لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
تاريخچه و اقدامات كميته انفورماتيك اتحاديه وكلاي دادگستري (صفحه۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * دستور كار جلسات كميته انفورماتيك اتحاديه اسكودا در همايش ارديبهشت ۱۳۸۴ مشهد مقدس
  * دستور كار كميته انفورماتيك اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري - اسكودا
  * دستور كار جلسات كميته انفورماتيك كانون ها در سال ۱۳۸۵
  * گزارش كتبي رئيس هيات اجرائي كميته به همايش يك روزه نمايندگان انفورماتيك مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۵ كانون هاي وكلاي دادگستري اسكودا - تهران
-------------------------------------------------------------  * دستور كار جلسات كميته انفورماتيك اتحاديه اسكودا در همايش ارديبهشت ۱۳۸۴ مشهد مقدس

از آن جائيكه دستور مفصل جلسات كاري دو روزه كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري براي همايش ارديبهشت ۱۳۸۴ در مشهد مقدس براي نمايندگان محترم انفورماتيك كانون ها ارسال شده است و لكن از باب اطلاع رساني، مطالب مهم اين دستور كار براي آگاهي عمومي همكاران درج ميشود تا چنانچه هر گونه نقطه نظر يا پيشنهادي در اين خصوص دارند به مديريت سايت اطلاع رساني به آدرس mail@iranbar.org اعلام نمايند.

به نام خدا
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
دستور كار جلسات دو روزه كميته انفورماتيك اسكودا ارديبهشت ۸۴ مشهد مقدس

الف) مسائل مربوط به ماهيت وجودي كميته انفورماتيك:
۱) با توجه به حضور رئيس هيات اجرائي و مدير سايت، در جلسه مقدمات هيات اجرائي اتحاديه در مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۴ در تهران و تصويب دو بند از موضوعات اصلي مجمع عمومي در جلسات اصلي، مربوط به ماهيت ادامه كار كميته انفورماتيك به شرح:

«۶- تعيين تكليف سايت اتحاديه در قالب تشكيل كميته دائمي انفورماتيك بر مبناي ساختاري كه هم اكنون در اتحاديه وجود دارد. »
در اين خصوص مقرر است مسئول كميته انفورماتيك اسكودا در جلسه عمومي توضحيات خود را ارائه داد و به سوالات مطروحه پاسخ داده شود و در خواست شود، پيرو مصوبه ۲۱/۹/۱۳۸۱ روساي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري وقت و جلسه ۲۵/۲/۱۳۸۲ مجمع عمومي كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري، كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري، بعنوان يك نهاد دائمي به صورت مستقل، بر مبناي صورت جلسات مذكور و كليه مصوباتي كه تاكنون داشته است و حسب ساختاري كه فعلا اداره مي شود، در معيت شوراي اجرائي، به صورت مستقل به حيات خود ادامه دهد. بديهي است، براي اقدامات آتي، كميته نيازها و برنامه هاي اصلي خود را به هيات اجرائي اتحاديه گزارش داده و حسب مصوبات هيات اجرائي، به كار خود ادامه مي دهد. مسئوليت اصلي كميته، مديريت عمومي و اجرائي سايت اطلاع رساني مشترك و توسعه دانش و امور انفورماتيكي و اطلاع رساني در ميان كانون هاي وكلاي دادگستري و جامعه وكالت در ايران خواهد بود.

۲) با توجه به بحث نحوه اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت و سايت مشترك، به شرح:
«- تعيين تكليف نحوه اطلاع رساني وكلا در اينترنت و ابعاد و كيفيت اطلاعات مورد بحث و ايجاد فارغ مشخص بين تبليغات و اطلاع رساني. بعلاوه موضوع ايجاد امكانات فني (صفحات اختصاصي معرفي) براي وكلا در سايت اتحاديه و الزامي كردن آموزش كامپيوتر براي كليه كارآموزان مورد بحث و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت. » با توجه به ارسال خلاصه جهات توجيهي، بر اساس متن مقاله، «مذموم بودن تبليغ يا تجويز اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت»، و ترجمه آخرين قوانين حاكم بر كانون هاي وكلاي دادگستري فرانسه، كه هر دو مورد در سايت اتحاديه در دسترس است، همكاران ضمن تبادل آراء با اعضاي محترم هيات عمومي، آمادگي حضور موثر در اين بحث و رفع مشكلات فعلي جامعه وكالت وجود داشته باشد.

۳) با توجه به انقضاء مهلت دو ساله اعضاي هيات اجرائي، از تاريخ ۱۵/۲/۱۳۸۲ اولين جلسه مجمع در تهران و تغييرات بعدي، در اين جلسه، بايد نسبت به انتخاب اعضاي هيات اجرائي، رئيس، مدير فني، مدير مالي، دبير، مدير آموزش، بازرس اصلي و علي البدل، براي دوره دو ساله ۸۴ تا ۱۳۸۶، راي گيري و اقدام شود. بديهي است در صورت تصويب ساختار جديد، اعضاي مربوطه در اين جلسه به مدت مصوب (دو سال) انتخاب خواهند شد.

۴) با توجه به مشكلات ناشي از اجرائي آئين نامه قبلي كميته مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۲تهران، مقرر بود هر كدام از اعضاء مخصوصا مديران فني و مالي و آموزش، هر گونه نقطه نظري در اين خصوص دارند، در جلسه مشترك ارائه نمايند. لذا علي رغم ارسال كپي متن آئين نامه، مجددا در قسمت كميته انفورماتيك، عين آئين نامه كاري درج ميشود. تا همكاران با ملاحظه آئين نامه و روندهاي عملي دو ساله گذشته وبا توجه به ادامه حيات بعنوان يك نهاد دائمي و مستقل ذيل اتحاديه، اصلاحات لازم در آئين نامه، در جلسات ارديبهشت ۸۴ نهايي شود.

ب) امور اجرائي كلان كميته و سايت مشترك
۵) تصويب برنامه هاي مالي سال ۱۳۸۳ بر اساس صورت حساب هاي قبلي و آخرين صورت حساب تقديمي از حساب مشترك، ملاحظه هزينه هاي انجام شده، وضعيت قرار داد با مجري فني، موجودي و تعهدات مالي باقيمانده اعضاء كه به صندوق مشترك بدهكار هستند. آخرين وضعيت حسب گزارش حسابداري كانون در جلسه ارائه مي گردد.

۶) تعيين تكليف وضعيت نگهداري حساب صندوق مشترك از جاري به حساب سپرده متناسب با تغييرات به عمل آمده و تصويب پرداخت هزينه خدمات حسابداري به مسئول مربوطه در كانون مركز، بين ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار ريال بابت پاداش خدمات دو سال گذشته.

۷) چگونگي تسويه حساب كانون هاي بدهكار به صندوق مشترك و گزارش مواردي كه در جلسه قبلي، آبان ۱۳۸۳ نور انجام آن بعهده نمايندگان كانون هاي محترم گذاشته شده است.

۸) تعيين تكليف چگونگي استخدام يك نفر تمام وقت براي امور اجرائي سايت و مديريت اطلاعات دائمي و خدمات مربوط به پست الكترونيكي و تسهيلات ورود اطلاعات كانونهاي نيازمند و يا تائيد استمرار استفاده از خدمات نيمه وقت آقاي داوود انصاري در كانون مركز

۹) معرفي نماينده كانون كرمانشاه و ايلام و حضور موثر نماينده انفورماتيك كانون آذربايجان شرقي و اردبيل

۱۰) بررسي انجام مفاد قرارداد فني با مجري و تصميم گيري براي مراحل تكميلي بر اساس (پيوست شماره يك) و رايزني مشترك. فهرست پيشنهادات مجري ارسال مي گردد. لازم به توضيح است كه با توجه به متن قرارداد برخي مسائل با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني با مجري توافقاتي شده است كه بر اساس مفاد آخرين درخواست و متن فايل ارسالي رئيس هيات اجرائي به مجري فني قرار بر نهايي كردن قرارداد و تحويل قطعي سايت و شروع دوره پشتيباني فني و بحث پيشنهادات تكميلي مطرح مي باشد. معاون فني آقاي عليزاده و اخذ نظر مشاور فني، مسئوليت اتمام مفاد قرارداد و امكان تحويل سايت و احراز تكميل تعهدات بر اساس قرارداد و توافقات و آماده سازي مسائل تكميلي را بعهده خواهند داشت و پيشنهادات ساير همكاران قابل طرح در مسائل تكميلي و يا اتخاذ ساير شيوه ها بر اساس تصميم جمعي اقدام خواهد شد.

۱۱) تصويب ساير سرفصل ها و برنامه هاي سال ۱۳۸۴ مورد نياز (بر اساس پيوست شماره دو از طرف مديريت سايت در گزارش سالانه ۸۳ و برنامه هاي ۸۴ به مخاطبين سايت اطلاع رساني) ويا موارد مطروحه در جلسه.

۱۲) رفع مشكلات و دلايل عدم فعاليت عملي پست الكترونيكي برخي از كانون هاي باقي مانده و كارگاه عملي كار با مديريت تارنماي سايت و رفع مشكلات نمايندگان در اين خصوص.
رئيس هيات اجرائي كميته انفورماتيك اسكودا

پيوست شماره يك،
پيشنهادات مجري براي كارهاي قابل انجام در مرحله قرارداد تكميلي

فاز اول
الف-ايجاد سطوح مطالب تا عمق پنجم. عمق بيشتر هم امكان پذير است ولي با اضافه شدن هر عمق حجم پردازش تصاعدي زياد ميشود بنابراين بيشتر از عمق پنجم توصيه نميشود
ب-ايجاد صفحه جديد از داخل مديريت تارنما
ج-مديريت ليست سمت راست صفحات از داخل مديريت تارنما
د-ايجاد ساب دومين هاي كانونها و تبديل مديريت صفحه هر كانون به مديريت ساب دومين با ايجاد تعداد صفحات دلخواه
و-ايجاد يك ساب دومين مستقل براي بخش انگليسي
ذ-ايجاديك رويه واحد براي اضافه شدن عناوين مطالب به صفحه اول و تعيين آنها از داخل مديريت تارنما
ر-ايجاد ويژه گي تعيين صفحاتي كه براي مشاهده آنها سطح دسترسي مناسب لازم باشد
ز-بهبود گرافيك صفحات، رنگ، اندازه و فونت صفحات

فاز دوم
الف-جستجو و ابزارهاي پيشرفته مديريت وكيل در مديريت تارنما براي هر كانون شامل ايجاد يك رويه واحد در شماره گذاري پروانه ها و يك مكانيسم واحد براي حذف، ايجاد و جابجايي شماره ها و انتقالات بين كانونها
گزارش شهر محل اشتغال، شهر محل كارآموزي گزارش تعداد كارآموزان يك وكيل
گزارش سطوح دسترسي وكلا و كارآموزان به صفحات
گزارش تعداد افراد با آدرس موقت
گزارش افرادي كه بعد از تاريخ الف و قبل از تاريخ ب پروانه گرفته اند
گزارش افرادي كه پروانه آنها اعتبار دارد
و غيره در صورت نياز لطفا در همايش ارديبهشت ماه تعيين كنيد كه چه اطلاعات ديگري از وكلا و كارآموزان براي نگهداري و استفاده در بانك اطلاعات وكلا و كارآموزان مورد نياز است تا براي ايجاد فيلدهاي ديگر پيش بيني هاي لازم صورت گيرد و همچنين لطفا تعريف دقيق مفاهيم انتقال، شهر محل اشتغال و شهر محل كارآموزي و شهر محل اشتغال پس از كارآموزي و آدرس موقت و تبصره ها و تفاوت آنها با يكديگر را به بنده اعلام كنيد مثلا چگونگي انتقال موقت با داشتن آدرس موقت از يك كانون به كانون ديگر و يا در داخل يك كانون از شهري به شهر ديگر با توجه به تغييراتي كه در مفاهيم فوق بواسطه اين انتقال انجام ميشود به چه صورت خواهد بود

اگر لازم باشد من نيز ميتوانم در اين زمينه ها همفكري كنم براي شروع ابتدا لازم است تا همه كانونها از يك رويه واحد در شماره گذاري پروانه پيروي كنند يعني همه شماره ها از ارقام تشكيل شوند كه همين روش استفاده شده فعلي در صفحات اختصاصي وكلا يعني كد كانون + شماره پروانه روش قابل قبولي است شماره پروانه نيز حداكثر پنج رقمي باشد كه در اين وضعيت هر كد كانون قابليت داشتن صد هزار شماره را دارد كه در صورت استفاده شدن اين صد هزار شماره ميتوان با حفظ سوابق دوباره از شماره هاي نخستين كه باطل شده اند استفاده نمود يا اينكه كد جديد ديگري براي آن كانون در نظر گرفت همچنين لازم است تمام كانونها اطلاعات خود را تكميل و بروز نگاه دارند

ب-مديريت اطلاعات شخصي وكلا و كارآموزان توسط خود ايشان
ج-ايجاد سرصفحه گرافيكي براي هر كانون و نمايش و تكرار آن در صفحات
ساب دومين هر كانون كه نياز به عكس هاي ساختمان هر كانون و آرم هر كانون ميباشد

فاز سوم
بانك اطلاعات وكلا و كارآموزان كه از هر حيث يعني سياست ها، ساختار و اطلاعات در
فاز قبلي تكميل شده قابل استفاده براي پياده سازي سيستم مديريت داخلي گزارش، تمديد، ايجاد و نگهداري پروانه ها روي اينترانت داخلي كانون مركز و جايگزيني آن با سيستم داخلي فعلي است و همچنين قابليت انتقال اطلاعات از اينترانت به سايت و قابليت پشتيبان گيري اطلاعات براي هر كانون ساير كانونهايي كه تعداد اعضاي آنها مانند كانون مركز زياد است ميتوانند همانند اينترانت داخلي كانون مركز را داشته باشند و بقيه كانوها كه اعضاي آنها زياد نيستند تمام امور پروانه و وكلا كارآموزان خود را بطور كامل از طريق سايت ميتوانند انجام دهند

فاز چهارم
الف-ايجاد تقويم خورشيدي جهت نمايش پيغام روز
ب-ايجاد ويژگي نظرسنجي
ج-بانك فرهنگ واژگان حقوقي

فاز پنجم
ايجاد Forum كه از لحاظ كارايي و كلاس كار خيلي بالاتر از Chat قرار دارد ايجاد چت از فروم نيز راحت تر است ولي پيش بيني بنده اين است كه چت كانون فايده زيادي نخواهد داشت و افراد زيادي از آن استفاده نخواهند كرد در حالي كه فروم قابليت نگهداري و جستجو روي پرسشها، نظرات و پاسخ ها را خواهد داشت و ميتوان مطالب نامناسب را از آن حذف نمود و همچنين از آنجا كه نيازي به حضور همزمان مخاطلبان نيست كارايي و كيفيت فني و ادامه و پيگيري مطالب كامل تر و دقيقتر خواهد بود. با تشكر مجري فني.

پيوست شماره دو:
فهرست مهمترين نيازهاي عملياتي سايت بر اساس گزاش سال ۸۳ و برنامه هاي سال ۸۴
۱-۸) به روز رساني و تكميل اطلاعات اوليه وكلا و كارآموزان
۲-۸) گسترش تخصيص پست الكترونيكي و استفاده كامل عملياتي از آن
۳-۸) ايجاد انجمن انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري
۴-۸) رفع نواقص اطلاعاتي سايت بواسطه همياري جمعي وكلا و كارآموزان وكالت
۵-۸) استمرار كلاسهاي آموزشي و برگزاري دوره هاي تخصصي
۶-۸) تكميل بانك اطلاعات سوابق مكتوب مربوط به وكالت

مديريت سايت اطلاع رساني
بالا
فهرست اصلي


  * دستور كار كميته انفورماتيك اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري - اسكودا

كميته انفورماتيك - اتحاديه اسكودا - هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ۱۷ تا ۱۹ آبان ۸۴
                                       
نامه شماره ۱۳۰۷۹ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۴ رئيس هيات اجرائي كميته انفورماتيك

دستور كار جلسات كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري اسكودا
هفدهمين همايش سراسري، ۱۹-۱۷ آبان ۱۳۸۴ تهران

همكاران محترم، نمايندگان انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري، پيرو دعوت رسمي رياست محترم كانون مركز از روساي هيات مديره، جهت معرفي و حضور نمايندگان انفورماتيك هر كانون،

در ادامه، ضمن اعلام فهرست دستور كار كميته انفورماتيك ۱۷همين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري،

درخواست مي‌گردد، متن فايل اطلاعات (با فرمت word يا زرنگار) عناوين ذيل را، در صورت اقدام در كانون متبوع، تهيه و راسا در سايت اقدام يا انشاء الله در جريان جلسات كارگاهي، بعنوان تمرين عملي، اقدام مقتضي مبذول گردد.

عناوين پيشنهادي عبارتند از:
متن كامل فايل مجلات و نشريات تخصصي كانون متبوع

متن فايل پيشنهادات مربوط به تدوين قوانين براي امر وكالت در دادگستري

متن فايل هر گونه گزارش اقدامات و عملكرد و شناخت از كانون متبوع

متن فايل هر گونه مقاله يا كتاب تخصصي مناسب براي سايت

علي هذا چنانچه ذكر عناوين اصلي ديگري را براي طرح در جلسات اختصاصي، ( دو جلسه بعد از ظهر چهار شنبه ۱۸ آبان و دو جلسه صبح پنج شنبه ۱۹ آبان ۸۴) ضروري مي‌دانيد، لطفا موارد تا قبل از تشكيل جلسات، اعلام گردد.

با تشكر، رئيس هيات اجرائي كميته انفورماتيك

فهرست عناوين اصلي دستور كار كميته انفورماتيك

۱) رسيدگي به درخواست استعفاي رئيس هيات اجرائي كميته انفورماتيك، و انتخاب رئيس جديد هيات اجرائي و ساير همكاران براي دوره جديد

۲) استماع گزارش اقدامات مديريت سايت مشترك و نمايندگان كانون ها

۳) بررسي و تصويب برنامه مالي شش ماهه دوم سال ۱۳۸۴ (آخرين صورت حساب وضعيت مالي، تبديل حساب جاري به سپرده، تعيين بودجه تخصصي براي استفاده از خدمات پاره وقت)

۴) بررسي مسائل فني و مشكلات سايت مشترك، روند تحويل قطعي، موارد فني جديد و اتخاذ تصميم در خصوص قراردادهاي تكميلي

۵) بررسي علل نواقص اطلاعاتي سايت مشترك، راه هاي تكميل منابع اطلاعاتي و ارتقاء سطح استفاده از پست الكترونيكي

۶) جلسات كارگاهي براي آشنايي بيشتر با مديريت و امكانات فني سايت

۷) بررسي دلايل انجام نشدن برخي مصوبات جلسات قبلي

۸) هر گونه عنوان ديگري كه توسط نمايندگان محترم، نياز به طرح و اخذ مصوبه جمعي، داشته باشد.

كميسيون انفورماتيك اسكودا
بالا
فهرست اصلي


  * دستور كار جلسات كميته انفورماتيك كانون ها در سال ۱۳۸۵

شرح دستور كار جلسات كميته انفورماتيك اسكودا در سال ۱۳۸۵

حسب روال سالهاي گذشته، پيش نويس اوليه دستور كار، جلسات كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي داگستري – اسكودا، در سال ۱۳۸۵، اعم از فرض برگزاري هم زمان با همايش هيات مديره كانون‌ها در همايش قزوين و يا در صورت مشكلات هم زماني، گردهم آيي يك روزه در تهران، قبل از همايش مذكور به شرح ذيل تقديم ميشود.

حسب صحبت هاي به عمل آمده با اعضاي شوراي اجرائي اتحاديه مقرر شد در جلسه هيات اجرائي ۲۵/۱/۱۳۸۵ در تهران اين مسئله تصميم گيري نهايي شود و در اين جلسه به دليل محدوديت جا از طرف كانون ميزبان به جهت درخواست نمايندگان هيات اجرائي مقرر شده است در صورت امكان تامين ظرفيت و رفع مشكلات مربوطه از نمايندگان انفورماتيك كانون ها دعوت شود و در صورت استمرار مشكلات اولين جلسه نمايندگان انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري به صورت كارگاه آموزشي يك روزه در تهران تشكيل شده و نتيجه در همايش فوق الذكر اعلام خواهد شد.

لذا پيش فرض و تمايل به برگزاري جلسات كميته انفورماتيك در كنار همايش سراسري مي‌باشد و اگر به هر دليل امكان پذير نبود جلسات كارگاهي و يك روزه در تهران تشكيل خواهد شد.

۱) گزارش مسائل و امور مالي
۱-۱) آخرين وضعيت مالي: پيرو صورت هاي مالي جلسات قبلي اخرين صورت حساب واصله از حسابداري كانون مركز در زمان تشكيل جلسه تقديم ميشود.

۲-۱) شيوه تامين منابع مالي در گذشته:
قبول دو سري تعهد به پرداخت، كانون مركز جمعا هشت ميليون تومان، كانون هاي فارس، اصفهان، خراسان، آذربايجان شرقي هر يك دو ميليون تومان و كانون هاي گيلان، مازندران، آذربايجان غربي، هر يك دو ميليون تومان و كانون هاي قزوين و خوزستان و كرمانشاه هر يك، يك ميليون تومان بوده است. كانون تازه تاسيس همدان تاكنون تعهدي نداشته است.

صندوق مشترك در تهران، حساب جاري شماره بانك تجارت، شعبه سعدي جنوبي بوده و اكثريت كانون ها تعهدات مالي سال هاي گذشته را انجام داده اند و لكن بدهكاران به صندوق عبارتند از:
كانون آذربايجان شرقي: مبلغ ۴ ميليون تومان
فهرست دقيق بدهكاران به صندوق مشترك در همايش اعلام خواهد شد.

۳-۱) شيوه تامين منابع مالي براي سالهاي ۱۳۸۵ و ۱۳۵۶:
*) ادامه وضعيت گذشته و تعيين و تصويب آورده مشترك توسط كانون هاي وكلاي دادگستري به شكل قبلي با با اصلاحات مناسب در سال ۸۵

*) امكان تغيير حساب از جاري به حساب سپرده با امكان سود اوليه كه بتواند بخشي از هزينه هاي خدمات جاري و ماهانه سايت را پوشش دهد.

*) امكان استفاده از ظرفيت هاي مالي مثل آگهي در سايت و امكان برقراري اطلاع رساني تخصصي در صفحات هر وكيل در سايت و اخذ درآمد بسيار مختصر براي پوشش نيازمنديهاي جاري.

*) هر گونه راه حل عملي و مورد پذيرش كميته انفورماتيك و كانون هاي وكلاي دادگستري.

۲) گزارش تكميل و تحويل قطعي سايت
حسب اعلامات قبلي مقرر بود، تحويل قطعي سايت در سال ۱۳۸۴ انجام شود و دوران پشتيباني شروع شود كه در جريان مكاتبات ارسالي براي كليه كانون ها مسائل مربوطه اعلام شده است. در حال حاضر توسط مجري محترم فني اتمام قرارداد اوليه اعلام شده و در مرحله اظهار نظر معاون فني هيات اجرايي و مشاور فني پررژه است كه در حال اقدام است. گزارش مفصل تحويل قطعي سايت توسط معاون فني هيات اجرايي در همايش اعلام خواهد شد.

۳) استماع نظرات و پيشنهادات و گزارش اقدامات نمايندگان محترم انفورماتيك كانون ها
شايسته است هر كدام از نمايندگان محترم انفورماتيك كانون ها فهرست كاملي از مشكلات پيش رو و كاركردهاي كميته انفورماتيك كانون متبوع شامل خدمات آموزشي تهيه مطالب براي سايت ورود اطلاعات وكلاء و كارآموزان وساير خدمات مربوطه را به اطلاع اعضاء برسانند و حتي المقدور شيوه هاي يكسان مورد عمل كليه كانون ها با توجه به شرايط زماني و مكاني و سطح دانش كامپيوتري اعضاء اقدام گردد.

۵) آينده شخصيت حقوقي كميته انفورماتيك
با توجه به سابقه ايجاد سايت اتحاديه و تجارب حاصله، عناوين ذيل به صورت نهايي، معين نبوده و نياز به تدبير و اقدام دارد:

۱-۵) جايگاه شخصيت حقوقي سايت، كه ابتدا به صورت شخصيت مستقل و قبل از اتحاديه شكل گرفته است، با توجه به ايجاد اتحاديه و تحولات آن، به چه صورت ادامه يابد؟ به شكل فعلي، به شكل واحد داخلي اتحاديه كه لازم است به صورت يك ركن مستقل باشد، يا به صورت يك شخصيت حقوقي مستقل از اتحاديه و كانونها مثل يك موسسه غير انتفاعي وابسته به اتحاديه. اين مسئله بارها در جلسات قبلي كميته و حتي اتحاديه مطرح شده است و لكن تصميم نهايي اتحاذ نشده و مقرر است فعلا به شكل مصوبه صورت جلسه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روساي وقت هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري ذيل اتحاديه استمرار وضعيت داشته باشد.

۲-۵) باتوجه به مجمع عمومي كميته انفورماتيك، مركب از نمايندگان تام الاختيار هيات مديره - هر كانون يك نفر، كانون مركز دو نفر - و سپس انتخاب هيات اجرائي كميته در گردهم آيي تهران - ارديبهشت ۱۳۸۲، بعد از انقضاء دوره دو ساله اول - در همايش مشهد - ارديبهشت ۸۴، مجددا براي دوره دو ساله بعدي (۸۶-۱۳۸۴)، همان اعضاي قبلي قبول سمت شده است. در حاليكه چند تن از همكاران جديد معرفي شده و آئين نامه اجرائي اوليه نياز به اصلاحات داشته و در جلسات قبلي مقرر شد همكاران نظرات جديد خود را در خصوص شيوه فعاليت اجرائي و اصلاح آئين نامه اعلام نمايند. اين مسئله هم چنان در دستور كار قرار دارد.

۳-۵) حسب آئين نامه مقرر است جلسات كميته انفورماتيك اتحاديه، حداقل سالي دو بار اقدام شود. لكن در عمل، اين جلسات هم زمان با جلسات همايش سالانه هيات مديره كانون ها، تشكيل شده است. در جلسات اخير هيات اجرائي اتحاديه در نظر دارند جهت كاهش مدعوين و رعايت حال كانون ميزبان جلسات اتحاديه فقط با اعضاي اصلي هيات مديره تشكيل شود. بنابر اين در خصوص همايش هاي سال ۱۳۸۵ اين مسئله كه بهتر است گردهم آيي نمايندگان انفورماتيك كانون ها در كنار همايش سراسري هيات مديره باشد يا به صورت جداگانه تشكيل شود، محل طرح است. زيرا اين جلسات نيز لازم است سالانه تشكيل شود و لذا تفكيك آن از جلسات سراسري موجب صرفه جوئي نهايي نشده و بلكه فقط از نظر زماني موجب تفكيك شده و لكن الباقي مشكلات باقي خواهد بود.

توصيه شده در فرض عدم امكان هم زماني با جلسات همايش هيات مديره، گرد هم آيي اعضاي كميته انفورماتيك به صورت يك روزه كارگاهي در فواصل كوتاه مدت سه ماهه در تهران (به جهت مركزيت و سهولت رفت و آمد و امكانات فني برگزاري جلسات كارگاهي و عمومي) تشكيل شود. در اين شيوه، هزينه رفت و آمد نمايندگان محترم به عهده كانون متبوع و هزينه جلسات و پذيرائي روزانه به عهده كانون مركز و عند اللزوم از محل صندوق مشترك اقدام خواهد شد.

۴-۵) با توجه به بحث ايجاد سايت هاي اختصاصي هر كانون كه قبلا فقط كانون آذربايجان شرقي سايت مستقل داشت و بعدها كانون مركز و خوزستان سايت مستقل دائر كرده‌اند، آيا بهتر است، حوزه اجرايي و عملياتي سايت مشترك كاهش يابد و سايت هاي اختصاصي كانون ها گسترش يابد يا با نوعي تقسيم كار كه موجب دو باره كاري در سايت كانون و اتحاديه نشود و زمينه هاي همكاري جمعي توسعه داده شود. در اين صورت، وضعيت مديريت مركزي و ارائه خدمات سايت، بايد تغيير يابد، آيا به شكل فعلي توسط كانون مركز، يا وضعيت مستقل اتحاديه يا امكان استخدام نفرات جديد براي خدمات سايت؟ يكي از مشكلات اجرايي سايت نداشتن كارمند تمام وقت براي خدمات سايت بوده است.

۵-۵) چگونگي فعال كردن صفحات خاص هر وكيل، مبحث اطلاع رساني و تبليغ در اينترنت و امكان جمع آوري وجوه ماهانه يا موردي براي پوشش خدمات مربوطه؟ در حال حاضر براي هر وكيل دادگستري در سايت يك صفحه اوليه وجود دارد. لكن به دليل تلقي خاص از تبليغ و اطلاع رساني، مجوز كلي ارائه اطلاعات تخصصي در اينترنت توسط هيات مديره صادر نشده است.

۶-۵) در صورت رويكرد استفاده حرفه اي و امكان پوشش كامل پست الكترونيكي و صفحات اختصاصي و امكان كسب درآمد از طريق آگهي در صفحات سايت، نحوه مديريت منابع مالي به چه نحو باشد؟ استمرار شكل فعلي، از طريق كمك هاي هر كانون به سبك قبلي، يا سبك جديد يا امكان استفاده از ظرفيت هاي بالقوه سايت.

۷-۵) با توجه به اتمام مدت قرارداد اوليه با مجري فني، در خصوص نحوه ادامه خدمات و سرويس سايت، هماهنگي مورد نياز است. مسائلي در حال حاضر وجود دارد كه در ابتداي قرارداد مطرح نبوده است. گذشت زمان و تجربيات حاصله و تغييرات فني دنياي كامپيوتر و خدمات اينترنتي امور جديدي را بوجود آورده كه بهتر است در قالب قرارداد تكميلي با مجري اقدام شود.

۸-۵) با توجه به نواقص اطلاعاتي سايت، به خصوص عكس و اطلاعات وكلا و كارآموزان، شيوه كامل كردن اطلاعات در كانون ها مورد قبول نيست. بعلاوه كيفيت سرويس بهتر اخبار و مطالب صنفي براي كانون‌ها از چه طريق افزايش يابد؟ نحوه استفاده جدي تر از خدمات گروه هاي پستي، امكان پذير است. توصيه شده سال ۱۳۸۵ از طريق نوعي فراخواني كانون هاي وكلاي دادگستري و همكاري گروهي در سطح كشور - بانك اطلاعات وكلا و كارآموزان كانون هاي اتحاديه اسكودا تكميل شود.

۹-۵) ضرورت بازنگري در آئين نامه اجرائي و انتخاب مدل هاي مناسب مديريت كميته انفورماتيك و تغيير سمت هاي قبلي و حضور همكاران با علاقه و انگيزه بيشتر - لازم است اصلاحاتي صورت بگيرد. شيوه جديت در كارهاي جمعي مديريت سايت توصيه ميشود و لذا بهتر است تغييرات در ساختار اداره هيات اجرائي و سمت هاي كميته انفورماتيك به عمل آيد.

۶) نيازهاي تكميلي سايت
همان طور كه گفته شده است، با توجه به زمان طراحي اوليه سايت در سال ۱۳۸۱ و تحولات چند ساله اخير، لازم است، سايت اتحاديه، با توجه به تجارب حاصله و جهت رفع مشكلات و پوشش نيازهاي جديد، كامل شود. به اين منظور برخي عناوين تكميلي فني، براي ادامه كار در دستور اوليه قرار دارد كه بعد از اتمام مسائل قرارداد اوليه، تكميل آنها ضروري است. درخواست مي‌گردد شرح نيازهاي تكميلي را تهيه و در جلسه مشترك پيشنهاد و قرائت گردد. فهرست برخي از اين مسائل به شرح ذيل مي‌باشد:

۱-۶) تكميل اديتور سايت، به صورت مشابه forntpage كه در حين درج و تنظيم مطالب اصلي در صفحه، مثل صفحه word در عين حال، وضعيت html آن به صورت خود كار تنظيم شود. مثل وب لاگ پرسين بلاگ در سايت www.persianblog.com

۲-۶) اصلاح اديتور سايت، به نحوي كه مشكلات فعلي را در زمينه اعداد لاتين و حركات حروف فارسي و همزه و چسبيدن حروف آخر كلمات و امثالهم وجود نداشته باشد.

۳-۶) ارسال و دريافت فايل تصاوير، از طريق مديريت داخلي تارنما و بدون نياز به استفاده از سرويس هاي مستقل ftp

۴-۶) راه اندازي صفحات مستقل هر كدام از وكلاي دادگستري كه به صورت مستقيم، بتوانند صفحه وب لاگ خود را در سايت، از طريق اسم كاربري و كلمه عبور پست الكترونيكي خويش مديريت و درج اطلاعات نمايند.

۵-۶) اتوماتيك شدن كامل، عناوين و مطالب صفحه اول سايت، كه كلا از طريق جداول مربوطه اقدام شود.

۶-۶) در صورت امكان، تهيه سرويس كامل پست الكترونيكي با سطح مالكيت كامل ميل سرور اختصاصي و تقسيم مديريت ميل سرور، مشابه وب سرور به كليه كانون هاي وكلاي دادگستري كشور

۷-۶) موضوع بندي چند لايه اي حداقل سه تا ۵ لايه اي مطالب به جاي وضعيت فعلي كه دو مرحله اي است.

۸-۶) قرار دادن صفحه و وضعيت نظر سنجي متنوع راجع به هر موضوع كه كاربران بتوانند با مشاهده مطلب نظر كلي خود را با انتخاب يكي از چند وضعيت اعلام نمايند.

۹-۶) ساير پيشنهادات نمايندگان محترم انفورماتيك كانونها به تصويب جمعي

اميد است مسائل فوق، در جلسات كميته انفورماتيك، مورد بررسي و ارائه راه حل هاي مناسب، قرار گيرد.

با تشكر – مديريت سايت
حسين زينعلي
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش كتبي رئيس هيات اجرائي كميته به همايش يك روزه نمايندگان انفورماتيك مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۵ كانون هاي وكلاي دادگستري اسكودا - تهران

به نام خدا
گزارش رئيس هيات اجرائي كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري به همايش يك روزه نمايندگان انفورماتيك ۲۱/۲/۱۳۸۵ تهران

مقدمه
ضمن عرض سلام و خير مقدم به همكاران و نمايندگان انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، به صورت خلاصه، مهمترين مسائل و مشكلات پيش روي كميته انفورماتيك و اعلام و گزارش اتمام قرارداد فني سايت اطلاع رساني مشترك كانون ها در www.iranbar.org و ضرورت ارائه گزارش فعاليت ها و نيازهاي آتي، به مجمع عمومي اتحاديه و اتخاذ تصميم شايسته در خصوص نحوه استمرار فعاليت كميته انفورماتيك، تقديم ميگردد.

۱) گزارش مسائل مالي
۱-۱) وضعيت مالي صندوق مشترك:
۱-۱-۱) بدهكاران به صندوق:
كانون آذربايجان شرقي و اردبيل مبلغ ۴ ميليون تومان
كانون خراسان مبلغ دو ميليون تومان

۲-۱-۱) مانده صندوق:
جمع صندوق تا تاريخ ۱/۱/۱۳۸۵ مبلغ ۸۶۰/۱۹۲/۱۴۴ريال از طرف حسابداري كانون اعلام شده است.

۲-۱) تعهدات مالي:
۱-۲-۱) ماهانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال بابت خدمات پاره وقت سه ماه اول ۱۳۸۵ آقاي انصاري وجود دارد. حقوق ماه اول پرداخت شده و دو ماه بعدي، حسب مصوبه قبلي، پرداخت خواهد شد. لكن براي استمرار وضعيت از تير ماه ۸۵ به بعد، نياز به مصوبه جديد دارد.

۲-۲-۱) قسط سوم و حسن انجام كار مجري به ميزان تقريبي پنج ميليون تومان باقي مانده است. البته مقرر بود مبلغ فوق در سال ۱۳۸۴ به مجري فني پرداخت شود و لكن حساسيت و دقت هاي مضاعف رئيس و معاون فني هيات اجرائي كميته انفورماتيك و باقي ماندن برخي مسائل موجب تاخير در پرداخت شده است. اين مسئله از طرف معاون فني، در حال اتمام ميباشد.

۳-۱) تامين منابع مالي جديد :
با توجه به مباحث اصلي وضعيت حقوقي كميته انفورماتيك و آينده كميته در تشكيلات اتحاديه و بحث ضرورت يا عدم ضرورت وجود كميته انفورماتيك، موكول به تصويب ماهيت جديد كميسيون انفورماتيك و ساختار آن توسط مصوبات مجمع عمومي است.

در فرض تصويب سازوكار جديد، نحوه تامين منابع مالي:
به صورت استفاده از بودجه اتحاديه
ايجاد صندوق اختصاصي و تامين بودجه مستقل توسط اعضاء
مشابه وضعيت قبلي براي دوره دو ساله ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ توصيه ميگردد.
بعلاوه ضمن تدابير خاصي امكان دارد با ارائه خدمات ويژه به وكلاي دادگستري در خود سايت مشترك مبالغي را براي تامين نيازهاي مالي جمع آوري نمود.

۲) وضعيت كلي كميته، سايت و قرارداد فني:
۱-۲) سابقه و مصوبات اوليه:
در سالهاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ كه بحث همگرائي بين كانون هاي وكلاي دادگستري مطرح و ضرورت ايجاد اتحاديه مطرح شده بود، هم زمان بحث نياز به ايجاد سايت هاي اطلاع رساني كانون هاي وكلاي دادگستري در اينترنت مطرح بود.

البته در فضاي سال ۱۳۸۱، به دليل وجود روحيه جمع گرايانه، به جاي تاكيد بر ايجاد سايت هاي اختصاصي هر كانون، بحث ايجاد سايت مشترك، مطرح شد. كانون مركز يا اصفهان يا شيراز يا ساير كانون ها، همان زمان نيز، ميتوانستند سايت مستقل ايجاد نمايند و لكن تعقل جمعي، موجب پرهيز از كارهاي انفرادي در كانون ها و تلاش براي ايجاد سايت مشترك گرديد.

در جهت تحقق اين خواسته جمعي مفاد صورت جلسه ۲۱/۹/۱۳۸۱ روساي هيات مديره كانون ها در تهران تصويب شد. حسب اين مصوبه با تعيين صندوق مشترك مالي در تهران، تشكيل كميته انفورماتيك كانون ها، مركز دو نفر هر كانون يك نفر، تعيين وظيفه مديريت، طراحي و اجراي سايت مشترك، بعهده كميته انفورماتيك كانون مركز با مشاركت ساير كانون ها گذاشته شد.

با اعلام حساب مشترك، و درخواست تعيين يك نفر نماينده تام الاختيار هر كانون، ارديبهشت ۸۲ در تهران، اولين جلسه كميته انفورماتيك كانون ها تشكيل شد. هيات اجرائي، رئيس، معاون فني، مالي، اداري، آموزش و بازرس تعيين شد. نفرات منتخب قبول سمت نموده و آئين نامه اجرائي و كاري اوليه توسط اعضاي كميته انفورماتيك به تصويب رسيد.

۲-۲) برگزاري مزايده و تنظيم قرارداد فني
هم زمان در انتهاي سال ۱۳۸۱ و متعاقب تشكيل هيات اجرائي در ابتداي سال ۱۳۸۲ مزايده طراحي و پياده سازي و ايجاد سايت مشترك برگزار، پيشنهاد چند شركت كامپيوتري كه كمترين قيمت حدود ۷۰ ميليون تومان بود.

با رايزني كلي مقرر شد، مراحل قرارداد اصلي شامل، طراحي نرم افزار، توليد و پياده سازي فني، آماده سازي اطلاعات، ورود آزمايشي و مقدماتي اطلاعات به سايت و نگهداري و پشتيباني بعدي، به بخش هاي جزئي تقسيم شده و طراحي فني با آقاي نوروزي قرارداد بسته شد و بقيه تقريبا توسط نماينده كميته انفورمايتك كانون مركز و البته با همكاري و پشتيباني ساير كانون ها انجام شد.

حسب مصوبه جلسه آبان ۱۳۸۲ تبريز، تنظيم قرارداد اصلي و ضميمه فني و پرداخت وجوه مراحل قرارداد به رئيس هيات اجرائي و معاون فني، واگذار شد. كه قرارداد تنظيم و مراحل نهايي و انتهايي خود را سپري مي كند.

۳-۲) وضعيت فعلي قرارداد
قرار داد به پايان رسيده است و دوران پشتيباني شروع شده است. بايد قسط سوم به مجري پرداخت شده و بعد از گذشت چند ماه و استمرار رضايت از كاركرد كلي سيستم، ۱۰ درصد حسن انجام كار، به مجري قابل پرداخت است.

۴-۲) آخرين وضعيت سايت
در حال حاضر با توجه به اتمام قرارداد فني و شروع دوره پشتيباني، مرحله طراحي و تست و تكميل اوليه سايت، به پايان رسيده است. لذا در حال دوران مديريت اطلاعات و بهره برداري از سايت ميباشيم. بديهي است، امكانات و روش هاي اين مرحله با مراحل قبلي تفاوت دارد. نياز به حضور همكارن جديد جهت ارائه روش ها و همكاري هاي بيشتر وجود دارد.

بعلاوه براي نيازهاي تكميلي، لازم است قرارداد هاي تكميلي تنظيم شود. بايد ديد آيا اساسا چنين نيازي در حال حاضر احراز مي گردد يا خير؟

۳) ديدگاه هاي حاكم
در حال حاضر به دليل چند مسئله، نياز به بازنگري كامل در اقدامات قبلي و نحوه استمرار و يا تصويب شكل جديد كميته انفورماتيك كانونها لازم است:

۱-۳) ضرورت هم گرائي سال هاي ۱۳۸۰ و ۸۱ كه در عين توانائي هر كدام از كانون ها، مثل مركز و شيراز و اصفهان و غيره براي داشتن سايت مستقل، مبادرت به اتخاذ تصميم براي سايت مشترك كردند، در حال حاضر تا چه حدي بين تمامي كانون ها وجود دارد؟ اكثر كانون ها تمايل دارند، سايت مستقل داشته باشند و لذا بايد در اين خصوص تدبير مجدد شود.

بديهي است، صرف وجود سايت هاي متعدد و حتي چند سايت براي هر كانون يا وجود سايت مشترك اطلاع رساني، في نفسه قابليت تحسين يا تقبيح را ندارد. چنانچه با كارهاي جمعي، سايت هاي متنوع كانون ها گسترش يابد، موجب رشد و شكوفائي فرهنگ مراجعه به سايت هاي وكالتي اينترنتي خواهد بود و اگر در مقام كارهاي تكراري و كپي برداري صرف از يكديگر باشند، از حيث تحميل بودجه و كيفيت كار، امري شايسته ارزيابي نميشود.

بهتر است، مصوبه و پيشنهاد شود كه كانون ها در اين خصوص، كاملا مختار هستند كه به يكي از شيوه هاي ذيل رفتار نمايند:

الف) فقط از سايت اختصاصي كانون متبوع استفاده كنند. حسب مصوبات داخلي، و از طريق ثبت اسم و اجاره فضا و استفاده از يكي از نرم افزاري هاي مديريت اطلاعات در سايت و سپس تهيه متون و اخبار و اطلاعات قضائي و وكالتي.

ب) به جاي سايت اختصاصي فقط از سايت مشترك استفاده شود. در حال حاضر هر كدام از كانون ها، هيچ گونه محدوديت فني يا اجرائي براي استفاده از امكانات سايت مشترك را ندارند.

ج) هم زمان با استفاده از سايت مشترك، هر كانون براي خود سايت اختصاصي نيز طراحي و استفاده نمايند. بعلاوه با استفاده از منابع جمع آوري شده سايت مشترك و نيز تجربه كاري سيستم سايت فعلي مي توان با قرارداد تكميلي براي هر كدام از كانون ها يك سايت كاملا مستقل و اختصاصي طراحي نمود كه در عين اشتراك در منابع عمومي هر كانون بتواند هر گونه كه تمايل دارد نسبت به تكميل اطلاعات كانون متبوع و با آدرس اختصاصي اينترنتي خويش اقدام نمايد.

د) براي هماهنگي بيشتر و استفاده از تجارب مشترك، در خصوص نحوه استفاده از سايت هاي اختصاصي و نوعي مديريت و تقسيم كار و جلوگيري از دوباره كاري ها، نمايندگان انفورماتيك كانون ها، در ساختار جديد اتحاديه، به صورت مستقل يا در كنار جلسات عمومي هيات مديره، جلسات مشترك داشته باشند.

۲-۳) جايگاه حقوقي كميته انفورماتيك بر اساس مصوبه ۲۱/۹/۸۱ در حال حاضر بعد از استقرار اركان اتحاديه و آئين كار آن، نياز به بازنگري و تصويب مجدد در اتحاديه دارد.

در سال ۱۳۸۱ به دليل فقدان سازوكار اداري اتحاديه و روشن نبودن ساختارهاي داخلي و آئين كار و وضعيت كاركرد و در عين حال نياز به ايجاد يك شخصيت حقوقي دائمي و اجرائي، شكل فعلي كميته انفورماتيك ايجاد شده است.

لكن با تكميل سازمان اداري اتحاديه، قاعدتا كميته انفورماتيك و امور آن بايد به داخل سازمان اتحاديه منتقل شود.

لكن اتحاديه در عمل دبيرخانه و تشكيلات دائمي ندارد. هر چند مقر اصلي در تهران و آدرس اتحاديه مشخص است لكن جلسات هيات اجرائي و مجمع عمومي به صورت فصلي تشكيل ميگردد و در حاليكه نيازهاي فني و اجرائي امور فني سايت توسط كميته انفورماتيك كانون مركز به صورت تمام وقت اداري انجام ميشود، لذا امكان تطابق كامل در چند سال گذشته وجود نداشته است.

مثلا بارها مقرر شده كه نفرات تمام وقت براي پوشش خدمات سايت، استخدام شوند و لكن به دليل روشن نبوده جايگاه و مقر دائمي كارفرما، اين عمل انجام نشده است. بديهي است اتحاديه براي مديريت اين مسائل نياز به دفتر و دبيرخانه و تشكيلات اداري دائمي دارد كه فعلا اين امكانات راه اندازي نشده است. جهت رفع اين مشكلات همواره با هماهنگي مسئولين كانون مركز، از جايگاه و امكانات اداري و دائمي كانون مركز استفاده شده است.

در دوره هاي قبلي، پيشنهاد شد، كميته انفورماتيك به شكل فعلي، يعني مصوبه ۲۱/۹/۸۱ و آئين نامه كاري ارديبهشت ۱۳۸۲ بعنوان كميته يا كميسيون مستقل داخل اتحاديه، در اساس نامه و آئين نامه و حسب مصوبه مجموع عمومي، مورد بازنگري قرار گيرد كه در همايش مشهد امكان اتخاذ تصميم فراهم نشد و مسئله به بعد واگذار شده است.

لذا استمرار حيات فعلي كميته، با پايان يافتن ماموريت اصلي كه طراحي و توليد و پياده سازي سايت مشترك www.iranbar.org بوده است، با ترديد واقع شده و لازم است، گزارش وضعيت به مجمع عمومي و مسئولين اتحاديه ارسال و براي آينده كاري، كسب تكليف شود.

۳-۲) روش هاي پيشنهادي:
الف) استمرار شخصيت حقوقي كميته انفورماتيك، در داخل اتحاديه از طريق مصوبه فوق العاده مجمع عمومي در همايش قزوين، با همان شيوه و روش مورد عمل قبلي.

ب) ايجاد كميته انفورماتيك جديد در داخل اتحاديه، به شيوه و روش انتخاب از طريق مسئولين اتحاديه و انتقال مجموعه دارائي ها و سوابق از كميته قديم به جديد.

ج) اعلام پايان يافتن ماموريت رسمي كميته انفورماتيك موضوع صورت جلسه ۲۱/۹/۱۳۸۱ و انحلال آن و انتقال تمامي امكانات و سرمايه نرم افزاري و اعتبار و مديريت سايت مشترك به اتحاديه

در دو فرض ب و ج، البته در خصوص وضعيت سايت مشترك و نحوه استمرار مديريت آن، ممكن است مشكلاتي بروز نمايد. لكن در هر حال، اين مسائل لابد ذيل نظر مسئولين اتحاديه خواهد بود.

۴) مسائل كاري كميته و مديريت سايت مشترك
۱-۴) سمت هاي هيات اجرائي
باتوجه به انتخاب هيات اجرائي كميته انفورماتيك در گردهم آيي تهران - ارديبهشت ۱۳۸۲، بعد از انقضاء دوره دو ساله اول - در همايش مشهد - ارديبهشت ۸۴، مجددا براي دوره دو ساله بعدي (۸۶-۱۳۸۴)، همان اعضاي قبلي، قبول سمت شده است. در حاليكه چند تن از همكاران جديد معرفي شده و آئين نامه اجرائي اوليه نياز به اصلاحات دارد.

شايد تا قبل از روشن شدن مباحث قبلي، بحث تغييرات جزئي در آيين نامه يا تغييرات در نفرات مسئولين كميته، تا حدي غير منطقي باشد. لكن بهتر است در اين خصوص، تصميم صريحي اتخاذ شود.

به هر حال، با پايان يافتن ماموريت اصلي، طراحي و توليد و شروع بهره برداري كامل از سايت اطلاع رساني، رئيس هيات اجرايي كميته انفورماتيك، امكان استمرار وضع موجود نيست و رسما استعفاي خويش را اعلام مينمايد.

بديهي است تا تعيين تكليف از طرف مسئولين اتحاديه و مصوبه مجمع عمومي، سرپرستي كميته و مديريت سايت به وضع موجود، استمرار خواهد داشت.

۲-۴) زمان و مكان جلسات كاري كميته
توصيه براي برگزاري هم زمان جلسات نمايندگان انفورماتيك كانون ها با مجمع عمومي هيات مديره، زيرا حسب ضرورت عقلي بعلاوه حسب آئين نامه فعلي، مقرر است جلسات كميته انفورماتيك اتحاديه، حداقل سالي دو بار اقدام شود. اينكه جهت كاهش مدعوين و رعايت حال كانون ميزبان جلسات اتحاديه فقط با اعضاي اصلي هيات مديره تشكيل شود، تاثيري بر نياز به جلسات مشترك و تحميل هزينه هاي مربوطه به كانون ها نخواهد داشت. لذا تفكيك جلسات موجب صرفه جوئي نهايي نشده و بلكه فقط از نظر زماني موجب تفكيك شده و لكن الباقي مشكلات باقي خواهد بود.

توصيه ميشود در صورت استمرار حيات كميته انفورماتيك كانون ها جلسات كاري اين اعضاء هم زمان با همايش سراسري هيات مديره كانون ها برگزار شود.

۳-۴) چگونگي تكميل اطلاعات فردي وكلاي دادگستري و نحوه فعال كردن صفحات خاص هر وكيل در سايت مشترك، لازم است، اقدامات اجرائي شروع شود. در حال حاضر براي هر وكيل دادگستري در سايت يك صفحه اوليه وجود دارد. لكن به دليل مشكلات اجرائي، اولا بانك اطلاعات وكلاي دادگستري، در سايت مشترك، اغلب قديمي است. ثانيا به دليل ابهام در كيفيت تجويز مسئله اطلاع رساني، مجوز كلي ارائه اطلاعات تخصصي در اينترنت توسط هيات مديره ها يا اتحاديه صادر نشده است.

بهتر است حسب پيشنهاد كميته انفورماتيك، در صورت استمرار همكاري هاي مشترك، هر كدام از كانون ها با اختصاص تا يك ميليون تومان، نسبت به استخدام نفرات موقت يا دائمي در كانون متبوع، بانك اطلاعات و عكس وكلا و بعدا كارآموزان كانون متبوع، در سايت مشترك، ظرف مدت شش ماه و تا همايش بعدي اتحاديه به روز رساني شود.

در حال حاضر، اندكي بيش از ۱۲ هزار ركورد (نام و مشخصات وكيل و كارآموز وكالت دادگستري) در سايت مشترك وجود دارد كه خيلي از آنها، مربوط به اطلاعات سال ۱۳۸۱ ميباشد. بديهي است اگر اطلاعات كامل تمامي ۱۷ هزار نفر وكيل و كارآموز در يك سايت مشترك، ارائه شود، نقش موثري در نشان داده جمع و توان و معرفي وكلاي دادگستري در سطح كشوري دارد.

هم چنين در خصوص نحوه مديريت و استفاده وكلاي دادگستري از صفحات اختصاصي در سايت مشترك، تصميم و شرايط كلي مقرر شود.

۴-۴) با توجه به اتمام مدت قرارداد اوليه با مجري فني، در خصوص نحوه ادامه خدمات و سرويس سايت، هماهنگي مورد نياز است. مسائلي در حال حاضر وجود دارد كه در ابتداي قرارداد مطرح نبوده است. گذشت زمان و تجربيات حاصله و تغييرات فني دنياي كامپيوتر و خدمات اينترنتي امور جديدي را بوجود آورده كه بهتر است در قالب قرارداد تكميلي با مجري اقدام شود. بديهي است، اين امر، بعد از روشن شدن وضعيت كميته انفورماتيك، قابل اقدام خواهد بود. لكن در حين كار، چنانچه پيشنهاداتي وجود دارد، فعلا به مديريت سايت، اطلاع داده شود.

اميد است، پيشنهاد اعضاي كميته انفورماتيك و مصوبات مجمع عمومي اتحاديه در همايش ۲۷ و ۲۸ ارديبهشت ۸۵ نوزدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري، موجب اتخاذ تصميم شايسته براي حل و فصل مشكلات كميته انفورماتيك شود.

با تشكر - حسين زينعلي
هيات اجرائي كميته انفورماتيك
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi