئوليت هدايت طراحي و مديريت اجرائي سايت اطلاع رساني ، ضمن استفاده از توان و آمادگي كانونهاي دادگستري كشوري ، به عهده كميته انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز ميباشد . در اين خصوص تمامي اعضاء نقطه نظرات و پيشنهادات خود را به كانون مركز اعلام و گزارشات نهايي توسط كانون مركز براي اطلاع و آگاهي اعضاء ارسال ميگردد .
جهت تامين و پرداخت هزينههاي آتي پروژه ، صندوق مشترك در حسابداري كانون وكلاي دادگستري مركز تشكيل خواهد شد . سرمايه اوليه صندوق به ميزان ۱۵ميليون تومان از طرف كانونهاي وكلاي دادگستري ، به صورت علي الحساب براي شروع عمليات اجرائي تعيين ميگردد ، كانونهاي وكلاي عضو مكلف به پرداخت و حواله مبالغ سهمي خود بشرح زير ، ظرف ۱۵ روز از تاريخ اين مصوبه به حساب صندوق ذخيره ، كانون وكلاي دادگستري مركز ميباشند .
كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي ، مبلغ ريال معادل تومان
كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي ، مبلغ ريال معادل تومان
كانون وكلاي دادگستري اصفهان ، مبلغ ريال معادل تومان
كانون وكلاي دادگستري خراسان ، مبلغ ريال معادل تومان
كانون وكلاي دادگستري فارس ، مبلغ ريال معادل تومان
كانون وكلاي دادگستري گيلان ، مبلغ ريال معادل تومان
كانون وكلاي دادگستري مازندران ، مبلغ ريال معادل تومان
كانون وكلاي دادگستري مركز ، مبلغ ريال معادل تومان
تبصره - تمامي پرداختهاي فوق به صورت علي الحساب بوده و متناسب با پيشرفت پروژه و برآوردهاي مالي ، اعضاء مكلف به پرداخت هزينههاي بعدي پروژه ميباشند .
ساير پيشنهادات :
كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي - كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي - كانون وكلاي دادگستري اصفهان - كانون وكلاي دادگستري خراسان - كانون وكلاي دادگستري فارس – كانون وكلاي دادگستري گيلان - كانون وكلاي دادگستري مازندران - كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * آئين نامه اجرائي - كميته انفورماتيك اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

مقدمه:
از آنجائيكه سياست كلي و خط مشي مناسب براي استفاده از فن آوريهاي نوين اطلاع رساني و رايانهاي توسط كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در طرح عمومي سياست اطلاع رساني و رايانهاي در جلسه عمومي نمايندگان كانون ها در ۲۱ آذرماه سال ۱۳۸۱ به تصويب نهايي رسيده است، بنابر اين جهت ورود به حيطه اجرائي و دسترسي به اهداف تعيين شده در طرح مزبور، كميتهاي با نام «كميته انفورماتيك اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران» كه من بعد در اين آئين نامه «كميته» ناميده ميشود با اهداف و وظايف زير تشكيل و اين آئين نامه در جهت تعيين وظايف و مسئوليتهاي نشيه تنظيم ميگردد.

ماده يك - وظايف «كميته»
اين كميته بعنوان بالاترين مرجع تصميم گيري، وظيفه سياست گزاري كلان، تعيين خط مشي و برنامه كلي و نظارت بر ساختار مديريتي و اجرائي «طرح عمومي سياست اطلاع رساني و رايانهاي كانونهاي وكلاي دادگستري ايران» را دارا ميباشد.

ماده دو - اركان «كميته»
اركان «كميته» شامل مجمع عمومي و هيات اجرائي و بازرس ميباشد.

الف - مجمع عمومي
- مجمع عمومي «كميته» از نمايندگان كليه كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور تشكيل ميشود. اين مجمع در سه ماهه اول هر سال يا حسب نياز بطور فوق العاده در محلي كه در دعوت نامه كتبي هيات اجرائي مشخص ميشود جلسه خود را تشكل و نسبت به موارد زير يا موارد ارجاع شده از طرف هيات اجرائي اتخاذ تصميم خواهد كرد.
- بررسي عملكرد و روند پيشرفت و مسائل و مشكلات طرح و سياست گذاري و ارائه رهنمود براي هر چه بهتر شدن فعاليتهاي اجرائي طرح.
- استماع گزارش هيات اجرائي و بازرس كميته و اتخاذ تصميم نسبت به موارد مندرج در آن.
- تعيين بودجه و تصويب بودجه و نحوه تامين آن.
- انتخاب و عزل هيات اجرائي و بازرس.
- اصلاح و تغيير آئين نامه اجرائي.

تبصره: حد نصاب رسميت جلسات مجمع عمومي و اعتبار تصميمات
جلسات مجمع عمومي با حضور دو سوم نمايندگان كانون ها رسميت خواهد يافت و تصميمات با راي موافق نصف به علاوه يك حاضران معتبر خواهد بود. چنانچه جلسه در نوبت اول به حد نصاب نرسيد جلسه بعدي ظرف ۱۵ روز دعوت خواهد شد. نوبت دوم با هر عده از نمايندگان رسميت خواهد داشت. اعضاء و هيات اجرائي و بازرس با اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد.

ب - هيات اجرئي
۱- هيات اجرائي از پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل تشكيل ميشود. اعضاء هيات توسط مجمع عمومي براي دو سال انتخاب ميشوند. اين هيات داراي وظايف زير ميباشد.
۱) مديريت طرح
۲) مديريت فني
۳) مديريت مالي
۴) امور اداري
۵) آموزش
هيات اجرائي در اولين جلسه خود افراد مورد نظر را از ميان اعضاء خود براي عهده دار شدن سمتهاي زير انتخاب خواهد كرد.
۱- رئيس هيات اجرائي و مدير طرح
۲- مدير فني
۳- مدير مالي
۴- دبير
۵- مدير آموزش

ب/۱ - مديريت طرح:
رئيس هيات اجرائي مديريت طرح را بشرح زير بعهده خواهد داشت:
- وظايف مديريت طرح عبارتست از اداره و كنترل انجام و پيشرفت طرح در كليه ابعاد آن از طريق نظارت و دريافت گزارشها از طرف مديريتها و ارائه راه حلهاي مربوط به اجراي هر چه بهتر و سريعتر با كسب نظر از ساير اعضاء.
- كنترل امور قراردادي در كليت آن و رسيدگي به وضعيت عمومي طرح و انجام نمايندگي از طرف كميته باتفاق مديريت فني يا مالي، حسب مورد.
- امضاء كليه مكاتبات عادي با طرفهاي قرارداد. اين اختيار ميتواند در بخش فني و مالي به مديريت فني و مالي تفويض شود.
- دعوت به تشكيل هيات اجرائي.
- دريافت گزارشهاي بازرس.
- اداره جلسات هيات با رئيس است كه در غياب وي اين وظيفه بعهده مدير فني يا مالي قرار خواهد گرفت.
- در زمان غيبت رئيس هيات، وظايف وي دقيقا به عهده مدير فني با همكاري مدير مالي خواهد بود.

ب/۲ - مديريت فني:
مديريت فني وظايف زير را بعهده خواهد داشت.
- اداره و كنترل امور فني شامل كنترل كميت و كيفيت و پيشرفت كار.
- ارائه گزارشهاي پيشرفت كار به مديريت طرح.
- نمايندگي فني كميته نزد پيمانكاران.
- انجام توافقهاي فني طرح هاي مصوب با ارائه گزارش به هيات اجرائي.
- ارائه نقطه نظرات فني به هيات شامل اصلاح، تكميل وتوسعه امور فني طرح.
- تشكيل جلسات توجيهي و رفع اشكالات فني با پيمانكاران.
- تائيد صورت وضعيت پيمانكاران باتفاق مدير مالي.

ب/۳ - مدير مالي:
مديريت امور مالي وظايف زير را بعهده خواهد داشت.
- كنترل امور مالي و انجام هزينه
- كنترل بودجه
- ارائه راهكار براي تامين منابع مالي
- تائيد صورت وضعيت پيمانكاران از لحاظ صحت امور مالي به اتفاق مدير فني
- تهيه گزارشهاي مالي سه ماهه و سالانه و ارسال آن براي هيات اجرائي و مجمع عمومي
- شركت در جلسات رسيدگي به امور مالي

ب/۴ - امور اداري:
يك نفر از اعضاء هيات بعنوان دبير انجام وظايف زير را بععهده خواهد داشت.
- هماهنگي براي دعوت از اعضاء براي تشكل جلسات هيات اجرائي و هماهنگي بين بخشهاي مختلف
- نظارت بر مكاتبات و بايگاني و پيگيري تصميمات متخذه در جلسات هيات اجرائي
- پيگيري تهيه گزارش پيشرفت كار سه ماهه از طرف مديريت ها و ارائه آن به رئيس هيات اجرائي.
- هماهنگي با ساير كانون ها در خصوص تسهيل انجام امور محوله بطور اعم و طرح بطور اخص.

ب/۵ - مديريت آموزش:
مديريت امور آموزش وظايف زير را به عهده دارد:
- گسترش و توسعه فرهنگ استفاده از رايانه
- بررسي و فراهم كردن تمهيدات لازم براي آموزش وكلا و كارآموزان
- بررسي امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و ارائه راهكار به منزله نيل به اهداف فوق

ماده ۳: حد نصاب حضور و اعتبار تصميمات هيات اجرائي
جلسات هيات اجرائي به صورت هفتگي يا دو هفته يكبار در كانون وكلاي دادگستري مركز يا در هر محل ديگري كه در دعوت نامه مشخص خواهد شد با دعوت كتبي يا الكترونيكي رئيس هيات اجرائي تشكيل خواهد شد.
جلسات باحضور حداقل سه نفر از اعضاء رسميت مييابد و تصميمات با راي موافق حداقل سه نفر معتبر ميباشد. سه جلسه غيبت متوالي به منزله استعفاي عضو هيات تلقي مي شود.

ارتباط و تشكيل جلسات:
تشكيل جلسات و ارتباط با اعضاء هيات اجرائي مي تواند از طريق شبكه اطلاع رساني و يا مبادله اسناد، صورت جلسات و تصميمات هيات بصورت الكترونيكي صورت گيرد.

ماده ۴ - امضائات مجاز:
امضاء هر گونه اسناد و مدارك تعهد آور از جلمه چك و سفته و برات، قراردادها و ساير اسناد مالي و تعهد آور و تائيد هر گونه پرداخت با امضاء مشترك رئيس هيات اجرائي و مدير مالي و در غياب مدير مالي، مدير فني با مهر كميته معتبر خواهد بود.
- مكاتبات فني با امضاء مدير فني بدون كاهش حقوق ويا اضافه كردن تعهدات كميته خواهد بود.
- مكاتبات كلي با پيمانكاران و ساير كانون ها با امضاء رئيس هيات اجرائي خواهد بود.

ماده ۵ - بازرس:
هر سال در مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك علي البدل انتخاب خواهد شد. وظايف بازرس به شرح زير است:
- رسيدگي و بازرسي از روند انجام امور پروژه در بخش مالي و چه در بخش اجرائي با توجه ويژه به امور مالي و انجام و هزينهها با ملاحظه اسناد و دفاتر و ارائه سئوالات و پيشنهادات جهت رفع اشكالات ملاحظه شده.
- تنظيم گزارش سالانه براي مجمع گزارش تخلفات احتمالي از ناحيه مديران يا پيمانكارن طرح.

اين آيين نامه در تاريخ ۲۵ ارديبهشت ماه ۱۳۸۲ با حضور نمايندگان كانون ها به تصويب رسيد.


حسب اولين جلسه مجمع عمومي نمايندگان، ۲۵/۲/۱۳۸۲ تهران، ضمن اعطاء اختيار كامل مجمع به هيات اجرائي براي هر گونه اصلاح مورد نياز درمفاد آئين نامه، به شرح زير، اعضاي هيات اجرائي به مدت دو سال انتخاب شده اند.

رئيس هيات اجرائي،
ابتدا آقاي سيد محمد سعادتيان، از كانون مركز، كه با توجه به استعفاي بعدي ايشان، حسب جلسه آذرماه ۱۳۸۲ تبريز آقاي حسين زينعلي، بعنوان رئيس هيات اجرائي انتخاب شده است.
مدير فني،
در ابتدا آقاي حسين زينعلي از كانون مركز، سپس در جلسه آذرماه ۱۳۸۲ تبريز آقاي علي طلائي از كانون مركز و بموجب جلسه آبان ۱۳۸۳ نور، آقاي محمدرضا عليزاده ثابت، از كانون مركز، بعنوان مدير فني انتخاب شده است.
مدير مالي،
آقاي يوسف شفيع زاده از كانون اصفهان
مدير آموزش:
آقاي سيد احمد احمدي از كانون خراسان
دبير هيات:
آقاي كارن روحاني از كانون مازندران و گلستان
بازرس اصلي:
آقاي شهرام مختاري از كانون منطقه فارس
بازرس علي البدل:
آقاي فاروق فيضي از كانون آذربايجان شرقي و اردبيل،
اعضاي علي البدل:
آقايان حميد چاره ساز از كانون آذربايجان غربي و كردستان و آقاي سيد حسن سجادي از كانون گيلان
بالا
فهرست اصلي


طرح عمومي سياست اطلاع رساني و رايانه اي
اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري – كانون وكلاي دادگستري مركز


  * مقدمه

جهت امكان استفاده بهينه از خدمات رايانهاي در كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ، با عنايت به برنامهريزي كلان بمنظور مكانيزاسيون كانونها ، دفاتر وكالت و استفاده گسترده از خدمات نرم افزاري كامپيوتر و اينترنت و ايجاد شبكههاي تخصصي اطلاع رساني حقوقي و توسعه فرهنگ استفاده از كامپيوتر در ميان وكلاء ، نياز به داشتن و تصويب سياستهاي كلان اطلاع رساني است ، تا طي يك برنامه زمانبندي مشخص چند ساله ، اهداف مورد نظر متحقق گردد .
در اين خصوص با توجه به موافقت تمامي كانونهاي وكلاي دادگستري كشور براي ايجاد يك پايگاه اطلاع رساني مشترك و با توجه به علاقه و توجه هياتهاي مديره اين كانونها و اعضاي آن ، اكنون ايجاد اين پايگاه از هر زمان ديگري ضروريتر بنظر ميرسد . لذا جهت تعيين برنامه اجرائي ، براي بحث وتصويب جلسات منعقده مورخ 20 و 21 آذرماه سال جاري در تهران ، اهداف كلان طرح IT كانونهاي وكلاي سراسر كشور ، به شرح ذيل به آگاهي ميرسد :
1 ) آشنائي وكلاء و كارآموزان با مزاياي استفاده از كامپيوتر و اينترنت
2 ) مكانيزاسيون و اتوماسيون تشكيلاتي و اداري كانونهاي دادگستري كشور
3 ) تشويق و نظارت بر تهيه نرم افزارهاي دفاتر وكيل ، بانكهاي اطلاعات حقوقي و خدمات وكالتي پايگاههاي حقوقي
4 ) امكات تبادل اطلاعات بين وكلاء و كانونها و احيانا ساير سازمانهاي قضائي و اداري كشور
5 ) ايجاد اينترانت جامع تخصصي كانونها ، براي پوشش نيازهاي اطلاع رساني قضائي وكلاء
6 ) ايجاد پايگاه اينترنت براي تبليغات و حضور موثر در جامعه جهاني و كشوري ايران
7 ) برقراري تسهيلات خريد كامپيوتر و لوازم جانبي و آموزش عمومي براي وكلاء و ارائه آموزشهاي تخصصي
8 ) شناسائي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي طراح ، توليد كننده و خدمات پايگاه اطلاع رساني يا نرم افزارهاي حقوقي يا دفاتر وكيل ، جهت هماهنگي و تشويق و ترغيب به كار در زمينههاي جديدتر و مورد نياز حقوقي

بالا
فهرست اصلي


  * مباني تحقق اهداف سياست IT كانونهاي وكلاء

براي رسيدن به اهداف تعريف شده اين طرح جامع ، بايد پيش زمينه هاي نرم افزاري و سخت افزاري و كاربردي قبلاّ يا همزمان ايجاد شود . هيچگونه نرم افزار يا سيستمهاي مكانيزه براي اصلاح و سرعت بخشيدن به كارهاي اجرائي و اداري يك سازمان بدون آنكه واجد يك بستر علمي منطبق با شرايط روز و پاسخگوبه نياز كاركنان و مراجعه كنندگان باشد ، نه تنها كمكي به انجام درست و سريع كارها نخواهد كرد , بلكه بعلت عدم كارآئي و عدم هماهنگي ناشي از ايجاد يك سيستم صحيح بر روي يك بستر ناقص , هم سيستم دستي و هم سيستم مكانيزه دچار اختلال خواهند شد .
طبيعي است پس از اصلاح و به روز آوري سازمان و تشكيلات و روشهاي اجرائي به مكانيزاسيون با استفاده از سيستمهاي جامع و كارآ ، كه ناشي از آگاهي و مطالعه باشد ، نيازمند خواهيم شد . ادامه منطقي اين روند نيزجز با استفاده وكلا از سيستمهاي رايانهاي كه توام با آموزش و ايجاد تسهيلات براي دارا بودن سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز باشد , غير ممكن خواهد شد . بنابراين پنج مرحله زير بعنوان اصول اساسي براي دستيابي به اهداف مورد نظر اعلام مي شود :
نوسازي و به روز آوري سازمان و سازوكارها و روشهاي مديريتي و اجرائي كانونها .
مكانيزاسون تشكيلات اداري و اجرائي كانونها .
آموزش وكلاي دادگستري در زمينه استفاده از سخت افزار و نرم افزار ها و تجهيزات جديد .
كمك و تشويق ساخت نرم افزارهاي مورد نيز وكلا .
ايجاد تسهيلات براي خريد سيستمهاي كامل سخت افزاري .
پيرامون طرح ايجاد پايگاه اطلاع رساني كانونهاي وكلاي دادگستري با در نظر گرفتن پنج مرحله گفته شده در بالا و با توجه به نظرات و پيشنهادهاي مطرح شده موارد مورد نياز براي ايجاد اين پايگاه بشرح زير در سه مرحله الف ، ب و پ به شرح زيردستهبندي شدهاند . به صورت كلي براي هر مرحله 12 ماه وقت در نظر گرفته شده است ، تا طي برنامه بلند مدت 3 ساله امكان تحقق كامل اهداف عاليه سياست انفورماتيكي كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ، قابل اجرا باشد .
از حيث اجرائي متعاقب تصويب طرح كلان مذكور ، باهمكاري و نظارت كميته اطلاع رساني و رايانه كانونهاي وكلاي دادگستري ، طرح مطالعات خدمات پايگاه ، جهت تنظيم گزارش امكان سنجي و برگزاري مناقصه محدود ازميان شركتها و موسسات صاحب صلاحيت ، برگذار خواهد شد . طرح اوليه بعد از تهيه توسط كانون مركز ، براي آگاهي كانونهاي كشوري ارسال و با دريافت آخرين پيشنهادات در مهلت مقرر ، مبادرت به منقاصه ميگردد . در خصوص مسائل مالي طرح ، در فراز آخر اين گزارش ، مستقلا طرح موضوع ميگردد .
به هر حال با تذكر به اين نكته كه ، عناوين ذيل هر مرحله بيشتر از باب طرح موضوع و بررسي ابتدائي درج شده است ، عناوين مطروحه كاملا اختياري و از باب نمونه ميباشد . لذا در مراحل اجرائي مطالعات تكميلي و نهايي امكان سنجي پايگاه اطلاع رساني ، قابل تنظيم مجدد ، از حيث خذف يا اضافه كردن موارد ديگر ، يا جابجائي مراحل پيشنهادي ميباشد . با اين بيان ، عناوين كلي و اصلي هر يك از مراحل طرح عبارت است از :

بالا
فهرست اصلي


  * ۱ - مرحله الف
اول ) ايجاد يك پايگاه عمومي براي كليه كانونها و يك پايگاه اختصاصي براي هر كانون


۱ - ۱ ) معرفي كامل كليه كانونها ، تاريخچه ، اركان ، هيات رئيسه ، هيات مديره ، كميسيونها ، قسمتهاي اداري و اجرائي كانون در بخش اختصاصي هر كانون .
معرفي موسسين و روساء اعضاء هيات مديرههاي كانون از آغاز تا آخرين تاريخ با عكس انفرادي يا جمعي .
۲ - ۱ ) معرفي وكلا بشرح كتابچه اسامي وكلا و به روز نگاه داشتن اطلاعات مربوط به وكلا با قابليت چاپ و تهيه دفترچه .
۳ - ۱ ) معرفي كارآموزان وكالت با نام وكلاي سرپرست آنان .
۴ - ۱ ) اختصاص پست الكترونيكي براي كانون ، ارگانها ، كميسيونها و قسمتهاي اداري و اجرائي كانون ، همچنين براي رئيس و اعضاء هيات مديره و كليه وكلاي دادگستري .
۵ - ۱ ) ايجاد و به روز رساني اطلاعات عمومي مراجع قضائي ، انتظامي و مرتبط با قوه قضائيه و يا وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي مورد نياز وكلاي دادگستري در سراسر كشور .
۶ - ۱ ) معرفي پايگاههاي حقوقي داخلي و مهمترين پايگاههاي خارجي در حوزههاي قضائي حقوقي و قانوني .
۷ - ۱ ) معرفي و ايجاد تسهيلات براي استفاده وكلا از انواع نرمافزارهاي حقوقي داخلي و خارجي .
۸ - ۱ ) معرفي و ايجاد نرمافزارهاي حرفهاي مورد نياز وكلاي دادگستري .
۹ - ۱ ) تيتربندي و تخليص و يا متن كامل مهمترين اخبار كانون ، قوه قضائيه كشور و اتفاقات حقوقي در كشور و جهان .
۱۰ - ۱ ) ايجاد پايگاه مشاوره و گفتگو وكلاي دادگستري در خصوص مباحث حقوقي و يا موضوعات مورد علاقه .
۱۱ - ۱ ) معرفي و ارائه اطلاعات عمومي درباره دانشكدههاي حقوقي داخلي و خارجي .
۱۲ - ۱ ) فهرست اوراق قضائي و اداري دادگستري
۱۳ - ۱ ) امكان ارائه و نمايش مقالات حقوقي وكلاء و ساير حقوق دانان
۱۴ - ۱ ) راهنماي منابع آموزشي عمومي و تخصصي كامپيوتر و اينترنت
۱۵ - ۱ ) امكان معرفي در پايگاه توسط وكلاي دادگستري به زبانهاي مورد علاقه و يا نامزدهاي عضويت در هياتهاي مديره و اخبار و اطلاعات مربوط به تشكيلهاي حرفهاي وكلا با دريافت هزينه .
۱۶ - ۱ ) معرفي دانشكدههاي حقوق داخلي و معتبر خارجي .
۱۷ - ۱ ) معرفي فعاليتهاي اطلاع رساني حقوقي در زمينه مسائل كامپيوتري ، نرمافزارها و لوحهاي فشرده و ساير خدمات مورد نياز وكلاي دادگستري .
دوم ) مطالعات و استاندارد سازي نيازهاي نرم افزاري كانونها شامل :
۱ - مطالعه و بررسي جهت اصلاح و بهبود ساختار اداري ، اجرائي و مديريتي كانونها
۲ - امكان سنجي مكانيزاسيون و اتوماسيون امور داخلي اداري كانونها جهت استفاده مشترك كانونها از سيستم واحد مكانيزه ( براي امكان تبادل اطلاعات اعضاء )
۳ - مطالعات و استاندارد سازي اوليه نيازهاي اطلاعاتي دفاتر وكلاء
بالا
فهرست اصلي


  * مرحله دوم ، تكميل اطلاعات وكلا و كارآموزان و نيازهاي حقوقي

۲ ) مرحله ب
بشرح زير با تكميل مرحله اول شروع خواهد شد .
۱ - ۲ ) فهرست كتب و نشريات حقوقي موجود در كتابخانههاي كانون سراسر كشور و جديد الانتشار
۲ - ۲ ) ايجاد بانك اطلاعات حقوقي شامل ، متن ، دادخواست ، شكوائيه ، لوايح ، آراء محاكم ، آراء ديوان عالي كشور ، ديوان عدالت اداري نظريهاي مشورتي قوه قضائيه و كانون ، نظريه و دكتر آينهاي حقوقي و رويههاي اجرائي در مسائل حقوقي با قابليت جستجو موضوعي .
۳ - ۲ ) تدوين و ارائه آخرين قوانين و مقررات و آئين نامه و بخشنامههاي حقوقي و قضائي .
۴ - ۲ ) امكان جستجو در قوانين و مقررات حقوقي و اداري با استفاده از پايگاههاي ديگر و ايجاد امكانات براي ارائه اين بخش توسط كانون اجراي وكلاء در مرحله بعدي بزبانهاي فارسي و غيره
۵ - ۲ ) ارائه اطلاعات مورد نياز از فعاليتهاي كميسيونها ، ارائه اخبار و وقايع كانونها و امكان ايجاد ارتباط مستقيم با هر يك از كميسيونهاي كانون
۶ - ۲ ) ايجاد بانك اطلاعات سخنرانيهاي ماهانه ، و در دسترس قرار دادن متن سخنرانيها براي استفاده عمومي وكلا و كارآموزان .
۷ - ۲ ) ارائه آخرين اطلاعات مورد نياز كارآموزان شامل ، معرفي وكلاي آماده سرپرستي كارآموزان ، برنامه و مواعد انجام وظايف كارآموزي و آخرين دستورالعملها و تصميمات كانونها در مورد مسائل كارآموزي
۸ - ۲ ) تهيه و ارائه كليه قوانين و مقررات و اطلاعات و اخبار مربوط به وكالت دادگستري ، كانونهاي وكلا ، وكلاي دادگستري و كارآموزان به صورت بانك جامع و مسائل حرفه وكالت در ايران و جهان
۹ - ۲ ) پشتيباني از دسترسي به كليه نشريات اختصاصي حقوقي و قضائي سراسر كشور از آخرين شماره و با ورود اطلاعات مجلات قديمي و ايجاد بانك اطلاعات مجلات حقوقي داخلي و خارجي معتبر .
۱۰ - ۲ ) امكان كنترل ، نظارت و پيگيري قسمتهاي اداري و اجرائي كانون و نحوه فعاليت كميسيونها و ماموريتهاي محوله به وكلا ، از جمله وكلاي سرپرست و پيگيري اجراي مصوبات هيات مديره در حوزه اداري و اجرائي كانون براي استفاده اختصاصي هيات مديره در هر يك از كانونهاي وكلاي كشور .
۱۱ - ۲ ) مكانيزه كردن و اتوماسيون مشترك كارهاي اداري و اجرائي كانونهاي وكلاي دادگستري .
۱۲ - ۲ ) دادن پايگاه فرعي به هر يك از وكلا براي ارائه نظرات حقوقي و حرفهاي با دريافت هزينه
۱۳ - ۲ ) راهاندازي بخش نيازمنديهاي وكلا شامل ، خريد ، فروش ، استخدام ، دعوت به همكاري ، تشكيل دفاتر حقوقي مشترك و غيره با دريافت وجه .
۱۴ - ۲ ) ايجاد بخش اطلاع رساني به زبان انگليسي و ساير زبانهاي بيگانه
بالا
فهرست اصلي


  * مرحله سوم ، ايجاد بانك جامع اطلاعات حقوقي و قضائي

۱ - ۳ ) راهاندازي پايگاه جامع اطلاعات حقوقي اختصاصي كانونها شامل ، قوانين و مقررات از ابتدا قانونگذاري در ايران تا آخرين تاريخ ، آخرين مقررات ، آئيننامه و بخشنامههاي حقوقي و اداري مورد نياز ، آراء ديوان عالي كشور ، عدالت اداري از آغاز تا آخرين تاريخ ارائه آرائه مهم حقوقي و جزائي صادره در ايران و ساير كشورها درباره موضوعات مهم و اساسي ، به زبانهاي فارسي و انگليسي و ديگر زبانها .
۲ - ۳ ) ايجاد و راهاندازي سخنرانيها و جريان گردهماييها و بطور كلي فعاليتهاي جمعي كانونها ، با صدا و تصوير .
ايجاد و طراحي گروههاي تخصصي حقوقي و ارائه آموزشهاي مناسب در پايگاه و انجام پرسش و پاسخهاي حقوقي و بحث و تبادلنظر بصورت مكتوب در پايگاه .
۴ - ۳ ) ايجاد پايگاه پرسش و پاسخ حقوقي براي كليه كاربران اعم از وكلا و غيره و استفاده از F . A . Q .
۵ - ۳ ) نظر سنجيهاي حرفهاي
بالا
فهرست اصلي


  * تشكيل كميته اطلاع رساني و رايانهاي

پيشنهاد طراحي و اجراي كامل مراحل فوق در وحله اول به يك نوسازي اداري و اجرائي در كانونهاي وكلاي دادگستري با استفاده از آخرين روشهاي علمي و تخصصي و با استفاده از خدمات حرفهاي شركهاي متخصص در اين امر ، نياز حتمي دارد ، زيرا صرف مكانيزه شدن امور كانونها و بعداً ايجاد پايگاه اينترنتي ، چنانچه ظرف و سازمان مورد نياز و مناسب خود را نداشته باشد طبيعي است كه موفق نخواهد بود . بدين سبب مراحل اجرائي طرح حاضر همزمان با برداشتن اولين قدم يعني نوسازي اداري و تشكيلاتي كانونها بهمراه اولين مرحله طرح ، شايسته است مدنظر هيات مديره كانونهاي سراسر كشور قرار گيرد .
بنابر اين تشكيل واحد مديريت و پيگيري اجراي طرح ، جهت پوشش اهداف و سرفصلهاي اعلامي ، لازم است ساختار مناسب در كانون سازماندهي شود . به اين منظور كميسيون روابط عمومي به صورت كميته اطلاع رساني و روابط عمومي تشكيل شده و در هماهنگي با كميسيون كارآموزان ، انتشارات و ساير كميسيونها ، امكان جمع آوري منابع و اخبار فوقالذكر ، تنقيح ، خلاصه برداري و آماده سازي براي قرارداد اطلاعات در پايگاه جهاني و يا ورود اطلاعات به بانك اطلاعاتي را آماده نمايد . زيرا موازي با كارها و مسائل فني طراحي و توليد ظرف پايگاه اطلاع رساني ، از حيث منابع و مظروف پايگاه ، بايد گروه جديدي دركانون تشكيل و با استفاده از منابع موجود ، خوراك مناسب پايگاه را تهيه و به صورت منظم هفتگي يا روزانه و در نهايت به صورت در لحظه online براي تغذيه پايگاه فراهم نمايد .
بالا
فهرست اصلي


  * مراحل اجرايي

الف - تصويب موضوع در هيئت مديره و سپس تعيين مشاور و فاز اول امكان سنجي و طراحي نظر پايگاه .
ب - تصويب طرح امكان سنجي شامل مراحل حداقل دو ساله براي رسيده به اهداف كامل پايگاه و نيز تخصيص بودجه و اجراي مناقصه و قرارداد توليد و اجراي پايگاه براي مراحل اوليه و بعدي .
پ - ايجاد سازمان پشتيبان فرهنگي و محتوايي پايگاه از طريق ايجاد كميسيون جديد يا تعيين ماموريت ويژه براي كميسيون روابط عمومي و ساير كميسيونها جهت آمادهسازي مطالب محتوايي پايگاه و يا قرارداد با مجموعههاي حقوقي صلاحيتدار در خارج از كانون .
ت - ورود اطلاعات و آمادهسازي ويرايشي محتويات پايگاه و مشاهده پايگاه آزمايشي در كانون از طريق كارمندان داخلي يا اخذ قرارداد با خارج از كانون .
ث - رفع مشكلات و تكميل محتويات پايگاه جهت امكان ارسال به روي شبكه جهاني اينترنت .
ج - شروع بهرهبرداري آزمايشي در پايگاه و اخذ نظرات تكميلي از بازديد كنندگان .
چ - افتتاح فاز اول پايگاه جهت عضوگيري گسترده و تعيين آدرس و پست الكترونيكي قابل هديه به همكاران .
ح - ادامه مراحل اجرائي پايگاه براي مراحل و فازهاي بعدي حسب برنامه مصوب .
بديهي است انجام اين مهم به يك مطالعه و برنامهريزي دقيق و مديريت و پيگيري سازماان داده شده نياز خواهد داشت . در اين راه همفكري و كمك كليه بخشهاي كانوانها از هيات مديره ها گرفته تا با كليه كميسيونها و آحاد وكلاي دادگستري باعث طراحي ، اجراء و بهرهبرداري هر چه بهتر خواهد شد . لذا در طول طرح بايد قسمهايي از طرح به كانونهاي داوطلب كه قادر به اجراي بخشهايي از طرح هستند ، سپرده و واگذار گردد . شيوه و كيفيت تقسيم كار ، همزمان با مطالعات امكان سنجي و آگاهي از ميزان توان و ظرفيت علمي و عملياتي هر كانون داوطلب مشخص و معين خواهد شد .
بالا
فهرست اصلي


  * مسائل مالي طرح

از آن جائيكه چگونگي تامين اعتبار كل طرح ، امري كاملا حياتي در پروژه ميباشد و از طرفي نيازهاي مشترك اطلاع رساني و كاري ميان كانونهاي وكلاي سراسر كشور ، ضرورت دقت در نحوه تامين اعتبار پروژه را حياتي ميسازد . براي پوشش مسائل مالي ، حسب پيشنهادات فعلي ، با توجه به سابقه و توان مالي كانونهاي وكلاي كشوري ، وظيفه مديريت تحليل و برپايي مراحل اوليه به عهده كانون وكلاي دادگستري مركز ميباشد . جهت مشاركت جدي ساير كانونها ، هر كانون مكلف به پرداخت مبلغ مصوب گردهمائي ميباشد . جزئيات امور متعاقب تصويب طرحهاي كلان به تصويب خواهد رسيد . به عبارت ديگر ، اساس مالي و پشتيباني مرحله اول به عهده كانون وكلاي دادگستري مركز خواهد بود كه هر يك از كانونهاي عضو ، بايد فعلا مبلغي به عنوان علي الحساب پرداخت نمايند و بقيه سهم ايشان به صورت تعهد به پرداخت خواهد بود . بديهي است براي مراحل دو و سوم ، مجددا در گردهمايي سالهاي بعدي ، ميزان دقيق مسائل مالي هر كانون معين و اقدام ميگردد .
كميته انفورماتيك ، روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


طرح مناقصه خدمات وب سايت اختصاصي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * مقدمه طرح مناقصه

پيرو مصوبه مورخ ۲۱/۹/۸۱ كانونهاي وكلاي دادگستري كل كشور در تهران ، ضمن تاييد كليات طرح IT كانونها ، مقرر شده است ، حداقل بخشي از قسمت اول طرح ، كه شامل راهاندازي وب سايت اختصاصي كانونهاي وكلاي دادگستري است ، تا قبل از سالروز تاسيس استقلال كانونها ، اسفند ۱۳۸۱ به مراحل بهرهبرداري رسيده باشد . لذا جهت امكان بررسي ابعاد فني طرح و ميزان كميتهاي مورد نظر در وب سايت اختصاصي كانونها ، مباحث ذيل مطرح ميگردد ، تا شركتها و اشخاص متقاضي شركت در مناقصه ، امكان ارزيابي كلي و ارائه پيشنهاد مالي و زمان بندي اجرائي طرح را داشته باشند . مهمترين اهداف كيفي و ايدهآلهاي طرح IT كانونها عبارت است از :
۱ ) آشنائي كامل وكلاء و كارآموزان با مزاياي استفاده از كامپيوتر و اينترنت
۲ ) مكانيزاسيون و اتوماسيون جامع تشكيلاتي و اداري كانونهاي دادگستري كشور
۳ ) تشويق و نظارت بر تهيه نرم افزارهاي دفاتر وكيل ، بانكهاي اطلاعات حقوقي و خدمات وكالتي پايگاههاي حقوقي
۴ ) امكات تبادل اطلاعات بين وكلاء و كانونها و احيانا ساير سازمانهاي قضائي و اداري كشور
۵ ) ايجاد اينترانت جامع تخصصي كانونها ، براي پوشش نيازهاي اطلاع رساني قضائي وكلاء
۶ ) ايجاد پايگاه اينترنت براي تبليغات و حضور موثر در جامعه جهاني و كشوري ايران
۷ ) برقراري تسهيلات خريد كامپيوتر و لوازم جانبي و آموزش عمومي براي وكلاء و ارائه آموزشهاي تخصصي
۸ ) شناسائي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي طراح ، توليد كننده و خدمات پايگاه اطلاع رساني يا نرم افزارهاي حقوقي يا دفاتر وكيل ، جهت هماهنگي و تشويق و ترغيب به كار در زمينههاي جديدتر و مورد نياز حقوقي
بالا
فهرست اصلي


  * شرايط عمومي شركتها و اشخاص متقاضي شركت در مناقصه

از آن جائيكه مناقطه به صورت محدود و با دعوت از شركتها يا اشخاص صاحب صلاحيت به تشخيص كميته انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز ، برگزار ميشود ، اهم شرايط عمومي و نكات امتياز آور براي شركت كنندگان به صورت ذيل مطرح ميباشد ، ضمن اينكه كميته در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله ، يا در قبول كلي پيشنهاد يا اصلاح و مذاكره با پيشنهاد كنندگان يا اجراي قرارداد به صورت كنسرسيوم با تعدادي از شركتكنندگان ، بدون اعلام به شركت كنندگان در مناقصه ، مستقل و مختار ميباشد .
داشتن رتبه قابل قبول در شوراي انفورماتيك كشور ، مستند كتبي آخرين رتبه بندي ارسال شود .
داشتن سابقه كارهاي مشابه ، لازم است با اعلام آدرس وب سايت طراحي شده ، در صورت امكان كپي مصدق رضايت نامه كارفرماي مربوطه ارسال شود .
داشتن تعداد نيروي فني كارآمد ، يا آمادگي جذب همكاري موقت متخصصين ، جهت توسعه سيستم در كوتاه مدت ، فهرست كامل سوابق اجرائي و سطح فني ، متخصصين همكار ارسال شود .
داشتن تيم حقوقي مناسب يا آمادگي همراهي تيم حقوقي مستقل ، ترجيحا وكلاء ، جهت امكان جمع آوري و تنقيح منابع حقوقي سايت ، در اين خصوص فهرست اسامي حقوقدانان همكار ارسال شود .
ضمن اعلام كلي قيمت و مدت زمان طراحي و پياده سازي طرح ، به تفكيك قسمتهاي اصلي ، شامل طراحي و توليد نرم افزاري سايت ، خدمات پست الكترونيكي و برپايي و نگهداري سايت در اينترنت ، خدمات به روز رساني اطلاعات ، خدمات جمع آوري و تنقيح مطالب حقوقي سايت ، خدمات ارائه سرويس دسترسي به اينترنت در محل كانون مركز ، به تفكيك كامل قيمت و زمان بندي هر قسمت ، مستقلا اعلام شود .
بالا
فهرست اصلي


  * مباحث اصلي سايت كانون ، مرحله اول

در اين مرحله ، جهت ايجاد پايگاه اختصاصي وب سايت كانونها با محوريت صفحات ثابت وبي و نيز صفحات پوياي مختصر در حد عناوين مطروحه ، كه ترجيحا از طريق بانكهاي اطلاعاتي تغذيه و تامين ميشود ، تلاش اصلي براي ايجاد سايت وبي ، معرفي كانونها و وكلاء سراسر كشور ، صفحات اطلاعات تخصصي حقوقي و اختصاص آدرسهاي پست الكترونيكي و شروع امكان تبادل اطلاعات بين كانونها و وكلاء و نيز ارتباط الكترونيكي بين وكلاء و ساير حقوقدانان ميباشد . لذا ايجاد پايگاههاي مفصل اطلاعات حقوقي و قضائي به صورت كاملا پويا براي مرحله دوم در نظر گرفته شده است . بنابر اين مهمترين اهداف اين مرحله ، شامل ايجاد صفحات اطلاعات اختصاصي كانونهاي وكلاي دادگستري ( نهگانه فعلي كشور ) و نيز معرفي وكلاء رسمي و راهاندازي سرويسهاي ارتباط الكترونيكي ميان وكلاء و كانونها درنظر گرفته شده است .
بالا
فهرست اصلي


  * مشخصات عمومي وب سايت كانونها

۱ ) از آن جائيكه سايت در ابتدا براي اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري كل كشور با مركزيت كانون وكلاي دادگستري مركز و مشاركت ساير كانونهاي نهگانه ( ۹ ) فعلي در حال شكلگيري است ، كه ممكن است در آينده برخي كانونها تمايل به استقلال كامل سايت كانون استاني از سايت مركزي يا اضافه شدن ساير كانونهاي استانها به سايت اصلي باشد ، به صورت كاملا پويا ، بايد قابليت توزيع خدمات سايت نسبت به كانونهاي استانهاي در حال حاضر وجود داشته باشد و در عين حال امكان كلي اضافه شدن ساير كانونها وجود داشته باشد . به عبارت ديگر ، بايد امكان توزيع نحوه اداره و به روز رساني اطلاعات به صورت مستقل براي هر يك از بخشهاي اختصاصي مربوط به كانون وكلاء استاني وجود داشته باشد ، تا در صورت تمايل ، خدمات پشتيباني و به روز رساني اطلاعات براي هر استان ، توسط مسئولين مربوطه قابل انجام باشد ، لكن به روز رساني اطلاعات تغيير يافته در قسمت مركزي جستجوي موضوعات سايت اصلي ، به سبك اوليه و ترجيحا بانك اطلاعات و نمايه صفحات و محتويات سايت ، ادامه يابد و در عين حال ، مركزيت اطلاعات و جستجوي عمومي قادر به ارائه سرويس آخرين مطالب تمامي سايتهاي تحت پوشش باشد . بديهي است روند اضافه شدن كانونهاي جديد ، نبايد مشكلي در مديريت منابع سايت ايجاد نمايد .
۲ ) همچنين بايد مسئول مركزي سايت در تهران ، يا هر كدام از مناطق توزيع شده ، بدون نياز به دخالت شركت طراح ، امكان به روز رساني صفحات ثابت وبي و نيز ورود اطلاعات منابع بانك اطلاعات سيستم را قادر باشد . اين موضوع از طريق دسترسي مستقيم به سرور اطلاعاتي در كشور ارائه دهنده خدمات وبي بايد ميسور باشد . طبعا آمادگي و فراگيري تكنيكهاي لازم به روز رساني ، از طرف شركت مجري بايد به مسئولين مربوطه آموزش داده شود .
۳ ) سيستم بايد به صورت آزمايشي در اينترانت داخلي كانون وكلاي مركز قابل ارائه و آزمايش باشد و سپس در شبكه جهاني مستقر شود . صرف نظر از نيازهاي سخت افزاري ، تمامي نيازها و راه اندازهاي نرم افزاري بايد توسط مجري از منابع معتبر تهيه شده و در محل نصب و خدمات پشتيباني در اين بخش ، همزمان با مدت قرار داد اصلي و مدت پشتيباني از قرارداد ، ادامه يابد .
۴ ) با طراحي كامل سايت و راهاندازي اينترنت كانونها ، شركت مجري ميبايست حداقل يكسال ازتاريخ اتمام قرارداد ، مسئوليت به روز رساني اطلاعات سايت ، را به عهده داشته باشد . ضمن اينكه شركت مجري متعهد به ادامه همكاري با كانون به صورت پشتيباني از سايت ، با اخذ هزينه پيشنهادي ميباشد .
۵ ) جمع آوري و تدوين و تنقيح اطلاعات مربوط به عناوين سايت و نيز تايپ و ورود اطلاعات به سيستم به عهده شركت مجري مي باشد و كانونهاي وكلاء ، صرفا اطلاعات لازم را به صورت خام و كلي تحويل مجري ميدهند ، لكن مسئوليت تنظيم و تنقيح مطالب به عهده گروه حقوقي همكار شركت مجري ، با لحاظ تمامي نظرات تخصصي و عمومي كارفرما ميباشد . در اين خصوص نظر نهايي كميته انفورماتيك براي شركت مجري لازم الاتباع ميباشد . مجري قبل از قرار دادن اطلاعات سايت در اينترنت ، مكلف به اخذ نظر كتبي مشاور معرفي شده از كانون ميباشد .
۶ ) به عنوان بخشي از خدمات شركت مجري ، بايد در طول پروژه و پشتيباني از سايت ، امكان دستيابي نامحدود به شبكه جهاني اينترنت در محل كانون مركز ، تامين شود ، تا هر لحظه از طريق سايت داخلي كانون مركز ، امكان پيگيري روند تكميل سايت در اينترنت وجود داشته باشد . در صورت ارائه مطللوب خدمات دسترسي به اينترنت ، ممكن است ، خدمات شركت مجري براي ساير همكاران وكيل نيز معرفي و تبليغ گردد . خدمات اين قسمت بايد براي كانونهاي مستقر در شهرهاي ، مشهد ، ساري ، رشت ، تبريز ، اروميه ، اصفهان ، شيراز ، اهواز و قزوين نيز از طريق نمايندگي مستقيم يا توسط يكي از شركتهاي محلي توسط مجري ، ارائه گردد . قيمت پيشنهادي اين قسمت ، بايد مستقلا اعلام شود .
۷ ) طراحي ورودي صفحات ثابت و نيز بانكهاي اطلاعات وكلاء و مقالات حقوقي و امثالهم بايد به نحوي باشد كه ورودي اطلاعات به صورت ورود دستي ويا استفاده از فرمت خاص فايلهاي اطلاعاتي كه توسط سيستمهاي مكانيزه محلي ايجاد شده باشد ، امكان پذير باشد . به عنوان مثال براي بانك اطلاعات وكلاء ، هم امكان ورود اطلاعات دستي وكلاء به سيستم وجود داشته باشد ، و هم اينكه امكان خواندن اطلاعات از فايل استاندارد بانك اطلاعاتي ( با اعلام قبلي استاندارد و مشخصات بانك اطلاعاتي و فايل مربوطه ) فراهم باشد .
۷ ) از طرف كارفرما اشخاص حقيقي به عنوان ناظر و مشاور طرح تعيين ميشوندكه مجري ملزم به اخذ تاييديه مشاورين پروژه در تمامي مراحل ميباشد .
۸ ) شركت مجري مكلف به تحويل ضمانت نامه بانكي يا سند مالي معتبر براي تضمين حسن انجام كار مراحل قرارداد ميباشد . اسناد ضمانت و نيز كسر ۱۰% حسن انجام كار ، بعد از شش ماه از تاريخ راه اندازي كامل سايت اينترنت ، مسترد خواهد شد .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi