لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري استان قزوين (صفحه۵)

فهرست اصلي
فهرست:

مجموعه سوالات اختبار و آزمون كارآموزي كانون وكلاي استان قزوين
  * نمونه سوالات سراسري آزمون كارآموزي وكالت -۱۳۸۸
  * نمونه سوالات سراسري آزمون كارآموزي وكالت -۱۳۸۷
  * نمونه سوالات سراسري آزمون كارآموزي وكالت -۱۳۸۶
  * نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۸۷ كانون وكلاي دادگستري استان قزوين
  * نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۸۶ كانون وكلاي دادگستري استان قزوين
  * نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۸۴ كانون وكلاي دادگستري استان قزوين
-------------------------------------------------------------مجموعه سوالات اختبار و آزمون كارآموزي كانون وكلاي استان قزوين
  * نمونه سوالات سراسري آزمون كارآموزي وكالت -۱۳۸۸

حقوق ثبت
الف) شخص فوت نموده:
ـــ وصيتنامه اي از وي بدست آمده كه بصورت دفترچه چاپي كه مندرجات آن توسط شخص ديگري تكميل و صفحه آخر دفترچه حاوي اثرانگشت متوفي است و توسط تعدادي از وارث ارائه شده است.
ـــ تركه متوفي شامل يك قطعه باغ كه به ثبت نرسيده است،يك قطعه زمين مسكوني به مساحت۱۰۰۰مترمربع،يكباب منزل مسكوني دوطبقه كه يك طبقه آن در تصرف احدازورئه بوده و داراي سند،مالكيت معارض مقدم است،اموال منقول موجود در منزل مسكوني و يك دستگاه آپارتمان كه در رهن بانك بوده و در سال ۱۳۸۵ نسبت به آن اجرائيه صادره و پس از طي مقررات قانوني حاكم در مرحله انتقال اجرايي در قبال مبلغ دين در همان سال قرار داشته اما بعلت عدم پيگيري بانك تاكنون سند انتقال اجرايي تنظيم نشده است.
ـــ اجرائيه نسبت به يك فقره چك صادره از سوي متوفي در زمان حيات وي ازطريق اجراي ثبت صادر اما برگه اي در ميان مدارك متوفي يافت شده كه نشان دهنده پرداخت وجه چك قبل از صدور اجرائيه مي باشد.
- متوفي كارمند يكي از ادارات بوده و مستمري ماهيانه فوت براي بازماندگان برقرار شده است.
حال به سوالات زير پاسخ دهيد:
۱ـ اولاً:با توجه به قانون امور حسبي و مقررات و قواعد ديگر آيا وصيت نامه متوفي داراي اعتبار قانوني مي باشد.
ثانياً:اقسام وصيت نامه از نظر قانون امور حسبي را شرح دهيد؟
۲ـ شما بعنوان وكيل وراث جهت ثبت باغ چه اقداماتي را انجام مي دهيد و چه مستنداتي را ارائه مي كنيد اقدامات انجام شده را تا مرحله صدور سند مالكيت شرح دهيد.
۳ـ چنانچه احدازورئه به شما بمنظور حفظ فوري تركه وكالت دهد چه اقداماتي را در چه مرجعي انجام خواهيد داد و نتيجه اين اقدامات در خصوص اموال منقول و غير منقول چه خواهد بود؟آيا با اين اقدام از طبقه مورد تصرف منزل مسكوني رفع تصرف خواهد گرديد؟
۴ـ چنانچه تعداري از ورثه حاضر به اخذ گواهي انحصار وراثت و در اختيار گذاشتن كپي شناسنامه خود در اين جهت نشوند:
اولاً،آيا وراث ديگر مي توانند راسا اقدام به اخذ گواهي حصر وراثت نمايند.در اينصورت براي نبود مدارك ديگر، وراث چه اقدامي انجام خواهند داد و اصولاً چه مداركي براي صدور گواهي حصر وراثت مي بايست ضميمه ي درخواست گردد؟
ثانياً،در صورتي كه دفتر دادگاه جهت تكميل مدارك به متقاضي گواهي حصر وراثت اخطار نمايد اما متقاضي مراجعه نكند تكليف دادگاه در خصوص اين درخواست چه خواهد بود؟
۵ـ اگر ورثه صرفاً در تقسيم يك قطعه زمين سكوني توافق نداشته باشند واحد از وراث جهت روشن شدن وضعيت اين ملك بين ورثه به شما مراجعه نمايد شما چه اقداماتي را در چه مراجعي انجام خواهيد داد؟نتيجه اين اقدامات رادرفروض مختلف شرح دهيد.
۶ـ اولاً:تعارض در اسناد چگونه حاصل مي شود؟
ثانياً:مرجع تشخيص آن كدام است؟
ثالثاً:حقوق وراث دارنده سند مالكيت معارض مقدم را شرح دهيد.
رابعاً:تكليف نهايي تعارض چگونه روشن مي گردد؟
۷ـ شما بعنوان وكيل وراث چه اقداماتي را در چه مراجعي در خصوصي اجرائيه صادره نسبت به چك انجام مي دهيد؟
۸ـ اكنون اجراي ثبت با پيگيري بانك چه اقدامي را در خصوص آپارتمان صورت خواهد داد؟
۹ـ شرح دهيد آيا طلبكاران متوفي مي توانند درخواست توقيف مستمري فوت بازماندگان را در قبال طلب خود بنمايد؟
ب)آثار ثبت اسناد را شزح دهيد.
ج) مواردي كه آراء هيات نظارت قابل اعتراض در شوراي عالي ثبت است را بيان نماييد

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

حقوق تجارت
(مستدل پاسخ دهيد)
مسئله) شركت تعاوني مصرف الف ضمن معامله اي كه با مدير عامل شركت سهامي عام ج مي نمايد بواسطه ي تدليس دچار ضرر فاحش مي گردد.اگر شما نماينده ي حقوقي شركت تعاوني مصرف مذكور باشيد:
الف)چه اقداماتي را مي توانيد براي احقاق حق شركت بنمائيد؟
ب)چه دادگاهي صالح براي رسيدگي به دعاوي مذكور مي باشد؟
ج)آيا مي توانيد درخواست عزل مديرعامل و اعضاي هيات مديره را بنمائيد؟در اين صورت چه دادگاهي صالح براي رسيدگي است و چه اشخاصي مي بايستي طرف دعوا قرار گيرند؟(فرض بر اين است كه محل انجام معامله و تحويل مبيع محلي غير از اقامتگاه دو شركت مي باشد)
د)اگرهيات مديره اقدام اين مديرعامل را تنفيذ ننمايد آيا مسئوليتي در اين خصوص متوجه هيات مديره مي باشد؟(۱۰نمره)

پاسخ سوالات را مفيد و مختصر بنويسيد:
۱ـ اخذ مبلغ چك از طريق اجراي ثبت مفيدتر است يا از طريق دادگستري؟چرا؟ (۲نمره)
۲ـ تفاوت مدير موظف با مدير غيرموظف در چيست؟و آيا در حقوق ايران مدير غير موظف شناخته شده است؟(۲نمره)
۳ـ آيا درخواست ورشكستگي شركت بعد از انحلال آن امكانپذير است؟چرا؟نفياً يا اثباتاً دليل ارائه نمائيد.(۲نمره)
۴ـ در ماده ي ۳۲۳ قانون تجارت آمده است كه«مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده است...»منظور از مديون كيست؟ (۲نمره)
۵ـ آيا دلال دراثناء انجام وظيفه در زماني كه كارش تمام نشده است،مي تواند استعفاء دهد؟چرا؟در صورتي كه پاسخ مثبت است وضعيت خسارات احتمالي وارد شده به طرف ديگرچگونه خواهد بود و اجرت دلال چگونه پرداخت مي شود؟ (۲نمره)

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آئين دادرسي مدني
۱ـ تفاوت دعوي خلع يد با دعوي تخليه چيست و مثال بزنيد.
۲ـ اگر طرف دعوي افراد غير محصور باشند ابلاغ دا دخواست به چه صورت انجام مي شود يك نمونه دعوي مثال بزنيد كه طرف دعوي غير محصور است.
۳ـ ايراد عدم توجه دعوي را توضيح دهيد و مثالي بزنيد و بنويسيد چه كسي و تا چه زماني مي تواند ايراد كند؟
۴ـ فرق حكم و قرار چيست و آثار هركدام در مرحله بدوي و تجديدنظر را بنويسيد
۵ـ در چه مواردي عين اظهارات اصحاب دعوي بايستي در صورتجلسه دادگاه نوشته شود؟

۶ـ خانم الف دادخواستي بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي پلاك ثبتي ۱۲ فرعي از ۴ اصلي بخش ۲ قزوين مقوم بر سه ميليون تومان عليه همسرش تقديم و چنين توضيح مي دهد كه برابر سند ازدواج مهريه وي پلاك ثبتي مرقوم كه به عنوان رستوران در زمان ازدواج و اكنون در تصرّف شوهرش است قرار داده شده ولي تاكنون سند رسمي پلاك مذكور بنام وي نشده است؛تقاضاي صدور حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي پلاك مرقوم را نموده است با استدلال و مستند به قانون و آراء وحدت رويه پاسخ دهيد:
۱)آيا خوانده،مي تواند به بهاء خواسته اعتراض كند؟
۲)اگر خوانده مقيم رشت باشدكدام دادگاه،صالح به رسيدگي است؟چرا؟
۳)اگر خوانده در جريان رسيدگي فوت كند دادگاه چه تصميمي مي گيرد؟
۴)در جلسه اول رسيدگي خواهان مطالبه نفقه ايام گذشته و در جلسه ي بعدي اجرت المثل ايام تصرف را به خواسته خود اضافه مي نمايد دادگاه چه تصميمي بايد بگيرد؟

۵)دادگاه حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي صادر نموده و در نامه صادره به خوانده ابلاغ و وي در ذيل آن مي نويسد اعتراضي ندارم ولي قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر دا دخواست تجديدنظر خواهي تقديم مي نمايد آيا تجديدنظر خواهي وي قانوناً قابل پذيرش است؟چرا؟
۶)ايا محكوم عليه مي تواند از راي،فرجام خواهي كند؟چرا؟شرايط آنرا بنويسيد.
۷)پس از قطعيت حكم محكوم عليه به شما مراجعه و اعلام ميكند قراردادي بدست آورده كه طي آن با همسرش توافق نموده كه در قبال ملك موضوع مهريه ده ميليون تومان به زوجه بپردازد و مالكيت ملك بنام وي باقي بماند،شما به عنوان وكيل چه اقدامي براي زوج مي توانيد انجام دهيد؟
۸)در صورتيكه حكم صادره قطعي شودو مرجع صدور حكم دادگاه رشت باشد اجراي حكم با كدام مرجع است؟محل وقوع ملك،يامحل دادگاه صادركننده راي؟
۹)دفترخانه تنظيم كننده سند از دادگاه سوال نموده چون محل تجاري است آيا تنظيم سند شامل حق سرقفلي نيز مي گردد؟
الف:پاسخ دهيد مرجع صالح پاسخ به سوال مذكور دادگاه رشت است يا قزوين؟چرا
ب:دادگاه به سوال دفترخانه چه پاسخي بايد بدهد؟استدلال كنيد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آئين دادرسي كيفري
۱ـ موارد احاله را بنويسيد.(۱ نمره)
۲ـ تعقيب امر جزائي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد در چه مواردي موقوف مي گردد؟(۱.۵ نمره)
۳ـ در پرونده هاي كيفري قيّم موقت يا اتفاقي را تعريف كنيد.( ۱.۵ نمره)
۴ـ قرارهاي تامين در پرونده هاي كيفري در چه مواردي ملغي الاثرخواهد شد؟ (۱ نمره)
۵ـ تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم در چه مواردي پذيرفته ميشود؟(۳نمره)
۶ـ در چه مواردي مرجع تجديد نظر آراء محاكم ديوانعالي كشور ميباشد؟ (۲نمره)

۷ ـ سه سارق هنگام شب وارد منزل مسكوني شده و ضمن ايراد ضرب و جرح نسبت به صاحب خانه مقاديري از اموال وي را مي ربايند و يكي از سارقين مسلح به اسلحه گرم بوده است.زمان وقوع جرم سال ۱۳۸۰ و محل آن نيز شهر قزوين بوده و متهمين در شهر ابهر دستگير و در زمان دستگيري مقدار ۳۰ گرم از ايشان هروئين كشف مي گردد.حال شما به عنوان وكيل سارقين چه دفاعياتي در جهت صلاحيت ذاتي و محلي دادگاه رسيدگي كننده داريد.ثانياً:كدام جرائم مشمول مرور زمان ميگردد.(۳نمره)

۸ـ از موكل خود كه به اتهام خيانت در امانت و جعل امضا و متن يك فقره چك در دادگاه محاكمه ميشود در چهار سطر دفاع نمائيد.(۲نمره)

۹ـ موكل شما متهم است به فروش مال غير(يك هكتار زمين كشاورزي)در حاليكه با شاكي پرونده قرارداد استيجاري تنظيم كرده است و مالك قول شفاهي در حضور چند نفر داده كه پس از انقضاي مدت اجاره،زمين را به شما ميفروشم وموكل پس از انقضاي مدت،زمين مذكور را به شخص ثالثي فروخته است حال دفاعيات خود را در چهار سطر بنويسيد.(۲نمره)

۱۰ـ در يك تصادف رانندگي بين دو اتومبيل هردو راننده فوت مينمايند و سرنشينان يكي از اتومبيلها اولياء دم نيز بوده اند مجروح ميشوند مقصر در تصادف راننده اتومبيل الف ميباشد.شما به عنوان وكيل اولياء دم راننده اتومبيل ب چه اقداماتي براي ايشان مينمائيد.توضيح اينكه اولياء دم راننده اتومبيل ب مادر وهمسر و يك فرزند دو ساله ميباشد.ضمناً خسارت اتومبيل نيز مورد نظر ميباشد.(۳نمره)

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

حقوق جزا
الف)به مسئله ي زير بصورت مستدل پاسخ دهيد.(۱۰نمره)
شركت سهامي خاص (الف)،ايزوگام پشت بام ساختمانهاي خود را به پيمانكار (ب) محول نموده است؛كه پيمانكار نيز چند نفر كارگر را براي اين كار به محل شركت آورده كه پس از پايان كارهاي محوله و به هنگام خروج از شركت رئيس هيات مديره شركت الف خطاب به كارگران مي گويد يك انباري داريم كه نياز به ايزوگام دارد و از گارگران مي خواهد كه آنرا انجام دهند به هنگام كار بعلت خرابي و سست بودن سقف انباري يكي از كارگران سقوط نموده و دردم فوت مي نمايد و اولياء دم كارگر متوفي عليه شركت الف و پيمانكار ب اعلان شكايت كرده و كارشناس منتخب شعبه ي بازپرسي نيز علت حادثه را خرابي و سستي سقف انبار و بي احتياطي كارگر اعلان نموده و كارفرما را ۸۰ درصد و كارگر را ۲۰ درصد مقصر اعلان كرده است و شركت الف و پيمانكار ب هركدام ديگري را كارفرما معرفي و خود را مبري از مسئوليت دانسته اند با توجه به مراتب فوق پاسخ دهيد:
اولاً مسئول قتل كارگر متوفي چه شخصي است و مجازات وي چگونه تعيين مي گردد(با توجه به مداخله مباشر و سبب)
ثانياً كارفرماي موردنظر كارشناس چگونه تعيين مي گردد و به نظر شما كدام شخص كارفرما است؟

ثالثاً برفرض اگر شركت الف كارفرما معرفي گردد با توجه به اينكه رئيس هيات مديره دستوري داده است،مسئوليت متوجه كيست و ديه مقتول توسط چه شخصي پرداخت مي شود؟
رابعاً قتل واقع شده از چه نوع بوده و مجازات قانوني آن چيست؟
خامساً تعيين درصد تقصير و مسئوليت ناشي از آن بر عهده ي كارشناس است يا مرجع قضايي ؟به چه دليل؟

ب)به ۶ سوال زير پاسخ صحيح بدهيد:(۱۰نمره)
۱ـ آيا عفو مجرم آثار كيفري را زائل مي كند يا خير؟توضيح دهيد.
۲ـ آيا سازمانها و نهادهاي عمومي و دولتي مجاز به اعلان گذشت نسبت به جرائم واقع شده عليه آنها هستند يا خير؟به چه دليل؟
۳ـ آيا فروش مال الارث توسط يكي از ورثه جرم است يا خير؟به چه دليل؟
۴ـ آيا دفاع دربرابر نيروهاي انتظامي كه اقدامات آنان موجب سلب آزادي فرد شود مجاز است يا خير؟توضيح دهيد.
۵ـ اگر زني از حق حبس خود استفاده كند و تمكين ننمايد آيا مي تواند عليه شوهرش بعنوان جرم ترك انفاق شكايت نمايد؟توضيح دهيد.
۶ـ تفاوت جرم افتراء و نشر اكاذيب را بنويسيد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

حقوق مدني
«استفاده از قانون مدني آزاد است»
سوال يك:عقد عيني را تعريف كنيد و دو عقد عيني را نام ببريد؟(۱نمره)
سوال۲:اهليت تمتع و اهليت تصّرف را تعريف كنيد و براي هريك،مثالي بزنيد.(۲نمره)
سوال۳:شرط خلاف مقتضاي ذات عقد با شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد چه تفاوتي با يكديگر دارند؟براي هريك مثالي بزنيد.(۱نمره)
سوال۴:خيار شرط با خيار تخلّف از شرط چه تفاوتي دارد؟(۱نمره)
سوال۵:دو تفاوت ميان اتلاف و تسبيب را بيان كنيد؟(۱نمره)
سوال۶:اگر در عقد بيع،فروشنده بر خريدار شرط كند كه خريدار تا پنج سال حق فروشِ مبيع را ندارد،آيا،اين شرط صحيح است؟چرا؟(۱نمره)
سوال۷:در ماده ي ۷۶۵ قانون مدني آمده:«صلحِ دعوي،مبتني بر معامله ي باطله،باطل است،ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است.»درمورداين ماده اختصارا توضيح دهيد.(۲نمره)
سوال۸:در تعارض اماره قانوني با اماره قضايي،كداميك مقدّم است و چرا؟ (۱نمره)
سوال۹:«الف»خانه خود را به «ب» مي فروشد و پس از عقد معلوم ميشود،«ب» فروش خانه را به وكالت از همسرش «ج»قبول كرده است،عقد بيع مزبور،چه وضع حقوقي دارد؟بر فرض صحت عقد بيع،آن«عقد بيع»براي چه كسي منعقد مي شود؟مستند قانوني ان را ذكر كنيد.(۲نمره)
سوال۱۰:اگر در فروش ملك مشاعي بر خريدار شرط شود كه وي،حق افرازملكِ مشاعي را ندارد.به نظر شما،شرط مزبور صحيح است يا باطل؟ چرا؟بر فرض بطلان،فروش ملك مشاع،از نظر حقوقي،چه وضعي را دارد؟(۲نمره)
سوال۱۱:«الف»ملكي را به نفع«ب»وصيت مي كند و سپس موصي«الف»، محجور ميشود و براي وي قيّم تعيين مي گردد.حال،پاسخ فرماييد:
آيا،حجر بعد از وصيت،موجب بطلان آن ميشود؟چرا؟
بر فرض صحت وصيت و قبضِ موصي به توسط موصي له،آيا،قيّم حق رجوع از وصيت را دارد؟چرا؟۲نمره
سوال۱۲:زوجه دادخواستي عليه زوج مبني بر مطالبه ي مهر به دادگاه تقديم مي دارد.زوج،با ارائه اسناد مثبته مدعي پرداخت وجوهي بابت مهر به زوجه مي شود. زوجه،دريافت وجوه را قبول مي كند،ليكن،مدعي مي شود كه وجوه دريافتي به عنوان«هبه»بوده است،در صورتي كه عنوان پرداخت(بابت مهر يا هبه)محرز نباشد،به نظر شما،دادگاه در اين خصوص،چه تصميمي بايد اتّخاذ كند؟مستند قانوني مربوط را ذكر كنيد.(۲نمره)
سوال ۱۳:شخصي خانه ي خود را كه در رهن بانك بوده،به ديگري مي فروشد. فروشنده،در رهن بودن خانه را براي خريدار مسكوت مي گذارد.پس از فروش، خريدار متوجه مي شود كه خانه در رهن بانك بوده است و عليه فروشنده دادخواستي به خواسته ي فسخ معامله به سبب خيار تدليس به دادگاه تقديم مي نمايد. به نظر شما،دادگاه در اين مورد چه تصميمي بايد بگيرد؟(۱نمره)
سوال۱۴:«الف»اتومبيل خود را به«ب»مي فروشد.«ب»نيز،اتومبيل مزبور را به «ج»مي فروشد.سپس،معامله ميان«الف» و «ب» اقاله مي شود.
معامله ميان «ب» و «ج» چه وضع حقوقي پيدا مي كند؟چرا؟
آيا،«الف»مي تواند عين اتومبيل را از«ب» مطالبه نمايد؟(۲نمره)


بالا
فهرست اصلي


  * نمونه سوالات سراسري آزمون كارآموزي وكالت -۱۳۸۷

حقوق مدني
۱- اگر وكيل نسبت به مال موكل تعدي نمايد ...........
۱) وكالت منفسخ و يد وكيل هم ضماني مي شود
۲) ديگر وكالتي نسبت به آن مال نخواهد داشت و وكالتش منتفي مي شود .
۳)وكالت او باقي مي ماند اما يد او ضماني مي شود .
۴) براي اجراي وكالت بايد اذن مجدد بگيرد.

۲- مردي باغي را مهر همسر خود قرار مي دهد . پس از شش ماه مرد ، قبل از نزديكي همسر خود را طلاق مي دهد كدام گزينه صحيح است ؟
۱) با طلاق مرد مالك كل باغ و نيمي از قيمت ميوه هاي باغ مي شود .
۲) مرد مالك نيمي از باغ مي شود و نسبت به منافع شش ماهه حقي ندارد .
۳) مرد مستحق قيمت نيمي از باغ و نيمي از منافع خواهد شد .
۴) مرد مستحق نيمي از عين باغ و قيمت منافع شش ماهه باغ خواهد شد.

۳- شخصي به طلبكار خود مي گويد به فلان شخص كه به من مديون است مراجعه كن و از جانب من طلبم را وصول و سپس بابت طلب خود با من محاسبه كن ، اين موضوع با كدام يك از موارد ذيل قابل تطبيق است ؟
۱) انتقال دين
۲) انتقال طلب
۳) حواله
۴) وكالت در وصول و وكالت در تاديه دين

۴- كدام يك از موارد ذيل شرط صحت تهاتر است ؟
۱) كلي بودن موضوع دو دين
۲) اتحاد جنس دو دين
۳) اتحاد زمان و مكان تاديه دو دين
۴) هر سه مورد

۵- شرط فاسخ شرطي است كه در صورت تحقق..........
۱) عقد خود به خود منحل مي شود
۲) به وسيله حكم دادگاه عقد منفسخ مي شود
۳) براي شخص ثالث مورد توافق طرفين حق فسخ ايجاد مي شود
۴) براي مشروط له حق فسخ ايجاد مي كند

۶- هرگاه كسي خانه خود را به مبلغ معين بفروشد و شرط كند كه خريدار هر وقت توانست ثمن را بپردازد وضعيت حقوقي عقد و شرط چيست ؟
۱) شرط و عقد هر دو باطل است
۲) شرط باطل ولي عقد صحيح است
۳) شرط و عقد هر دو صحيح است
۴)عقد صحيح است ولي فروشنده حق فسخ دارد

۷- ضمان درك در كدام يك از موارد ذيل جار ي است ؟
۱) مبيع كلي ما في الذمه باشد
۲) مبيع كلي در معين باشد
۳) مبيع عين معين باشد
۴) هر سه مورد

۸- عدم علم ضامن به مقدار و جنس و وصف ديني كه ضمانت مي كند ...................
۱) تاثيري در عقد ضمان ندارد
۲) موجب بطلان عقد ضمان است
۳) موجب عدم نفوذ عقد ضمان است
۴) براي ضامن حق فسخ ايجاد مي كند

۹- نظارت در وقف چه نوع نظارتي است ؟
۱) صرفا استصوابي است
۲) بر حسب اراده واقف استصوابي يا اطلاعي است
۳) صرفا اطلاعي است
۴) هميشه هم اطلاعي و هم استصوابي است

۱۰- خيار شرطي كه به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرارداده شده در صورت فوت مباشر .............
۱) مانند همه خيارات به ورثه منتقل مي شود ۲) چون مالي نيست به ورثه منتقل مي شود
۳) چون مختص مشروط له و مقيد به مباشرت او است به ورثه منتقل نمي شود
۴) چون مالي است به ورثه منتقل مي شود

۱۱- معاملات شخص كور ( نا بينا )...........
۱) در صورتي نافذ است كه شخصا به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را برطرف كند
۲) در صورتي نافذ است كه شخصا به طريقي غير از معاينه يا به وسيله ي كسي ديگر غير از طرف معامله جهل خود را برطرف كند
۳) در هر صورت نافذ است
۴) در هر صورت باطل است

۱۲- هرگاه در عقد شرط شود كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال قبل از قبض تلف شود ...........
۱) مشروط له حق مطالبه عوض رهن را دارد
۲) معامله منفسخ مي شود
۳) مشروط له مي تواند از اموال ديگر مشروط عليه رهن بگيرد
۴) مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت

۱۳- اگر مكره پيش از اجازه يا رد فوت كند ................
۱) عقد باطل مي شود
۲) اجازه يا رد با وارث است
۳) عقد منفسخ مي شود
۴) ورثه حق اعلام بطلان معامله را پيدا مي كنند

۱۴- مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه ي همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود و چنانچه رئيس جمهور در خصوص امضاء يا ابلاغ اين موارد به مجريان و صدور دستور انتشار آنها ظرف ۵ روز اقدام نكند .........
۱) مجلس رئيس جمهور را براي اداي توضيح احضار مي كند
۲) به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر كند
۳) رئيس قوه قضائيه ضمن تذكر به رئيس جمهور دستور چاپ ونشر مصوبه را به روزنامه رسمي مي دهد
۴) به دستور مقام معظم رهبري روزنامه رسمي موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ ومنتشر كند

۱۵- كدام يك از گزينه ها صحيح است ؟
۱) صلح عقد لازم است اما اگر در مقام عقود جائز واقع شود آثار عقود جائز بر آن مترتب خواهد شد
۲) صلح عقد جائز است اما طرفين مي توانند ضمن عقد خارج لازم آثار عقد جايز را از بين ببرند
۳) صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شود و بر هم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله
۴) هيچ كدام از گزينه هاي فوق صحيح است

۱۶- هرگاه وصيت بر فقرا شود قبول آن چگونه است ؟
۱) قبول با حاكم است
۲) قبول شرط نيست
۳) قبول وصيت با تعدادي از فقرا است
۴) قبول وصيت با تعدادي از فقراي شهر محل وقوع وصيت است

۱۷- كدام يك از گزينه ها صحيح است ؟
۱) عقد ضمان در حالت ضم ذمه قابل اقاله نيست
۲) عقد ضمان در حالت نقل ذمه قابل اقاله اقاله نيست
۳) هر دو حالت الف و ب قابل اقاله هستند
۴) هيچ يك از حالات عقد ضمان قابل اقاله نيست

۱۸- اگر كسي مال ديگري را به اشتباه و با اين تصور كه ملك خودش است تصرف كند :
۱) فقط ضامن منافع است و نسبت به عين مسئوليتي ندارد
۲) فقط در صورت تعدي و تفريط ضامن است
۳) ضامن نيست چون سوء نيت نداشته است
۴) در هر حال ضامن عين و منافع است

۱۹- كدام يك از عقود ذيل نسبت به يك طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز است ؟
۱) مضاربه
۲) صلح
۳) كفالت
۴) ضمان

۲۰- منظور ماده ي۱۰ قانون مدني از كلمه «قانون» در عبارت :« قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » چه قانوني مي باشد ؟
۱) قوانين تفسيري يا تكميلي
۲) قانون بيان شده در شرع مقدس اسلام
۳) قانون امري
۴) كليه قوانين شرعي و عرفي مصوب مجلس

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آئين دادرسي مدني

۲۱- اگر دادگاه عمومي قرار عدم صلاحيت به شايستگي اداره ثبت محل صادر نمايد پرونده را بايد به .....
۱) دادگاه تجديد نظر استان بفرستد
۲) سازمان ثبت بفرسد
۳) ديوان عالي كشور بفرستد
۴) اداره ثبت محل فرستد

۲۲- اگر خواسته پول خارجي باشد ارزيابي آن ............
۱) بايد توسط خواهان تقديم شود
۲) به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي انجام مي شود
۳) بايد توسط كارشناس تقويم شود
۴) توسط خواهان به قيمت بازار تقويم مي شود

۲۳ – چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بداند :
۱) پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال مي نمايد تا حل اختلاف شود
۲) بايد بر اساس اجتهاد خود راي صادر كند و راي قابل تجديد نظر است
۳) بايد بر اساس اجتهاد خود راي صادر نمايد و راي قطعي است
۴) پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد

۲۴ – اگر علي كه مقيم تهران است خانه اي واقع در شيراز را به شخصي كه مقيم قم است بفروشد براي طرح دعوا مطالبه ثمن در كدام يك از دادگاههاي عمومي بايد اقامه دعوا نمايد ؟
۱) تهران
۲) شيراز
۳) قم
۴) هر كدام كه دسترسي دارد

۲۵ – تاريخ رسيد دادخواست به .............. تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود
۱) دادگاه
۲) دفتركل ( واحد رايانه )
۳ ) معاون ارجاع
۴) دفتر دادگاه مرجوع اليه

۲۶ – اگر دادگاه از خواهان توضيح بخواهد و خواهان با ابلاغ اخطاريه در دادگاه حاضر نشود و توضيح ندهد خوانده نيز حضور نداشته باشد:
۱) دادگاه دستور جلب خواهان را به دادرسي صادر مي كند تا او براي اداي توضيح حاضر شود
۲) دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر مي كند
۳) دادگاه حكم به محكوميت خوانده صادر مي كند
۴) دادگاه قرار رد دعوا را صادر مي كند

۲۷- دعواي ورود ثالث تا چه زماني قابل طرح است ؟
۱) تا سه روز پس از اولين جلسه دادرسي
۲) تا اولين جلسه دادرسي
۳) تا قبل از اعلام ختم دادرسي در مرحله بدوي و تجديدنظر
۴) تا قبل از اعلام ختم دادرسي در مرحله بدوي

۲۸- چنانچه خواهان در دعواي مطروحه ذينفع نباشد دادگاه قرار ..............صادر مي نمايد
۱) عدم استماع دعوي
۲) سقوط دعوي
۳) عدم توجه دعوي
۴ ) رد دعوي

۲۹-چنانچه در قضيه مطروحه اصلاً قانوني وجود نداشته باشد وظيفه قاضي چيست ؟
۱) بايد حكم به رد دعوا صادر نمايد
۲) بايد با مصالحه فصل خصومت كند
۳) بايد به داوري ارجاع دهد
۴) بايد به استناد منابع معتبر اسلامي و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد حكم مقتضي صادر كند

۳۰ – اگر پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خوانده دعوي محل اقامت خود را تغيير دهد :
۱) ابلاغ از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي انجام مي گيرد
۲) اخطاريه ها و اوراق قضائي به همان محل سابق براي ابلاغ فرستاده مي شود
۳) خواهان بايد ظرف يك ماه نشاني جديد خوانده را تعيين كند
۴) ابلاغ از طريق آگهي در روزنامه محلي صورت مي گيرد

۳۱-دادگاه حداكثر ظرف مهلت چند روز پس از اعلام ختم دادرسي بايد مبادرت به صدور راي نمايد ؟
۱) بيست روز
۲ ) پنج روز
۳) يك هفته
۴) ده روز

۳۲ – دادگاه ...........كارشناس غير رسمي تعيين نمايد .
۱ ) مي تواند
۲) نمي تواند
۳) با تراضي طرفين دعوا مي تواند
۴) به درخواست يكي از طرفين دعوا مي تواند

۳۳- احمد وعلي ومحمد به طرفيت حسن و زهرا دعواي الزام به تنظيم سند رسمي طرح كرده ا ند دادخواست بايد در چند نسخه تقديم شود ؟
۱) سه نسخه
۲) يك نسخه
۳) دو نسخه
۴) چهار نسخه

۳۴- تجديدنظر خواهي از كدام حكم مانع اجرا نيست ؟
۱) رفع تصرف عدواني
۲) الزام به تصميم مبيع
۳) الزام به تنظيم سند رسمي
۴)خلع يد

۳۵ – آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام تابع چه قانوني است ؟
۱) قانون مجري در زمان صدور آنان ، مگر اينكه آن قوانين خلاف شرع شناخته شود
۲) قانون زمان تقديم دادخواست بدوي
۳) قانون زمان اعتراض يا تجديد نظر يا فرجام
۴) قانون لاحق

۳۶- دعواي بازرگاني و دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرادادها ناشي شده باشد در صلاحيت كدام يك از مراجع زير است ؟
۱) دادگاه محل اقامت خوانده و خواهان
۲) دادگاه محل وقوع عقد و محل اجراي تعهد
۳) دادگاه محل اقامت خوانده
۴)گزينه هاي ۲ و ۳

۳۷- اگر دادخواست تجديدنظر مسترد شود ...............
۱) دادگاه بدوي قرار رد دادخواست تجديد نظر را صادر مي كند
۲) مرجع تجديدنظر قرار رد دادخواست تجديدنظر را صادر مي كند
۳) دادگاه تجديدنظر قرار ابطال دادخواست تجديد نظر را صادر مي كند
۴) دادگاه تجديدنظر قرار سقوط دعوي را صادر مي كند

۳۸- هرگاه طرف مقابل به وجود سندي نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن استنكاف نمايد.
۱) دادگاه مي تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند
۲) دادگاه مي تواند آن را از جمله دلايل بداند
۳) دادگاه طرف را مكلف به ارائه مي كند
۴) دادگاه سند را از عداد دلايل خارج مي كند

۳۹- اعاده دادرسي اصلي به كدام مرجع تقديم مي شود ؟
۱) فقط از طريق رئيس كل ددادگستري استان
۲) فقط به ديوان عالي كشور
۳) فقط به مرجع تجديدنظر
۴) به دادگاهي كه صادر كننده حكمي است كه نسبت به آن اعاده دادرسي تقاضا مي شود

۴۰- فوت احد از متداعيين موجب .............
۱) توقيف دادرسي است
۲) زوال دادرسي است
۳) ختم دادرسي است
۴) تجديد جلسه رسيدگي است

*************************************

حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

۴۱- چنانچه كارمند دولت در مقام رشوه اتومبيل خود را به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت سوقيه به ديگري بفروشد :
۱) عمل مرتكب فاقد وصف كيفري است
۲) عمل كارمند معاونت در ارتشاء است
۳) عمل او شروع به ارتشاءاست
۴) عمل كارمند ارتشاءمحسوب مي شود

۴۲- كدام گزينه در مورد گذشت شاكي خصوصي پس از صدور حكم قطعي در جرم چك بلا محل صحيح است ؟
۱) اجراي حكم موقوف مي گردد
۲) از موجبات اعاده دادرسي است
۳) اجراي حكم موقوف ولي يك دوازدهم وجه چك به نفع دولت وصول مي شود
۴) تاثيري به حال محكوم عليه ندارد

۴۳- تحصيل گواهي انحصار وراثتي كه علاوه بر كليه ورثه نام شخص ديكري غير از وراث نيز در آن ذكر شده است :
۱) در حكم خيانت در امانت است
۲) اخذ گواهي خلاف واقع است
۳) فاقد وصف كيفري است
۴) در حكم كلاهبرداري است

۴۴- فردي كه اتومبيل خود را سابقا با سند رسمي فروخته براي بار دوم آن را با سند عادي به فرد ديگري مي فروشد عمل مرتكب :
۱)كلاهبرداري است
۲) معامله معارض است
۳) تصرف عدواني است
۴) انتقال مال غير است

۴۵-مردي بدون ثبت در دفتر رسمي ازدواج مبادرت به ازدواج موقت كرده است :
۱) عمل مرتكب فاقد وصف كيفري است
۲) در صورتي كه همسر موقت ديگري داشته باشد عمل وي جرم است
۳) حتي اگر همسر ديگري هم نداشته باشد عملش جرم است
۴) اگر يك همسر دائمي نيز داشته باشد عملش جرم است

۴۶-اطلاع ندادن سرقت يا مفقود شدن پلاك وسيله نقليه موتوري به نيروي انتظامي :
۱) جرم محسوب مي شود
۲) فاقد وصف كيفري است
۳) در صورت احراز سوء نيت جرم است
۴) درصورتي كه از پلاك مذكور سو ءاستفاده شود جرم است

۴۷- قذف عبارت است از :
۱) نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري
۲) نسبت دادن زنا به ديگري
۳)نسبت دادن لواط به ديگري
۴) نسبت دادن هر نوع رابطه اي نا مشروع به ديگري

۴۸- آمر قانوني، ولي امر غير قانوني است در صورت اجراي دستور :
۱) فقط آمر مسئوول است
۲) فقط مامور مسئوول است
۳) در صورت شفاهي بودن امر، مامور مسئوول است
۴) آمر و مامور هردو مسئوول هستند و مجازات مي شوند

۴۹- عكس برداري از مدارك دولتي و عمومي در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود در كدام مورد جعل است ؟
۱) در صورتي كه مورد استفاده واقع شوند
۲) در صورتي كه مدارك دو زبانه باشند
۳) در صورتي كه عكس رنگي باشد
۴) درصورتي كه مهر يا علامتي كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس هستند نداشته باشد

۵۰- سردفتر اسناد رسمي به لحاظ تباني با خريدار حين تنظيم سند مي نويسد:«تمام ثمن معامله نقداً پرداخت شده است» حال آنكه فقط نصف ثمن پرداخت شده بوده ، عمل سردفتر :
۱) جعل مفادي است
۲) جعل معنوي است
۳) جعل مادي است
۴) گزينه ۱ و ۲ هردو صحيح است

۵۱ – معاون جرم در سرقت مستوجب حد :
۱) جلد مي شود
۲) به همان مجازات سارق محكوم مي شود
۳) مجازات ندارد
۴) محكوم به حبس مي شود

۵۲- حكم به آزادي مشروط در مورد كساني صادر مي شود كه علاوه بر وجود ساير شرايط قانوني ..
۱) دو سوم مدت حبس را گذرانده باشند
۲) ربع مدت حبس را گذرانده باشند
۳) نصف مدت حبس را گذرانده باشند
۴) ربع مدت حبس را گذرانده باشد و فاقد سابقه كيفري باشند

۵۳) چنانچه عمل واحد داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد :
۱) مجازات جرمي داده مي شود كه مجازا ت آن اشد است
۲ ) مجازاتها با هم جمع مي شوند
۳) فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين صورت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده ي كيفر باشد
۴) مجازاتها با هم جمع و مجموع آنها به تعداد عناوين مجرمانه تقسيم مي شود

۵۴ – هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنايتي به نحو تسبيب دخالت داشته باشند چه كسي ضامن است ؟
۱) سبب موخر در تاثير ضامن است
۲) هر دو ضامن هستند
۳) سبب مقدم در تاثير ضامن است
۴) هيچ يك ضامن نيستند

۵۵ – در كدام يك از جرائم ذيل دادگاه علي رغم وجود كيفيات مخففه نمي تواند از حداقل ميزان مجازات پايين تر بيايد ؟
۱) رانندگي بدون گواهينامه
۲) سرقت مشمول تعزير
۳) كلاهبرداري
۴) تمرد نسبت به مامورين دولت

۵۶- در كدام يك از موارد ذيل مرتكب قانوناً مشمول عنوان جرم صدور چك بلامحل قرار نمي گيرد ؟
۱) صدور چك پرداخت نشده به علت مسدود بودن حساب
۲) صدور چك پرداخت نشده به دليل دستور عدم پرداخت
۳) صدور چك پرداخت نشده به علت نقص امضاء
۴) صدور چك پرداخت نشده به دليل قلم خوردگي در متن

۵۷ – شخصي به قصد بردن مال ديگري او را فريب داده وبه جاي شربت به او نوشيدني بيهوش كننده مي دهد و پس از بيهوشي وي اموال مورد نظر را مي برد، عنوان جزائي عمل مرتكب چيست؟
۱) سرقت
۲)كلاهبرداري و سرفت
۳) اخذ مال به عنف
۴) كلاهبرداري

۵۸-كدام يك از موارد ذيل مصداق جعل نيست ؟
۱) پاك كردن مهر ( باطل شد ) از روي سند
۲) الحاق كلمه يا عبارتي به فتوكپي سند
۳) قيد تاريخ غير واقعي در سند
۴) الصاق تكه اي از يك سند به سند ديگر

۵۹- قرار تعليق اجراي مجازات .............
۱) پس از قطعيت حكم محكوميت توسط دادگاه صادركننده حكم قطعي صادر مي شود
۲) پس از قطعيت حكم محكوميت توسط قاضي اجراي احكام صادر مي شود
۳) ضمن حكم محكوميت توسط دادگاه صادركننده حكم صادر مي شود
۴) پس از قطعيت حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام توسط دادگاه صادر كننده حكم بدوي صادر مي شود

۶۰- فردي به داير كردن يك قمار خانه به نحوي از انحاء كمك كرده است . مجازات او كدام است ؟
۱) حداقل مجازات مباشر جرم
۲) مجازات مباشر جرم
۳) مجازات معاونت در جرم
۴ ) مجازات ندارد

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آئين دادرسي كيفري

۶۱- شخصي كه در شيراز مقيم است در تهران مرتكب جرم شده و در تبريز دستگير مي شود، مرجع صالح از نظر صلاحيت محلي براي رسيدگي به اتهام او .................... است.
۱) تبريز
۲) تهران
۳) شيراز
۴) همه موارد

۶۲- فردي نظامي با همكاري نوجواني ۱۷ ساله متهمند به ارتكاب قتل عمدي، كدام مرجع قضايي صالح به رسيدگي است.
۱) دادگاه كيفري استان
۲) دادگاه اطفال
۳)دادگاه نظامي۱
۴) براي نوجوان دادگاه اطفال و براي نظامي دادگاه نظامي۱

۶۳- چنانچه پس از صدور دستور قضايي مبني بر اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه، متهم دستگير شود وجه الكفاله يا وثيقه ....................
۱) مسترد مي شود
۲) مسترد نمي شود
۳) وجه الكفاله مسترد و وثيقه ضبط مي شود
۴) وثيقه مسترد و وجه الكفاله ضبط مي شود

۶۴- كداميك از آراء ذيل قابل تجديد نظر نيست؟
۱) محكوميت به پرداخت ديه ي يك انگشت معادل ۱۰ شتر
۲) محكوميت به مصادره اموال به ميزان پانصد هزار ريال
۳) محكوميت به قصاص يك انگشت
۴) همه موارد

۶۵- كداميك از قرارهاي ذيل قابل اعتراض است؟
۱) اناطه
۲) وثيقه اي كه منتهي به بازداشت متهم شود
۳) امتناع از رسيدگي
۴) منع خروج از كشور

۶۶- تفتيش و بازرسي منازل ...............
۱) همواره در روز به عمل مي آيد
۲) مطلقاً در شب به عمل مي آيد
۳) منوط به نظر ضابطين دادگستري است
۴) هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه به تشخيص قاضي ضرورت اقتضا كند

۶۷- مطابق قانون آئين دادرسي كيفري فعلي دادرسي و صدور حكم محكوميت غيابي در كداميك از جرايم ذيل ممنوع است؟
۱) مستوجب حد(حق الله)
۲) تعزيري
۳) مستوجب قصاص
۴) امنيتي

۶۸- مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قراربازداشت موقت صادره ازدادسراي عمومي و انقلاب كدام است؟
۱) فقط دادگاه عمومي جزايي
۲) دادگاه تجديد نظر استان
۳) فقط دادگاه انقلاب
۴) حسب مورد دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب

۶۹- تاسيس دادگاههاي عمومي و انقلاب در حوزه قضايي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب دادگاههاي مزبور به تشخيص كيست؟
۱) وزير دادگستري
۲) رئيس قوه قضائيه
۳) رئيس حوزه قضايي استان
۴) رئيس ديوان عالي كشور

۷۰- شركا و معاونين جرم در كدام دادگاه محاكمه مي شوند؟
۱) پرونده هر يك از شركا و معاونين جرم تفكيك و به مرجع ذيصلاح ارسال مي گردد.
۲) در دادگاهي محاكمه مي شوند كه در محل وقوع جرم ارتكابي آنان مستقر مي باشد
۳) در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد
۴) دادگاه محل اقامتشان

۷۱- بعد از صدور و قطعيت كداميك از قرارهاي زير مي توان پس از كشف دلايل جديد براي يك مرتبه متهم را به اتهام قبلي تعقيب كرد؟ قرار منع تعقيب به ..............
۱) علت عدم كفايت دليل
۲) علت جرم نبودن عمل
۳) دليل عدم وقوع جرم
۴) علت نسخ مجازات قانوني

۷۲- صدور كداميك از قرارهاي زير مانع از طرح شكايت مجدد نيست؟
۱) موقوفي تعقيب
۲) منع تعقيب
۳) امتناع از رسيدگي
۴) ترك تعقيب

۷۳- كداميك از موارد زير چنانچه مستند راي دادگاه باشد استماع آن توسط قاضي صادر كننده حكم الزامي است؟
۱) اقرار
۲) شهادت
۳) شهادت بر شهادت
۴) همه موارد

۷۴- متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد:
۱) بدون ارسال احضاريه جلب مي شوند
۲) پس از ۲ بار احضار جلب مي شوند
۳) پس از آگهي در جرايد جلب مي شوند
۴) در مورد آنها قرار تعليق تعقيب صادر مي شود

۷۵- اجراي حكم در هر حال با كدام دادگاه است؟
۱) واحد اجراي احكام كه مستقلاً حكم را اجرا مي كند
۲) دادگاه صادر كننده حكم قطعي
۳) دادگاه تجديد نظر تائيد كننده حكم قطعي
۴) دادگاه بدوي صادر كننده حكم

۷۶- كدام دسته از ماموران ذيل ضابط دادگستري نيستند؟
۱) ماموران وزارت اطلاعات
۲) پرسنل انجمن حمايت از حقوق خانواده زندانيان
۳) نيروي مقاومت بسيج
۴) ماموران اداره آگاهي

۷۷- شاكي خصوصي چه زماني مدعي خصوصي مي شود؟
۱) وقتي براي طرفش ( مشتكي عنه ) قرار منع تعقيب صادر شده باشد
۲) وقتي در دادگاه حقوقي( مدني ) دعوا مطرح كرده باشد
۳) وقتي در دعواي كيفري مطالبه ضرر و زيان كند
۴) وقتي كه طرف او هم شكايت متقابل مطرح كند

۷۸- درخواست اعاده دادرسي كيفري تا چه زماني قابل پذيرش است؟
۱) ده روز ۲) بيست روز
۳) براي افراد مقيم ايران بيست روز و براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه
۴) مهلت ندارد و مقيد به مدت نيست

۷۹- احراز وجود اعتبار امر مختومه در امور كيفري موجب صدور................. مي شود.
۱) دستور بايگاني شدن پرونده
۲) قرار موقوفي تعقيب
۳) قرار منع تعقيب
۴) حكم مجدد

۸۰- چنانچه فردي مرتكب جرائم مختلف در مكان هاي مختلف شود، كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي دارد؟
۱) دادگاهي كه مهم ترين جرم در حوزه ي آن واقع شده به همه جرائم رسيدگي مي كند
۲) دادگاهي كه متهم در حوزه ي آن دستگير شده به همه جرائم رسيدگي كند
۳) دادگاه محل وقوع هر جرم صلاحيت رسيدگي به همان جرم را دارد
۴) دادگاهي كه اولين جرم در حوزه ي آن واقع شده به همه جرائم رسيدگي مي كند

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

حقوق تجارت

۸۱- محدود كردن اختيارات مديرعامل شركت سهامي در مصوبات هيات مديره ...........
۱) نسبت به اشخاص ثالث معتبر است
۲) نسبت به اشخاص ثالث معتبر نيست
۳) در روابط بين شركت و مديرعامل معتبر است و در برابر اشخاص ثالث معتبر نيست
۴) در روابط بين هيات مديره و مديرعامل معتبر و در برابر اشخاص ثالث فاقد اعتبار است

۸۲- كداميك از از اشخاص ذيل تاجر نيست؟
۱) دلال
۲) حق العمل كار
۳) كسبه جزء
۴) قائم مقام تجارتي

۸۳- كدام گزينه در مورد چك صحيح است؟
۱) چك سند رسمي است
۲) چك تمام خصوصيات سند لازم الاجرا را دارد
۳) چك از حيث اجرا مانند سند رسمي است
۴) همه موارد

۸۴- كدام گزينه نادرست است؟
۱) وصول وجه چك از ظهرنويس از طريق اجراي ثبت ميسر است
۲) در صورت عدم انطباق امضاء وفق گواهي عدم تاديه، ثبت از اجرا امتناع مي كند
۳) در اجراي ثبت امكان بازداشت مديون وجود ندارد
۴) در جراي ثبت مقررات مسثتيات دين در مورد مديون رعايت مي شود

۸۵- هرگاه تاجري در دوران توقف معامله معوض نمايد:
۱) معامله باطل و بلا اثر است
۲) معامله معتبر و صحيح است
۳) معامله از سوي مدير تصفيه قابل ابطال است
۴) معامله غيرنافذ و منوط به تنفيذ مدير تصفيه است

۸۶- طرح دعوا عليه شركتهاي منحله كه عمليات تصفيه آنها خاتمه يافته است:
۱) ممكن نيست ۲) ممكن است
۳) اگر مدير تصفيه هنوز مفاصا حساب نگرفته باشد ممكن است
۴) اصولاً ممكن است مگر در موارد استثنايي

۸۷- سود قابل تقسيم در شركت سهامي به موجب مصوبه ..................... تقسيم مي شود
۱) مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
۲) مجمع عمومي موسس
۳) مجمع عمومي عادي
۴) مجمع عمومي فوق العاده

۸۸- در شركت هاي سهامي مسئووليت صاحبان سهام محدود است به ..................
۱) مبلغ اسمي سهام
۲) مبلغ واقعي سهام
۳) مبلغي كه مدير عامل تعيين مي كند
۴) مبلغي كه مجمع عمومي فوق العاده تعيين مي كند

۸۹- در اولين مجمع عمومي عادي شركتهاي سهامي رسميت يافتن جلسه مجمع منوط است به حضور حداقل ............
۱) بيش از نصف صاحبان سهام داراي حق راي
۲) دوسوم صاحبان سهام مذكور
۳) هر تعدادي كه باشند
۴) بيست درصد صاحبان سهام مذكور

۹۰- اگر شريك جديدي به عنوان شريك ضامن وارد شركت نسبي شود، مسئووليت وي .............
۱) مشترك است
۲) تضامني و نامحدود است
۳) نسبي و تضامني است
۴) به اندازه سرمايه اي است كه به شركت آورده است

۹۱- قرارداد دلالي اصولاً تابع مقررات راجع به ..................... است.
۱) حق العمل كاري
۲) اجاره اشخاص
۳) وكالت
۴) وديعه

۹۲- در شركت هاي سهامي تغيير و تبديل سهام از بانام به بي نام در صلاحيت كدام ركن است؟
۱) مجمع عمومي عادي
۲) مجمع عمومي فوق العاده
۳) هيات مديره
۴) مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

۹۳- در شركت سهامي معاملات بازرس با شركت ........................
۱) بدون اجازه هيات مديره ممنوع است
۲) درست است
۳) ممنوع است
۴) بدون تصويب مجمع عمومي ممنوع است

۹۴- در شركت با مسئووليت محدود شركاء نسبت به قروض و تعهدات شركت .....................
۱) مسئووليت تضامني دارند
۲) مسئوليت نسبي دارند
۳) مسئووليت مشترك دارند
۴) هيچكدام

۹۵- در صورتيكه دارنده چك سند مذكور را گم كند ..............
۱) مفقود كننده چك (ذي حق) مي تواند پس ازاثبات اينكه چك متعلق به اوست بادادن ضامن تاديه وجه آن را به موجب امرمحكمه مطالبه كند.
۲) بايد صرفاً طبق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون صدور چك اقدام و با مسدودكردن حساب پرداخت چك را غيرممكن كند
۳) پرداخت وچه چك با دادن ضامن صورت مي گيرد
۴) صادركننده وظيفه دارد چك ديگري به همان مبلغ در وجه چنين دارنده اي صادر كند

۹۶- كدام گزينه صحيح است؟
۱) در شركتهاي سهامي عام و خاص نقل و انتقال سهام نمي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد.
۲) در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام مي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد ولي در شركتهاي سهامي خاص نمي تواند
۳) در شركتهاي سهامي چه عام و چه خاص نقل و انتقال سهام مي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد
۴) در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نمي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد ولي در شركتهاي سهامي خاص مي تواند

۹۷- در صورتي كه متصدي حمل و نقل، حمل و نقل كننده ي ديگري را مامور حمل كالا كرده باشد و در اين حالت در نتيجه تقصير حمل كننده ي مامور به مال التجاره خسارتي وارد آيد.........
۱) صاحب مال التجاره مخير است طبق قواعد مربوطه به هر كدام يا هر دو مجتمعاً رجوع كند.
۲) صاحب مال التجاره براي جبران خسارت فقط حق رجوع به حمل كننده ي مامور را دارد.
۳) صاحب مال التجاره براي جبران خسارت فقط حق رجوع به متصدي حمل و نقل را دارد.
۴) صاحب مال التجاره بايداول به متصدي حمل ونقل وسپس درصورت عدم امكان جبران خسارت توسط اوبه حمل كننده ي مامور، رجوع كند

۹۸- معامله ي بين تاجر با غيرتاجر .................
۱) تجارتي نيست
۲) در صورتي كه براي رفع حوائج تجارتي تاجر باشد، تجارتي است
۳) تجارتي است
۴) در صورت درج مراتب در قرارداد تجارتي است

۹۹- كدام دفتر از جمله دفاتر تجاري نيست؟
۱) درآمد
۲) دارايي
۳)كپيه
۴)كل

۱۰۰- مرجع اتخاذ تصميم در مورد انحلال پيش از موعد شركت سهامي كدام است؟
۱) مجمع عمومي فوق العاده
۲) مجمع عمومي عادي
۳) دادگاه صلاحيت دار
۴) گزينه هاي ۱و۳

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اصول استنباط
۱۰۱- ''صالح مرسله''مصالحي هستند كه ..............
۱) ادله صريح بر وجوب عدم رعايت آنها وجود دارد
۲) ادله صريح بر وجوب رعايت آنها وجود دارد
۳) ادله وجوب آنها ارسال شده اما به ما نرسيده است
۴) دليل خاصي نه بروجوب رعايت آنهارسيده ونه بر حرمت آنها

۱۰۲- ''كلام'' علم مطالعه ي موجودات است از طريق .........................
۱) شرعي صرف
۲) استقرائي
۳) عقلي صرف
۴) شرعي و عقلي (تا جايي كه عقل بر خلاف شرع نباشد)

۱۰۳- سنگي دروسط راه افتاده و مانع عبور مردم است. شخصي آن را برمي دارد و راه را باز مي كند. اين شخص يك واجب ................ را به جا آورده است.
۱) مجازي
۲) عيني
۳) كفائي
۴) استحبابي

۱۰۴- مجمل كلامي است كه ..........................
۱) بسيار زيبا و فصيح باشد
۲) بي معنا باشد
۳) معناي آن مردد بين دو يا چند احتمال باشد وبدانيم گوينده كدام يك را خواسته است.
۴) معني آن مردد بين دو يا چند احتمال باشد و ندانيم گوينده كدام يك را خواسته است.

۱۰۵- كدام يك از عبارات ذيل صحيح است؟
۱) قرآن قطعي الصدور و قطعي الدلالت است
۲) قرآن قطعي الصدور و ظني الدلالت است
۳) قرآن ظني الصدور و قطعي الدلالت است
۴) قرآن ظني الصدور و ظني الدلالت است

۱۰۶- قياسي كه علت حكم در فرع قوي تر از اصل باشد قياس ........................... ناميده مي شود
۱) قياس مشكوك العله
۲) قياس مع الفارق
۳) قياس خفي
۴) قياس اولويت

۱۰۷- اطلاق لفظ منصرف است به فرد .......................
۱) كامل
۲) نادر
۳) اكمل و اجلي
۴) غايب

۱۰۸- استصحاب بقاء زوجيت در صورت ترديد در وقوع طلاق، چه نوع استصحابي است؟ از نوع شك در:
۱) مقتضي است
۲) بقاء مستصحب است
۳) رافعيت موجود است
۴) وجود رافع است

۱۰۹- هرگاه دخول شي در مبيع عرفاً مشكوك باشد، آن شيء داخل در بيع نخواهد بود. اين معني ناشي از اصل ......... است.
۱) تاخر حادث
۲) برائت
۳) استصحاب
۴) عدم

۱۱۰- استخراج علت احكام و تعميم دادن آن را ............گويند.
۱) استقراء
۲) تنقيح مناط
۳) قياس اولويت
۴) تقليد

۱۱۱- نتيجه تعارض اصل استصحاب با اصل برائت چه خواهد بود؟
۱) به لحاظ تعارض هر دو ساقط مي شوند
۲) برائت مقدم است
۳) استصحاب مقدم است
۴) حتي المقدور به هردو عمل مي شود.

۱۱۲- دلالت اقتضاء و تنبيه و اشاره را .............. گويند.
۱) مفهوم صريح
۲) منطوق صريح
۳) مفهوم غيرصريح
۴) منطوق غيرصحيح

۱۱۳- مقدمه واجب به كدام دليل واجب است؟
۱) اذن شي اذن در لوازم آن است
۲) به حكم عقل
۳) اگر مقدمه واجب نباشد ديگر وجوبي در كار نيست
۴) وجوب امري،عين وجوب مقدمات و اجزاي آن واجب است.

۱۱۴- بازگشت اصول لفظيه به ................. است.
۱) اصالت صحت
۲) اصالت ظهور
۳) اصالت الاطلاق
۴) اصالت عدم

۱۱۵- ........... عبارت از معنايي است كه .......... از كلام فهميده مي شود و موضوع آن در جمله ذكر شده باشد.
۱) منطوق، مستقيماً
۲) مفهوم موافق، صريحاً
۳) مفهوم مخالف، صريحاً
۴) مفهوم، صريحاً

۱۱۶- كدام گزينه نادرست است؟
۱) اگر غايت داخل در مغيا باشد، حكم آن با حكم قضيه موافق است
۲) اگر غايت داخل در مغيا دانسته نشود، حكم آن مسكوت است
۳) اگر غايت داخل در مغيا دانسته شود، مدلل منطوقي است
۴) در مفهوم مخالف، حكم مفهوم با حكم منطوق مخالف است

۱۱۷- كدام يك از مواد قانوني زير ''مفهوم'' ندارد:
۱) ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشدحق رجوع ندارد( ماده ۷۲۰ قانون مدني )
۲) وقف برمعدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود( ماده ۶۹ قانون مدني )
۳) هر معامله كه واقع شود محمول بر صحت است( ماده۲۴۴ قانون مدني )
۴) اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است( ماده ۳۶۱ قانون مدني )

۱۱۸- مقدمه اي را كه به تنهايي براي ايجاد ذي المقدمه كافي نيست، اما اگر نباشد آن به وجود نمي آيد، ....گويند
۱) سبب
۲) مقتضي
۳) شرط
۴) معد

۱۱۹- شرط در .................. به معناي الزام و التزام است.
۱) اصول
۲) ادبيات
۳) فقه
۴) لغت

۱۲۰- از نظر اصولي مهم ترين دليل استنباط ................... است.
۱) اجماع
۲) سنت
۳) عقل
۴) قرآن

بالا
فهرست اصلي


  * نمونه سوالات سراسري آزمون كارآموزي وكالت -۱۳۸۶

حقوق مدني
۱-اگر كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي كند و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده استْ، وضع اين معامله چگونه است؟
۱) معامله باطل است. ۲) معامله موكول به اجازه معامل است.
۳) معامله صحيح و نافذ است. ۴) معامله براي مالك قابل فسخ است.

۲-اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب درآيد، مستاجر چه مي تواند بكند؟
۱)مستاجر مي تواند ابطال اجاره را بخواهد.
۲)مستاجر حق فسخ اجاره را دارد.
۳)مستاجر فقط حق مطالبه تبديل عين داده شده را دارد.
۴)مستاجر حق فسخ ندارد و مي تواند موجر را مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

۳-در مورد كه ثالثي پيش از قبض عين مستاجره مانع انتفاع از آن شود، مستاجر چه مي تواند بكند؟
۱)مستاجر مي تواند به مزاحم رجوع كند و رفع مزاحمت بخواهد.
۲)مستاجر مي تواند به مزاحم رجوع كند و اجرت المثل بگيرد.
۳)مستاجر تنها حق فسخ اجاره را دارد.
۴)مستاجر مي تواند اجاره را فسخ كند يا به مزاحم رجوع كند و رفع مزاحمت بخواهد و اجرت المثل بگيرد.

۴-مالي كه حق انتفاع از آن به ديگري تعلق دارد از طرف مالك فروخته مي شود، اين انتقال چه اثري دارد؟
۱)انتقال غير نافذ و موكول به اجازه صاحب حق انتفاع است.
۲)انتقال باطل است.
۳)انتقال درست و در همه حال لازم است.
۴)انتقال درست است ، ولي اگر انتقال گيرنده جاهل به وجود حق انتفاع باشد اختيار فسخ معامله را دارد.

۵-مالي فروخته مي شود، بدون اينكه محل تسليم مبيع در آن تصريح شود يا عرف اقتضاي تسليم در محلي را داشته باشد، مبيع در كجا بايد تسليم شود؟
۱) در محل وقوع عقد بيع ۲) در محل وقوع مال ۳)در محل اقامت فروشنده ۴)در محل اقامت خريدار

۶-چه اموالي در حكم غير منقول است؟
۱)بنايي كه برروي زمين احداث مي شود.
۲)معدني كه در زمين حفر مي شود.
۳)حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده است، از نظر صلاحيت محاكم و توقيف اموال.
۴)مطلق اشجار و شاخه هاي آن، مادام كه بريده يا كنده نشده.

۷-دارنده اتومبيلي آن را به دوست خود را براي سفري كوتاه به امانت مي دهد. دوست او در اثر سرعت زياد با اتومبيل ديگري تصادم مي كند و به آن خسارت مي زند. صاحب اتومبيل زيان ديده خسارت خود را از چه كسي مي تواند بگيرد؟
۱) از دارنده اتومبيل و از راننده مقصر، از هر كدام كه بخواهد. ۲) از راننده مقصر به تنهايي
۳) از دارنده به تنهايي ۴) از راننده مقصر نصف و از دارنده نصف ديگر

۸-هر گاه بعد از تقسيم ما ترك بين ورثه معلوم شود كه متوفي مديون به اشخاص ثالث بوده است:
۱)تقسيم باطل مي شود.
۲)تقسيم معتبر و صحيح بوده، لكن طلبكاران حق فسخ تقسيم را دارند.
۳)تقسيم معتبر بوده و طلبكاران مي توانند به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كنند.
۴)تقسيم معتبر و صحيح بوده، لكن ورثه تا قبل از اداء ديون متوفي، مجاز به فروش و يا اعمال تصرف مالكانه نسبت به مقسومه خود نمي باشند.

۹-تصرف كدام يك از اشخاص زير اماني نيست؟
۱) قرض گيرنده ۲) عاريه گيرنده ۳) وديعه گيرنده ۴) مستاجر

۱۰-در تبديل تعهد تضمينات دين سابق:
۱) به دين جديد تعلق مي گيرد. ۲) به دين جديد تعلق مي گيرد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
۳) به دين جديد تعلق نمي گيرد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد. ۴) هيچ كدام

۱۱-ورثه متوفي عبارتند از پدر و مادر و وارث ديگري ندارد سهم الارث هر يك عبارتند از:
۱) سهم الارث هر كدام ۶/۱ از ماترك است به فرض و مابقي تركه كه به قرابت بين آنها تنصيف مي شود.
۲) به طول كلي سهم الارث مادر ۳/۱ و پدر ۳/۲ از ماترك است. ۳) هر كدام ۳/۱ از ماترك را به فرض ارث مي برند و مابقي به قرابت بين آنها به طور مساوي تقسيم مي شود.۴)سهم الارث مادر و پدر هر كدام ۶/۱است به فرض و مابقي به قرابت به پدر مي رسد.

۱۲- صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است اما ............
۱)به وسيله كليه خيارات مي توان آن را فسخ كرد.
۲)فقط به وسيله خيار غبن مي توان آن را فسخ كرد.
۳)فقط به وسيله خيار تدليس مي توان آن را فسخ گرد.
۴)فقط به وسيله خيار شرط و خيار تخلف از شرط و خيار تدليس مي توان آن را فسخ كرد.

۱۳-چنانچه قاب عكسي به عنوان طلا فروخته شود و بعد از معامله معلو م شود كه نقره بوده و روي آن آب طلا داده شده است:
۱) براي خريدار حق فسخ ايجاد مي شود. ۲) خريدار مي تواند معامله را فسخ كند يا اينكه مطالبه ارش نمايد.
۳) معامله باطل است. ۴) معامله غير نافذ است.

۱۴- در نكاح دائم در صورت فوت زوج قبل از مواقعه، هر گاه مهر معين شده باشد:
۱) هيچ مهري به زوجه تعلق نمي گيرد. ۲)نصف مهر المسمي به زوجه تعلق مي گيرد.
۳) تمام مهريه به زوجه تعلق مي گيرد. ۴)مهر المتعه به زوجه تعلق مي گيرد.

۱۵- در صورتي كه كسي خانه اي را به مبلغ معين بفروشد و قرار بگذارند كه مشتري ثمن را پس از فوت پدرش به بايع بپردازد شرط و عقد چه حكمي دارند؟
۱) شرط و عقد هر دو صحيح هستند. ۲) شرط مزبور باطل و فروشنده حق فسخ دارد.
۳) فقط شرط باطل است. ۴)شرط باطل است و موجب بطلان عقد مي شود.

۱۶- كدام عبارت در مورد ‹‹عقد ضمان›› صحيح است؟
۱) تعليق در ضمان صحيح ولي التزام به تاديه معلق باطل است. ۲) تعليق در ضمان باطل و التزام به تاديه معلق صحيح است.
۳) تعليق در ضمان و التزام به تاديه باطل است. ۴) تعليق در ضمان و التزام به تاديه صحيح است.

۱۷- در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود و يكي از دو شريك از تجديد بنا و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر مي تواند:
۱)در مبناي مشترك تجديد بناي ديوار نمايد و نصف هزينه هاي انجام شده را از شريك ممتنع مطالبه كند.
۲)در مبناي مشترك تجديد بناي ديوار نمايد لكن حق مطالبه هزينه هاي مصرف شده را از شريك ممتنع نخواهد داشت.
۳)در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار نمايد.
۴)در مبناي مشترك تجديد بناي ديوار نمايد و تمامي هزينه هاي انجام شده را از شريك ممتنع مطالبه كند

۱۸-كدام يك از خيارات زير فوري نيست؟
۱)خيار تاخير ثمن ۲)خيار عيب ۳)خيار غبن ۴)خيار تدليس

۱۹- هر گاه يكي از دو شريك مال مشاع غير منقول، سهم مشاع خود را با موافقت قبلي شريك خود به ثالث بفروشد:
۱) براي شريك حق شفعه ايجاد نمي شود. ۲) براي شريك حق شفعه ايجاد مي شود.
۳) با وجود ساير شرايط حق شفعه براي شريك ايجاد مي شود ۴) حق شفعه با پرداخت نيمي از ثمن ماخوذه ايجاد مي شود.

۲۰-از نظر قانون مدني ايران دعوي نفي ولد:
۱)هرگز مسموع نيست.
۲)قبل از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع است.
۳)قبل از انقضاء پنج ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع است.
۴)هميشه مسموع است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آئين دادرسي مدني
۲۱- آيا وكيل دادگستري مي تواند بدون داشتن عذر موجه در دادگاه حاضر نشود؟
۱) نمي تواند ۲)اگر عدم حضورش به تجديد وقت دادگاه منجر نشود مي تواند
۳) در صورتي كه موكلش در دادگاه حاضر شود مي تواند ۴) در همه حال مي تواند

۲۲- دعوي اعتراض ثالث:
۱) بايد ظرف بيست روز از تاريخ قطعي شدن راي مورد اعتراض اقامه شود.
۲) بايد ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع ازصدور راي مورد اعتراض اقامه شود.
۳) بايد ظرف سه ماه از قطعي شدن راي مورد اعتراض اقامه شود.
۴)اقامه اين دعوي مقيد به مهلت معين نيست.

۲۳-در صورتي يكي از طرفين دعوي دو نفر وكيل داشته باشند:
۱)هر يك از دو نفر وكيل مكلف به ابطال تمبر كامل مالياتي هستند.
۲)با ابطال تمبر كامل مالياتي از ناحيه هر يك تكليف از ديگري ساقط مي شود.
۳)هر يك از دو نفر وكيل مجاز در اقدام انفرادي مكلف به ابطال تمبر مالياتي خود هستند.
۴)براي هر دو نفر وكيل بدون دارا بودن اختيار اقدام فردي يك فقره تمبر كامل مالياتي كافي است.

۲۴- در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه عمومي حقوقي در سطح يك استان:
۱)حل آن با دادگاه تجديد نظر مركز استان است و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي است.
۲)حل آن با دادگاه تجديد نظر مركز استان است و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي نبوده پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور مي فرستد.
۳)حل آن با رئيس كل دادگستري مركز استان است.
۴)حل آن با ديوان عالي كشور است.

۲۵- در دعاوي كه براي اقامه آنها مدت معيني در قوانين پيش بيني شده است از قبيل دعاوي اعتراض بر ثبت يا تحديد حدود، اشخاص ثالث:
۱)مي توانند به عنوان ثالث در دعوي بين معترض و متقاضي ثبت مطروحه در مراجع قضايي وارد شوند ولي نمي توانند به راي قطعي بين آنان اعتراض كنند.
۲)مي توانند به عنوان ثالث در دعواي مطروحه بين آنان وارد شوند و يا برراي قطعي بين آنان اعتراض كنند.
۳)نمي توانند وارد ثالث شوند، لكن مي توانند بر حكم يا قرار قطعي بين آنان در اين نوع دعاوي اعتراض كنند.
۴)نمي توانند به عنوان ثالث در دعواي مطروحه بين آنان وارد شوند يا بر حكم يا قرار قطعي بين آنان در اين نوع دعاوي اعتراض نمايند.

۲۶- اخذ تامين يا خواستن ضامن از محكوم له حكم غيابي:
۱) اصولاَ لازم نيست. ۲) در مرحله ي صدور دستور ضدور اجرائيه لازم است.
۳) در مرحله اجراي حكم لازم است. ۴) هم زمان با ابلاغ دادنامه ي غيابي به محكوم له لازم است.

۲۷-كدام يك از دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست؟
۱) دعوي ورشكستگي و نسب ۲) دعاوي راجع به اموال غير منقول ثبت شده
۳) دعاوي مربوط به مهريه و نفقه ۴) دعاوي كه يك طرف آن دولت باشد.

۲۸- صدور اجرائيه با كدام دادگاه است؟
۱)با دادگاه نخستين
۲)با دادگاه صادر كننده حكم قطعي
۳)با دادگاه تجديد نظر
۴)اگر دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را تاييد كرده باشد با دادگاه بدوي و اگر نقص كرده باشد با دادگاه تجديد نظر

۲۹- كدام يك از موارد زير از دعاوي طاري محسوب نمي شود؟
۱) ورود ثالث ۲) جلب ثالث ۳) اعتراض شخص ثالث ۴) دعوي متقابل

۳۰- راي دادگاه در چه مواردي غيابي است؟
۱)در مواردي كه وقت رسيدگي ابلاغ واقعي نشده و خوانده و نماينده ي او در هيچ جلسه دادگاه حاضر نشده و كتباَ هم دفاع نكرده باشد.
۲)در مواردي كه خوانده در دادگاه حاضر نشده باشد.
۳)در مواردي كه خوانده يا نماينده قانوني او در دادگاه حاضر نشده باشد.
۴)در مواردي كه اخطاريه وقت رسيدگي ابلاغ واقعي نشده باشد.

۳۱- تحقيقات محلي جزء كدام يك از ادله محسوب مي شود؟
۱) اماره ي قضايي ۲) اسناد كتبي ۳) شهادت ۴) اماره قانوني

۳۲- دعوي اضافي، يعني افزايش خواسته يا تغيير نحوه دعوي يا خواسته، كه از ناحيه ي خواهان اقامه مي شود بايد:
۱)پس از تقديم دادخواست و قبل از جلسه ي اول رسيدگي مطرح شود.
۲)تا جلسه اول رسيدگي و در اين جلسه اقامه شود.
۳)تا قبل از ختم مذاكرات اصحاب دعوي مطرح گردد.
۴)پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوي و قبل از صدور حكم عنوان شود.

۳۳- كدام يك از تصميمات قضايي ذيل از اعتبار امر مختومه برخوردار نمي باشد؟
۱) گزارش اصلاحي ۲) حكم قطعي دادگاه بدوي
۳) حكم قطعي دادگاه تجديد نظر ۴) قرار سقوط دعوي

۳۴- كدام يك از گزينه هاي ذيل دعوي متقابل محسوب مي شود؟
۱) دعوي تهاتر ۲) دعوي صلح ۳) دعوي فسخ ۴) هيچ كدام

۳۵-در احتساب مواعد:
۱)چنانچه از مواعد قانوني باشد روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود.
۲)چنانچه از مواعد قضايي باشد روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود.
۳)هم در مواعد قانوني و هم در مواعد قضايي روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود.
۴)در مواعد قانوني روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود و در قضايي مي شود.

۳۶-احكام مستند به اقرار در دادگاه.........
۱) قابل فرجام است. ۲)قابل تجديد نظر و فرجام نيست.
۳) قابل تجديد نظر است. ۴) قابل تجديد نظر و فرجام است.

۳۷-هرگاه مدعي پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوي، دعوي خود را مسترد كند و خوانده هم راضي باشد دادگاه كدام يك از تصميمات ذيل را اتخاذ خواهد كرد؟
۱) قرار رد دعوي ۲) قرار ابطال دادخواست ۳) قرار عدم استماع دعوي ۴) قرار سقوط دعوي

۳۸-آراي صادر شده از شوراهاي حل اختلاف:
۱) در كليه موارد قابل تجديد نظر در دادگاه عمومي هستند.
۲) در همه ي موارد چنانچه اعضاي شورا با تجديد نظر موافق باشند در دادگاه عمومي قابل تجديد نظر است.
۳) در بعضي از موارد چنانچه اعضاي شورا با تجديد نظر خواهي موافق باشند در دادگاه تجديد نظر قابل تجديد نظر هستند.
۴) در هيچ موردي قابل تجديد نظر نيستند.

۳۹-به موجب دادنامه اي غير قطعي ‹‹الف›› كه مقيم خارج از كشور است و ‹‹ب›› كه مقيم داخل كشور است به انجام تعهدي محكوميت يافته اند و حكم صادره قابل تجديد نظر مي باشد مهلت تجديد نظر خواهي از حكم مزبور:
۱)براي هر دو نفر دو ماه است.
۲)براي هر كدام از آن دو بيست روز است.
۳)براي محكوم عليه مقيم ايران ۲۰ روز و براي مقيم خارج از كشور دو ماه است.
۴)براي ‹‹الف›› دو ماه و بيست روز و براي ‹‹ب›› ۲۰ روز است.

۴۰-حكم نهايي در كدام يك از عبارت هاي ذيل تعريف شده است؟
۱)حكمي كه به صورت قطعي از دادگاه بدوي صادر شده باشد.
۲)حكمي كه از مرجع تجديد نظر به صورت قطعي صادر شده باشد.
۳)حكمي كه به جهت عدم تجديد نظر خواهي قطعيت يافته است.
۴)حكمي كه به واسطه ي طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاي مدت اعتراض، تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي دعوايي، كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حقوق جزا
۴۱-ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي گويد:‹‹ در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ قعل يا ترك فعلي را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود...›› منظور قانون گذار از ‹‹ مقررات و نظامات دولتي›› چيست؟
۱) قوانين مربوط به تخلفات اداري ۲) قوانين مربوط به تعزيرات حكومتي
۳) مجازات هاي بازدارنده ۴) كليه قوانين كيفري غير از مقررات مربوط به حدود و قصاص ديات

۴۲-دادگاه اجراي مجازات محكوم عليه را تعليق كرده است. متعاقباً معلوم مي شود كه محكوم عليه قبلاَ يك فقره محكوميت قطعي به لحاظ ارتكاب جرم سرقت داشته است. تكليف مجازات تعليق شده اخير چيست؟
۱)مجازات تشديد مي شود.
۲)مجازات قبلي با مجازات اخير جمع مي شود و قرار تعليق باقي مي ماند.
۳)دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را الغاء خواهد كرد.
۴)اجراي مجازات قبلي هم معلق مي شود.

۴۳-دفاع مشروع در رديف كدام يك از عناوين ذيل قرار مي گيرد؟
۱) معاذير معاف كننده از مجازات ۲) عوامل رافع مسئوليت كيفري
۳) عوامل موجهه ي جرم ۴) كيفيات مخففه

۴۴-در صورت استفاده زوجه از حق حبس بابت مهريه، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه:
۱)جرم است.
۲)حتي با وجود تمكن مالي جرم نيست.
۳)در صورتي جرم است كه زوجه قسمتي از مهريه اش را دريافت كرده باشد.
۴)در صورتي ترك انفاق جرم است كه زوج با وجود تمكن مالي مهريه ي زوجه را نپردازد.

۴۵-اگر مباشر جرم بنا به معاذير قانوني و جهات شخصي قابل تعقيب و مجازات نباشد:
۱)معاون جرم قابل تعقيب است.
۲)معاون جرم قابل تعقيب نيست.
۳)معاون جرم قابل تعقيب نيست مگر آن كه اقوي از مباشر باشد.
۴)معاون جرم قابل تعقيب نيست مگر آن كه قرار موقوفي تعقيب فاعلي اصلي صادر شده باشد.

۴۶-كدام يك از قوانين زير همواره عطف به ما سبق مي شود؟
۱) قانون تفسيري
۲) قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ۳) قانون مربوط به امنيت ملي
۴) قانون شكلي مربوط به هزينه دادرسي

۴۷-نشر اكاذيب:
۱)براي شروع تعقيب نيازمند شاكي خصوصي نيست، ولي براي بقاء تعقيب نيازمند شاكي خصوصي است.
۲)نه براي شروع و نه براي بقاء تعقيب به شاكي خصوصي نياز ندارد.
۳)هم براي شروع تعقيب و هم براي بقاي تعقيب نيازمند شاكي خصوصي است.
۴)براي شروع تعقيب نيازمند شاكي خصوصي است.

۴۸-هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد:
۱)قصاص ساقط مي شود و ديه مستقر مي گردد و بر عهده وراث جاني است.
۲)قصاص ساقط مي شود و پرداخت ديه بر عهده عاقله است.
۳)قصاص و ديه هر دو ساقط مي شود.
۴)قصاص ساقط مي شود اما پرداخت ديه منوط به تقاضاي اولياء دم است.

۴۹-كدام گزينه در مورد قسامه قتل عمد نادرست است؟
۱)قسم خورندگان به شرط رعايت نصاب قانوني بايد از خويشان و بستگان مدعي باشند.
۲)قسم خورندگان بايد مرد باشند مگر آن كه مدعي زن باشد.
۳)قسم خورندگان بايد از روي علم به ارتكاب قتل سوگند بخورند.
۴)اگر تعداد قسم خوردندگان مدعي كمتر از پنجاه نفر باشد تكرار قسم تا كامل شدن حد نصاب امكان پذير نيست.

۵۰-فردي خود را افسر نيروي انتظامي معرفي مي كند در حالي كه وي افسر نيروي انتظامي نيست، اقدام وي:
۱) غصب عنوان است. ۲)گزارش خلاف واقع است. ۳) جعل عنوان است. ۴) عنوان كيفري ندارد.

۵۱-مجازات شروع به آدم ربايي........................ است.
۱) يك تا سه سال حبس ۲) سه تا پنج سال حبس ۳) شش ماه تا دو سال حبس ۴) شش ماه تا يك سال حبس

۵۲-مجازات صدور چك بلا محل از حساب مسدود كه رقم آن يكصد ميليون ريال است:
۱) به نظر قاضي صادر كننده حكم است. ۲) حداكثر يك سال حبس است.
۳) حداكثر دو سال حبس است كه قابل تعليق نمي باشد. ۴) حداكثر شش ماه حبس است.

۵۳-مجازات معاونت در جرمهاي تعزيري و بازدارنده كه داراي حداقل و اكثر است چگونه تعيين مي شود؟
۱) در اختيار قاضي دادگاه است.
۲) حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم است.
۳) مجازات معاون نصف مباشر است.
۴) فرقي بين معاون و مباشر نيست و در نتيجه به همان مجازات مباشر محكوم مي شود.

۵۴-زني كه در عده ي بائن قرار دارد خود را به عقد ديگري در مي آورد:
۱)اقدام وي عنوان مجرمانه ندارد.
۲)عمل ارتكابي جرم محسوب و به حبس يا جزاي نقدي محكوم مي شود.
۳)فقط به جزاي نقدي محكوم مي شود.
۴)فقط به تحمل شلاق تعزيري محكوميت پيدا مي كند.

۵۵-در صورتي كه جاعل از سند مجعول استفاده كند مجازات او چيست؟
۱) مجازات او نسبت به جعل تا دو برابر افزايش مي يابد. ۲) به اشد مجازات جعل محكوم مي شود.
۳) به مجازات جعل و استفاده از سند مجعول محكوم مي شود. ۴) قاضي مجازات او را در مورد جعل تشديد مي كند.

۵۶-زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان موجب:
۱) فقط قتل زاني است و زانيه حسب مورد مجازات مي شود. ۲) موجب قتل هر دو است.
۳) موجب جلد هر دو است. ۴) موجب رجم هر دو است.

۵۷-مطابق قانوني تعزيرات اخفاي جاسوس در صورتي جرم و قابل مجازات است كه:
۱) به قصد بر هم زدن امنيت ملي و كمك به دشمن باشد. ۲) به قصد بر هم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن باشد.
۳) به قصد كمك به دشمن باشد. ۴) به قصد بر هم زدن امنيت ملي باشد.

۵۸-زن و مردي با هم ازدواج مي كنند ولي واقعه ازدواج را به ثبت نمي رسانند در اين حالت كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟
۱)زن و مرد هر دو به عنوان مباشر در عدم ثبت واقعه نكاح قابل تعقيب هستند.
۲)فقط مرد مرتكب جرم شده است.
۳)مرد به عنوان مباشر و زن به عنوان معاون قابل تعقيب هستند.
۴)زن به عنوان مباشر ‍( چون ايجاب از ناحيه او است) و مرد به عنوان معاون قابل تعقيب هستند.

۵۹-شخصي به اتهام قبول خدمت در قمار خانه اي تحت تعقيب قرار گرفته است، با توجه به مقررات موضوعه فعلي شخص مذكور:
۱)مباشر مستقل در جرم محسوب مي شود.
۲)معاون درجرم محسوب مي شود كه همان مجازات مباشر جرم را خواهد داشت.
۳)عمل وي جرم محسوب نمي شود.
۴)شريك جرم به شمار مي آيد.

۶۰-شخصي با علم و آگاهي از اينكه وكيل دادگستري از طريق دادگاه انتظامي كانون وكلاي متبوع خود در حالت تعليق به سر مي برد به نامبرده وكالت مي دهد تا براساس آن طرح دعوي نمايد و بر اين اساس وكيل طرح دعوي كرده و در جلسه دادگاه شركت كرده و دفاع مي كند كدام گزينه صحيح است؟
۱)فقط عمل وكيل جرم محسوب و قابل تعقيب است.
۲)هر دو به عنوان شركاي جرم قابل تعقيب هستند.
۳)هيچ جرمي تحقق نيافته است.
۴)وكيل تحت عنوان مباشرت و موكل به عنوان معاون قابل تعقيب هستند.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آئين دادرسي كيفري

۶۱-براي متهمي قرار تامين وثيقه صادر شده است در مورد ضبط وثقيه كدام گزينه صحيح است؟
۱)به محض خروج متهم از حوزه قضايي وثيقه ضبط مي شود.
۲)ضبط وثقيه منوط به احضار متهم و عدم حضور او و پس از اخطار به وثيقه گذار و سپري شدن مهلت مقرر، است.
۳)چنانچه از محدوده استاني كه حوزه قضايي در آن قرار دارد خارج شود ضبط مي شود.
۴)اگر از كشور خارج شود وثيقه ضبط مي شود.

۶۲-وجود نسبت به خويشاوندي بين شاهد و كسي كه به شهادت او استناد كرده است:
۱) مطلقاَ از موارد ر‏د و جرح است. ۲) اگر خويشاوندي نسبي باشد از جهات جرح و رد است.
۳) چنانچه خويشاوندي سببي باشد از جهات رد و جرح است. ۴) از جهات رد و جرح شاهد نيست.

۶۳-قرار بازداشت موقت صادر شده از طرف دادگاه كيفري استان:
۱) قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان است. ۲) قابل اعتراض نيست.
۳) قابل اعتراض در ديوانعالي كشور است. ۴) قابل اعتراض در شعبه ديگر دادگاه كيفري استان است.

۶۴-دادگاه انقلاب حكم اعدام فردي را به اتهام محاربه و افساد في الارض صادر كرده است، مرجع تجديد نظر از اين حكم:
۱)ديوانعالي كشور است.
۲)رئيس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور است.
۳)دادگاه تجديد نظر استان است.
۴)اگر محكوم عليه روحاني باشد دادگاه ويژه روحانيت و در غير اين صورت ديوانعالي كشور است.

۶۵-با تشكيل دادگاه كيفري استان و با توجه به مقررات جاريه:
۱)جرايمي كه داراي مجازات اعدام با حبس ابد باشد و در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده، در دادگاه كيفري استان مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
۲)رسيدگي به جرائم مواد مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب و رسيدگي به ساير جرائم، كه داراي مجازات اعدام يا حبس ابد باشد، در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي باشد.
۳)جرائمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده، كماكان در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.
۴)جرائمي كه داراي مجازات اعدام باشد در دادسرا مطرح و سپس براي صدور حكم به دادگاه كيفري استان ارجاع مي گردد.

۶۶-در مواردي كه مجازات قانوني جرم، حبس و جزاي نقدي و شلاق باشد، ملاك احتساب مرور زمان كدام است؟
۱) جزاي نقدي ۲) حبس
۳) شلاق ۴) در اين موارد مجازات مشمول مرور زمان نمي شود.

۶۷-در صورتي كه جرائم ارتكابي متهم كه از حيث مجازات يكسان هستند در حوزه هاي مختلف قضايي واقع شده باشد و متهم نيز دستگير نشده است، كدام يك از گزينه هاي ذيل صحيح خواهد بود؟
۱)دادگاهي كه ابتدائاَ شروع به تعقيب موضوع كرده صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد.
۲)دادگاهي كه اولين جرم در حوزه آن انجام يافته صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.
۳)دادگاهي كه آخرين جرم در حوزه آن واقع شده صلاحيت رسيدگي دارد.
۴)دادگاهي كه احتمال مي رود متهم در حوزه آن دستگير شود صلاحيت رسيدگي دارد.

۶۸-از نظر قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، كليه جرائم داري جنبه...... است.
۱) ترهيبي ۲) تعزيري ۳) ترزيلي ۴) الهي

۶۹-كنترل تلفن افراد در كدام يك از موارد ذيل جايز است؟
۱)در جرائم منافي عفت
۲)فقط در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است.
۳)در مواردي كه به امنيت كشور مربوط و يا براي حفظ حقوق اشخاص به نظر قاضي لازم باشد.
۴)مطلقاَ ممنوع است.

۷۰-در محاكمه كيفري اطفال بزهكار كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟
۱)چنانچه مصلحت طفل اقتضا كند، قسمتي از مراحل رسيدگي در غياب متهم انجام و راي صادره غيابي خواهد بود.
۲)در صورت اقتضاي مصلحت طفل، رسيدگي در قسمتي از مراحل دادرسي در غياب متهم انجام و راي صادره در هر حال حضوري محسوب است.
۳)حضور طفل در هر حال ضروري است.
۴)رسيدگي در غياب طفل در صورت موافقت ولي يا سرپرست قانوني و دادستان مجاز است.

۷۱-گزينه صحيح كدام است؟
۱)تجديد نظر خواهي محكوم عليه نسبت به محكوميت خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي نمي باشد.
۲)تجديد نظر خواه در مورد مذكور ملزم به پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي است.
۳)تجديد نظر خواه با موافقت دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.
۴)تجديد نظر خواه فقط نصف هزينه دادرسي را پرداخت مي كند.

۷۲-كدام يك از اشخاص ذيل حق درخواست اعاده دادرسي ندارند؟
۱) ورثه محكوم عليه در صورت فوت وي
۲) ورثه محكوم در صورت غيبت وي
۳) همسر محكوم عليه در صورت فوت و غيبت وي ۴) شاكي خصوصي در صورت برائت متهم

۷۳-بازپرس قرار منع تعقيب متهم را صادر كرده و به موافقت دادستان نيز رسيده است. در اين صورت:
۱)شاكي خصوصي مي تواند نسبت به آن اعتراض كند، تصميم مرجع صالح رسيدگي به اعتراض هر چه باشد قطعي است.
۲)در صورتي كه تصميم دادگاه صالح بر تاييد قرار مذكور باشد، اين تصميم از ناحيه شاكي قابل تجديد نظر است.
۳)در صورتي كه تصميم دادگاه بر نقض قرار باشد از ناحيه متهم قابل تجديد نظر است.
۴)قرار منع تعقيب قابل اعتراض نيست.

۷۴-در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي پذيرفته شود، رسيدگي مجدد:
۱) در دادگاه صادر كننده حكم قطعي به عمل مي آيد:
۲) در ديوانعالي كشور به عمل مي آيد.
۳) در دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي به عمل مي آيد.
۴) در دادگاه بدوي به عمل مي آيد.

۷۵- شخصي ۱۷ ساله به اتفاق فردي كه ۲۰ ساله است متهمند به شركت در حمل يك كيلو ترياك، كدام گزينه صحيح است؟
۱)به اتهام شخص ۱۷ ساله در دادگاه عمومي (غير اطفال) و ۲۰ ساله در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.
۲)به اتهام شخص ۱۷ ساله در دادگاه اطفال و ۲۰ ساله در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.
۳)به اتهام هر دو نفر در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.
۴)به اتهام هر دو نفر در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود.

۷۶-در مورد صلاحيت ذاتي در امر كيفري كدام گزينه صحيح است؟
۱)بنا به تقاضاي طرفين دعوي كيفري مي توان از صلاحيت ذاتي عدول كرد.
۲)با موافقت دادستان كل كشور مي توان از صلاحيت ذاتي عدول كرد.
۳)با موافقت رئيس قوه قضائيه مي توان از صلاحيت ذاتي عدول كرد.
۴)عدول از صلاحيت ذاتي ممكن نيست.

۷۷-آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور منحصراَ در مواردي صادر مي شود كه:
۱)در شعب ديوانعالي كشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانين آراء مختلفي صادر شود.
۲)در شعب ديوانعالي كشور و يا هر يك از محاكم تالي، نسبت به موارد مشابه، با استنباط متفاوت از قوانين آراء مختلفي صادر شود.
۳)در محاكم تالي ،نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانين آراء مختلفي صادر شود.
۴)دادگاه هاي تالي راي اصراري صادر نمايند.

۷۸-در صورتي كه راي محكوميت كيفري از دادگاه فاقد صلاحيت محلي صادر شده باشد و از آن تجديد نظر خواهي به عمل آيد:
۱)مرجع تجديد نظر در صورت ايراد هر يك ازطرفين در تجديد نظر خواهي، راي معترض عنه را نقض و پرونده را به مرجع صالحه ارسال مي دارد.
۲)مرجع تجديد نظر در هر حال آن را نقض و پرونده را به مرجع صالحه ارسال مي نمايد.
۳)مرجع تجديد نظر، فقط در صورت ايراد هر دو طرف دعوي جزايي در تجديد نظر خواهي خود، راي را نقض و پرونده را به مرجع صالحه ارسال مي نمايند.
۴)مرجع تجديد نظر در هر حال به ايراد عدم صلاحيت محلي ترتيب اثر نمي دهد.

۷۹-به عنوان يكي از ادله اثباتي قتل شبه عمد يا خطاء محض كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟
۱) قسم مدعي ۲) گواهي دو زن عادل
۳) گواهي يك مرد عادل ۴) گواهي يك مرد عادل و يك زن عادل

۸۰-مدت كليه حبس ها از روزي شروع مي شود كه:
۱) متهم دستگير شده باشد. ۲) محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد.
آئين دادرسي كيفري صفحه ۹
۳) حكم محكوميت به محكوم عليه در خارج از زندان ابلاغ شده باشد. ۴) محكوم عليه خود را به اجراي احكام معرفي كرده باشد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حقوق تجارت

۸۱-مديران شركت سهامي در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني و اساسنامه شركت و يا مصوبات مجمع عمومي ............
۱)مسئوليت تضامني دارد.
۲)مسئوليت نسبي دارند.
۳)مشتركاَ و به طور مساوي مسئول جبران خسارات وارده هستند.
۴)حسب مورد منفرداَ يا مشتركاَ مسئول مي باشند و دادگاه مسئوليت هر يك را مشخص مي كند.

۸۲-اگر تاجري به قصد به تاخير انداختن ورشكستگي خود از طرق مختلف به وسائلي كه دور از صرفه است تحصيل وجهي نمايد:
۱) دادگاه مي تواند او را ورشكسته به تقلب اعلام كند. ۲)دادگاه مي تواند او را ورشكسته به تقصير اعلام كند.
۳) دادگاه مكلف است او را ورشكسته به تقصير اعلام مي كند. ۴) دادگاه بايد او را ورشكسته به تقلب اعلام نمايد.

۸۳-كدام يك از موارد ذيل در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي نيست؟
۱) تصويب اساسنامه ۲) تغيير در مواد اساسنامه ۳) افزايش سرمايه شركت ۴) اغلال شركت

۸۴-در مجمع عمومي موسس شركت سهامي:
۱)حضور دارندگان حداقل نصف صاحبان سهامي كه حق راي دارند ضروري است.
۲)حضور دارندگان حداقل بيش از نصف صاحبان سهامي كه حق راي دارند ضروري است.
۳)حضور دارندگان حداقل ۳/۱صاحبان سهامي كه حق راي دارند ضروري است.
۴)حضور دارندگان حداقل ۳/۲صاحبان سهامي كه حق راي دارند ضروري است.

۸۵-نداشتن دفاتر تجارتي براي بازرگانان:
۱)جرم محسوب و مرتكب به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.
۲)جرم محسوب و مرتكب به جزاي نقدي دويست تا ده هزار ريال محكوم مي شود.
۳)جرم محسوب و مرتكب به جزاي نقدي دويست تا ده هزار ريال محكوم مي شود و ممكن است ماليات را از وي به صورت علي الراس اخذ كنند و در
صورت ورشكستگي ورشكسته به تقصير محسوب خواهد شد.
۴)جرم محسوب نمي شود.

۸۶-در شركت تضامني انتقال سهم الشركه:
۱) با رضايت اكثريت شركاء امكان پذير است. ۲) با رضايت بيش از نصف شركاء امكان پذير است.
۳) با رضايت ۲ از شركاء امكان پذير است. ۴) با رضايت تمام شركاء امكان پذير است.

۸۷-صلح محاباتي و هبه تاجر بعد از توقف :
۱) صحيح است. ۲) باطل است.
۳) غير نافذ است. ۴) موكول به تشخيص دادگاه است.

۸۸-اگر چك در همان مكاني كه صادر شده بايد تاديه شود و دارنده چك ظرف ۱۵ روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه نكند:
۱)دعوي دارنده بر عليه صادر كننده و ديگر مسئولين بعد از آن تاريخ مسموع نخواهد بود.
۲)دعوي دارنده بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود.
۳)اگر صادر كننده وجه چك را به محالٌ عليه رسانده باشد و محالٌ عليه بعد از ۱۵ روز ورشكسته شده باشد و وجه چك قابل پرداخت نباشد، دعوي بر عليه صادر كننده مسموع نيست.
۴)گزينه ۲ و ۳ صحيح است.

۸۹-كدام يك از گزينه هاي زير صحيح نيست؟
۱)ماشيني كه به قصد اجاره معاوضه مي شود، عمل تجاري است.
۲)خريد چرم جهت تبديل به كفش به قصد فروش تجاري نيست.
۳)هر گاه كسي قالي بخرد براي منزل خود و بعد از مدتي آن را بفروشد عمل تجاري است.
۴)خريد كتاب به قصد فروش آن عمل تجاري است.

۹۰-خريد سهام شركت سهامي عام و خاص توسط خود آن شركت:
۱)ممنوع است.
۲)ممنوع نيست.
۳)در شركت هاي سهامي عام ممنوع است ولي در شركت هاي سهامي خاص ممنوع نيست.
۴)هيچكدام از گزينه ها درست نيست.

۹۱-طبق قانون تجارت ايران دلال:
۱)ضامن اجراي معاملاتي نيست كه توسط او انجام مي گيرد.
۲)ضامن اجراي معاملاتي است كه توسط او انجام مي گيرد.
۳)ضامن اجراي معاملاتي است كه توسط او انجام مي شود حتي اگر شرط خلاف شده باشد.
۴)هنگامي ضامن اجراي معاملات است كه طرف شخص حقوقي باشد.

۹۲-شركت سهامي، بازرگاني محسوب مي شود به شرط آنكه:
۱) عمليات آن امور بازرگاني باشد. ۲) مطلقاَ شركت بازرگاني محسوب مي شود.
۳) قسمتي از عمليات آن بازرگاني بوده باشد. ۴) هرگز به عمليات بازرگاني اشتغال نداشته باشد.

۹۳-آيا وجه چك قبل از تاريخ مندرج در آن قابل وصول است؟
۱)بلي ۲)خير
۳)خير مگر اين كه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده و آن شرط تحقق يافته باشد.
۴)بله در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده است.

۹۴-اگر مدير عامل شركت سهامي به نمايندگي از آن چكي صادر كند مسئوليت پرداخت آن بر عهده كيست؟
۱)مدير عامل
۲)شركت
۳)مدير عامل و شركت (متضامنا)
۴)شركت و مدير عامل هر دو مگر آن كه مدير عامل ثابت كند عدم پرداخت مستند به عمل او نبوده كه در اين حالت تنها شركت مسئول است.

۹۵-در حقوق تجارت اصل ‹‹ضمان›› ........................
۱) نقل ذمه به ذمه است.
۲) ضم ذمه به ذمه است.
۳) نقل ذمه به ذمه است مگر اين كه قانون يا قرارداد خصوصي برخلاف آن باشد.
۴) ضمه ذمه به ذمه است مگر اين كه قانون يا قرارداد خصوصي برخلاف آن باشد.

۹۶-حكم ورشكستگي به طور موقت اجرا مي شود به اين معني است كه:
۱) حكم ورشكستگي بايد ظرف يك سال به اجرا در آيد. ۲) حكم ورشكستگي قبل از قطعيت اجرا مي شود.
۳) حكم ورشكستگي قابل تجديد نظر خواهي نيست. ۴) حكم ورشكستگي با اعاده اعتبار بلا اثر است.

۹۷-معاملات برواتي:
۱) ذاتاَ تجاري است. ۲) مطلقاَ تجاري است.
۳) وقتي بين تجار باشد تجاري است. ۴) گزينه ۱ و ۲ صحيح است.

۹۸-شركت هاي دولتي علي الاصول:
۱) تابع قانون تجارت هستند.
۲) تابع اساسنامه و قوانين تاسيس خود هستند.
۳) تابع اساسنامه و قوانين تاسيس و در صورت سكوت اين دو تابع لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت هستند.
۴) تابع اساسنامه و قوانين تاسيس و در صورت سكوت اين دو تابع قانون تجارت هستند.

۹۹-مسئوليت شركا‌ء در شركت نسبي:
۱) محدود به سرمايه آنها است. ۲) نسبي و نامحدود است. ۳) نسبي و محدود است. ۴) تضامني است.

۱۰۰-مدير عامل شركت سهامي:
۱)مي تواند رئيس هيات مديره نيز باشد.
۲)مي تواند مدير عامل شركت سهامي ديگري نيز باشد.
۳)مي تواند با تصويب اكثريت حاضر در مجمع رئيس هيات مديره نيز باشد. ۴)فقط با تصويب ۴/۳ آراء حاضر در مجمع مي تواند رئيس هيات مديره نيز باشد

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
اصول استنباط حقوق اسلامي
۱۰۱- اگر مخصص، مفهوماً و مصداقاً مجمل باشد، آيا موجب اجمال عام نيز مي گردد؟
۱)اين گونه مخصص، در صورتي كه متصل به عام باشد، موجب اجمال آن مي شود.
۲)اين گونه مخصص، به دليل اجمال و ابهام، از قابليت استناد، خارج بوده و عام را مجمل نمي كند.
۳)اين گونه مخصص، عام را نيز از هر جهت مجمل و از قابليت استناد مي اندازد.
۴)اين گونه مخصص، تنها نسبت به قدر متيقن ازآن، موجب اجمال عام مي گردد.

۱۰۲- اگر از متوفا، دو وصيت نامه متعارض، ابراز گردد كه يكي داراي تاريخ و ديگري مجهول التاريخ باشد، تكليف چيست؟
۱)طبق اصل تاخر حادث، بايد وصيت نامه بدون تاريخ را حاوي آخرين اراده موصي دانسته و به آن عمل كرد.
۲)وصيت نامه بدون تاريخ، ناقص بوده و نمي توان آن را آخرين اراده موصي شناخت.
۳)از نظر شرعي، نداشتن تاريخ، وصيت نامه را از اعتبار نمي اندازد و بايد به هر دو وصيت عمل كرد.
۴)تنها موادي از دو وصيت نامه كه مشترك است،لازم الاجراء مي باشد.

۱۰۳-آيا مفهوم، مي تواند مخصص عام گردد؟
۱)مفهوم موافق، مي تواند عام را تخصيص دهد اما مفهوم مخالف از جهت ضعف دلالت، مخصص عام نيست.
۲)هيچ يك از انواع مفاهيم، چه موافق و چه مخالف، نمي تواند با منطوق عام، معارضه كند.
۳)از ميان مفاهيم مختلف، تنها ‹‹ مفهوم موافق اولويت››، توان تخصيص عام را دارد.
۴)هر يك از انواع مفهوم كه حجت شناخته شده باشد، مي تواند مخصص عام واقع شود.

۱۰۴-هرگاه طلبكار، مبلغي بيش از آنچه مورد قبول بدهكار است، مطالبه كند. مساله از لحاظ جريان اصول چه مي شود؟
۱)اصول، در اين مساله، متعارض بوده و مشكل بايد با مصالحه طرفين، حل و فصل گردد.
۲)بدهكار، مكلف به پرداخت قدر متيقن دين بوده و نسبت به زائد، اصل برائت حاكم است.
۳)بر طبق اصل اشتغال، بدهكار بايد كاري كند كه اشتغال ذمه يقيني او به برائت ذمه مبدل گردد.
۴)در صورتي كه ادعاي طلبكار از مقوله شبهه محصوره باشد، بايد مبلغ زائد پرداخت شود.

۱۰۵-در صورت علم اجمالي به وجوب و يا حرمت عملي، تكليف چيست؟
۱)اصل، عدم وجوب و حرمت آن عمل است و حكم ظاهري مورد، پذيرش برائت است.
۲)در مساله، هيچ اصلي عقلاَ قابل اجرا نبوده و مكلف، تكويناََمخير در انتخاب يكي از دو احتمال است.
۳)با وجود علم اجمالي، اصل عدم در هيچ يك از دو احتمال، قابل اجرا نيست.
۴)در تعارض ميان احتمال وجوب و احتمال حرمت، احتمال حرمت، عقلاَ مرجح و لازم الرعايه است.

۱۰۶-قياس منصوص العله چيست؟
۱)تسري حكم مقيس عليه بر مقيس به دليل وجود علت منصوص حكم مقيس عليه در مقيس.
۲)مقايسه حكم مقيس و مقيس عليه، براي كشف علت حكم قانون.
۳)مقايسه حكم مقيس و مقيس عليه، به دليل اشتراك آن دو در علت حكم.
۴)مقايسه حكم مقيس و مقيس عليه با لحاظ نصي كه در آن مورد، وارد شده است.

۱۰۷-دو شرطي كه در استعمال مجازي الفاظ، بايد رعايت شوند، كدامند؟
۱)قرينه لفظي و نيز وجود شباهت ميان معني حقيقي و مجازي لفظ.
۲)قرينه معينه و نيز وجود نسبت قابل قبول ذوق ها ميان معني حقيقي و مجازي لفظ.
۳)قرينه معينه لفظي يا معنوي و تشابه ميان معني حقيقي و مجازي لفظ.
۴)قرينه صارفه و وجود نسبت ذوق پسند ميان معني حقيقي و مجازي لفظ.

۱۰۸-هر گاه مشتري مدعي شود كه مبيع، زميني يا متراژ دويست متر مربع بوده و بايع ادعا كند كه زمين مورد معامله، يكصد متر مربع مي باشد، مساله از لحاظ جريان اصول عمليه چه مي شود؟
۱)اصاله العدم، ادعاي هر دو طرف را نفي مي كند.
۲)اصاله الاشتغال ( اشتغال ذمه يقيني برائت يقيني مي طلبد) بايع را به دادن حداكثر الزام مي كند.
۳)با وجود قدر متيقن در مبيع، اصل، برائت ذمه بايع از دادن مابه التفاوت به مشتري است.
۴)مساله از مصاديق تداعي است و هر يك، هم مدعي و هم منكر است.

۱۰۹-آيا بحث مقدمه واجب با بحث ‹‹ اذن در شيئي،اذن در لوازم آن است›› بحث واحدي است؟
۱)مصاديق هر دو بحث، يكي بوده و بر هم منطبق اند.
۲)بحث اذن در شيئي... اعم از بحث مقدمه واجب است.
۳)اين دو بحث در پاره اي موارد، بريكديگر، منطبق مي باشند.
۴)بحث اذن در شيئ.... در ارتباط با لوازم ناشي از ماذون بوده و بحث مقدمه، مربوط به اموري است كه شرعاً يا عقلاً، مقدم بر واجب است.

۱۱۰- آيا فرا رسيدن زمان عمل به قانون مقدم، شرط امكان نسخ و يا شرط امكان تخصيص آن قانون است؟
۱)فرا رسيدن زمان عمل به قانون مقدم، شرط امكان تخصيص آن قانون وسيله قانون موخر است.
۲)تنها امكان نسخ قانون مقدم،مشروط به فرار رسيدن زمان عمل به قانون مقدم است.
۳)امكان نسخ و تخصيص قانون مقدم، هر دو مشروط به فرا رسيدن زمان عمل به قانون مقدم است.
۴)امكان نسخ و تخصيص قانون مقدم، هيچ يك مشروط به فرار رسيدن زمان عمل به قانون مقدم نيست.

۱۱۱-درمورد دليل متعارض، تكليف چيست؟
۱)طبق اصل اشتغال، بايد احتياط كرده و به هر دو دليل عمل شود.
۲)طبق اصل تخبير، مكلف، مخير در عمل به يكي از دو دليل متعارض است.
۳)تكليف مكلف، شرعاَ، انتخاب يكي از دو دليل بوده اما عقلاً‌و قانوناً هر دو دليل از اعتبار ساقطند.
۴)در صورت وجود مرجح، بايد به دليل راجح عمل كرد.

۱۱۲-در چه مواردي اصل را ‹‹ مثبت ›› مي گويند؟
۱)هر گاه اصل، آثار و لوازم غير شرعي مجراي خود را اثبات نمايد.
۲)هر گاه اصل، كليه آثار مجراي خود را اعم از عقلي و شرعي اثبات كند.
۳)هر گاه اصل، مفهوم مخالف مورد خود را اثبات كند.
۴)هر گاه اصل، اثبات كننده واقعيت مجراي خود باشد.

۱۱۳-اجمال در مفهوم مخصص، در چه مواردي، موجب اجمال در عام نمي شود؟
۱)در صورتي كه مخصص، منفصل از عام و دوران امر بين اقل و اكثر باشد.
۲)در صورتي كه مخصص، مقدم يا هم زمان عام به تصويب رسيده باشد.
۳)در صورتي كه مخصص، متاخر از عام، تصويب شده باشد.
۴)در صورتي كه مخصص، متصل به عام باشد.

۱۱۴-هر گاه در صحت عقدي ترديد شود، از طرفي استصحاب حالت قبل از عقد به معني بطلان و عدم تاثير آن عقد است و از طرفي اصل صحت در مورد، به معني صحت و اعتبار عقد است. در اين تعارض حكم چيست؟
۱) استصحاب بقاء حالت سابق، اصل مثبت بوده و معتبر نيست. ۲) اصل صحت بر استصحاب حالت سابق مقدم است.
۳) استصحاب بقاء حالت سابق بر عقد جاري و مقدم است. ۴) تعارض دو قاعده، موجب تساقط و عدم اعتبار هر دو مي باشد.

۱۱۵-حقيقت قانوني چيست؟
۱)هرگاه قانونگزار با اقدام خود، لفظي را از معاني عادي آن جدا كرده و در معني منظور خود تثبيت كند به طور ي كه بدون قرينه همان معني از آن لفظ استفاده شود.
۲)هرگاه قانونگزار به كمك قرينه، لفظي را در يكي از معاني حقيقي مشترك آن بكار برده باشد.
۳)هر گاه قانونگذار معني حقيقي لفظي را از معاني مجازي آن مشخص ساخته باشد.
۴)هر گاه قانونگذار لفظي را در يك متن قانوني در معني حقيقي آن بكار برده باشد.

۱۱۶-وضع تعيني يا تخصصي چيست؟
۱)هر گاه واضع، لفظي را به كمك قرينه در يك معني خاص، معين كند.
۲)هر گاه واضع، لفظي را به كمك قرينه دريكي از معاني متعدد آن تخصيص دهد.
۳)هر گاه واضع، لفظي را بدون استفاده از قرينه به يك معني خاص، تخصيص دهد.
۴)هر گاه لفظي در اثر كثرت استعمال در معنايي به غير از معاني وضعي آن تثبيت شود.

۱۱۷-صحت سلب، از علائم حقيقت است يا مجاز؟
۱) از علائم معني حقيقي وضعي است. ۲) از علائم معني عرفي لفظ است.
۳) از علائم معني مجازي لفظ است. ۴) علامت هيچ يك از معناي حقيقي يا مجازي نيست.

۱۱۸-بيع مشروط، چيست؟
۱)بيعي است كه مشروط به تنفيذ و تاييد مالك باشد.
۲)بيعي است كه در آن يكي از شروط ضمن عقد(شرط صفت،فعل و نتيجه) آمده باشد.
۳)بيعي است كه شروط صحت عقد در آن رعايت شده باشد.
۴)بيعي است كه انعقاد آن، متوقف بر تحقق امر ديگري است.

۱۱۹-اصل تاخر حادث، با چه اصولي توجيه مي شود؟
۱) با اصاله الظهور ۲) با اصاله البرائه
۳) با اصل عدم و با استصحاب توجيه مي شود. ۴) اصل مستقلي است در عداد و ساير اصول

۱۲۰-هر گاه يكي از زوجين، مدعي مي شود كه عقد نكاح او دائم بوده و ديگري مدعي نكاح موقت و انقضاء مدت باشد، مساله، از لحاظ اصول عمليه چگونه است؟
۱)با اجراء اصل عدم، هر دو قسم نكاح منتفي شناخته مي شود.
۲)با اجراء اصل برائت، آثار عقد دائم از جمله نفقه وارث، منتفي و نكاح موقت، اثبات مي گردد.
۳)با وجود علم اجمالي به يكي از دو قسم نكاح، هيچ اصلي قابل اجراء نيست.
۴)با اجراء اصل استصحاب بقاء زوجيت، لوازم و ملزومات شرعي آن از جمله دائم بودن نكاح قابل اثبات است.


بالا
فهرست اصلي


  * نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۸۷ كانون وكلاي دادگستري استان قزوين

آيين دادرسي كيفري
(به كليه سوالات بصورت مستدل ومختصرپاسخ داده وازنوشتن مطالب اضافي خودداري كنيد)

۱- آراء قابل تجديدنظردادگاه هاي عمومي وانقلاب دراموركيفري كدامند؟ ۲
۲- تشريفات وترتيبات احاله پرونده كيفري ازحوزه اي به حوزه ديگردريك استان ونيزاحاله پرونده ازحوزه يك استان به استان ديگررابنويسيد.۲
۳- درخصوص تناسب قرارهاي تامين صادره ازدادسراودادگاه هاي عمومي وانقلاب باتوجه به وضعيت متهم توضيح دهيد. ۲
۴- دخالت وكيل درپرونده هاي كيفري درمراحل تحقيق موضوع ماده ۱۲۸قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب دراموركيفري چه آثاري دارد. ۲
۵- جرح شهودراتعريف نموده و بنويسيدجرح ميبايست قبل ازاداي شهادت باشدياپس ازآن نيز ممكن است ؟ ۱
۶- بامحكومين به حبس درحالت بيماري كه ادامه تحمل حبس موجب شدت بيماري ياتاخيردر بهبودي بيمارميشودچه اقداماتي ميتوان معمول داشت؟ ۱
۷- آقاي حميدي درتاريخ ۷/۱۰/۸۴يك قطعه زمين متعلق به خودرادرشهركرج باسندعادي به آقاي فرهادي ميفروشد وسندرابه خريدارتحويل ميدهدچون خريدارزمين قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نميكند فروشنده درتاريخ ۹/۸/۸۵با جعل سندعادي همان زمين رادرقزوين به شخص ثالثي واگذارنموده مبيع رابه تصرف وي ميدهد آقاي فرهادي پس ازاطلاع ازاين امربلافاصله براي احقاق حق به شما مراجعه مينمايد
- اقدامات شما درصورتيكه فروشنده دررشت دستگيرشودچيست ؟
- مرجع صالح براي طرح شكايت كدام است؟
- نوع جرائم موضوع شكايت چيست وعليه چه كساني اقامه ميشود؟ ۴
۸- آقاي مسعودي ازطرف اجراي احكام كيفري باعنوان محكوميت به رانندگي بدون پروانه باموتورسيكلت منجربه ايرادصدمه بدني غيرعمدي بميزان سي ويك صدم ديه كامله نسبت به خانم زهره احضارگرديده تاضمن تحمل حبس تعزيري معينه وپرداخت جريمه نقدي ديه متعلقه رابه مصدوم بپردازد.
- اگرمحكوم عليه به شما مراجعه نمايد وادعانمايد ازجلسات دادگاه بدوي و صدور راي بي اطلاع بوده است چه اقداماتي ودرچه مراحلي انجام مي دهيد؟ ۳
۹- آقاي كريمي عليه آقاي شريفي بدين شرح طرح شكايت نموده كه درمنازعه دستجمعي نامبرده با پرتاب سنگ موجب صدمه به چشم راست وي گرديده وچشم وي تخليه شده است .
- پرونده موصوف درچه شرايطي دردادگاه كيفري استان وباچه شرايطي دردادگاه هاي عمومي جزايي رسيدگي خواهد شد توضيح دهيد
۱۰- حامد يك فقره چك به تاريخ روز صادرودراختيارمرتضي گذاشت دارنده چك آن رابه برادرش سعيد دادتاازبانك محال اليه وصول نمايد چون حساب صادركننده خالي ازوجه بود سعيد آن را بنام برادرش مرتضي گواهي عدم پرداخت اخذ نمود .
- كداميك ازدوبرادر مي توانند عليه صادركننده چك شكايت نمايند آيا هردوميتوانند توضيح دهيد
- مرجع ومحل رسيدگي به شكايت را بيان كنيد ۱
موفق باشيد

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حقوق تجارت
(به كليه سوالات بصورت مستدل ومختصرپاسخ داده وازنوشتن مطالب اضافي خودداري كنيد)

۱- اگردريك شركت سهامي كليه سهام شركت پذيره نويسي شودواساسنامه نيز تصويب گرددومديران و بازرسان شركت نيز انتخاب گردند ولي هنوز شركت ثبت نشده باشد
- آيا شركت داراي شخصيت حقوقي است؟ چرا
- وجود شركت دربرابر چه اشخاصي قابل استناد نيست ؟چرا

۲- اگردرمتن چك شرطي براي پرداخت مبلغ آن ذكر شده باشد
- اين شرط درچه حدي معتبراست؟
- درصورت اعتبارشرط چه ضمانت اجرايي قابل تصور است؟
۳- آيادردوران ورشكستگي تهاترحتي ازنوع قهري محقق مي شود ياخير؟توضيح دهيد

۴- آيا يد متصدي حمل ونقل اماني است يا ضماني يا هيچكدام؟توضيح دهيد

مسئله:
الف – ماده ۵۳۳ قانون تجارت ( (هرگاه كسي مال التجاره به تاجرورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه به خودتاجرورشكسته تسليم شده ونه به كسي كه به حساب او بياوردآن كس مي تواند به اندازه اي كه وجه آن رانگرفته ازتسليم مال التجاره امتناع كند.))
باتوجه به ماده فوق وسايرادله پذيرفته شده درحقوق تجارت وحقوق مدني بيان كنيد

-درصورتي كه شخصي به تاجرالف پنج قطعه فرش براي مصارف شخصيش بفروشد ولي هنوزمبيع راتسليم نكرده باشدآيا مي تواند ازتسليم مبيع به وي خودداري كند؟ توضيح دهيد

ب – هيات مديره شركت سهامي عام البرز جهت بررسي موضوعات زيرتشكيل خواهد گشت ازشما بعنوان وكيل شركت درخواست مي شود تا نسبت به موضوعات دردستوركارهيات مديره مستدل ومستند اظهارنظر نماييد

-به جاي طلب شركت رفاه ده هزار سهم شركت سهامي عام البرز به شركت رفاه داده شود .
-عمل مديران قبلي شركت مبني برخريد سهم الشركه شركت تضامني ارس ابطال گردد و براي استرداد وجوه پرداختي بابت خريدسهم الشركه وكيل شركت بايد همزمان عليه شركت ارس و شركاي آن اقامه دعوا نمايد
موفق باشيد

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حقوق ثبت و امورحسبي
(به كليه سوالات بصورت مستدل ومختصرپاسخ داده وازنوشتن مطالب اضافي خودداري كنيد)

۱- مدلول سند رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول درچه صورتي لازم الاجرا است ؟ ۱
۲- ادعاي مجعوليت سند رسمي درچه صورتي عمليات راجع به اجراي آن رامتوقف مي كند؟ ۱
۳- تعارض اسناد راشرح دهيدو مرجع تشخيص آن رانام ببريد؟ ۲
۴- موردي راكه اداره ثبت مي تواند سندمالكيت راباطل كند وتشريفات آن راشرح دهيد. ۲
۵- آيا تنفيذ ويا رد معاملات فضولي ازطرف قيم نسبت به سهم صغير كافي ونافذ است يا خير توضيح دهيد. ۲

مسائل
۶- آقاي الف مالك سه دانگ مشاع ازيكقطعه زمين قابل تقسيم كه درجريان ثبت مي باشد درخواست افراز سهم خودرااز اداره ثبت نموده است. ۳
- مواردي راكه بايد دردرخواست افراز قيد شود رابنويسيد
- اقدام واحدثبتي درقبال درخواست الف رابطوركامل بيان كنيد
- مراحلي راكه اقاي الف تا انجام افراز بايد طي كند رادرفروض متصوره بيان كنيد.

۷- آقاي الف باارائه يكفقره چك وگواهينامه برگشتي آن بمبلغ ۲۰۰ميليون ريال ازاداره ثبت درخواست صدور اجرائيه عليه آقاي ب صادركننده چك مينمايد اداره ثبت ازپذيرش درخواست الف بدين جهت كه درگواهينامه برگشتي چك بنام آقاي ج برگشت زده شده خودداري نموده ودرخواست ج رابراي اجراي چك لازم ميداند.۵
- آيا استدلال اداره ثبت درعدم پذيرش تقاضا از الف صحيح است توضيح دهيد
- درفرض صدور اجرائيه وتوقيف آپارتمان ب چناچه خانم د به شما مراجعه وباارائه يكبرگ مبايعه نامه عادي و سند رسمي وكالت بلاعزل ادعاي خريد آپارتمان ب رايكسال قبل از صدور اجرائيه نمايد آيا وكالت وي را ميپذيريد ؟ درصورت پذيرش چه اقداماتي راانجام خواهيدداد
- درفرض صدور اجرائيه درصورتي كه آقاي ب باداشتن مدارك عادي ادعاي پرداخت مبلغ چك را قبل از صدور اجرائيه داشته باشد چه اقداماتي را مي تواند انجام دهد.
- چنانچه آپارتمان موصوف داراي سندمعارض و سندثبت مقدم بنام ب باشد آيا اجراي ثبت مي تواند آن رادرقبال طلب توقيف وبه مزايده گذاشته وانتقال اجرايي دهد
- درفرض سند باثبت موخر بنام ب چطور توضيح دهيد واقدام اجراي ثبت رابنويسيد.

۸- آقاي الف كه پدرو قيم پسرمحجور خود ميباشد پس ازفوت محجور دادخواست مطالبه اجرت زمان قيمومت خودرا بطرفيت رئيس حوزه قضايي اقامه نموده است . ۴
- آيا تقديم چنين دادخواستي صحيح است توضيح دهيد
- درچه صورتي پدر سمت قيمومت پيدا مي كند؟
- چنانچه محجور فوت شده داراي چند ورثه كبير وچند ورثه صغير باشد آقاي الف براي مطالبه اجرت موصوف چه اقداماتي رامي تواند انجام دهد.
- درفرض حيات محجور آقاي الف براي مطالبه اجرت موصوف چه اقدامي بايدانجام دهد؟
موفق باشيد


×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حقوق جزا
(به كليه سوالات بصورت مستدل ومختصرپاسخ داده وازنوشتن مطالب اضافي خودداري كنيد)

۱- اگرمتصدي بانك باسوء استفاده ازرمزالكترونيكي صاحب حساب پول اورابه حساب دوستش واريزوازطريق دوستش برداشت نمايدمسووليت كيفري متصدي ودوستش رابنويسيد.

۲- تفاوت معاونت درشروع به جرم وشروع درمعاونت جرم راباذكرمثال توضيح دهيد.

۳- راننده ماشيني خانمي رابه قصدربودن طلاهاي دست وگردن وي سواراتومبيل خود مينمايدكه خانم پس ازاطلاع ازقصدراننده وبعلت عدم توقف وي ازترس خودرابه بيرون ماشين انداخته وباوجودجراحات شديدنجات يافته است.
- عمل راننده تحت چه عنواني قابل مجازات است؟
- ديه صدمات وارده به خانم مذكور برعهده كيست چرا؟

۴- ازطرف دادگاه حقوقي دستور توقف عمليات ساختمان مشاعي به خواسته يكي ازشركاء صادرشده وشريك ديگرعمليات ساختماني راادامه داده است.
- آياعمل شريك تكميل كننده ساختمان جرم است چرا؟
- درصورت مثبت بودن پاسخ تحت چه عنواني قابل مجازات است؟

۵-آيادرجرم تصرف عدواني اثبات مالكيت شاكي شرط ميباشد ياخير؟ توضيح دهيد.

۶-خانم ش پس ازمراجعه به پزشك متخصص زنان وانجام عمل سونوگرافي متوجه ميشوددختري۵ماهه رابارداراست كه جنين معلول ميباشداين موضوع رابامادرش مطرح ميكندومادرتوصيه مينمايدكه جنين راازطريق آقاي ب كه پزشك عمومي وآشنابوده سقط نمايدتافرزندمعلول بدنيانياوردودخترنيز ميپذيرد ونزدآقاي ب ميروندوبعدازاخذرضايت وبرائت ازمادرسقط جنين توسط پزشك مذكورمادرجنين دراثر شدت خونريزي قبل ازرسيدن به بيمارستان فوت مينمايدوشوهرخانم ش كه اجازه سقط جنين رانداده است و فرزندديگري نيزداردازپزشك ومادرهمسرش بعنوان قتل همسروجنين اعلام شكايت مينمايد.
-اگرشماوكيل شوهرخانم ش بوديدباچه عناويني ازپزشك و مادرهمسرش شكايت وازحقوق وي دفاع ميكرديد
-مسووليت كيفري ومجازات آقاي ب بعنوان پزشك ساقط كننده جنين چيست؟
- مرگ خانم ش قتل محسوب ميگرددياخيردرصورت مثبت بودن پاسخ نوع ومجازات قانوني و چگونگي اجراي آن رابنويسيد.
-اگرشوهرخانم ش براي سقط جنين اذن مي دادچه تاثير حقوقي داشت؟
- مسووليت كيفري ومجازات مادرخانم ش رابنويسيد.
موفق باشيد

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حقوق مدني
(به كليه سوالات بصورت مستدل ومختصرپاسخ داده وازنوشتن مطالب اضافي خودداري كنيد)

۱-بطور خلاصه فرق بين عقدباطل – عقدغيرنافذو عقدخياري راشرح دهيد وبراي هريك مثالي بزنيد ۵/۱

۲-زن بارداري به علت كراهتي كه ازشوهردارددرمقابل پرداخت مبلغي بيش ازميزان مهريه به شوهرطلاق ميگيرد
- نوع طلاق مذكوررابيان كنيد
-آيااين زن بعدازطلاق حق مطالبه نفقه درايام عده راداردياخير؟پاسخ راباذكرمستند قانوني آن شرح دهيد. ۱

۳- باتوجه به مفاد ماده ۴۰۲ قانون مدني
- منظورازمبيع عين خارجي ودرحكم عين خارجي راباذكر مثال شرح دهيد.
- اگرمبيع پنجاه صندلي معين باشد وبين متبايعين مقررشودكه دوصندلي آن سه روزبعد تحويل گردد آيا فروشنده مي توانداز خيار تاخيرثمن استفاده كند؟ پاسخ راباذكردليل شرح دهيد. ۵/۱

۴- الف – حق عيني وحق ديني راتعريف كنيد
ب – دوتفاوت ميان حق عيني وحق ديني رابيان نماييد
ج – درفروش زمين باقولنامه آيابراي خريدارحق عيني نسبت به موردمعامله ايجادمي شوديا حق ديني چرا؟
د – حق مرتهن نسبت به مال مورد رهن حق عيني است يا ديني چرا؟ ۲

۵- باتوجه به ماده ۷۹۳ قانون مدني آيا فروش ملك مورد رهن تصرف منافي حق مرتهن مي باشديا خيرچرا؟ ۱

۶- الف – چه تفاوتي ميان معامله به قصدفرارازدين و معامله به قصدفرارازدين به طورصوري وجوددارد
ب- باتوجه به ماده ۲۱۸قانون مدني معامله به قصدفرارازدين باطل است ياصحيح ياغيرنافذ چرا؟
ج- دركداميك ازعقود درقانون مدني انجام معامله به قصد فرارازدين غيرنافذ شمرده شده است مستند قانوني راذكر فرماييد ۵/۱

۷- الف – نظارت اطلاعي بانظارت استصوابي دروقف چه تفاوتي دارد
ب – اگردروقف نامه نظارت مطلق آمده باشدآيا ناظراطلاعي است يا استصوابي چرا؟
ج – فرق ميان مستصوب و متولي چيست؟ ۵/۱

۸- نشت آب دراثرپوسيدگي لوله منصوب درداخل بناموجب خرابي ساختمان همسايه شده است
آيا مالك لوله آب راكه اطلاعي ازپوسيدگي آن نداشته است مي توان مسوول خسارت وارده به ساختمان دانست چرا؟ ۲

۹- درقولنامه اي كه براي فروش يك دستگاه ساختمان به مبلغ ۳۰۰ميليون تومان تنظيم ميشودبه لحاظ افزايش روند قيمت مسكن وتورم زياددراين بخش طرفين شرط ميكنند (هرگاه يكي ازآن دوحاضربه انجام معامله نشودموظف است مبلغ ۲۰ميليون تومان به ديگري بدهد) (۶)
الف- ماهيت حقوقي شرط مندرج درقولنامه چيست؟
ب- اگردرقولنامه فروشنده متعهدباشدازتاريخ تنظيم قولنامه ظرف يكماه درمحضرحاضروانتقال رسمي انجام وسندرسمي بنام خريدارتنظيم نمايدآيافروشنده ميتواندباپرداخت ۲۰ميليون تومان به خريدارازتعهدخودمبني برانجام انتقال رسمي وحضوردرمحضربراي تنظيم سند رسمي به نام خريدارامتناع نمايدچرا؟
ج – باتوجه به شرط پيش بيني شده درقولنامه آيا خريدارميتواندالزام فروشنده رابه انجام انتقال رسمي ساختمان وتنظيم سندرسمي به نام خودازدادگاه بخواهدچرا
د- ازنظرتحليلي حقوقي برفرض مثبت بودن پاسخ بند ج آياخريدارميتواندعلاوه برالزام مبلغ۲۰ميليون تومان پيش بيني شده درشرط مندرج درقولنامه راازفروشنده مطالبه كندچرا؟نظرهيات عمومي ديوان عالي كشوردراين خصوص چيست؟
هد- آيا خريدارميتواندفقط مبلغ ۲۰ميليون تومان راازدادگاه مطالبه كندچرا؟برفرض مثبت بودن پاسخ آيادادگاه ميتواندحكمي به مبلغ كمتراز۲۰ميليون تومان صادركندمستندات قانوني راذكرنماييد
و – درصورت انقضاي مهلت يكماهه درقولنامه براي تنظيم سندرسمي ساختمان بنام خريداروامتناع فروشنده برانجام تعهدمزبورآياخريداربرفرض امكان الزام فروشنده به انجام تعهد(انتقال رسمي وتنظيم سندرسمي بنام خريدار)ميتواندخسارت تاخيرانجام تعهدرانيزمطالبه نمايدچرا؟
ز- آياقولنامه تنظيمي درخصوص يكدستگاه ساختمان مغايرت بامادتين۴۶و ۴۸ قانون ثبت اسنادواملاك كشورنداردچرا؟ ماده ۴۶: ثبت اسناد ، اختياري است مگر در موارد ذيل‌:
۱- كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد.
۲- كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است‌..
ماده ۴۸: سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد

۱۰-مردي كه داري يك زوجه دائمي ويك فرزندپسرويك دختربوده فوت مينمايدپس ازفوت معلوم ميشودوي زني رابه نكاح منقطع به زوجيت خوددرآورده ودرنكاحنامه عادي شرط توارث زوجين ازيكديگرشده است
الف – آيازوجه نكاح منقطع باتوجه به شرط ضمن عقدمستحق اخذسهم الارث خود ميباشدياخيرچرا؟
ب – درصورتي كه دارايي متوفي پس ازكسرهزينه هاي قانوني وشرعي وديون يكباب خانه و۲۴۰ميليون تومان وجه نقدباشدسهم ورثه رابه تفكيك بيان نماييد ۲
موفق باشيد


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آئين دادرسي مدني
(به كليه سوالات بصورت مستدل ومختصرپاسخ داده وازنوشتن مطالب اضافي خودداري كنيد)

۱-نحوه ابلاغ قانوني واقعي را توضيح دهيد و مثال بزنيد و بنويسيد ابلاغ قانوني در چه صورتي معتبر است.۵/۱

۲- آيا خوانده دعوي مي تواند از دادگاه تقاضاي تامين نمايد؟توضيح دهيد و موارد استثنا را بنويسيد.۵/۱

۳-زوجه فوت نمود و وراث وي در خواستي بخواسته مطالبه يكصد ميليون ريال مهريه وي عليه زوج تقديم مي نمايد رسيدگي به دعوي مذكور در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا دادگاه عمومي خانواده؟ چرا؟

۴-يك نمونه تقاضاي صدور دستور موقت با ذكر موضوع تقاضا و رعايت شرايط قانوني تنظيم نموده و نحوه اجراي آن را توضيح دهيد.۵/۱

۵-الف دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال عليه ب و ج به محاكم عمومي قزوين تقديم نموده در جريان رسيدگي يكي از خواندگان فوت مي كند تكليف دادگاه چيست؟۵/۱

۶-الف و ب متضامنا در مرحله بدوي محكوم به پرداخت ۲۰۰ ميليون ريال گرديده اند. نحوه پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر چگونه است؟اگر الف معسر شناخته شود آيا ب بايستي هزينه دادرسي را بپردازد؟۵/۱

۷-دو مورد از مواردي كه بايستي اختيار وكيل در وكالتنامه تصريح شود و دو مواردي از مواردي كه توكيل در آن ممنوع است را بنويسيد.۵/۱

مسائل
۸-الف تقاضاي خلع يد از يك باب ساختمان مسكوني عليه ب را به محاكم عمومي قزوين تقديم مي دارد و دادگاه حكم به رد دعوي الف صادر مي كند پس از تجديد نظر خواهي و تبادل لوايح دادگاه تجديد نظر جلسه رسيدگي تعيين و تجديد نظر خوانده در جلسه حاضر و دفاعيات خود را مطرح مي نمايد دادگاه تجديدنظر ضمن نقض حكم بدوي حكم بر خلع يد از يك باب ساختمان مسكوني را صادر مي كند پس از صدور اجراييه و گذشت مهلت قانوني مامور اجرا براي اجراي حكم به محل مراجعه مي كند و ملاحظه مي نمايد كه طبقه اول ساختمان بصورت تجاري مورد استفاده ب است ب مدعي مي گردد حكم تجديد نظر به وي ابلاغ نشده و اجرائيه مربوط به خلع يد از ساختمان مسكوني مي باشد و ارتباطي به طبقه اول كه تجاري است ندارد.۵/۱

- آيا عدم ابلاغ حكم تجديدنظر مي تواند مورد بي اعتباري اجرائيه باشد؟ چرا؟
- تكليف مامور اجرا در خصوص خلع يد از طبقه تجاري چيست؟

۹-رضا دادخواستي به خواسته مطالبه وجه يك فقره سفته به مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال عليه قاسم به محاكم عمومي قزوين تقديم مي كند عليرقم عدم ابلاغ وقت رسيدگي قاسم در جلسه حاضر با ارائه يك برگ فتوكپي رسيد مدعي مي گردد كه رضا وجه سفته را دريافت نموده ولي سفته را به وي عودت نداده است رضا تقاضاي ارائه اصل رسيد را مي نمايد قاسم اعلام مي كند اصل رسيد مفقود شده است رضا تقاضاي خروج رسيد را از عداد دلايل خوانده نمود دادگاه حكم به محكوميت قاسم به پرداخت وجه سفته صادر مي كند حكم صادره در تاريخ ۱/۲/۸۶ به قاسم ابلاغ قانوني مي گردد و وي بدون تجديدنظر خواهي در تاريخ شنبه ۲۳/۲/۸۶ فوت مي كند
- آيا حكم صادره قطعي گرديده چرا؟۱
- در صورتي كه حكم قابل تجديد نظر باشد چه كساني مي توانند تجديد نظر خواهي نمايند و مهلت تجديد نظر خواهي از چه تاريخي شروع مي شود؟۱
- چنانچه اصل رسيد پس از صدور حكم پيدا شود تجديدنظرخواهان مي توانند در مرحله تجديد نظر با وصف خروج رسيد از عداد دلايل رسيد را ارائه و به آن استناد كنند. چرا؟۲

۱۰-منوچهر دادخواستي بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب منزل مسكوني مقوم به ۵۰ ميليون ريال عليه كاظم به محاكم عمومي قزوين تقديم مي نمايد عليرغم ابلاغ قانوني كاظم در جلسه رسيدگي شركت نمي كند دادگاه كاظم را به تنظيم سند رسمي شش دانگ منزل مسكوني محكوم مي نمايد
- حكم صادره در چه صورتي قطعي است؟۱
- در صورتي كه بلافاصله پس از قطعيت حكم كاظم به شما مراجعه نمايد چه اقداماتي براي وي انجام مي دهيد تمامي مواردي كه بعنوان وكيل مي توانيد براي كاظم انجام دهيد بيان و تجزيه و تحليل نموده و نظر نهايي خود را بنويسيد.۳
موفق باشيد

بالا
فهرست اصلي


  * نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۸۶ كانون وكلاي دادگستري استان قزوين


حقوق مدني
۱-شخصي طبق بيع نامه عادي خانه را با رعايت شرايط عقد بيع به ديگري مي فروشد. در بيع نامه عيناً چنين قيد مي شود: (طرفين موظفند در تاريخ ۳/۳/۸۵ براي تنظيم سند رسمي معامله در دفتر خانه شماره ۹ حاضر شوند.) در تاريخ تعيين شده فروشنده در دفتر خانه حاضر ولي خريدار حاضر نمي شود و دفتر خانه عدم حضور خريدار را كتباً گواهي مي كند. سپس فروشنده فوت مي نمايد. آيا وارث فروشنده حق فسخ معامله را دارند؟ (۲ نمره)
۲-آقاي الف به آقاي ب در مورد فروش خانه اش وكالت مي دهد و در وكالت نامه قيد مي شود: (وكيل حق دارد خانه را به هر كس و به هر مبلغ و حتي به خودش بفروش برساند.) بعداً معلوم مي گردد كه وكيل خانه مذكور را به ۵/۱ قيمت به خودش فروخته است. با اين فرض نظر خود را در مورد نفوذ يا عدم نفوذ عقد بيع وه نحوه جبران احتمالي خسارات وارده به موكل بيان كنيد.(۳ نمره)
۳- محسن ۳/۱ مشاع از يك دستگاه كاميوني را كه مالك است در مقابل دريافت مبلغي با عقد رهن نزد بهمن به وثيقه مي گذارد. در صورتي كه عين مرهونه در اجاره شخص ثالثي باشد، وضعيت حقوقي عقد رهن را با فرض عدم اجازه ساير شركاي مشاع در قبض و اقباض عين مرهونه شرح دهيد.(۳ نمره)
۴-شخصي اتومبيلي مي خرد و پس از تحويل آن متوجه مي شود كه مبيع قبل از معامله چپ شده و شاسي و اطاق آن معيوب است و چون فروشنده اتومبيل به مسافرت خارج از كشور رفته است، خريدار اتومبيل را به مدت ۱۵ روز به ديگري اجاره مي دهد. آيا پس از مراجعت فروشنده از مسافرت خريدار مي تواند از خيار عيب استفاده كند؟(۲ نمره)
۵-حسن به تقي ده ميليون تومان بدهكار است و مسعود ضامن پرداخت بدهي حسن به تقي مي شود. بعداً حسن به علت فروش اتومبيل خود به تقي مبلغ ده ميليون تومان از وي طلب كار مي گردد.بعد از حال شدن زمان هر دو دين، تقي براي وصول مبلغ مورد ضمان خود دعوايي به طرفيت مسعود اقامه مي كند. مسعود مدعي مي شود كه بدهي تقي به حسن بابت معاملهءاتومبيل در مقابل بدهي سابق حسن به تقي تهاتر شده است و او ديگر بدهكار نيست. بعنوان وكيل تقي خلاصه دفاع خود را از وي بيان كنيد.(۵/۲ نمره)
۶-شخصي خانه خود را به ديگريبا سند عادي مي فروشد و در مبايعه نامه شرط مي شود كه خريدار تا مدت يك ماه حق فروش ورد معامله را به ديگري ندارد. بعداً خريدار از طريق دادگاه الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي معامله تقاضا مي كند. شما بعنوان وكيل فروشنده كه در واقع از انجام عقد بيع راضي نيست، مدافعات خود را بيان كنيد.(۵/۲ نمره)
۷-آقاي بهمني ۲۴ دستگاه رايانه براي آموزشگاه خود خريداري مي كند. بعداً معلوم مي شود كه شش دستگاه از رايانه ها مسروقه بوده است. شما بعنوان وكيل خريدار براي احقاق حقوق موكل خود چه اقداماتي مي توانيد انجام دهيد؟(۵/۲ نمره)
۸-شخص الف دو دستگاه اتومبيل خود را با يك قطعه زمين متعلق به شخص ب معاوضه مي كند و سند عادي معاوضه تنظيم و متعاملين ذيل سند را امضا مي كنند. قبل از ترك محل انجام معامله ناگهان شخص ب از معامله پشيمان شده و قصد خود را به فسخ آن اعلام مي نمايد و علت اختلاف موضوع منجر به طرح دعوي در دادگاه شده و شخص ب با استناد به خيار مجلس و شهادت شهود، تقاضاي فسخ معامله را مي كند بعنوان وكيل شخص الف دفاع خود را از وي بيان كنيد.(۵/۲ نمره)


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حقوق ثبت و امور حسبي

الف- حقوق ثبت
۱-معاملات با حق استرداد چيست؟ مثالهايي را ذكر كنيد، اقدامات دفترخانه و اداره ثبت حسب مورد در خصوص اجراي اينگونه اسناد چيست؟
۲-آقاي الف به شما مراجعه نموده اظهار مي دارد كه در يك مجتمع آپارتمان ۳ واحده با ب و ج شريك بوده و هر يك هم در يك واحد آپارتمان تصرف و سكونت دارند لكن آقاي ب حاضر به تفكيك و يا تعيين تكليف ملك نمي باشد. آيا وكالت وي را مي پذيريد و در صورت قبول وكالت چه اقداماتي را انجام داده و نتيجه اين اقدامات چه خواهد بود؟
۳- در پرونده اي حكم بر ابطال سندي صادر شده كه نسبت به اين حكم فرجام خواهي شده است دادگاه صادر كننده حكم با درخواست محكوم له به استناد اينكه مطابق آئين دادرسي مدني فرجام خواهي مانع از اجراي حكم نمي باشد مراتب را به سازمان ثبت جهت ابطال سند اعلام مي كند، ليكن اداره ثبت مربوطه دستور دادگاه را اجرا ننموده و اقدامي صورت نداده است و در اين اثنا هم انتقالاتي در ملك صورت مي پذيرد.
حال پاسخ دهيد اقدامات دادگاه و يا ثبت محل صحيح مي باشد يا خير؟شرح دهيد.
۴- آقاي الف از اداره ثبت قزوين تقاضاي ثبت ملك خود را مي نمايد كه پس از پذيرش آن آگهي نوبتي منتشر ميگردد كه اعتراضاتي بدين شرح بعمل آمده است:
- آقاي ب در موعد مقرر قانوني نسبت به تقاضاي ثبت نامبرده اعتراض نموده ليكن در جلسه مقرر دادگاه حضور نيافته است.
- آقاي ج هم در موعد مقرر اعتراض نموده ليكن در اثناي رسيدگي دادگاه فوت نموده است.
- آقاي د در خارج از موعد مقرر اعتراض كرده است.
حال پاسخ دهيد
- آقاي الف براي تقاضاي ثبت ملك خود چه مداركي را بايد به اداره ثبت ارائه نمايد و اقدام اداره ثبت در اين خصوص در جهت پذيرش تقاضاي ثبت و انتشار آگهي چيست؟
- اقدام آقاي الف و دادگاه در خصوص اعتراض آقاي ب چيست؟ و آقاي ب در قبال اين اقدامات چه اقدامي مي تواند انجام دهد.
- اقدامات دادگاه در خصوص اعتراض آقاي ج چيست؟
- اعتراض آقاي د چه اثري داشته و چه اقداماتي در خصوص اين اعتراض بعمل مي آيد؟

ب- امور حسبي

۵- مطابق قانون امور حسبي اداره امور تركه متوفاي بلاوارث چگونه صورت مي پذيرد.
۶- فروش اموال غائب مفقود الاثر در چه مواردي جايز است؟
۷- چنانچه احد از وراث تركه را قبول و درخواست تصفيه تركه به دادگاه تقديم نمايد ، اقدام دادگاه در قبال چنين درخواستي چيست؟
۸- اعلام ورثه مبني براينكه مورث آنها فاقد دارايي مي باشد بمنزله رد تركه است يا خير؟شرح دهيد.
۹- در صورتي كه متقاضي انحصار وراثت با وجود ابلاغ دادگاه گواهان خود را حاضر ننمايد آيا دادگاه مي تواند گواهي گواهان را ازعداد دلايل خارج نمايد؟شرح دهيد
۱۰- آيا دادگاه مي تواند براي كسي كه بعلت كبرسن و ناتواني و عدم قدرت بر حركت عملاً از عهده امور خود بر نمي آيد به درخواست بستگانش تعيين امين نمايد؟
۱۱- چنانچه دادگاه شهرستان قزوين حكم حجر محجوري را صادر و براي وي قيم تعيين نموده باشد و متعاقباً اقامتگاه محجور و قيم به تهران تغيير يابد. مرجع صالح برسيدگي به درخواست رفع حجر مطابق قانون امور حسبي كدام دادگاه مي باشد؟شرح دهيد.


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حقوق تجارت

الف- سوالات
۱- آيا مديرعامل شركت در زمان مديريت خود مي تواند به خواسته مطالبه وجه به طرفيت همان شركت اقامه دعوا كند؟چرا؟
۲- آيا هيات مديره شركت سهامي مي توانند مانع بهره مندي صاحبان سهام وثيقه از امتيازات اين سهام گردند؟چرا؟ ضمناً بيان كنيد چه ارتباطي بين سهام وثيقه و مسئوليت تضامني مديران شركت سهامي وجود دارد؟
۳- در صورتي كه صادر كننده چك قبل از ارائه آن به بانك توسط دارنده چك، فوت نمايد، بانك مي تواند وجه آنرا پرداخت كند يا اين امر نياز به اجازه ورثه دارد؟شرح دهيد.
۴- در حال حاضر، وضعيت ماده ۳۱۸ قانون تجارت در خصوص دعاوي راجع به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده و پس از پنج سال از تاريخ صدور اعتراض نامه و يا آخرين تعقيب قضائي پيگيري نشده است چگونه مي باشد؟
۵- اگر پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي مديون فوت كند تكليف اين قرارداد ارفاقي چيست؟ با استدلال توضيح دهيد.
مسئله:
۶-شركت تعاوني مصرف الف اقدام به فروش سرقفلي مغازه متعلق به شركت مي نمايد و در اين راستا هيات مديره شركت مبادرت به نشر آگهي مزايده مي نمايد و آقاي ب حسب ظاهر در مزايده برنده مي شود، ولي اداره كل تعاون قزوين خواستار برگزاري مجدد مزايده مي گردد و مالك ملك نيز به انتقال سرقفلي به آقاي ب رضايت نمي دهد. ضمناً شرايط مزايده عملاً بطور كامل انجام نمي شود.
-مستنداً و مستدلاً بيان كنيد انتقال سرقفلي چه حكمي دارد؟ و يا اصولاً انجام مزايده در اين انتقال لازم است يا خير؟
۷-هيات مديره شركت سهامي عام الف در تاريخ ۵/۲/۸۶ تشكيل جلسه مي دهد و مقرر مي كنند:
- جهت بدست آوردن تابعيت كشور بل‍‍ژيك اقامتگاه شركت به پايتخت اين كشور منتقل شود.
- شركت مي تواند در قرارداد اخذ وام از بانكها از مديران مياني شركت ضمانت كند.
بطور مستدل نظر خود را راجع به اين اقدامات هيات مديره بيان كنيد.


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آيين دادرسي مدني

۱- امور حسبي را تعريف كنيد و مثال بزنيد و بنويسيد خصوصيت مهم امور حسبي در ارتباط با آيين دادرسي مدني چيست؟(۲ نمره)
۲- الف خانه اي را كه درقزوين واقع است به ب و ج كه به ترتيب ساكن رشت و تهران هستند به نسبت چهار دانگ و دو دانگ انتقال مي دهد قسمتي از ثمن معامله به ذمه خريداران باقي مي ماند، الف به شما مراجعه مي نمايد و اعلام مي كند ب و ج از پرداخت طلب وي امتناع مي كنند. اگر شما وكيل الف باشيد چه اقداماتي انجام مي دهيد و دادگاه صالح به رسيدگي كجا است و چرا؟(۲ نمره)
۳- منظور از ايراد صلاحيت ذاتي و نسبي چيست و موعد آنرا بيان كنيد و مثال بزنيد و بنويسيد اگر دادگاه بدوي فاقد صلاحيت نسبي باشد دادگاه تجديد نظر چه تصميمي مي گيرد.(۲ نمره)
۴- اعتراض ثالث چيست و شرايط و موعد آنرا توضيح دهيد و بنويسيد آيا در اعتراض ثالث مي توان به بها خواسته اعتراض نمود؟چرا؟(۲ نمره)
۵- حسن درخواستي بخواسته مطالبه مبلغ ده ميليون ريال به استناد يك فقره سفته تقديم نموده اگر شما وكيل خوانده باشيد:
الف- در جلسه اول چه اقدامي مي نمائيد؟(۵/۰ نمره)
ب- چنانچه اصل سفته از سوي خواهان ارائه نشود دفاع شما چيست.( ۱ نمره)
ج- اگر موكل شما در جلسه رسيدگي اعلام كند رسيد پرداخت وجه سفته را دارد ولي همراه نياورده شما چه اقدامي مي نمائيد اگر وكيل خواهان بوديد و خوانده رسيد را ارائه مي نمود و موكل شما حضور نداشت چه اقدامي مي كرديد؟(۱ نمره)
د- اگر خواهان در جلسه اول به استناد يك برگ رسيد عادي خواسته خود را پنج ميليون ريال افزايش دهد چنانچه افزايش خواسته مورد قبول دادگاه واقع شود دفاع شما چيست؟(۵/۱ نمره)
۶- محمد به دفتر شما مراجعه مي نمايد و قرارداد اجاره اي را ارائه مي كند كه بر اساس آن يك باب مغازه براي شغل گل فروشي به مدت يكسال تا پايان اسفند ۸۵ به قاسم اجاره داده شد. در قرارداد قيد شده سرقفلي پرداخت نگرديده و مستاجر حق تغيير شغل را ندارد همچنين فوقاني مغازه كه بصورت يك آپارتمان است به عنوان مسكوني با همان مدت به قاسم جهت سكونت اجاره داده شده. محمد اعلام مي كند عليرغم انقضاء مدت اجاره قاسم مغازه و آپارتمان را تخليه نمي كند وتبديل به اغذيه فروشي نموده و ۳ ماه اجاره بهاي مغازه و ۴ ماه اجاره بها آپارتمان را نپرداخته است. اگر شما وكيل محمد باشيد چه اقداماتي جهت احقاق حق وي انجام مي دهيد. مرجع رسيدگي و قابليت اعتراض و تجديد نظر نسبت به راي صادره مرجع صالح را بيان كنيد. (۴ نمره)
۷- الف دادخواستي بخواسته مطالبه اجرت المثل به مبلغ ده ميليون ريال عليه ب تقديم مي نمايد و دادگاه بدوي ب را به پرداخت دويست و پنجاه هزار تومان محكوم مي كند و نسبت به الباقي حكم رد صادر مي نمايد.
۱- اگر شما وكيل الف بوديد چگونه دادخواست مي داديد؟(۱ نمره)
۲- آيا راي صادره قابل تجديد نظر مي باشد يا خير؟ چرا؟(۱ نمره)
۳- اگر بخواهيد از طرف الف تجديد نظر خواهي كنيد خواسته دعوي تجديدنظر را بنويسيد.(۱ نمره)
۸- برابر ماده ۳۴۹ قانون آيين دادرسي مدني مرجع تجديد نظر فقط به آنچه كه مورد تجديد نظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد توضيح دهيد در چه مواردي دادگاه تجديدنظر مي تواند به امري كه در مرحله نخستين مورد حكم واقع نشده رسيدگي و حكم صادر كند. (۱ نمره)


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آيين دادرسي كيفري

الف- مسائل
۱- آقاي الف به موجب سند رسمي تنظيمي دفترخانه ده تهران اتوبوس خود را با مال الاجاره ماهيانه بيست ميليون ريال به آقاي ب كه ساكن بندرعباس است اجاره داده و در كرج تحويل مي دهد. آقاي ب چهار ماه بعد بجهت سبقت غيرمجاز تصادف نموده و اتوبوس واژگون و اتاق آن به كلي از بين مي رود با انتقال اتوبوس به تعميرگاهي در اصفهان، آقاي ب با قولنامه عادي اتوبوس را با همان وضعيت به ج مي فروشد. در اين راستا آقاي الف اقدام به طرح شكايت عليه ب مي نمايد(۴ نمره)
- آيا اقدامات آقاي ب از نظر كيفري قابل تعقيب است يا خير؟(شرح دهيد)
- كدام دادسرا صلاحيت رسيدگي به شكايت را دارد و اقدامات دادسرا چه خواهد بود؟
- با استرداد شكايت شاكي با فرض وجود اتهام، در هر مرحله از رسيدگي چه اقدامي از ناحيه مرجع رسيدگي كننده صورت مي پذيرد.
۲ - الف مالك يك مجتمع مسكوني يك واحد آپارتمان خود را به آقاي ب به مدت دو سال اجاره مي دهد. با انقضاي مدت ب از تخليه ملك خودداري نموده، الف براي اجبار ب به تخليه سقف حمام را كه مشترك مي باشد تخريب و از بازسازي خودداري مي نمايد.آقاي ب تحت عنوان تخريب از الف به دادسرا شكايت مي نمايد. الف در جواب شكايت اظهاري دارد بعلت امكان ريزش سقف اقدام به خراب كردن سقف نموده است.
- چنانچه شما وكيل ب باشيد چه اقداماتي را انجام مي دهيد مفاد دفاعيات چه مي باشد؟(۲ نمره)
۳- آقايان الف و ب در ملك موقوفه باغ احداث نموده و مفروز محلي نموده اند، چاه و تاسيسات آن كه در قسمت مفروزي الف قرار دارد با هزينه مشترك حفر و نصب شده است. اقاي ب داراي حق عبور از باغ الف مي باشد. اما آقاي الف با ايجاد مانع از عبور آقاي ب جلوگيري مي نمايد. آقاي ب بعنوان ممانعت از حق به دادسرا شكايت مي نمايد و دادسرا اقدام به صدور قرار اناطه نموده است توضيح دهيد كه قرار صادره صحيح است يا خير؟(۲ نمره)
ب- سوالات تشريحي
۴ -در صورت فوت وثيقه گذار در جهت تعيين تكليف قرار صادره در هر مرحله از رسيدگي و اجراي احكام چه اقداماتي ضرورت دارد.(۲ نمره)
۵- آيا دادگاه تجديد نظر مي تواند مجازات مقرر در حكم بدوي كه از نوع تعزيري يا بازدارنده مي باشد تشديد نمايد شرح دهيد.(۲ نمره)
۶- در صورت قابل تجديد نظر بودن حكم صادره و اتمام مهلت تجديد نظرخواهي، محكوم بافرض عدم اطلاع از راي صادره چه اقدامي مي تواند صورت دهد و اقدامات دادگاه چه خواهد بود.(۲ نمره)
۷- چنانچه عدم صلاحيت قاضي صادر كننده راي ادعا شود مرجع تجديدنظر چه تكليفي دارد.(۱ نمره)
۸- در جرائم متعدد كه در حوزه هاي مختلف قضايي بوقوع پيوسته پس از دستگيري متهم كدام حوزه قضايي صالح به رسيدگي است.(۱ نمره)
۹- در صورت گذشت شاكي در جرائم موضوع ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي در مرحله اجراي حكم، چه اقداماتي از ناحيه چه مراجعي صورت مي پذيرد.(۱نمره)
۱۰- چه نوع جرائمي مشمول مرور زمان مي باشد و ملاك انقضاي مهلت مرور زمان براي اجراي حكم چه تاريخي است.(۲ نمره)


×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حقوق جزا

به مسئله و سوالات زير بصورت مستدل و مستند پاسخ دهيد:
قسمت اول- مسئله:
آقاي الف كه مجرد بوده از طريق خواهرش دوشيزه ب را به منزلشان دعوت و با وعده ازدواج با وي نزديكي نموده است و چون به وعده خود عمل نكرده است خانم ب به خانواده اش موضوع را بيان كرده كه برادر و پدر مشاراليها شبانه از طريق مكالمه تلفني با شخص الف مشاجره نموده كه با فحاشي و مشاجره طرفين به الف اطلاع مي دهند كه براي كشتن وي به منزل او خواهند رفت. الف بلافاصله موضوع را به خانواده اش اطلاع داده و همه اعضاي خانواده اش جز برادرش را از درب پشتي ساختمان به بيرون مي فرستد و به اتفاق برادرش با آماده كردن چوب و چاقو منتظر برادر و پدر خانم ب مي مانند و به محض شكسته شدن شيشه درب ورودي ساختمان توسط برادر و پدر خانم ب، درب ساختمان را گشوده و با دو نفر مذكور كه مجهز به چوب و چاقو بوده اند با هم درگير مي شوند و پدر خانم ب برادر الف را به علت تاريكي شب و شباهت دو برادر، شخص الف تصور كرده، و با ضربات متعدد چاقو به قتل مي رساند و شخص الف نيز كه با برادر خانم ب درگير بوده با ورود ضربه چوب به سر وي او را بيهوش نموده كه پس از اعزام به بيمارستان فوت مي نمايد با دخالت مردم و مامورين انتظامي نزاع خاتمه مي يابد. با توجه به مراتب فوق به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
اولاً- اگر شما وكيل خانم ب باشيد براي احقاق حق او تحت چه عنوان يا عناويني و عليه چه كساني طرح شكايت مي نماييد.
ثانياً- اگر شما وكيل پدر خانم ب باشيد چگونه وبا چه مستنداتي از وي دفاع مي نمائيد. بويژه اگر نامبره اعتقاد به مهدورالدم بودن شخص الف داشته باشد؟
ثالثاً- اگر شما وكيل اولياء دم برادر خانم ب باشيد با فرض اعتقاد مقتول به مهدورالدم بودن شخص الف چه اقدام يا دفاعي از عمل وي و حق اولياء دم وي مي كرديد؟
رابعاً- اگر شما وكيل شخص الف باشيد بر چه اساسي از وي دفاع مي كرديد؟
خامساً- اگر شما وكيل اولياء دم برادر الف باشيد چه پاسخي به دفاعيات وكيل پدر ب (در مورد اشتباه در شخص مجني عليه و اعتقاد به مهدورالدم بودن او) مي داديد؟

قسمت دوم- سئوالات تشريحي:
هرگاه محكوميت اول محكومي مشمول عفو عام يا خاص قرار گيرد و براي بار دوم محكوميت حبس پيدا كند آيا مي تواند براي محكوميت دوم از آزادي مشروط استفاده كند؟به چه دليل؟
۱-پدربزرگ پسر ۱۴ ساله اي عليه امين كه ضم ولي شده است اعلان شكايت كرده كه او از علاقه نوه اش به موتور سواري استفاده كرده و نوشته التزام آور به مبلغ پنجاه ميليون ريال به تاريخ زماني كه قانوناً داراي اهليت استيفاء خواهد شد دريافت نموده، با فرض اثبات اين شكايت، آيا عمل امين را جرم مي دانيد يا خير؟ اگر امين قابل تعقيب كيفري باشد اتهام او را از مصاديق چه جرمي و با كدام يك از مواد قانوني منطبق مي دانيد؟
۲- ارش چيست؟ آيا باديه قابل جمع است؟ آيا ارش مهلت پرداخت دارد يا خير؟
۳-آيا فروش مال مشاع توسط شركاء جرم است؟ به چه دليل؟
در جرائم اشخاص حقوقي مسئوليت كيفري متوجه چه شخصي است و مجازات آن چگونه اعمال مي شود؟ و آيا آثار تبعي دارد؟

بالا
فهرست اصلي


  * نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۸۴ كانون وكلاي دادگستري استان قزوين

سئوالات حقوق مدني
الف – به مسئله ذيل پاسخ مستدل دهيد : ( چهار نمره )
شخصي ملك خويش را به مدت پنج سال در برابر مبلغ معين به ديگري اجاره مي دهد و شرط مي شود موجر به مدت سه سال حق فسخ داشته باشد ، پس از دو سال از زمان سپري شدن اجاره ، مالك عين مستاجر را به ديگري مي فروشد پاسخ دهيد :
۱-آيا اجاره در هر حال به قوت خود باقي مي ماند ؟
۲-آيا موجر مكلف به فسخ قرارداد اجاره مي گردد ؟
۳-مشتري چه حق يا حقوقي دارد ؟
۴-پس از بيع ، اجاره بها به چه شخصي تعلق مي گيرد ؟
ب- به تمام سئوالات ذيل پاسخ مشروح دهيد : ( هر يك دو نمره )
يك – بيع كالي به كالي را با ذكر مثال تعريف كنيد ، آيا بيع مزبور صحيح است ؟
دو – منفعت در اجاره اشياء چگونه معلوم و معين مي گردد ؟
سه – در چه عقودي تسلم مورد معامله شرط صحت است ؟ در بيع سلف و سلم چطور ؟
چهار – ماده ۷۶۵ قانون مدني كه مي گويد : «صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صاح ناشي از بطلان معامله صحيح است »با ذكر مثال تفسير كنيد.
پنج – اگر معامله اي منفسخ گردد آيا شرط ضمن آن قابل استناد است ؟
شش – حداقل دو مورد از موارد كاربرد اصل تاخر حادث در قانون مدني ، ( يا حقوق مدني ) را بيان كنيد .
هفت – اگر قبل از اطلاع از مرگ موكل ، وكيل بعد از فوت او ، تصرفات اعتباري در اموال موكل خود در حدود وكالت ، انجام دهد آيا تصرفات مزبور نافذ است ؟
هشت – موارد زوال ولايت قهري را بيان كنيد . آيا ولي قهري از طريق دادگاه قابل عزل مي باشد ؟

آزمون حقوق ثبت و امور حسبي
به مسائل و سوالات زير بصورت مستدل پاسخ دهيد : ..
قسمت الف-مسائل
مسئله اول :در زمين داراي چند طبقه آپارتمان كه در مالكيت مشاعي چند نفر قرارداد براي تحصيل سند مالكيت تفكيكي ( با فرض قابليت افراز و تفكيك آن ) چنانچه يك يا بعضي شركاء همكاري و موافقت نداشته و يا در دسترس نباشند ، ساير مالكين مشاع از نظر قانوني چه بايد بكنند ، مراحل آنرا از ابتدا تا زمان تحصيل سند و مشخص شدن سهم افرازي هر مالك بطور مشخص توضيح دهيد . ( ۲ نمره )
مسئله دوم : شخصي در سند شرطي وجه بدهكاري خود را به صندوق ثبت توديع نموده و قبض آن را به دفتر خانه ارائه كرده و سر دفتر سند شرطي را فسخ نمود اما بعدا در اثر تسامح سر دفتر و عدم اعلام فسخ به وثيقه گيرنده نامبرده مبادرت به صدور اجرائيه ، و ملك مذكور به مزايده فروخته شده و سند انتقال به برنده مزايده داده شده توضيح دهيد كه چگونه با پرداخت بدهي ، ملك مذكور مورد مزايده و انتقال سند به شخص ثالث گرديده است در وضعيت حاضر و ظهور اسناد معارض به چه صورت قابل حل مي باشد . (۲ نمره )


قسمت دوم – سئوالات
۱-اگر سند انتقال رسمي مال غير منقولي كه سابقه ثبت در دفتر املاك را دارد در دفتر خانه اي بدون استعلام وضعيت ثبتي آن تنظيم شود و بعد از انتقال معلوم گردد ، ملك در رهن بانك بوده است ، راجع به معامله انجام شده از جهات زير توضيح داده شود :
الف-معامله باطل است يا غير نافذ ( توجيه شود )
ب- در فرض غير نافذ بودن سند تنظيمي ، اعتبار سند رسمي را دارد يا عادي است ؟
۲- سه مورد از مواردي كه با حكم دادگاه ممكن است سند مالكيت ابطال شود را مختصرا توضيح دهيد ؟
۳- در بعضي اسناد مالكيت مشاهده مي شود كه حدود ملك مذكور به علائم طبيعي
( از قبيل كوه يا تپه و غيره )
محدود گرديده كه حدود اربعه با مساحت زمين نيز هماهنگي ندارد و نتيجتا موجب اشكالاتي در اعتبار و بهره برداري از آن گرديده است كه اقدامات قانوني ديگر را طلب مي نمايد . اجمالا توضيح دهيد كه مشكل كار چه بوده و از چه طريق و چه مرجع و به چه صورت بايد انجام پذيرد. ( منظور از سوال توجيه عملكرد قانوني براي معتبر گرديدن سند رسمي مالكيت است .)
۴- نحوه اقامه دعوي براي وصول بدهيهاي مالي متوفي در حالتهاي زير به تفكيك توضيح داده شود :
الف– فقدان ورثه
ب- مجهول بودن ورثه
ج- رد تركه توسط كل ورثه
د- رد تركه توسط بعض ورثه
۵- اگر پدري كه ولايت فرزند صغير پنج ساله خود را منحصرا به عهده دارد محجور شود و بعد از دو سال از او رفع حجر گردد. توضيح دهيد در زمان حجر پدر و پس از رفع حجر او ، اداره امور صغير به عهده چه كسي خواهد بود .
۶- جهت تصديق انحصار وراثت چه مداركي بايد تهيه شود و كدام دادگاه صالح است و چنانچه تصديقي در موضوع وراثت صادر شود قابل تجديد نظر در مرجع تجديد نظر هست يا خير ؟
۷- تركيب هيات نظارت و شوراي عالي ثبت را بنويسيد و صلاحيت شوراي عالي ثبت را توضيح دهيد ؟
۸- سه اصطلاح ثبتي تفكيك ، افراز و تقسيم را توضيح دهيد ؟

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حقوق جزاي اختصاصي
ضمن آرزوي توفيق براي شما آزمون شامل دو قسمت الف و ب است.
قسمت الف- سئوالهاي انشائي : به هشت سوال زير به اختصار و با خط خواا و مستدل و مستند به قانون پاسخ دهيد . شمارك هر سوال (۲) است.
سوال ۱- اگر '' احمد '' به قصد قتل و با تباني قبلي '' بهروز '' را به روي '' جواد '' پرتاب كند و در نتيجه '' جواد '' كشته شود ، چه اتهامي متوجه '' احمد '' و '' بهروز '' است ؟
سوال ۲- قتل ناشي از تخلف در امر رانندگي ، ماهيتا چه نوع قتلي است؟
سوال ۳- آيا اقام زرگري كه به قصد ساختن بند گردنبند مقداري طلا از مسكوكات ايراني يا خارجي بر مي دارد جرم است يا خير؟
سوال ۴- در معاملات مربوط به مال غير منقول ، چه معامله مجرمانه اي '' معامله معارض '' است؟
سوال ۵- آيا اقدام كارمندي كه به علت اهمال موجبات تضييع يك مال دولتي سپرده شده و به وي را فراهم مي كند ، مشمول عنوان مجرمانه اي است يا خير؟ .
سوال ۶ – در طلاق بائن ، زن يا مرد از احصان خار مي شود يا خير ؟
سوال ۷- اگر كسي با حضور و معرفي خو به جاي ديگري ، دفاتر اسند رسمي را به عنوان فروشنده امضاء و مبادرت به دريافت ثمن معامله كند ، چه جرائمي را مرتكب شده است؟
سوال ۸- ربودن مال ديگري و با استفاده از سلاح تقلبي و تهديد مالباخته ، اگر سرقت مستوجب حد نباشد مشمول چه عنوان مجرمانه اي است ؟
قسمت ب –مسئله : آنرا به دقت بخوانيد و به سوال آن مستند به قانون و به اختصار پاسخ دهيد :موسسه پژوهشي الف ، كه دولتي است ، در راستاي تحقق اهداف و برنامه هاي علمي و تحقيقاتي خود بعد از طي تشريفات قانوني در تاريخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ با انعقاد قرارداد با شركت سهامي خاص ب چندين عدد رايانه
خريداري مي كند : ۴/۳ ثمن معامله پرداخت و رايانه ها تحويل مسئولين موسسه الف مي شود در قرارداد تصريح مي شود كه شركت ب موظف است در زماني كه رئيس موسسه الف اعلام مي كند كارشناسان لازم را براي نصب و راه اندازي و افتتح سالن رايانه اعزام و سپس مابقي ثمن را تحويل گيرد . در تاريخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ با اعلام رئيس موسسه پژوهشي الف ، كارشناسان شركت ب به محل اعزام مي شوند . اما هنگام نصب و راه اندازي رايانه هاي serverمشخص مي شود كه قطعات processor board و mother board مربوط به پنج عدد از رايانه هاي server در محل خود نيست و رايانه هاي مزبور ناقص است . وكيل موسسه الف عليه مديران شركت ب اقامه دعوي مي كند ولي با انجام تحقيقات و به اتكاي مدارك و اسناد ، مشخص مي شود كه رايانه هاي server به طور كامل تحويل شده است و processor board و mother board پنج عدد از رايانه هاي مزبور توسط يكي از كارمندان شاغل در موسسه بنام جواد به سوء نيت برداشته شده و وي آنها را به داريوش كه مي دانسته قطعات مزبور متعلق به موسسه پژوهشي الف است مي دهد تا آنها را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش قطعات را به نسبت مساوي بين خود تقسيم كنند . داريوش نيز آنها را به يك فروشنده رايانه به نام كريم مي فروشد ....
اكنون با عنايت به مفروضات فوق و مستند به قانون و به تفكيك استدلال كنيد چه اتهام يا اتهاماتي متوجه آقايان جواد -‍‍ داريوش و كريم مي كنيد و به چه دليل ؟

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آئين دادرسي كيفري
به سئوالات زير به صورت مستند و مستدل پاسخ دهيد :
۱-با توجه به مقررات حاكم آيا تقاضاي استرداد كيفر خواست از سوي دادستان در دادگاه قابليت استماع دارد يا خير ؟
۲- آيا دادسرا مجاز است قرار تعليق تعقيب متهم را صادر كند ؟ از منظر ضوابط موجود و قابل اعمال بررسي كنيد؟
۳- تفاوت بين شعب تشخيص و ديوان عالي كشور چيست ؟
۴- مرجع رسيدگي به جرائم معاونين جرام مشمول حد زنا و لواط كدام است ؟
۵- اجراي احكام دادگاه اطفال كدام است ؟
۶- ترتيب اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم چگونه و با كدام مرجع است؟
۷- دستور ضبط وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه التزام با كدام مرجع است دادستان يا رئيس حوزه قضايي؟ از ديدگاه قانوني توضيح دهيد ؟
۸- وظيفه دادسرا در پرونده هاي قتل غير عمدي كه متهم آن متواري و غير قابل شناسايي است چيست ؟
۹- آيا تحقق اختلاف بين دادگاه عمومي جزائي و دادگاه كيفري استان قابل تصور است ؟ مرجع حل چنين اختلافي كجاست ؟
۱۰-ماهيت رد مال در جرائمي مانند كلاهبرداري و سرقت چيست ؟ اجراي مفاد چنين احكامي با كدام مرجع است سئوالات درس حقوق تجارت اختبا كانون وكلاي دادگستري استانهاي قزوين و زنجان

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حقوق تجارت
به كليه سئوالات زير پاسخ دهيد :
«پاسخ هر سئوال از سه سطر تجاوز نكند »
۱-        آيا سهامك شركتهاي تجاري را مي توان در قبال بدهي شركت توقيف كرد ؟ نفيا يا اثباتا دليل جواب را ارائه كنيد .
۲-آيا شركت مي تواند سهام شركاي خود را به عنوان حقوقي خريداري كند؟ نفيا يا اثباتا جواب را ذكر كنيد .
۳-در چه شركتهايي آورده غير نقدي مي بايستي توسط كارشناس رسمي دادگستري تقويم گردد و چرا ؟
۴-تفاوتهاي شركت تجاري را با شركت مدني بيان كنيد .
۵-تفاوت مجمع عمومي فوق العاده با مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده چيست ؟
۶-ذكر عبارت بازگشت بدون مخارج در برات چه نتيجه اي دارد ، ضمنا آيا برات در حكم اسناد لازم الاجرا مي باشد يا خير ؟
۷-اينكه گفته مي شود حكم ورشكستگي حكمي تاسيسي است به چه معنا است و چه آثاري دارد ؟
۸-دعواي استرداد به چه معنا است و در چه مواقع بايد اقامه شود و خوانده اين دعوا چه كسي است ؟
مسئله :
شخص الف بر عليه شركت سهامي عام ج اقامه دعوي مي كند ، با توجه به محتويات پرونده ، دادگاه سوگند را متوجه مدير شركت كرده و مدير هم سوگند مي خورد ، اگر شخص الف به استناد تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آيين دادرسي مدني كه بيان مي دارد «سوگند ... قابل توكيل نمي باشد ...» اظهار نمايد سوگند مدير شركت اعتبار ندارد چون مدير در حكم وكيل شركت است .شما به عنوان وكيل مدافع شركت چه دفاعي خواهيد داشت ؟
؟ اجراي احكام كيفري يا مدني ؟

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حقوق جزاي عمومي
به مسئله و ۸ سوال زير بصورت مستدل پاسخ دهيد :
قسمت الف-مسئله
فرمانده كلانتري به يكي از ماموران كلانتري دستور مي دهد تا نسبت به دستگيري سيروس به اتهام سرقت اقدام نمايد و تاكيد مي كند در صورت انجام ندادن اين دستور مامور را بازداشت مي نمايد . به هنگام بازداشت ، سيروس چون متوجه غير قانوني بودن اقدام مامور كلانتري مي شود با مامور كلانتري دگير شده و يكي از اطفال محل بنام حبيب به ياري مامور شتافته و با مجروح كردن سيروس در صدد كمك به دستگيري وي بر آمده است كه سيروس ضرباتي به حبيب وارد نموده و نهايتا سيروس دستگير و به مرجع قضايي معرفي شده است . از سوي ديگر سيروس عليه فرمانده و مامور كلانتري بعنون بازداشت غير قانوني و دستور به انجام آن اعلان شكايت كرده است .
با توجه به مراتب فوق پاسخ دهيد :
۱-مامور كلانتري در دفاع از اتهام بازداشت غير قانوني سيروس به امر آمر قانوني و اكراه استناد كرده آيا اين دفاع قابل پذيرش است يا خير به چه دليل ؟ نتايج پذيرش يا نپذيرفتن دفاع مذكور را بنويسيد ؟
۲-سيروس به اتهام تمرد در برابر مامور دولت و ايراد ضرب نسبت به حبيب مورد تعقيب قرار گرفته است شما بعنوان وكيل سيروس چگونه و با چه استدلالي از وي دفاع مي نمائيد ؟

قسمت ب- سئوالات تشريحي
۱-بر اساس ماده ۹ قانون مجازات اسلامي : « مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده ست اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آنرا به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز بر آيد.»منظور از عهده خسارات وارده بر آيد ، چيست ؟ و براي وصول اين خسارات چه اقداماتي بايد از سوي متضرر از جرم يا وكيل وي صورت گيرد ؟
۲-اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق تخفيف يابد شما بعنوان وكيل محكوم عليه چه اقدامي انجام مي دهيد و تقاضاي خود را به كدام دادگاه ( بدوي – تجديد نظر يا ديوانعالي كشور ) تقديم مي نمائيد ؟
۳-آيا محروم كردن ( نه محروم شدن ) افراد از حقوق اجتماعي در جرائم مشول قصاص بعنوان مجازات تتميمي يا تكميلي جايز است يا خير به چه دليل ؟
۴-فردي در اثر حركات و الفاظ تحريك آميز ديگري را به فحاشي و درگير شدن با خود وادار نموده است ، در مقابل دفاع چه اقدامي بنفع شخص تحريك شده مي توان انجام داد ؟
۵-فرد غير رشيدي نسبت به تخريب مال منقول خود ( جرم قابل گذشت ) اعلان رضايت نموده است .آيا اين رضايت براي تخفيف مجازات يا صدور قرار موقوفي تعقيب قابل پذيرش است ؟ به چه دليل ؟
۶-در نظام كيفري ايران آيا شروع به جرم ، جرم محسوب مي شود يا خير ؟
۷-در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامي آمده است :«جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است .»منظور از قيد ( هر درجه ) براي جنون چيست ؟
۸- پزشكي براي انجام عمليات جراحي از مريض فقط رضايت گرفته است ، پس از عمل جراحي دو پاي وي فلج شده است ، شما بعنوان وكيل مريض معلول شده در اثر عمل جراحي چه اقدام قانوني بنفع وي را قابل اعمال مي دانيد ؟

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آئين دادرسي مدني
به پنج سوال زير به صورت مستدل پاسخ دهيد :
سوال اول :
الف- آيين دادرسي مدني را تعريف نموده و سپس توجيه نمائيد.
ب- قواعد آيين دادرسي مدني در ارتباط با چه كساني است .
ج- خصوصيات آيين دادرسي مدني چيست در مورد هر يك مختصرا توضيح دهيد .
سوال دوم :
الف- صلاحيت دادگاه را تعريف نموده سپس اقسام صلاحيت دادگاه را كه عبارتست از :
۱- صلاحيت ذاتي ۲- صلاحيت نسبي
هر كدام را جداگانه تعريف و جهات افتراق آنها را بطور خلاصه بيان نمائيد .
ب- با توجه به تعريف صلاحيت و اقسام آن ذتوضيح دهيد صلاحيت محلي در زمره كدام از صلاحيت ها است در سيستم قضائي كشور ما فعلا صلاحيت نسبي چه جايگاهي دارد .
سوال سوم :
در مورد اقامه دعوي اعتراض ثالث به حكم توضيح دهيد :
۱-اين دعوي ناظر به كيست .
۲-نحوه اقامه اين دعوي به طرفيت چه كساني و با چه خواسته اي طرح مي گرد و زمان اقامه آن چه موقعي است .
۳-جهات افتراق دعوي اعتراض ثالث به حكم و ورود ثالث را ذكر نمائيد .
سوال چهارم :
۱-خسارت دادرسي مقيد در ستون خواسته شامل چه مواردي است .
۲-مستثنيات دين تا چه زماني جاري است .
۳-اگر مورد لحوق حكم بر استرداد عين باشد نحوه اعمال مقررات مستثنيات دين چگونه است .
سوال پنجم :
۱-كدام دعاوي قابل ارجاع به داوري نمي باشند نام ببريد .
۲-در صورتيكه دعوا در مرحله فرجامي باشد طرفين با توافق تقاضاي داوري مي نمايند ديوان عالي كشور داوري را متقضي بداند چگونه عمل مي نمايد .
۳-تصحيح راي تا چه موقعي قانونا قابل درخواست مي باشد و در چه موقعيتي از اعتبار مي افتد .

قسمت دوم- مسئله
شخص الف به دفتر وكالت شما مراجعه مي نمايد اظهار مي دارد پدرم در زمان حيات خود يك باب مغازه ملكي خود را كه داراي شرايط تجاري بوده براي شغل خواروبار فروشي با شرايط سلب حق انتقال به غير و تغيير شغل مگر با اجازه مالك با سند رسمي به شخص ب به اجاره واگذار مي نمايد پس از فوت مورث مستاجر بدون اذن موجرين مغازه را به غير انتقال داد و تغيير شغل هم به شغل غير مشابه صورت گرفته ضمنا علاوه بر نامبرده وراث متوفي دو فرزند صغير و يكنفر محجور كه حجر آن متصل به زمان صغر است كه فاقد ولي قهري است مي باشند تقاضاي تخليه ا مي نمايد توضيح دهيد .
اولا : چگونه ارشاد مي نمائيد و براي تنظيم دادخواست و اقمه دعوا چه مداركي نياز داريد .
ثانيا : قبل از تنظيم دادخواست تخليه چه اقداماتي براي معد شدن تنظيم دادخواست ضرورت دارد.
ثالثا : خواسته شما در طرح اين دعوي تخليه به چه عنواني است و چرا مختصر ا توضيح نحوه نگارش را در چند سطر بنويسيد و اين دعوي مالي است يا غير مالي .
رابعا : در صورتيكه نظر قضايي و استنباطي شما اگر بر تحصيل حكم به نفع موكلين

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi