لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه (صفحه۴)

فهرست اصلي
فهرست:

مباحث مختلف حقوق مدني
  * مسئوليت راننده متصدي وسيله نقليه تحت شمول قانون كار
  * انصراف زوج از طلاق بعد از صدور گواهي عدم امكان سازش حسب دادخواست توافقي
  * خوداري زوج از طلاق بعد از بذل تمام حقوق زوجه و قبول آن و صدور گواهي عدم امكان سازش
-------------------------------------------------------------مباحث مختلف حقوق مدني
  * مسئوليت راننده متصدي وسيله نقليه تحت شمول قانون كار

سوال ـ
با توجه به اين كه طبق ماده ۱۲ قانون مسووليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ ، كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند ، مسئول جبران خسارات وارده ناشي از كاركنان اداري و يا كارگران آنان درحين انجام كار به مناسبت آن مي باشند . حال اگرراننده كارفرماي مشمول اين قانون در حين انجام كاريا به مناسبت آن ، خساراتي به شخص ثالث واردنموده و مقصر شناخته شود آيا جبران خسارت وارده به شخص ثالث برعهده كارفرما است يا راننده و تابع كدام قانون است .

شماره و تاريخ نظريه ۷/۱۴۸۳ ـ ۱۳۸۱/۳/۱

جواب ـ
اگرچه ماده ۱۲ قانون مسئوليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ مقرر داشته : « كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خسارتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري يا كارگران آنان درحين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است . . . » اما باتوجه به اين كه درخصوص خسارات ناشي از تصادفات وسائل نقليه موتوري در ماده ۱ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني درمقابل اشخاص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳۶ و۷۱۴ و بعد قانون مجازات اسلامي مقررات خاصي وجود دارد كه براساس اين مقررات راننده يا متصدي وسيله نقليه مقصر در بروز حادثه ، مسئول پرداخت خسارت و ديه و تحمل كيفر مي باشد براي تشخيص اين كه چه كسي مسئوليت جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث يا پرداخت ديه را به عهده دارد بايد طبق مقررات اخيرالتصويب اقدام شود بنابراين استناد به ماده ۱۲قانون مسئوليت مدني در فرض استعلام ، وجاهت قانوني ندارد .


بالا
فهرست اصلي


  * انصراف زوج از طلاق بعد از صدور گواهي عدم امكان سازش حسب دادخواست توافقي

سوال ـ
زن و شوهري به منظور جدا شدن ازهمديگر و اخذ گواهي عدم امكان سازش با توافق دادخواستي به خواسته فوق به دادگاه تقديم و دادگاه پس از ارجاع به داوري و انجام تشريفات ديگرگواهي عدم امكان سازش صادر كرده است . پس ازصدور گواهي مذكور ، زوج از طلاق زوجه منصرف شده و براي انجام مراسم طلاق حاضر نشده است ، تكليف دادگاه چيست ؟

شماره و تاريخ نظريه ۷/۲۶۸۸ ـ ۱۳۷۸/۴/۲۶

جواب ـ
اگر گواهي عدم امكان سازش فقط بر مبناي توافق زوجين صادر شده و علت ديگري براي طلاق وجود نداشته باشد ، در صورت انصراف زوج از طلاق ، نمي توان زوجه او را مطلقه نمود زيرا در بند ب ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش ذكر شده است كه در صورت امتناع زوج از طلاق ، دادگاه با رعايت جهات شرعي صيغه طلاق را جاري خواهد كرد . و در مورد مذكور در بالا هيچ مجوز و جهت شرعي براي طلاق دادن زني كه شوهرش حاضر به طلاق او نيست وجود ندارد .


بالا
فهرست اصلي


  * خوداري زوج از طلاق بعد از بذل تمام حقوق زوجه و قبول آن و صدور گواهي عدم امكان سازش

سوال ـ
در يك پرونده ، زوجه تقاضاي طلاق نموده و تمام حقوقش را در قبال طلاق بذل نموده است . زوج نيز موافقت خود را با مطلقه نمودن همسرش اعلام كرده و دادگاه بر اين اساس ، گواهي عدم امكان سازش صادر كرده است . اينك زوج ازحضور در دفترخانه و اجراي صيغه طلاق خودداري مي كند . آيا دادگاه وظيفه دارد در اجراي بند « ب » قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش صيغه طلاق را در دادگاه در غياب زوج جاري نمايد ياخير ؟ و اصولا دادگاه در چه مواردي بايد بند « ب » قانون فوق الذكر را اعمال نمايد .

شماره و تاريخ نظريه ۷/۳۸۲۳ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۲

جواب ـ
چنانچه حكم طلاق صادر نشده باشد وگواهي عدم امكان سازش منحصرٹ به لحاظ بذل مهريه ازناحيه زوجه و قبول آن از طرف زوج صادر شده و قبل ازاجراي صيغه طلاق ، زوج منصرف شود ، الزام زوج به اجراي صيغه طلاق مجوز شرعي ندارد . به اين ترتيب موردي هم براي اعمال بند « ب » قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش وجود ندارد . در مواردديگري كه گواهي عدم امكان سازش به لحاظ تحقق شرطوكالت براي زوجه ، يا به لحاظ اثبات عسر و حرج زوجه ، طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدني يا به لحاظ عدم پرداخت نفقه و عدم امكان الزام زوج به پرداخت آن صادر شود ويا اصولا حكم قطعي بر طلاق و گواهي عدم امكان سازش به تبع آن صادر گردد بند « ب » قانون مذكور قابل اعمال خواهد بود .


بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi