لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري استان قزوين (صفحه۱۲)

فهرست اصلي
فهرست:

مقالات وكلا و كارآموزان
  * نكاتي چند در باب مسائل مالياتي وكلا و نحوه تنظيم اظهارنامه مالياتي
  * آشنايي با پايانه سيستم مديريت پرونده قضائي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
CMS (CASE MANAGER SYSTEM)

  * نتايج اختبار سال ۱۳۸۷ كانون وكلاي دادگستري استان قزوين
  * نتايج اختبار تير ماه ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري استان قزوين
'تبيين حقوقي حاكميت ايران بر جزاير سه گانه خليج فارس'
-------------------------------------------------------------مقالات وكلا و كارآموزان
  * نكاتي چند در باب مسائل مالياتي وكلا و نحوه تنظيم اظهارنامه مالياتي

علي حاجي محمديها- وكيل پايه يك دادگستري
                                       
همكاران محترم مستحضرند كه مطابق قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهاي تحصيل شده مشمول پرداخت ماليات مي باشند و از جمله اين اشخاص وكلاء بوده كه به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۵ و ۹۶ قانون مذكور از آن نام برده شده است ومطابق قانون موصوف درآمد ساليانه وكلاء كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات تسليم كرده اند تا ميزان معافيت ساليانه موضوع ماده ۱۰۱ همين قانون از پرداخت ماليات معاف و نسبت به مازاد آن طبق نرخهاي مندرج در ماده ۱۳۱ مشمول ماليات شناخته خواهند شد البته لازم به توضيح است كه شرط استفاده از معافيت موضوع ماده ۱۰۱ تسليم به موقع اظهار نامه است. بديهيست عدم تسليم به موقع اظهارنامه موجب تعلق جريمه معادل ۴۰% ماليات خواهد بود.
همچنين مطابق بند ب ماده ۹۵ از قانون م.م ناظر به تعاريف صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۶ همين قانون وكلا مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي در دفتر درآمد و هزينه مي باشند و عدم رعايت اين بند علاوه بر اينكه باعث تعلق جريمه معادل ۴۰ درصد ماليات است موجب خواهد شد كه دست مميزمالياتي جهت محاسبه ماليات بر اساس علي الراس نيز باز باشد زيرا دفترچه تمبر مالياتي به تنهايي براي احتساب درآمد ملاك مميزين واقع نمي شود و صرفاً قرينه اي بر ميزان درآمد درنظر گرفته مي شود كه البته اين امر مورد انتقاد نگارنده بوده و با توجه به صدور دفترچه تمبر مالياتي مي بايست هم همكاران محترم نسبت به ثبت مبلغ تمبر باطل شده از طريق حسابداري دادگستري در دفترچه خود به صورت كامل اقدام كنند و هم مركز امور مالياتي اين دفترچه ها را به عنوان ملاك و معيار صحيح جهت كسب ميزان درآمد پذيرا باشد كه البته اين امر نيازمند تعامل دو جانبه و نشستهاي مشترك في مابين هيات مديره محترم كانون با مديران امور مالياتي استان خواهد بود.
در ادامه و نكته آخر در خصوص دفاتر درآمد و هزينه اينكه چنانچه دفاتر قانوني موجود ولي به هر دليل اعم از نقص ويا ... مورد قبول مميز واقع نگردد و رد شود جريمه متعلقه ده درصد ماليات خواهد بود.
بنابر اين جهت سهولت در امور مالياتي به همكاران محترم پيشنهاد مي شود:
۱-اظهارنامه هاي مالياتي خويش را حتماً در موعد مقرره تسليم اداره امور مالياتي نمايند و ضمن ثبت اظهارنامه شماره ثبت را يادداشت تا درصورت نياز قابل ارائه و دفاع باشد.
۲-به همراه اظهارنامه تصوير مصدق دفترچه تمبر مالياتي و در صورت امكان گواهي حسابداري دادگستري مبني بر ميزان تمبر ابطالي مربوط به عملكرد آن سال اخذ و ضميمه شود.
۳-از ارائه اظهارنامه سفيد به اداره امور مالياتي خودداري و حتماً اظهارنامه را به صورت كامل تسليم اداره موصوف نمايند.(نحوه تنظيم اظهارنامه درادامه ارائه شده است)
۴-همكاراني كه تاكنون اقدام به تهيه دفتر موضوع بند ب ماده ۹۵ ننموده اند با تهيه دفتر ثبت درآمد و هزينه آن را ممهور به مهر اداره امور مالياتي محل اشتغال نموده و ثبت در اداره موصوف نمايند و با درج صحيح درآمد و هزينه در دفتر موصوف آن را به همراه اظهارنامه به اداره موصوف ارائه تا مشمول محاسبه ماليات اضافي نشوند.
۵-در زمان تسويه حساب با اخذ برگ قطعي ماليات اقدام به پرداخت ماليات سال نمايند.
۶-دقت شود دراظهارنامه هاي تسليمي حتماً آدرس دقيق و قابل ابلاغ به همراه تلفن تماس خويش را به صورت كامل قيد و مخصوصاً كارآموزان كه موفق به اخذ پروانه وكالت مي شوند حتماً آدرس جديد دفتر خويش را به امور مالياتي محل اطلاع تا امكان ابلاغ اوراق فراهم شود.
بارها مشاهده شده كه كارآموزي بعد از اتمام دوره كارآموزي آدرس جديد خويش را به اداره امور مالياتي اطلاع نداده و اوراق مالياتي مربوط به وي به آدرس دفتر وكيل سرپرست ايشان ارسال و ابلاغ شده و النهايه موجب تضييع حق دفاع وي گرديده است.

نحوه تنظيم اظهارنامه:

درآمد ساليانه = (تمبر ابطالي در دفترچه مالياتي×۲۰) حق الوكاله + حق المشاوره

درآمد مشمول ماليات = (ضريب مالياتي ساليانه وكلا برابر دفترچه)۵۵% × درآمد ساليانه

مانده مشمول ماليات = معافيت مالياتي ساليانه موضوع ماده ۱۰۱ - درآمد مشمول ماليات

تبصره: معافيت مالياتي ساليانه موضوع ماده ۱۰۱ هر ساله توسط دولت اعلام مي شود. در سال ۸۷ (۰۰۰/۲۹۴۰۰) ريال بوده است.


۱۵% = مانده مشمول ماليات تا سي ميليون ريال
اصل ماليات = ۲۰% = تا يكصد ميليون ريال نسبت به مازاد سي ميليون ريال
۲۵% = تا دويست و پنجاه ميليون ريال نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال

و درصدهاي فوق طبق ماده ۱۳۱ ق.م.م تا ۳۵% قابل افزايش خواهد بود.

اميد است با توجه به فرمول ارائه شده جهت نحوه تنظيم اظهارنامه و محاسبه درآمد و ماليات مطالب مذكور مورد استفاده و بهره برداري همكاران محترم واقع گردد.بالا
فهرست اصلي


  * آشنايي با پايانه سيستم مديريت پرونده قضائي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
CMS (CASE MANAGER SYSTEM)


محمد رحماني - وكيل پايه يك دادگستري
                                       
منت خداي را عزوجل كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت هر نفسي كه فرو مي رود ممد حيات است و چون برمي آيد مفرح ذات پس در هر نفس دو نعمت است و بر هر نعمت شكري واجب.
پيشرفت علوم و تكنولوژي در جهان، انسان ها را ناگزير به فراگيري برخي مهارتها نموده است. يكي از مهمترين مهارت هاي مذكور آموزش و استفاده از رايانه مي باشد و به مرور زمان نيز اين نيازمندي افزايش پيدا مي كند.
يكي از سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه هاي توسعه و بلند مدت خود تسهيل خدمات دولتي و اطلاع رساني براي اشخاص مي باشد كه ايجاد سايت هاي اينترنتي توسط هر وزارتخانه، سازمان و ادارات تابعه آنها بهترين دليل جهت اثبات اين امر مي باشد. چنانچه شخصي قصد استفاده از امكانات موجود را داشته باشد و نخواهد مانند قديم امور خود را از طريق مراجعه حضوري به مراجع انجام دهد مكلف به آموزش كامپيوتر در حد مورد نياز است كه امروزه دوره هاي مقدماتي آن بعنوان ICDL پيش بيني و طراحي شده است.
جامعه حقوقي ايران اعم از وكلاي محترم و حقوقدانان نيز از اين قاعده مستثني نبوده و در اين عرصه مي بايست خود را همگام با علم روز نمايند و به اين جهت نيز آموزش و اخذ گواهينامه ICDL براي كارآموزان وكالت الزامي و به كليه وكلاي محترم پيشنهاد مي شود.
در اين مقاله و با توجه به ضرورت امر، خوانندگان عزيز را با پايانه سيستم مديريت پرونده قضائي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران CMS (CASE MANAGER SYSTEM) كه اكنون در برخي از استان هاي ايران از جمله قزوين مورد استفاده مي باشند آشنا مي نمايم.
يكي از اهداف قوه قضائيه در سياستهاي كلي قضائي و سند چشم انداز برنامه پنج ساله مكانيزه نمودن اطلاعات قوه قضائيه مي باشد كه جهت رسيدن به اين مطلوب پس از بهره مندي از تجارب كارشناسان و متخصصين در اين زمينه موفق به تشكيل دادگاه الكترونيكي جهت رفع اطاله دادرسي، اتخاذ رويه واحد در اجراي قوانين و ساير اهداف گرديده است و يكي از طرح هاي مرتبط دادگاه الكترونيكي طرح CMS مي باشد كه هدف از طراحي سيستم مذكور ثبت، نگهداري خلاصه اطلاعات يك پرونده بطور مكانيزه و امكان جستجو و گزارش گيري از آن است كه برخي از اطلاعات سيستم مذكور اطلاعات اشخاص پرونده، خواسته ها و اتهامات مطروحه، اوقات تعيين شده، دادنامه هاي صادره، تصميمات مهم اتخاذ شده مي باشد.
سيستم مديريت پرونده قضائي كه اكنون از طريق پايانه قوه قضائيه به نشاني اينترنتي HTTP://WWW.JUDCMS.IR قابل دسترس مي باشد به اشخاص امكان اقامه دعوي، طرح شكايت، تقديم لايحه، پيگيري دادخواست و شكايت، لوايح و اطلاع از آخرين وضعيت پرونده خود را مي دهد.
اولين صفحه سيستم پايانه قوه قضائيه داراي ۴ گزينه بنام هاي دادخواست، شكوائيه، لايحه و پرونده مي باشد كه هر يك از آنها داراي زير شاخه هائي بنام هاي ارائه دادخواست، پيگيري و اصلاح دادخواست، ارائه شكوائيه، پيگيري و اصلاح شكوائيه، ارائه لايحه، پيگيري و اصلاح لايحه و پيگيري آخرين وضعيت پرونده مي باشند كه پس از كليك كردن روي هر يك از زير شاخه هاي فوق صفحات ديگري باز مي شود و كاربر مي تواند خواسته خود را از طريق آن انجام دهد.


براي استفاده از گزينه لايحه و پرونده اعم از ارائه لايحه، اصلاح لايحه و پيگيري آخرين وضعيت پرونده مي بايست هر فرد اعم از اصيل (خواهان،شاكي، خوانده و متهم) و وكيل داراي پرونده كلاسه ۱۶ رقمي و رمز شخصي مخصوص به خود باشد كه اخذ پرونده كلاسه ۱۶ رقمي و رمز فوق از طريق شعبه اي كه پرونده در آن تحت رسيدگي مي باشد قابل انجام است.
پرونده كلاسه ۱۶ رقمي : زمانيكه يك پرونده در سيستم مديريت قضائي كل كشور ثبت مي شود يك شماره ۱۶ رقمي و يك رديف فرعي توسط سيستم به آن پرونده تخصيص داده مي شود كه اين شماره و رديف فرعي در سطح كشور يكتا خواهد بود و اين شماره بيانگر اطلاعات ذيل مي باشد مثلاً شماره ۸۷۰۹۹۸۲۸۱۰۵۰۰۰۰۱ و رديف فرعي ۱ كه دو رقم اول (۸۷) نشان دهنده سال ثبت پرونده، چهار رقم بعدي (۰۹۹۸) كد مكانيزه پرونده، پنج رقم بعدي (۲۸۱۰۵) كد مكانيزه شعبه ثبت كننده و پنج رقم آخر (۰۰۰۰۱) رديف پرونده براي شعبه به ازاي آن سال مي باشد و اين شماره ۱۶ رقمي از زمان ثبت در سيستم مكانيزه تا مختومه شدن پرونده و پس از آن حفظ مي شود.
رديف فرعي : اولين جائي كه اطلاعات يك پرونده ثبت مي شود، رديف فرعي آن ۱ است و در صورتيكه پرونده مذكور به شعبه ديگري ارسال شود شعبه جديد از پرونده كپي برداري كرده و يك عدد به رديف فرعي اضافه مي شود مثلاً پرونده اي در دادگاه حقوقي داراي شماره ۱۶ رقمي با رديف ۱ مي باشد مثلاً ۱/۸۷۰۹۹۸۲۸۱۰۵۰۰۰۰۱ ليكن اگر نسبت به دادنامه پرونده مذكور تجديد نظر خواهي شود و پرونده به شعبه تجديد نظر ارسال شود با حفظ عدد ۱۶ رقمي شعبه دادگاه تجديد نظر يك كپي از پرونده تهيه و يك رديف به آن اضافه مي شود مثلاً ۲/۸۷۰۹۹۸۲۸۱۰۵۰۰۰۰۱ و بعد از قطعيت و ارسال پرونده به اجراي احكام مجدداً توسط شعبه اجراي احكام از پرونده كپي برداري شده و يك رديف به آن اضافه مي شود مثلاً ۳/۸۷۰۹۹۸۲۸۱۰۵۰۰۰۰۱ .
شماره بايگاني (۶ رقمي) : بعلت تغيير ترتيب شماره ۱۶ رقمي در زمان كپي برداري از آن، شماره ديگري به پرونده اختصاص داده شده است بنام شماره ۶ رقمي بايگاني كه به ترتيب ثبت پرونده ها در يك سال و بصورت اتوماتيك عمل مي شود.
رمز پرونده : به هر پرونده در موقع ثبت يك عدد تصادفي ۵ رقمي داده مي شود اين عدد بعنوان رمز پرونده در نظر گرفته مي شود و هر كس بخواهد از اطلاعات اين پرونده استفاده كند بايد رمز آن را بداند.
البته فعلاً به جهت مشكلات موجود در امضاء و امنيت مي بايست پس از ارسال مكاتبات از طريق رايانه (اينترنت) اقدام به ارائه دستي مكاتبات از طريق محاكم قضائي نمود.
جهت آشنائي بيشتر خوانندگان محترم با كد ۱۶ رقمي پرونده هاي دادگستري و دادسراي قزوين اعداد مربوط به شعبات را بشرح ذيل اعلام مي نمايم.
عدد ۲۸۱ بعد از ۶ رقم اول مربوط به دادگستري و دادسراي قزوين بوده كه اعداد زير بعد از عدد ۲۸۱ نشاندهنده اطلاعات جدول مي باشد.

۰۱ لغايت ۱۰ شعبات حقوقي دادگستري قزوين (۱۰ شعبه) ۲۸۱۰۴ شعبه چهارم دادگاه حقوقي دادگستري قزوين
۱۶ لغايت ۲۳ شعبات تجديد نظر استان قزوين (۸ شعبه) ۲۸۱۱۶ شعبه اول تجديد نظر استان قزوين
۲۴ لغايت ۳۰ شعبات كيفري دادگستري قزوين (۷شعبه) ۲۸۱۳۶ شعبه ۱۰۳ دادگاه كيفري دادگستري قزوين
۳۱ لغايت ۴۰ بازپرسي دادسراي قزوين (۱۰ شعبه) ۲۸۱۳۱ شعبه اول بازپرسي دادسراي قزوين
۴۱ لغايت ۵۲ دادياري دادسراي قزوين (۱۲ شعبه) ۲۸۱۴۵ شعبه ۵ دادياري دادسراي قزوين
۶۵ لغايت ۶۷ شعبات كيفري استان (۳ شعبه) ۲۸۱۶۵ شعبه اول كيفري استان
۹۱ و ۹۲ شعبات دادگاه انقلاب (۲ شعبه) ۲۸۱۹۱ شعبه اول دادگاه انقلاب

بالا
فهرست اصلي


  * نتايج اختبار سال ۱۳۸۷ كانون وكلاي دادگستري استان قزوين

رديف نام و نام خانوادگي شماره پروانه وضعيت رديف نام و نام خانوادگي شماره پروانه وضعيت
۱ محمد علي حيدري علي آباد ۹۵۵ مردود ۲۳ ليدا باحجاب ۹۲۵ قبول
۲ سرور كرماجاني ۸۶۳ قبول ۲۴ ليلا ترابي ۸۹۸ قبول
۳ محمد علي قدوسي لطف اباد ۵۳۲ قبول ۲۵ زهرا يوسف معمار ۸۷۲ قبول
۴ نجمه مرندي ۸۹۷ مردود ۲۶ مسعود شربياني ۹۰۹ قبول
۵ مهرنوش كيال ۹۴۷ قبول ۲۷ زهرا صالحي ۹۲۰ قبول
۶ مرتضي آموزگار ۸۶۷ قبول ۲۸ مجيد علي محمدي ۹۵۷ قبول
۷ مريم جمالي ۸۸۰ قبول ۲۹ طيبه لشگري ۹۲۴ قبول
۸ سعيد نوري ۹۰۰ غائب ۳۰ رويا ورياني ۹۱۵ قبول
۹ عليرضا ذوالفقاري نژاد ۹۰۸ قبول ۳۱ صغري كبيري ۹۰۱ قبول
۱۰ سيد سعيد حسيني ۹۱۲ قبول ۳۲ امجد معتمدي ۹۵۰ قبول
۱۱ عليرضا بهرامي شايگان ۹۱۱ قبول ۳۳ عليرضا آقا كاشي ۱۰۲۸ قبول
۱۲ سالار نوبهاري لنگرودي ۹۲۸ قبول ۳۴ محمد باقري ۹۱۳ قبول
۱۳ رضا نقي پور ۸۶۸ قبول ۳۵ عيسي محمديان نعمت سرا ۸۸۸ قبول
۱۴ شادي رمضاني فر ۸۷۴ قبول ۳۶ رضا قندي ۸۹۰ قبول
۱۵ محمود بهزادي راد ۹۳۱ قبول ۳۷ حسين قاسمي ۹۴۹ قبول
۱۶ سيده صديقه موسوي ۹۱۹ قبول ۳۸ محمد رشوند ۸۷۱ مردود
۱۷ عليرضا علينوري ۸۵۹ قبول ۳۹ محمد قهرماني ۷۵۵ قبول
۱۸ مرتضي ايماني رحيم لو ۸۷۷ قبول ۴۰ محمدعلي معصومي ۹۲۹ قبول
۱۹ سيد جمال الدين عباسي نياركي ۴۲۵ قبول ۴۱ مهدي رحماني ۸۴۶ قبول
۲۰ سميه اكبري قريني ۸۷۳ قبول ۴۲ حمزه عباسي ۸۷۹ قبول
۲۱ مهدي برجسته ۸۷۵ قبول ۴۳ زهرا سليمي ۸۷۶ قبول
۲۲ مصطفي كشاورز كلهر ۸۸۶ قبول ۴۳ غلامرضا چراغي ۸۸۴ قبول

تذكر: كساني كه به نمرات كتبي خود اعتراض دارند حداكثر تا پايان وقت اداري شنبه مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ اعتراض خود را كتباْ به واحد كميسيون كارآموزي ارائه دهند.
كانون وكلاي دادگستري استان قزوين

بالا
فهرست اصلي


  * نتايج اختبار تير ماه ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري استان قزوين

رديف نام و نام خانوادگي وضعيت
۱ شقايق بهشتي قبول
۲ مرضيه الموتيان قبول
۳ غلامرضا عمران شريفيان قبول
۴ مهدي رشوند قبول
۵ ابوالقاسم رمضاني قبول
۶ علي شكري قبول
۷ فريدون هادي پور قبول
۸ سعيدرضا كميليان قبول
۹ روح اله قلي خاني قبول
۱۰ زينت باباخانياه قبول
۱۱ مهري ائينه چي قبول
۱۲ اكرم كلهر قبول
۱۳ زهرا رحماني قبول
۱۴ زهرا قدومه قبول
۱۵ محمدعلي حيدري علي آباد قبول
۱۶ پژمان برقي قبول
۱۷ رويا درويشوند قبول
۱۸ فتحعلي سليمان پور قبول
۱۹ قهرمان غنيمتي قبول
۲۰ پروين ابراهيمي ساعتي قبول
۲۱ عبدالرضا بخشنده مردود

بالا
فهرست اصلي


'تبيين حقوقي حاكميت ايران بر جزاير سه گانه خليج فارس'
به گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان قزوين: پنجشنبه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۱ با حضور صاحبنظران سياسي، علمي و حقوقي كشور حاكميت ايران بر جزاير سه گانه ابوموسي، تنب كوچك و تنب بزرگ در خليج فارس مورد تحليل حقوقي قرار مي گيرد.
                                       
دكتر پيروز مجتهدزاده محقق و استاد ممتاز جغرافياي سياسي و ژئوپلوتيك خليج فارس از دانشگاه آكسفورد و دكتر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از سخنرانان اين نشست حقوقي هستند كه از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه در سالن تبليغات اسلامي قزوين برگزار مي شود.

عليرضا وادي خيل رئيس كانون وكلاي دادگستري استان قزوين هدف از برگزاري اين نشست را ضرورت پرداختن به حفظ تماميت ارضي كشور دانست و گفت: تمامي افراد جامعه به ويژه حقوقدانان مي بايست ضمن شناخت و تسلط بر مسائل حقوقي مربوط به منافع و حقوق ملي و بين المللي ايران، تمام توان خود را در راه حفاظت و حراست از كيان جمهوري اسلامي ايران بكار گيرند.


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi