لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري خراسان


Khorasan Bar Associationليست كامل اسامي وكلاي دادگستري كانون وكلاي دادگستري خراسان
(صفحه۱۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  *
كميسيون استعلامات كانون وكلاي دادگستري خراسان

  * اطلاعيه كميسيون استعلامات (۱۸/۷/۹۰)
  * اعضاي كمسيون استعلامات
  * موضوع استعلام آقاي سيد محمد شخص امام پور و آقاي غلامحسين شيرپور
  * پاسخ به نامه آقاي حميد حسيني كارآموز محترم وكالت
  * پاسخ به نامه آقاي رضا پروانه حسيني
  * پاسخ آقاي غلامرضا شهري در مورد استعلام رياست كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص نظريه مشورتي شماره ۱۳۰/ ك / ق ـ ۱۵/۱/۸۳
  * پاسخ مدير كل اداره حقوقي واسناد و امور مترجمين قوه قضائيه در خصوص استعلام نظريه مشورتي شماره ۳۳۵۶ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹
-------------------------------------------------------------  *
كميسيون استعلامات كانون وكلاي دادگستري خراسانبالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه كميسيون استعلامات (۱۸/۷/۹۰)

قابل توجه همكاران محترم:
با توجه به اينكه همكاران ارجمند در جريان كار به مسائل حقوقي و مرتبط با وكالت مواجه مي شوند كه داراي ابهام و اجمال مي باشد ،كانون وكلا جهت مساعدت علمي ونظري و دراجراي وظايف محوله كميسيون استعلامات (كميسيون استفتا آت ) را متشكل از ۵ نفر وكلاي پيش كسوت در محل كانون تشكيل داده كه پس از وصول سوالات , جلسات كميسيون به طور متناوب و عند الاقتضا متوالي تشكيل و به پرسشها مطروحه پس از بررسي در قوانين و منابع حقوقي پاسخ لازم و نظريه خودرا اعلام ميدارد. همكاران ارجمند مي توانند در صورت تمايل مسائل مورد نظرشان را مطرح فرمايند.
بديهي است نظرات كميسيون صرفاٌ مشورتي و ارشادي خواهد بود.
كميسيون استعلامات كانون وكلاي دادگستري خراسان
بالا
فهرست اصلي


  * اعضاي كمسيون استعلامات

اعضاي اصلي كميسيون استعلامات

۱.        آقاي فيض
۲.        آقاي دكترتاجي
۳.        آقاي علي بياتي
۴.        آقاي فاضلي فر
۵. آقاي بهرامي زاده
بالا
فهرست اصلي


  * موضوع استعلام آقاي سيد محمد شخص امام پور و آقاي غلامحسين شيرپور

جلسه كميسيون استعلامات در روز سه شنبه ۲/۵/۸۶ ، حسب دعوت قبلي با حضور امضاء كنندگان ذيل تشكيل است ، نامه شماره ۶۱۵۹ ـ ۱۲/۱۰/۸۵ رياست محترم كانون وكلاء متضمن سئوالات مطروحه كه قبلاً تصاوير آنها خدمت اعضاي محترم كميسيون تقديم شده بود مطرح ، و پس از بحث و بررسي به شرح ذيل تصميم گيري شد :
اول ـ استعلام آقاي سيد محمد شخص امام پور ـ كارآموز محترم وكالت ، ثبت شده به شماره ۵۵۴۸ ـ ۷/۹/۸۵ :
۱. آيا اعلام وكالت در جهت مطالعه پرونده نسبت به موكل ، و سپس طرح دعوي حقوقي عليه نامبرده ، از موارد تخلف بند ۲ مادهً ۸۲ آئين نامه لايحه استقلال مي باشد ؟
نظريه اكثريت : چون وكالت صرفاً جهت مطالعه پرونده بوده ، و وكيل جز مطالعه پرونده اقدام وكالتي ديگري انجام نداده لذا تخلف بند دو ماده ۸۲ آئين نامه استنادي محسوب نمي شود ولي رفتار خلاف شان وكالت است .
نظر اقليت : وكالت مذكور در بند دو ماده ۸۲ استنادي عام و مطلق است لذا شامل مطالعه پرونده هم بوده و تخلف محسوب مي شود .
۲. قبول وكالت بصورت انفرادي و اشتراكي در وكالتنامه كارآموز ديگري كه هر دو كارآموز داراي يك وكيل سرپرست بوده ، و وكيل سرپرست واحد وكالتنامه مزبور را تاييد و امضاء كرده است ، با رعايت صلاحيت بلامانع مي باشد .
۳. قبول وكالت از ناحيه كارآموزان وكالت در پرونده هائي كه از حد نصاب صلاحيت قبول وكالت آنان ، خارج است بصورت اجتماع و اشتراك با وكيل پايه يك ، يا وكيل سرپرست كارآموز مجاز نيست .
دوم ـ استعلام آقاي غلامحسين شيرپور ، وكيل محترم پايه يك دادگستري ثبت شده بشماره ۷۷۰۶ ـ ۱۵/۱۲/۸۵ :
۱.        وكيل تسخيري نسبت به راي قطعي صادره ، تكليفي در اقدام از طرق فوق العاده اعتراض همچون شعب تشخيص ديوان عالي كشور ، براي موكل تسخيري خود ، ندارد .
۲.        با عنايت به ماده ۴۲ قانون آئين دادرسي مدني و لحاظ مواد ۲۸ و ۲۹ قانون وكالت ، وكيلي كه بوطر همزمام در دو يا چند دادگاه دعوت شده و جمع بين آنها ممكن نباشد ، بايد در دادگاهي كه حضور او الزامي است ، حاضر شود . و به دادگاه ديگر در صورت داشتن حق توكيل وكيل معرفي نمايد ، در غير اينصورت ارسال لايحه كفايت مي كند .
بالا
فهرست اصلي


  * پاسخ به نامه آقاي حميد حسيني كارآموز محترم وكالت

پاسخ به نامه آقاي حميد حسيني كارآموز محترم وكالت ، ثبت شده به شماره ۲۶۱۴ مورخ ۲۵/۵/۸۶ راجع به جواز قبول وكالت كارآموزان در اجراي احكام مدني منصرف از موضوع دعوي و تقويم خواسته :
نظر به اينكه ماهيت دعوي و موضوع پرونده محاكماتي منتهي به حكم ، با ماهيت اجراي حكم و موضوع پرونده اجرائي متفاوتست ، از طرفي به موجب ماده ۲ قانوني اجراي احكام مدني ، تقاضاي اجراي حكم حتي وسيله نماينده محكوم له نيز تجويز شده است و با عنايت به اصل اباحه ، قبول وكالت كارآموزان وكالت در مطلق امور اجرائي اجراي احكام مدني بلامانع بنظر ميرسد .
بالا
فهرست اصلي


  * پاسخ به نامه آقاي رضا پروانه حسيني

پاسخ به نامه آقاي رضا پروانه حسيني ، راجع به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در رابطه با كاركنان بيش از ۲۵ سال خدمت قابل قبول كه با ۵ سال ارفاق و بهره مندي از مزاياي پايان خدمت ۳۰ ساله مي توانند بازنشسته شوند و شمول شرايط بند دال ماده ۸ قانون لايحه استقلال كانون وكلا :
چون بموجب مصوبه اخير مجلس محترم شوراي اسلامي راجع به اعطاي ۵ سال ارفاق به كاركنان شاغل براي استفاده از مزاياي خدمت سي ساله جهت بازنشستگي ، منظور قانونگذار از سي سال خدمت مندرج در بند دال الحاقي به ماده ۸ لايحه استقلال كانون وكلا حاصل است ، به نظر مي رسد بتوان اينگونه بازنشسته را با شرط دارا بودن ساير شروط مشمول بند دال ماده ۸ دانست ، معهذا بهتر است بوسيله هيات مديره محترم در جلسه اخير اتحاديه جهت ايجاد وحدت رويه مطرح و سپس ابلاغ گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * پاسخ آقاي غلامرضا شهري در مورد استعلام رياست كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص نظريه مشورتي شماره ۱۳۰/ ك / ق ـ ۱۵/۱/۸۳

در مورد استعلام شماره ۱۳۰/ ك / ق ـ ۱۵/۱/۸۳ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي بشرح زير اعلام مي گردد :
۱.        با توجه به مقررات ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده باشد بايد پيوست دادخواست شود و لذا چنانچه وكيل رونوشت با تصوير وكالتنامه خود را پيوست نمايد كافي است .
۲.        با توجه به مقررات ماده ۱۰۳ قانون ماليات هاي مستقيم ، وكلاي دادگستري بايد در وكالتنامه خود رقم حق الوكاله را قيد نمايند و حداقل اين رقم به ميزان تعرفه مقرر در قانون خواهد بود كه نبايد از آن كمتر باشد لذا ذكر حق الوكاله به ميزان تعرفه براي وكالتنامه كفايت مي كند كه بايد به ميزان آن تمبر مالياتي الصاق شود .
بالا
فهرست اصلي


  * پاسخ مدير كل اداره حقوقي واسناد و امور مترجمين قوه قضائيه در خصوص استعلام نظريه مشورتي شماره ۳۳۵۶ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹

با سلام
عطف به استعلام شماره ۳۳۵۶ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي گردد :
پرداخت حق الوكاله وكيل در مرحله اجرائي مطابق ماده ۱۳ آيين نامه تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران در صورتي است كه طرفين دعوي در مرحله دادرسي وكيل انتخاب ننمايند. اما اگر محكوم له در مراحل دادرسي وكيل انتخاب نمايد از نظر پرداخت ماليات وكيل در مرحله اجراء هيچگونه مبلغي برمبناي ماده ۱۰۳ قانون ماليات هاي مستقيم پيش بيني نشده ، لذا نمي توان وكيل را مجبور به ابطال تمبر مالياتي نمود ./ع

مدير كل اداره حقوقي و
اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
دكتر حميد گوينده
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi