لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
سايت كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
www.westbar.ir

(صفحه۱۱)

فهرست اصلي
فهرست:

اطلاعيه دعوت از پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي كانون وكلاي آذربايجان غربي
اطلاعيه جهت دعوت از كارآموزان حائز شرايط اختبار وكالت جهت تكميل مدارك بمنظور شركت در آزمون اختبار سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي آذربايجان غربي
-------------------------------------------------------------اطلاعيه دعوت از پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي كانون وكلاي آذربايجان غربي
بدينوسيله ازپذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۱دعوت بعمل مي آيد براي اطلاعات بيشتر به سايت
http://west-bar.org مراجعه فرمائيد


اطلاعيه جهت دعوت از كارآموزان حائز شرايط اختبار وكالت جهت تكميل مدارك بمنظور شركت در آزمون اختبار سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي آذربايجان غربي
اطلاعيه جهت دعوت از كارآموزان حائز شرايط اختبار وكالت جهت تكميل مدارك بمنظور شركت در آزمون اختبار سال ۱۳۹۱

از كليه كارآرموزن محترم وكالت كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي كه دوره كارآموزي آنان تا تاريخ ۹۱/۹/۳۰ خاتمه يافته و تقاضاي كتبي شركت در آزمون اختبار تسليم كانون نموده و واجد شرايط شناخته شده اند طبق ليست پيوست دعوت مي شوند :
۱- تا تاريخ ۹۱/۱۱/۱۱ ضمن تماس تلفني با مدير داخلي كانون جناب آقاي جوادي از جزئيات و نحوه ثبت نام و تشريفات مربوطه مطلع شوند .
۲- اخذ كارت ورود به جلسه آزمون اختبار مستلزم مراجعه حضوري شخص كارآموز به كانون از تاريخ ۱۷/۱۱/۹۱ لغايت ۱۹/۱۱/۹۱ و با هماهنگي قبلي با مدير داخلي خواهد بود .
۳ – عدم مراجعه كارآموز در مهلت مقرر به كانون و عدم اخذ كارت ورود به جلسه ، بمنزله انصراف كارآموز از شركت در آزمون تلقي خواهد شد .
۴- آزمون اختبار كتبي از تاريخ ۹۱/۱۱/۲۳ و بشرح زير برگزار خواهد شد .

تاريخ اختبار كتبي
۱- حقوق مدني وقوانين و مقررات وكالت
ساعت ۳۰: ۸ صبح تا ۱۲ روز دوشنبه ۹۱/۱۱/۲۳
۲- حقوق جزا و حقوق ثبت و امور حسبي
ساعت ۳۰: ۸ صبح تا ۱۲ روز سه شنبه ۹۱/۱۱/۲۴
۳- آئين دادرسي مدني وآئين دادرسي كيفري
ساعت ۳۰: ۸ صبح تا ۱۲ روز چهارشنبه ۹۱/۱۱/۲۵
۴- حقوق تجارت
ساعت ۳۰: ۸ صبح تا ۱۲ روز پنجشنبه ۹۱/۱۱/۲۶

تاريخ اختبار شفاهي
۱- حقوق ثبت و امور حسبي وآئين دادرسي كيفري
ساعت ۹ صبح روز شنبه ۹۱/۱۱/۲۸
۲- حقوق مدني و آئين دادرسي مدني
ساعت ۹ صبح روز يكشنبه ۹۱/۱۱/۲۹
۳- حقوق جزا و حقوق تجارت
ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۹۱/۱۱/۳۰
۴- قوانين و مقررات وكالت
ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۹۱/۱۲/۰۱

منحصراً استفاده از كتابهاي قانون درس مربوطه بدون حاشيه نويسي در جلسه آزمون مجاز مي باشد ، از همراه داشتن كتب تشريحي و تفسيري خود داري شود . محل اختبار كتبي سالن ولايت واقع در ميدان انقلاب ساختمان دادگستري كل استان و اختبار شفاهي در محل كانون برگزار خواهد شد.
اسامي حائزين شرايط اختبار در آزمون سال ۱۳۹۱
رديف        شماره پروانه         نام خانوادگي        نام        شماره شناسنامه         تاريخ تولد        نام پدر
۱        ۶۶۳        اژدرقراغاجي         سولماز         ۱۵۷۴        ۱۳۶۴        قربانعلي
۲        ۶۷۲        طالبي حبشي         جواد         ۱۱۹۸        ۱۳۶۴        احمد
۳        ۶۷۸        عليزاده         مهدي         ۲۴        ۱۳۶۴        حيدر
۴        ۶۸۷        حاتمي         مريم         ۵۱۶۶        ۱۳۶۰        علي
۵        ۶۹۳        محمدزاده         علي         ۱۳۱        ۱۳۶۳        پرويز
۶        ۷۰۶        افشاني نقده         علي         ۲۹۰۰۰۷۸۰۳۲        ۱۳۶۵        پرويز
۷        ۷۰۸        منصورگيلاني         حميدرضا         ۴۴۴        ۱۳۶۳        فرهاد
۸        ۷۲۹        جباري براغوش         اصغر         ۳۱۱        ۱۳۵۶        رضا
۹        ۷۳۵        اكبري        مسعود        ۳۰۴۶۶        ۱۳۶۴        اكبر
۱۰        ۷۳۸        نعمتي        سهراب        ۱۴۸۵        ۱۳۴۴        يداله
۱۱        ۷۴۳        عباسي         روژين         ۸۲۵۷        ۱۳۶۶        كمال
۱۲        ۷۵۰        عليزاده         ارش         ۵۷۲۴        ۱۳۶۶        شاهرخ
۱۳        ۷۵۱        ارسي         مهدي         ۱۱۴۴        ۱۳۶۲        مصيب
۱۴        ۷۵۲        مريدي فر         حسين         ۱۵        ۱۳۶۴        رسول
۱۵        ۷۵۷        اكبري چونقرالو         زهرا         ۳۶۲۳        ۱۳۶۵        غلامرضا
۱۶        ۷۵۸        ابراهيمي         يوسف         ۳۲۶        ۱۳۶۱        حسن
۱۷        ۷۶۰        سري كشكاويج         ايرج         ۷۴۷        ۱۳۵۹        چركز
۱۸        ۷۶۲        پورفلاح         باقر         ۵۲۳۷        ۱۳۶۶        نوراله
۱۹        ۷۶۴        جوان         صديقه         ۱۶۸۹        ۱۳۶۵        قهرمان
۲۰        ۷۶۶        جعفري         ارش         ۹۶۰۸        ۱۳۵۶        داود
۲۱        ۷۶۷        جوان دل         سعيد         ۵۹۵۲        ۱۳۶۵        تقي
۲۲        ۷۶۹        مهدي زاده         محمدباقر         ۶۲۰        ۱۳۵۹        عباس
۲۳        ۷۷۴        جباري قره باغ         صابر         ۸۲۸۲        ۱۳۶۶        قربانعلي
۲۴        ۷۷۷        تكاب         سعيد         ۸۳۱۶        ۱۳۵۸        اسماعيل
۲۵        ۷۷۹        شيخ بيگي         نويد         ۲۴۹۶۸        ۱۳۶۳        يوسف
۲۶        ۷۸۱        زينال زاده         مهسا         ۲۹۹        ۱۳۶۷        عوض
۲۷        ۷۸۳        احمدي         طاهر         ۴۴۷        ۱۳۵۷        حسين
۲۸        ۷۸۵        ماماش خالداباد         خسرو         ۳۵۵        ۱۳۶۳        حسين
۲۹        ۷۸۹        خسروي         كورش         ۱۰۵        ۱۳۶۰        مجيد
۳۰        ۷۹۰        شيخي         سامان         ۹۷        ۱۳۶۴        علي
۳۱        ۷۹۲        صيادي         جواد         ۲۸۴۰۵۵۸۲۲۱        ۱۳۶۷        اسماعيل
۳۲        ۷۹۴        بهادري كوسجي         پرويز         ۳۸۲        ۱۳۶۲        رحيم
۳۳        ۷۹۵        دلايي ميلان         عزيز         ۱۳۹۵        ۱۳۶۳        احمد
۳۴        ۷۹۷        عليزاده زرمانلو         مالك         ۷        ۱۳۶۵        سيفعلي
۳۵        ۷۹۸        طاهوني         احمد         ۲۹۴        ۱۳۶۰        نعمت
۳۶        ۷۹۹        محموديان لكي         عيسي         ۳۰۲۹        ۱۳۵۹        محرم
۳۷        ۸۰۰        احمدي         سيروان         ۷۲۹۵        ۱۳۵۶        محمد
۳۸        ۸۰۱        قنبري مرنه         وحيد         ۹۷        ۱۳۶۶        فريدون
۳۹        ۸۰۲        فتح الهي         مهشيد         ۹۱۷        ۱۳۶۴        حميد
۴۰        ۸۰۳        حسيني         سيدمحمد         ۱۰۸۱۵        ۱۳۴۹        سيدحسن
۴۱        ۸۰۴        عزيزي         پري ناز         ۷۰۵۲        ۱۳۶۶        امير
۴۲        ۸۰۶        حسيني         اميرمحمد         ۱۵۳۳۶        ۱۳۵۷        عباسعلي
۴۳        ۸۰۷        فتاحي گجين         پريسا         ۸۶        ۱۳۶۳        ابراهيم
۴۴        ۸۰۹        دنياپور         ميثم         ۵۲۷۴        ۱۳۶۳        محمد
۴۵        ۸۱۳        شير افكن        غلامرضا         ۵۰۰۱۵        ۱۳۴۰        حسن
۴۶        ۸۱۴        قاسمي        محمد        ۸۱۲        ۱۳۶۸        علي
۴۷        ۸۱۷        عياري نسب        كريم        ۴۵۳                 شير علي
۴۸                 سليماني نيا         محمد        ۶۴۲        ۱۳۵۶        قدرت
۴۹        ۷۴۰        هاشمي        بهرام        ۲        ۱۳۳۹        مدد
۵۰        ۷۸۶        قادري         ويس        ۵۲        ۱۳۶۶        فتاح
۵۱        ۷۸۸        مختار نژاد         افشين        ۹۸۵        ۱۳۵۸        امامعلي
۵۲        ۶۷۳        عبد زاده         عيسي        ۳۷۰۰        ۱۳۶۵        صفر


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi