لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
تاريخچه و اقدامات كميته انفورماتيك اتحاديه وكلاي دادگستري (صفحه۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مصوبات جلسه فوق العاده كميسيون انفورماتيك اتحاديه ۱۳/۷/۱۳۸۵
  * تصويب شرح وظايف كميسيون انفورماتيك
  * مكاتبات درخواست استعفاي رئيس كميسيون انفورماتيك اتحاديه
  * نامه شماره ۴۲۵-۲۶/۱/۸۶ به رياست محترم اتحاديه
  * دستور جلسه سالانه كميسيون انفورماتيك اتحاديه
  * مصوبات جلسه فوق العاده كميسيون انفورماتيك اتحاديه
  * آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
-------------------------------------------------------------  * مصوبات جلسه فوق العاده كميسيون انفورماتيك اتحاديه ۱۳/۷/۱۳۸۵

تهيه و ارائه متن آئين كار پيشنهادي كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
                                       
بسمه تعالي

به تاريخ ۱۳/۷/۱۳۸۵ جلسه فوق العاده نمايندگان كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي داگستري ايران – اسكودا- راس ساعت ۹ صبح در محل كانون وكلاي مركز با حضور امضا كنندگان ذيل تشكيل است .

ابتدا ازميان نمايندگان حاضر براي انتخاب رييس و منشي جلسه راي گيري بعمل آمد و در نتيجه آقاي حسين زينعلي بعنوان رييس و آقاي شهرام مختاري بعنوان منشي جلسه انتخاب شدند.
در خصوص موضوع اصلي جلسه فوق العاده مبني بر تصويب آيين كار پيشنهادي كميسيون به شوراي اجرايي اتحاديه ، بحث ، بررسي ومقرر گرديد :

۱- طرح ۲ پيشنهادي آقاي زينعلي بعنوان طرح مقدماتي مورد تصويب قرار گرفت و اصلاحات لازم به شرح متن مستقل اعمال گرديد.

۲- در خصوص تحويل سايت و اتمام قرارداد با مجري و مشكلات اخير سايت، از طرف آقاي زينعلي و آقاي عليزاده توضيحات لازم ارائه شد . مقرر گرديد رييس و معاون فني با در نظر گرفتن مصالح كميسيون، نسبت به مصالحه با مجري و تحويل سايت با وضعيت فعلي ويا عندالاقتضا ارجاع اختلافات موجود به داوري اقدام نمايند.

اعضاي حاضر در جلسه :
۱- خانم ليلا جليلي – كانون آذربايجان شرقي و اردبيل
۲- آقاي شهرام مختاري – كانون فارس
۳- آقاي محمد رحماني – كانون قزوين و زنجان
۴- آقاي هادي مظفري- كانون خراسان
۵- آقايان حسين زينعلي و محمدرضا عليزاده ثابت – كانون مركز
۶- آقاي پرويز علي پناه – كانون كرمانشاه و ايلام
۷- آقاي محمود صادقي – كانون همدان

غايبين :
۱- آقاي غلامرضا كوه كن – كانون آذربايجان غربي و كردستان
۲- آقاي يوسف شفيع زاده – كانون اصفهان ومركزي
۳- آقاي كارن روحاني – كانون مازندران و گلستان
۴- آقاي حسن سجادي – كانون گيلان
۵- آقاي محمد امين درويش - كانون خوزستان و لرستان

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

بسمه تعالي

آيين كار كميسيون انفورماتيك
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

مقدمه:
بموجب بند ۲۲ مصوبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵ ششمين مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - اسكودا - همايش قزوين، كميته انفورماتيك قبلي كانون هاي وكلاي دادگستري مصوب ۲۱/۹/۱۳۸۱ روساي وقت هيات مديره كانون ها، با حفظ وضع موجود بعنوان كميسيون انفورماتيك اسكودا (بند ۴ ماده ۵ آئين كار) ابقاء گريده است. جهت تدوين آئين كار با توجه به آئين نامه اوليه مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۲ و تجارب حاصله از اجراي آن، آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك به شرح مواد بعدي، تدوين و جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

ماده ۱ – تعاريف
۱-۱) اتحاديه: شخصيت حقوقي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران –اسكودا- ثبت شماره ۱۶۰۳ تهران، كه در اين آئين كار، اتحاديه ناميده ميشود.
۲-۱) كميسيون انفورماتيك: كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا - موضوع بند ۴ ماده ۵ آئين كار اتحاديه.

۳-۱) نماينده انفورماتيك: وكيل دادگستري عضو كانون متبوع كه از طرف هيات مديره هر كانون بعنوان نماينده تام الاختياربه صورت كتبي معرفي شده است.
۴-۱ ) سايت مشترك: سايت اطلاع رساني مشترك كانون هاي وكلاي دادگستري به آدرس اصلي www.iranbar.org و تمامي متعلقات وابسته.

ماده ۲ - وظايف كميسيون انفورماتيك:
وظايف كميسيون،براساس طرح عمومي اطلاع رساني و رايانه اي كانونهاي وكلاي دادگستري مصوب آذر ۱۳۸۱ به شرح زير مي باشد:

۱-۲) مديريت پشتيباني موضوعي و به روز رساني فني سايت مشترك اتحاديه.
۲-۲) توسعه و ارتقاء فرهنگ استفاده از رايانه و اينترنت در ميان جامعه وكلاي دادگستري از طريق برنامه هاي آموزشي، اقدامات فرهنگي و ساير موارد مشابه.
۳-۲) طراحي و پياده سازي سيستم هاي مشترك نرم افزاري مكانيزاسيون و اتوماسيون امور اداري كانونهاي وكلاي دادگستري.
۴-۲) همكاري در ارائه بسته هاي نرم افزاري مورد نياز دفاتر وكالت، بانكهاي اطلاعات حقوقي و ساير خدمات وكالتي.

۵-۲)همكاري و مشاركت در برگزاري دوره هاي آموزش عمومي و تخصصي حقوقي با هماهنگي مراجع ذي صلاح
۶-۲)همكاري فني و انتقال تجربيات حاصله با كانون هاي عضو اتحاديه، براي ايجاد سايتهاي اينترنتي اختصاصي در جهت استفاده از منابع اطلاعاتي مشترك.
۷-۲) ساير امور محوله توسط مقامات شوراي اجرائي اتحاديه يا هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري و يا ساير مراجع ذي صلاح به كميسيون انفورماتيك.

ماده ۳- اركان كميسيون:
اركان كميسيون انفورماتيك شامل، مجمع عمومي، رئيس، دبير و بازرس ميباشد.

ماده ۴ – مجمع عمومي:
۱-۴) مجمع عمومي از نمايندگان انفورماتيك كليه كانون هاي عضو اتحاديه(كانون مركز دو نماينده ساير كانون ها يك نماينده) تشكيل ميشود. مجمع عمومي دو بار در سال و در معيت همايش هاي سراسري اتحاديه، جلسات عمومي خواهد داشت. جلسات فوق العاده به تشخيص رئيس يا تقاضاي دو نفر از اعضاء و يا بازرس كميسيون انفورماتيك، تشكيل ميشود.

۲-۴) در جلسات مجمع عمومي، امور ذيل مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار مي‌گيرد.
۱-۲-۴) تصويب برنامه هاي اجرائي، بررسي عملكرد و روند پيشرفت و مشكلات طرح هاي اجرائي كميسيون و ارائه رهنمود براي هر چه بهتر شدن فعاليت هاي جاري.
۲-۲-۴) استماع گزارش رئيس، بازرس، پيشنهادات اعضاء و اتخاذ تصميم در خصوص موارد مطروحه.
۳-۲-۴) انتخاب و عزل رئيس، دبير و بازرس كميسيون انفورماتيك.
۴-۲-۴) پيشنهاد اصلاحات مورد نياز در آئين كار كميسيون انفورماتيك به شوراي اجرائي اسكودا.

۳-۴) جلسات مجمع عمومي با حضور اكثريت نمايندگان انفورماتيك كانونها تشكيل خواهد شد و مصوبات با راي اكثريت نسبي حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود. به تشخيص رئيس هيات مديره كانون متبوع، در صورت وجود عذر موجه، نماينده ديگري جهت شركت در جلسات كميسيون انفورماتيك، به صورت كتبي معرفي مي‌گردد.

ماده ۵- رئيس كميسيون:
۱-۵) رئيس كميسيون به مدت يكسال در اولين جلسه عمومي يا فوق العاده مجمع عمومي با راي اكثريت نسبي اعضاء جلسه، از ميان نمايندگان حاضر، انتخاب مي‌شود. انتخاب مجدد براي يك دوره يك ساله ديگر، بلامانع مي‌باشد.

۲-۵) وظايف رئيس كميسيون به شرح ذيل مي باشد.
۱-۲-۵) هماهنگي با مسئولين شوراي اجرائي اتحاديه و امور محوله از طرف ايشان.
۲-۲-۵) اداره و نظارت بر پيشرفت برنامه هاي اجرائي در كليه ابعاد آن و دريافت گزارش صورت وضعيت برنامه ها و ارائه گزارش پيشرفت كار در جلسات كميسيون.
۳-۲-۵) نظارت بر مراحل قراردادي و رسيدگي به وضعيت عمومي پروژه ها و اتخاذ تصميمات اجرائي براي رفع مشكلات برنامه ها.
۴-۲-۵) نمايندگي از طرف كميسيون در مراجع مورد نياز و امضاي كليه مكاتبات كميسيون انفورماتيك.
۵-۲-۵) دعوت به تشكيل جلسات عمومي و فوق العاده، تنظيم دستور كار و اداره جلسات و گزارش فعاليت ها و اقدامات به مسئولين شوراي اجرائي اتحاديه.

۳-۵) رئيس كميسيون انفورماتيك مي تواند، به منظور مشاركت هر چه بيشتر تمامي كانون هاي عضو اتحاديه با هماهنگي ايشان، مديريت برخي از طرح هاي اجرائي يا فعاليت هاي كميسيون را به دبير و يا ساير نمايندگان ، تفويض نمايد.

ماده ۶ – دبير كميسيون:
۱-۶) دبير كميسيون به مدت يكسال در اولين جلسه عادي يا فوق العاده مجمع عمومي كميسيون انفورماتيك با راي اكثريت اعضاء جلسه، از ميان نمايندگان حاضر، انتخاب مي‌شود. انتخاب مجدد براي يك دوره يك ساله ديگر، بلامانع مي‌باشد.

۲-۶) وظايف دبير كمسيون بشرح ذيل مي باشد.
۱-۲-۶) مديريت و مسئوليت كليه امور دبيرخانه اي كميسيون.
۲-۲-۶) انجام تكاليف رئيس كميسيون در مواردي كه بعلت بيماري يا حوادث غير مترقبه دسترسي به رئيس امكان پذير نيست.

۳-۲-۶) نظارت بر اجراي شايسته كليه طرح ها و مصوبات كميسيون و پيگيري اجرائي آنها.
۴-۲-۶) تاييد كاركرد صورت وضعيت پيمانكاران طبق مصوبات قراردادي.
۵-۲-۶)ساير ماموريت هاي محوله از طرف كميسيون انفورماتيك.

ماده ۷ – بازرس :
۱-۷) بازرس كميسيون به مدت يكسال در اولين جلسه عادي يا فوق العاده مجمع عمومي كميسيون انفورماتيك با راي اكثريت اعضاء جلسه، از ميان نمايندگان حاضر، انتخاب مي‌شود. انتخاب مجدد براي يك دوره يك ساله ديگر، بلامانع مي‌باشد.

۲-۷) وظايف بازرس كميسيون بشرح ذيل مي باشد.
۱-۲-۷) نظارت كلي بر نحوه اجراي مصوبات و پيشرفت طرح هاي اجرائي.
۲-۲-۷) تنظيم گزارشات سالانه براي مجمع عمومي.
۳-۲-۷) تذكر كتبي يا شفاهي جهت رفع مشكلات يا موانع اجرائي.

ماده ۸ – دعوت از اعضاء براي تشكيل جلسات عمومي و فوق العاده و ساير مكاتبات و نگهداري صورت جلسات، حتي المقدور بايد از طريق پست الكترونيكي و انتشار در سايت مشترك، صورت گيرد. كميسيون انفورماتيك مكلف به استفاده از فن آوري هاي جديد و پيشرفته، جهت ارائه تجربيات حاصله به كميسيون ها و ساير اركان اتحاديه مي باشد.

ماده ۹- معاملات و قراردادهاي كميسيون با امضاء رئيس شوراي اجرائي اتحاديه منعقد خواهد شد و رئيس يا دبير كميسيون بعنوان نماينده تام الاختيار كارفرمادر قرادادها، تعيين مي‌گردد.انجام امورمالي ، تائيد مراحل قرارداد و پرداخت كليه هزينه ها توسط رئيس يا دبير كميسيون انفورماتيك به صورت كتبي از رئيس شوراي اجرائي اتحاديه درخواست واقدام مي گردد.

ماده ۱۰ – ساير مواردي كه در اين آئين كار اشاره نشده است، تابع مفاد اساسنامه و آئين كار اتحاديه و مصوبات مجمع عمومي، شوراي اجرائي اتحاديه و كميسيون انفورماتيك، خواهد بود.

ماده ۱۱ – آئين كار كميسيون انفورماتيك در ۱۱ ماده توسط نمايندگان انفورماتيك كانون هاي عضو اتحاديه اسكودا تهيه و با اصلاحات انجام شده، در جلسه مورخ / /۱۳۸۵ شوراي اجرائي اسكودا به تصويب نهايي رسيده است.
بالا
فهرست اصلي


  * تصويب شرح وظايف كميسيون انفورماتيك

اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۵ شوراي اجرائي اتحاديه
                                       
به دنبال تهيه آئين كار پيشنهادي توسط اعضاي كميسيون انفورماتيك، در جلسه مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۵ شوراي اجرائي اتحاديه، متن حاضر به عنوان شرح وظايف كميسيون انفورماتيك به تصويب رسيده است:

شرح وظايف كميسيون انفورماتيك
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا


ماده ۱ – به موجب بند ۲۲ مصوبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵ ششمين مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - اسكودا - همايش قزوين، وظايف كميسيون انفورماتيك ، متشكل از نمايندگان كانونهاي وكلاي دادگستري (كانون مركز ۲نماينده و ساير كانونها يك نماينده ) به شرح مواد آتي تصويب مي گردد.

ماده ۲ - شرح وظايف كميسيون انفورماتيك:
۱-۲) مديريت ، پشتيباني موضوعي و به روز رساني فني سايت اتحاديه به آدرس www.iranbar.org
۲-۲) توسعه و ارتقاء فرهنگ استفاده از رايانه و اينترنت در جامعه وكلاي دادگستري از طريق برنامه هاي آموزشي، اقدامات فرهنگي و ساير موارد مشابه.
۳-۲) طراحي و پياده سازي سيستم هاي مشترك نرم افزاري ، مكانيزاسيون و اتوماسيون امور اداري كانونهاي وكلاي دادگستري.

۴-۲) همكاري در تهيه و ارائه بسته هاي نرم افزاري مورد نياز دفاتر وكلا، بانكهاي اطلاعات حقوقي و ساير خدمات وكالتي.
۵-۲)همكاري و مشاركت در برگزاري دوره هاي آموزش عمومي و تخصصي حقوقي با هماهنگي مراجع ذي صلاح .
۶-۲)همكاري فني و انتقال تجربيات حاصله با كانون هاي عضو اتحاديه، براي ايجاد سايتهاي اينترنتي اختصاصي در جهت استفاده از منابع اطلاعاتي مشترك.
۷-۲) ساير امور محوله توسط شوراي اجرائي اتحاديه به كميسيون انفورماتيك.

ماده ۳- كميسيون انفورماتيك در اولين جلسه خود يك نفر بعنوان دبير انتخاب مي نمايد كه رابط كميسيون و شوراي اجرايي اتحاديه خواهد بود.

ماده ۴ – ساير مواردي كه در اين شرح وظايف پيش بيني نشده است، تابع مفاد اساسنامه و آئين كار اتحاديه و مصوبات مجمع عمومي اتحاديه و شوراي اجرائي خواهد بود.

اين شرح وظايف در جلسه مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۵ شوراي اجراي تصويب شد.
بالا
فهرست اصلي


  * مكاتبات درخواست استعفاي رئيس كميسيون انفورماتيك اتحاديه

نامه شماره ۱۸۵ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۵

جناب آقاي جندقي كرماني پور
رياست محترم اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

با سلام، ضمن آرزوي موفقيت روزافزون براي حضرتعالي و همكاران شوراي اجرائي اتحاديه، با عنايت به آخرين مسائل مربوط به كميسيون انفورماتيك و سايت اتحاديه، جهت استفاده از توان نيروهاي همكار جديد، استعفاي خود را از سمت رئيس هيات اجرائي كميته انفورماتيك كانونها (مسئول كميسيون انفورماتيك و سايت اتحاديه) اعلام داشته و توضيحات ذيل را معروض مي دارد:

۱) سايت اينترنتي مشترك و مسائل كميته انفورماتيك كانون ها، قبل از استقرار تشكيلات رسمي اتحاديه، با همكاري روساي محترم هيات مديره كانون ها از جمله حضرتعالي و جناب آقاي كشاورز و به خصوص استفاده از امكانات كانون مركز و با تلاش دست جمعي نمايندگان انفورماتيك كانونها و البته شيوه خاص مديريت در طراحي بخش هاي پروژه، تقسيم كار، استفاده از تجارب شخصي قبلي و ظرفيت هاي موجود در كانون ها و ... و البته بخش مهمي از آن با اقدمات اجرائي اينجانب از سال ۱۳۸۱ شروع و در سال ۱۳۸۲ سايت www.iranbar.org متعلق به اتحاديه، ايجاد و تاكنون استمرار داشته است.

۲) با توجه به فقدان سابقه اجرائي و نحوه پياده سازي پروژه كه اقدامات فني از طريق قرارداد مستقل با آقاي مهندس نيما نوروزي و طراحي كلان و جمع آوري مطالب موضوعي، ورود اطلاعات و به روز رساني سايت، علي رغم همكاري دست جمعي، در طول سالهاي گذشته، انرژي و توان زيادي از طرف اينجانب (به قيمت ضرر و زيان فراوان به خود و خانواده) مصروف اين پروژه شده است، كه فقط عشق و علاقه به اعتلاي كانون ها و استقرار نظامهاي اطلاع رساني در جامعه وكلاي دادگستري ايران، موجب بروز و استمرار اين قضيه شده است. بدون آنكه اين اقدامات به قصد جانب داري از شخص يا گروه خاص يا بر ضد شخص يا گروه ديگر باشد.

۳) در دنياي نرم افزاري، به صورت متوسط «در هر۳ سال»، تغييرات زيادي در دنياي كامپيوتري رخ ميدهد و با توجه به ارائه دستگاه هاي سخت افزاري جديدتر، سيستم هاي عامل ارتقاء يافته و امكانات توليد محيط ها و بسته هاي نرم افزاري پيشرفته تر، تحولات بنيادي در حال وقوع است و لذا به صورت منطقي، در خصوص سايت كانون كه تاريخ طراحي ابتدائي در سال ۱۳۸۱ و شروع عمليات اجرائي در سال ۱۳۸۲ و اصلاحات جزئي تاكنون استمرار داشته است، بعلاوه تفاوت مديريت طراحي و توليد اوليه با مديريت بهره برداري و نگهداري، درحال حاضر با توجه به تجربيات گذشته و امكانات جديد نرم افزاري، لازم است تصميمات جديدي براي ارتقاء سايت اتخاذ شود.

ضمن اينكه فراز سوم بند ۲۲ مصوبه همايش قزوين، «طراحي مجدد مديريت سايت» پيشنهاد كاري مناسبي براي اين مبحث ميباشد. بنابر اين از حيث فني، بازنگري در سايت و مديريت آن، ضروري است.

۴) بر اساس بند ۲۲ مجمع عمومي همايش قزوين، مقرر شد، با حفظ كميته انفورماتيك به عنوان كميسيون اتحاديه، آئين كار با توجه به مصوبه ۲۰/۸/۱۳۸۱ و آئين نامه اجرائي ۱۹/۲/۱۳۸۲ و تجارب حاصله از اجراي آن، توسط نمايندگان انفورماتيك تهيه و براي تصويب به شوراي اجرائي تقديم شود. كه با چندين جلسه كار مشترك، تهيه دو متن اوليه، ارسال براي كليه كانون ها و رايزني نمايندگان انفورماتيك كانون ها با هيات مديره متبوع خود، و به شخصه با حضرتعالي و رياست محترم كانون مركز، در جلسه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۵ تهران، متن آئين كار پيشنهادي بر اساس نيازهاي تخصصي كميسيون تهيه و براي تصويب به شوراي اجرائي تقديم گرديد.

لكن در جلسه ۲۴/۸/۱۳۸۵ با حاكم شدن ذهنيت شخصيت حقوقي مستقل براي كميسيون انفورماتيك و ادعاي معارضه احتمالي با شوراي اجرائي و در نتيجه حذف موارد مهم و كليدي آئين كار پيشنهادي، فقط بخش «شرح وظايف كميسيون انفورماتيك»، از متن تهيه شده به تصويب رسيده است، بدون آنكه در خصوص ساير نيازهاي مطروحه، روش خاصي تعيين گردد يا اختيار تصويب و اجراي آن، به نمايندگان انفورماتيك تفويض شده باشد.

شيوه اقدام، ياد آور «مثال شير بي يال و دم و كوپال» حضرت مولانا و به هر تقدير مصوبه مذكور، بدون توجه به ماهيت تخصصي كميسيون انفورماتيك، همچنين عدم عنايت به تجارب شيوه هاي اجرائي قبلي، كه همگي مي دانيم كه تجارب اجرائي با زحمات زياد و صرف وقت و سرمايه به دست ميآيند، تكليف نيازهاي اجرائي روزمره كميسيون، مشخص نشده است.

۵) با توجه به زحمات چند سال گذشته اينجانب و ساير همكاران، در خصوص ايجاد سايت مشترك اتحاديه از نقطه صفر تاكنون، و لابد وجود نقاط قوت و ضعف در آن، لكن به لطف الهي امروزه نام «ايران بار iranbar» بعنوان سايت اينترنتي جامعه وكلاي ايران در سطح داخلي و بين المللي يك نام شناخته شده است و اگر اين امر، «تنها دست آورد فعاليت چند سال گذشته باشد»، خود قدمي بلند در راه اهداف كميسيون انفورماتيك مي باشد.

علي هذا با توجه به تحولات جديد و پيرو درخواست هاي مكرر قبلي، جهت امكان شروع دوره جديدي از فعاليت كميسيون انفورماتيك اتحاديه و دعوت از حضور ساير اشخاص، استعفاي قطعي خود را از مسئوليت هاي محوله اعلام داشته و اميد است با اتخاذ تصميمات شايسته، جهت ارتقاء كانون هاي وكلاي ايران، اقدامات مقتضي معمول گردد.

۶) با توجه به استعفاي اينجانب از مديريت كميسيون انفورماتيك و سايت اتحاديه، در دوره انتقالي، آقاي عليزاده با سمت معاون فني هيات اجرائي كميته انفورماتيك، اقدمات ضروري را براي اختتام قرارداد با مجري فني آقاي مهندس نوروزي و تحويل قطعي سايت متحمل خواهند شد و مسئوليتهاي محوله را با مشاركت ساير نمايندگان انفورماتيك، به عهده خواهند داشت و نسبت به تمديد مهلت نام سايت و اجاره فضا (قبل از انقضاي مورخ اول سال ۲۰۰۷) اقدام خواهد نمود.

در خصوص قرارداد فني، تاكنون به دليل مشكلات تحويل قطعي، قسط سوم مجري آقاي مهندس نوروزي، پرداخت نشده است و در صورت بقاي مشكلات و عدم رفع آنها، حسب قرارداد، اختلافات به كميسيون داوري كانون مركز، ارجاع خواهد شد.

ضمنا كليه سوابق و مكاتبات چند ساله كميسيون و متون پست الكترونيكي كارفرما و مجري پيرو قرارداد مذكور، در سه زونكن بزرگ در «مركز كامپيوتر كانون مركز»، نگهداري ميشود.

براي حضرت عالي و همكاران در حوزه انفورماتيك، آرزوي موفقيت و بهروزي مي گردد.
با تشكر، حسين زينعلي

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
نامه شماره ۱۸۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۵

محضر همكاران محترم عضو كميسيون انفورماتيك اتحاديه
جناب آقاي ... نماينده كانون ...

با سلام و عرض ارادت به نمايندگان معزز انفورماتيك كانون ها در طول سال هاي ۱۳۸۱ تاكنون و تشكر مضاعف از حسن ظن همكاران جهت انتخاب مكرر اينجانب به عنوان رئيس هيات اجرائي و مسئوليت سايت اتحاديه كه با تلاش جمعي و كار گروهي امكان طراحي پروژه سايت www.iranbar.org فراهم شده و تا كنون پشتيباني و به روز رساني اطلاعات در آن استمرار داشته است،

با تقديم متن «استعفاء نامه» اينجانب از سمت رئيس هيات اجرائي كميته انفورماتيك و مسئوليت سايت مذكور كه خطاب به رياست محترم شوراي اجرائي اتحاديه، جناب آقاي جندقي كرماني پور، تنظيم و تقديم ايشان شده است، مراتب مستعفي شدن اينجانب از سمت هاي مذكور به استحضار همكاران محترم رسانده ميشود.

اميدوارم در استمرار فعاليت هاي انجام شده، با استفاده از تجارب حاصله و توجه به آخرين تحولات فني، ضمن تشكيل دوره جديد كميسيون انفورماتيك، در مسير ارتقاء فعاليت هاي اطلاع رساني در جامعه وكالت، همواره موفق و پيروز باشيد.

با تشكر، حسين زينعلي
بالا
فهرست اصلي


  * نامه شماره ۴۲۵-۲۶/۱/۸۶ به رياست محترم اتحاديه

تعيين وضعيت شيوه اجرائي فعاليت كميسيون انفورماتيك در حال حاضر
                                       
به نام خدا
جناب آقاي جندقي كرماني پور
رياست محترم اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

با سلام و تبريك سال ۱۳۸۶ شمسي و تشكر از استمرار حسن ظن حضرتعالي - موضوع نامه شماره ۳۱۳ مورخ ۲/۱۲/۸۵ – دعوت جهت شركت در هشتمين همايش اتحاديه، پيرو گزارشات قبلي در خصوص آخرين وضعيت كميسيون انفورماتيك و سايت اتحاديه به استحضار ميرساند:

۱- زحمات جمعي همكاران در سالهاي گذشته كه منجر به ايجاد سايت اطلاع رساني و تشكيل كميسيون مستقل انفورماتيك با حضور نمايندگان كانون هاي هفت گانه از سال ۱۳۸۱، به دليل مسائل جديدي كه چه بسا موضوعات مهم تري باشند و ابهام در نحوه استمرار فعاليت كميسيون مذكور و شيوه مديريت سايت اتحاديه، موجبات ركود كاري و بلاتكليفي شده است.

۲- شوراي محترم اجرائي در جلسه مورخ ۲۴/۸/۸۵ ضمن عدم تصويب متن آئين كار پيشنهادي اعضاي كميسيون انفورماتيك اتحاديه، فقط شرح وظايف كميسيون را مصوب نمود، كه جهت پيشبرد اجرائي نظرات جديد همكاران محترم، استعفاي اينجانب حسب نامه ۱۸۵ مورخ ۲۸/۸/۸۵ اعلام گرديد، تا تشكيلات و روش هاي جديد كاري مد نظر ايشان، به سهولت كامل، قابل اتخاذ و اجرا باشد.

۳- مع الاسف تاكنون به هر دليل در اين خصوص اقدام جديدي انجام نشده است و پيرو نامه هاي قبلي، اين نگراني وجود دارد كه اقدامات انجام شده، بطور كامل به سمت ركود و خشكي و از دستدادن سوابق و تجارب قبلي، به پيش رود. لذا خواهشمند است در اين خصوص، يعني نحوه استمرار فعاليت كميسيون و سايت اطلاع رساني اتحاديه، تصميم شايسته اتخاذ و اجرا شود.

۴- حسب آخرين ملاحظات، در حال حاضر با توجه به حدود ۱۵ كانون وكلاي دادگستري، شيوه تشكيل كميسيون انفورماتيك با حضور نمايندگان تمامي كانون ها و با سازوكار قبلي، يعني كميسيون مستقل، از طرف همكاران محترم، مطلوب ارزيابي نميگردد و شيوه تعيين اعضاء معين، مشابه كميسيون هاي داخلي كانون ها، يعني سه يا پنج نفر از طرف رئيس يا شوراي اجرائي اتحاديه، گرايش فكري وجود دارد.

۵- خواهشمند است موضوع به نحوه شايسته در دستور كار قرار گرفته و در صورت لزوم در جلسه مشترك شوراي اجرائي با حضور نمايندگان انفورماتيك كانون ها يا به هر نحوه ديگر، در اين خصوص اتخاذ تصميم شايسته مبذول گردد.

براي حضرتعالي و همكاران محترم در سال جديد، بركات مكرر مادي و معنوي و موفقيت هاي روز افزون از درگاه ايزد منان، مسئلت ميگردد.

با تشكر، حسين زينعلي
بالا
فهرست اصلي


  * دستور جلسه سالانه كميسيون انفورماتيك اتحاديه

يك شنبه ۱۸/۶/۱۳۸۵ در محل كانون وكلاي دادگستري مركز - سالن اتحاديه
                                       
نامه شماره ۷۳۸ مورخ ۴/۶/۱۳۸۶ كميسيون انفورماتيك اتحاديه به نمايندگان محترم انفورماتيك كانونهاي وكلاي دادگستري به كانون وكلاي دادگستري:

مركز، اصفهان، فارس، خراسان، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، گيلان، مازندران، كرمانشاه، قزوين، خوزستان، همدان، قم و كردستان

با سلام و احترام، در خصوص درخواست تشكيل جلسه كميسيون انفورماتيك اتحاديه در سال ۱۳۸۶ و با توجه به نامه پيوست رياست محترم هيات اجرائي، بدينوسيله تشكيل جلسه فوق العاده كميسيون انفورماتيك اتحاديه در تاريخ يك شنبه ۱۸/۶/۸۶ از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر- در محل ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز - واقع در تهران, ميدان آرژانتين, خيابان زاگرس, پلاك ۳, ساختمان كانون, طبقه سوم, اتاق اتحاديه (سالن آموزش) اعلام و از حضرتعالي جهت شركت در جلسه مذكور دعوت به عمل مي آيد. موضوعات اصلي مطروحه در جلسه عبارت است از:

۱- انتخاب دبير جديد كميسيون بر اساس مصوبه مورخه ۲۴/۸/۱۳۸۵ شوراي اجرائي.
۲- بررسي آخرين وضعيت قراردادي، فني و موضوعي سايت اتحاديه.
۳- هماهنگي طراحي و توليد نرم افزار مشترك امور كارآموزان و وكلاي دادگستري.
۴- جلسه كارگاهي كنترل مديريت اطلاعات سايت و رفع مشكلات اجرائي.
۵- ساير مواردي كه اعضاء محترم مطرح مينمايند و امكان بررسي وجود دارد.

اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
كميسيون انفورماتيك
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات جلسه فوق العاده كميسيون انفورماتيك اتحاديه

مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۶ - اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
                                       
به نام خدا

به تاريخ ۱۸/۶/۱۳۸۶ جلسه كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران با حضور نما يند گان محترم كانونهاي وكلاي دادگستري ذيل در محل اطاق اتحاديه تشكيل است :

۱.        آقاي حسين زينعلي         نما ينده كانون وكلاي داد گستري مركز
۲.        آقاي شهرام مختاري         نما ينده كانون وكلاي داد گستري منطقه فارس
۳.        آقاي كارن رو حاني         نما ينده كانون وكلاي داد گستري مازندران
۴.        آقاي تقي بر هاني         نما ينده كانون وكلاي داد گستري قم
۵.        آقاي پدرام بهين شاد         نما ينده كانون وكلاي داد گستري گيلان
۶.        سركار خانم مريم الما سي نما ينده كانون وكلاي داد گستري آذربا يجان غربي
۷.        آقاي محمود صادقي         نما ينده كانون وكلاي داد گستري همدان
۸.        آقاي محمد امين در ويش نماينده كانون وكلاي داد گستري خوزستان و لر ستان (تفويض نما يند گي به آقاي حسين زينعلي)
۹.        آقا ي پرو يز علي پناه نما ينده كانون وكلاي داد گستري كر ما نشاه
۱۰.        آقاي محمد رحما ني نما ينده كانون وكلاي داد گستري قزوين
۱۱.         آقاي هادي مظفري نما ينده كانون وكلاي داد گستري خراسان

۱۲.        آقاي روزبه وثوق احمدي از كانون وكلاي مركز به عنوان ميهمان در جلسه حضور دارند.
بدوا نسبت به تعيين رئيس و منشي جلسه اقدام، كه آقاي حسين زينعلي به عنوان رئيس جلسه و آقاي شهرام مختاري بعنوان منشي جلسه انتخاب گرديدند. مو ضوع جلسه بشرح نامه ار سالي جهت نما يند گان انفورما تيك كانونها مي با شد كه مشروح آن و مصو بات نما يند گان به شرح ذيل خوا هد آمد.


۱) آقاي حسين زينعلي طي گزارش مبسوطي آخرين وضعيت فني قرار دادي و
مو ضو عي سا يت اتحاديه را گزارش نمودند و در نها يت در خصوص تكميل
اطلا عات سا يت مقرر گر ديد با هما هنگي با شوراي اجرا يي، كانو نها ي محترم
تر تيبي اتخاذ فر ما يند تا موارد ذيل تا پا يان سال ۱۳۸۶ به انجام بر سد :
۱.         تكميل و به روز رسا ني اطلا عات فر دي و كلا ء و كار آموزان هر كانون
۲.        تهيه و در ج كا مل اطلا عات خبر نا مه ها و مجلات كانونها در سايت مشترك

۲) در خصوص اتوماسيون داخلي كانون ها (نرم افزار جامع امور وكلاء و كار آموزان وكالت كانونها ) با تو جه به سوا بق مطالعاتي (گزارش امكان سنجي تهيه شده تو سط كانون مر كز ) و تجارب عملي تهيه نرم افزار هاي مشابه در كانونهاي مركز، قزوين، اصفهان و بر خي تجارب مشابه در سا ير كانونها مقرر گرديد:
۱-۲) هياتي سه نفره با انتخاب كميسيون انفورما تيك با بررسي سوا بق و تجارب و اخذ استعلام از اشخاص صا حب صلاحيت از كانونهاي مختلف، گزارش نحوه تهيه نرم افزار جامع اتوماسيون كانونها و بر آورد تقريبي قيمت و امكا نات پيش نياز را تهيه و ظرف مهلت يك ماه به اولين جلسه هئيت اجرا ئي اعلام نمايد.
۲-۲) بنا به تصميم نمايندگان كميسيون انفورماتيك، هيات سه نفره متشكل از آقا يان روزبه وثوق احمدي ، محمد رضا عليزاده و محمد رحما ني انتخاب گرديدند كه در يك مهلت ۲۰ روزه با بررسي موارد ياد شده، گزارش اوليه را تهيه و به رئيس كميسيون انفورماتيك اعلام كه با مكا تبه با نما يندگان انفورما تيك كانونها و اخذ نظرات مشاراليهم، در يك مهلت يك هفته‌اي نسبت به ارائه گزارش نهايي كميسيون به شوراي اجرايي اقدام گردد .

۳) در خصوص آئين كار پيشنهادي كميسيون انفورماتيك كه در جلسه مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۵ هيات اجرايي با اصلاحاتي به عنوان شرح وظايف به تصويب رسيده است، كميسيون انفورماتيك نظر به تخصصي بودن مفاد آئين نامه و ضرورت رعايت بند ۲۲ مصوبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵ مجمع عمومي همايش اتحاديه در كانون قزوين، طرح جديد آئين نامه پيشنهادي را بر اساس نقطه نظرات مطروحه توسط نمايندگان محترم شوراي اجرايي تهيه و جهت تصويب به هيات اجرايي ارسال نمايند.

۴) در خصوص بند يك دستور جلسه مبني بر تعيين دبير كميسيون انفورماتيك اتحاديه، پس از بررسي موضوع و اخذ نظرات نمايندگان، با اتفاق آراء آقاي حسين زينعلي به مدت يكسال به عنوان رئيس كميسيون انفورماتيك انتخاب و مقرر شد كه تعيين دبير كميسيون پس از تصويب آئين كار كميسيون انفورماتيك در شوراي اجرايي اتحاديه انجام پذيرد.

جلسه در ساعت ۱۳ با امضاي نمايندگان در ذيل صورتجلسه خاتمه پيدا نمود.

حسين زينعلي - كانون مركز
آقاي شهرام مختاري - كانون منطقه فارس
آقاي كارن رو حاني - كانون مازندران
آقاي تقي برهاني - كانون قم
آقاي پدرام بهين شاد - كانون گيلان        
سركار خانم مريم الماسي - كانون آذربايجانغربي
آقاي محمود صادقي - كانون همدان
آقاي محمدامين درويش - كانون خوزستان و لرستان
آقاي پرويز علي پناه - كانون كرمانشاه
آقاي محمد رحماني - كانون قزوين
آقاي هادي مظفري - كانون خراسان
آقاي روزبه وثوق احمدي - ميهمان از كانون مركز
بالا
فهرست اصلي


  * آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

مصوب ۸/۹/۱۳۸۶
                                       
بسمه تعالي
آيين كار كميسيون انفورماتيك
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

مقدمه:
بموجب بند ۲۲ مصوبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵ ششمين مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري در همايش قزوين، كميته انفورماتيك قبلي كانون هاي وكلاي دادگستري مصوب ۲۱/۹/۱۳۸۱ روساي وقت هيات مديره كانون ها، با حفظ وضع موجود بعنوان كميسيون انفورماتيك اسكودا (بند ۴ ماده ۵ آئين كار) ابقاء گرديده است و حسب مصوبه مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۵ شوراي اجرائي اتحاديه، شرح وظايف كميسيون تدوين شده است. لذا با توجه به آئين نامه اوليه مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۲ و تجارب حاصله از اجراي آن، آئين كار داخلي كميسيون انفورماتيك به شرح ذيل تصويب مي‌گردد.

ماده ۱ – وظايف و اختيارات كميسيون انفورماتيك:
وظايف كميسيون، بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۸/۸۶ شوراي اجرائي اتحاديه و سوابق قبلي، به شرح زير مي باشد:
۱-۱) مديريت پشتيباني موضوعي و به روز رساني فني سايت مشترك اتحاديه.
۱-۲) توسعه و ارتقاء فرهنگ استفاده از رايانه و اينترنت در ميان جامعه وكلاي دادگستري از طريق برنامه هاي آموزشي، اقدامات فرهنگي و ساير
موارد مشابه.
۱-۳) طراحي و پياده سازي سيستم هاي مشترك نرم افزاري مكانيزاسيون و اتوماسيون امور اداري كانونهاي وكلاي دادگستري.
۱-۴) همكاري در ارائه بسته هاي نرم افزاري مورد نياز دفاتر وكالت، بانكهاي اطلاعات حقوقي و ساير خدمات وكالتي.
۱-۵)همكاري و مشاركت در برگزاري دوره هاي آموزش عمومي و تخصصي حقوقي با هماهنگي مراجع ذي صلاح.
۱-۶) همكاري فني و انتقال تجربيات حاصله با كانون هاي عضو اتحاديه، براي ايجاد سايتهاي اينترنتي اختصاصي در جهت استفاده از منابع اطلاعاتي مشترك.
۱-۷) ساير امور محوله توسط مقامات شوراي اجرائي اتحاديه يا هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري و يا ساير مراجع ذي صلاح به كميسيون انفورماتيك.

۱-۸) كميسيون در مقابل ارائه خدمات ( از قبيل طراحي سايت و اتوماسيون اداري و امثالهم ) به كانونهاي عضو و ساير متقاضيان مجاز به دريافت حق الزحمه و قبول كمك هاي بلاعوض مي باشد.

ماده ۲- اركان كميسيون:
اركان كميسيون انفورماتيك شامل، مجمع عمومي، رئيس و دبير ميباشد.

ماده ۳ – مجمع عمومي:
۳-۱) مجمع عمومي كميسيون از نمايندگان انفورماتيك كليه كانون هاي عضو اتحاديه (كانون مركز دو نماينده ساير كانون ها يك نماينده) تشكيل ميشود. نمايندگان انفورماتيك الزاما مي بايست وكيل دادگستري بوده و از طرف هيات مديره هر كانون بعنوان نماينده تام الاختيار به صورت كتبي معرفي شده باشند.

۳-۲) جلسات عادي كميسيون به صورت سالانه و جلسات فوق العاده به دستور رئيس شوراي اجرائي يا نظر رئيس كميسيون انفورماتيك يا درخواست كتبي سه نفر از نمايندگان انفورماتيك كانونها، تشكيل ميشود.

۳-۳) در جلسات مجمع عمومي، امور ذيل مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرارمي‌گيرد.
۳-۳-۱) تصويب برنامه هاي اجرائي، بررسي عملكرد و روند پيشرفت و مشكلات طرح هاي اجرائي كميسيون و ارائه رهنمود براي هر چه بهتر شدن فعاليت هاي جاري.
۳-۳-۲) استماع گزارش رئيس يا دبير و پيشنهادات اعضاء و اتخاذ تصميم در خصوص مواردي كه به شوراي اجرائي گزارش ميگردد.
۳-۳-۳) انتخاب و عزل رئيس و دبير كميسيون انفورماتيك.
۳-۳-۴) پيشنهاد اصلاحات مورد نياز در آئين كار كميسيون انفورماتيك به شوراي اجرائي.

۳-۴) جلسات مجمع عمومي با حضور اكثريت نسبي نمايندگان انفورماتيك كانونها تشكيل خواهد شد و مصوبات با راي اكثريت نسبي حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود. به تشخيص رئيس هيات مديره كانون متبوع، در صورت وجود عذر موجه، نماينده ديگري جهت شركت در جلسات كميسيون انفورماتيك، به صورت كتبي معرفي مي‌گردد.

ماده ۴- رئيس كميسيون:
۴-۱) رئيس كميسيون به مدت دو سال در اولين جلسه عمومي يا فوق العاده مجمع عمومي كميسيون با راي اكثريت نسبي اعضاء جلسه، از ميان نمايندگان حاضر، انتخاب مي‌شود. انتخاب مجدد براي يك دوره دو ساله ديگر، بلامانع مي‌باشد.
۴-۲) وظايف رئيس كميسيون به شرح ذيل مي باشد.
۴-۲-۱) هماهنگي با مسئولين شوراي اجرائي اتحاديه و امور محوله از طرف ايشان.
۴-۲-۲) اداره و نظارت بر پيشرفت برنامه هاي اجرائي در كليه ابعاد آن و دريافت گزارش صورت وضعيت برنامه ها و ارائه گزارش پيشرفت كار در جلسات كميسيون.
۴-۲-۳) نظارت بر مراحل قراردادي و رسيدگي به وضعيت عمومي پروژه ها و اتخاذ تصميمات اجرائي براي رفع مشكلات برنامه ها.
۴-۲-۴) نمايندگي از طرف كميسيون در مراجع مورد نياز و امضاي كليه مكاتبات كميسيون انفورماتيك.
۴-۲-۵) دعوت به تشكيل جلسات عمومي و فوق العاده، تنظيم دستور كار و اداره جلسات و گزارش فعاليت ها و اقدامات به مسئولين شوراي اجرائي اتحاديه.

۴-۳) رئيس كميسيون انفورماتيك مي تواند، به منظور مشاركت هر چه بيشتر تمامي كانون هاي عضو اتحاديه با هماهنگي ايشان، مديريت برخي از طرح هاي اجرائي يا فعاليت هاي كميسيون را به دبير و يا ساير نمايندگان ، تفويض نمايد.

ماده ۵ – دبير كميسيون:
۵-۱) دبير كميسيون به مدت دو سال در اولين جلسه عادي يا فوق العاده مجمع عمومي كميسيون انفورماتيك با راي اكثريت اعضاء جلسه، از ميان نمايندگان حاضر، انتخاب مي‌شود. انتخاب مجدد براي يك دوره دو ساله ديگر، بلامانع مي‌باشد.

۵-۲) وظايف دبير كمسيون بشرح ذيل مي باشد.
۵-۲-۱) مديريت و مسئوليت كليه امور دبيرخانه اي كميسيون.
۵-۲-۲) انجام تكاليف رئيس كميسيون در مواردي كه بعلت بيماري يا حوادث غير مترقبه دسترسي به رئيس امكان پذير نيست.
۵-۲-۳) نظارت بر اجراي شايسته كليه طرح ها و مصوبات كميسيون و پيگيري اجرائي آنها.
۵-۲-۴) تاييد كاركرد صورت وضعيت پيمانكاران طبق مصوبات قراردادي.
۵-۲-۵)ساير ماموريت هاي محوله از طرف كميسيون انفورماتيك.

ماده۶ – دعوت از اعضاء براي تشكيل جلسات عمومي و فوق العاده و ساير مكاتبات و نگهداري صورت جلسات، حتي المقدور بايد از طريق پست الكترونيكي و انتشار در سايت مشترك به آدرس اصلي www.iranbar.org صورت گيرد. كميسيون انفورماتيك مكلف به استفاده از فن آوري هاي جديد و پيشرفته، جهت ارائه تجربيات حاصله به شوراي اجرائي، كميسيون هاي تخصصي و اعضاء اتحاديه مي باشد.

ماده ۷- قراردادهاي مرتبط با امور كميسيون انفورماتيك، بنا به پيشنهاد رئيس كميسيون و بر اساس ضوابط مقرر با امضاء رئيس شوراي اجرايي اتحاديه منعقد خواهد شد. رئيس شوراي اجرايي اتحاديه مي تواند رئيس يا دبير كميسيون انفورماتيك را بعنوان نماينده تام الاختيار كارفرما در قرادادها، تعيين نمايد.

ماده ۸ – ساير مواردي كه در اين آئين كار اشاره نشده است، تابع مفاد اساسنامه و آئين كار اتحاديه و مصوبات مجمع عمومي و شوراي اجرائي
اتحاديه خواهد بود.

ماده ۹ – آئين كار كميسيون انفورماتيك در ۹ ماده توسط نمايندگان انفورماتيك كانون هاي عضو اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران تهيه و با اصلاحات انجام شده، در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۸۶ شوراي اجرائي اسكودا به تصويب نهايي رسيده است و براي اجراء ابلاغ مي‌گردد.

شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi