لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري استان قزوين (صفحه۷)

فهرست اصلي
فهرست:

اطلاع رساني در خصوص مراجع قضائي استان قزوين
  * چارت تشكيلاتي دادگستري استان قزوين
-------------------------------------------------------------اطلاع رساني در خصوص مراجع قضائي استان قزوين
  * چارت تشكيلاتي دادگستري استان قزوين


تلفنخانه دادگستري استان قزوين: (۴۰-۳۶۸۱۶۲۵)۱۸۰۱
رياست كل دادگستري ( آقاي حسن قاسمي): ۳۶۸۱۶۲۱
فاكس دفتر رياست: ۳۶۸۱۶۲۰
فاكس رياست: ۳۶۸۱۶۲۲
معاون قضايي رئيس كل دادگستري (علي ملا اسداله):۳۶۸۱۶۲۴
معاون قضايي رئيس كل دادگستري (فرهاد افشارنيا):۳۶۶۰۷۳۶
معاون برنامه ريزي و توسعه قضايي(مصطفي عبدالكريمي): ۳۶۶۰۷۷۱
قائم مقام(بهمن طاهرخاني):۳۶۸۱۶۱۸
فاكس:۳۶۸۱۶۱۹
معاون(رضا محمدي):۳۶۸۱۶۱۳
معاون(احسان مظفري):۳۶۸۱۶۱۲
حفاظت اطلاعات ( آقاي محمد قاسمي ): ۳۶۸۱۶۱۷
دفتر حفاظت اطلاعات: ۳۶۸۱۶۱۶
معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري قزوين ( آقاي حسن افشار): ۳۶۸۱۶۱۰-۲۲۳۵۱۹۹
دفتر معاونت: ۲۲۲۴۴۵۴ - ۲۲۲۸۵۵۸
خانه قانون:۳۶۸۱۶۴۶
معاونت اداري- مالي ( آقاي الهيار افشار قهرماني): ۳۶۷۲۰۸۱
فاكس ۳۶۶۰۷۳۴
تلفنخانه معاونت اداري-مالي: ۸-۳۶۶۰۷۳۶ و ۳۶۶۰۷۳۵ و ۳۶۶۰۷۳۳
اداره امور اداري : ۳۶۷۲۵۳۰
اداره امور مالي : ۳۶۸۱۶۴۳
ذيحساب:۳۶۸۱۶۴۴
رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب:۲-۳۶۶۰۷۳۱
فاكس:۳۶۶۰۷۳۰
رئيس شعبه دوم دادگاه انقلاب:۳۶۶۰۷۳۹
دادسراي ويژه روحانيت مستقر در قزوين:۲۲۲۹۳۰۰
دفتر فني مهندسي دادگستري قزوين: ۳۶۸۱۶۴۲
روابط عمومي(سيد عبدالله قريشي): ۳۶۸۱۶۱۱
دفتر حمايت از ايثارگران (حبيب اله عباسي):۳۶۸۱۶۶۰
هسته گزينش دادگستري استان قزوين:۳۶۶۴۸۵۰
واحد رايانه (خانم كيان مهر):۳۶۸۱۶۱۴
دبيرخانه (خانم خليلي):۳۶۸۱۶۴۸
هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دادگستري و دادگاههاي انقلاب اسلامي:۳۶۶۰۷۳۵
بانك ملي شعبه دادگستري:۳۶۷۲۰۸۲
فروشگاه تعاوني مصرف كاركنان دادگستري استان قزوين: ۲۲۳۴۷۰۶


تلفنخانه دادسراي عمومي انقلاب: ۵-۲۲۲۰۹۹۱ و ۱۳-۲۲۴۴۲۱۲
دادستان عمومي و انقلاب قزوين ( آقاي محمد باقر الفت): ۲۲۲۰۹۹۰
دفتر دادستان: ۲۲۲۵۵۲۷ و ۲۲۲۹۸۶۴ و ۲۲۲۵۵۰۷
فاكس: ۲۲۲۳۹۵۶
معاون دادستان ( ولي اله فتاحي): ۲۲۳۶۰۱۱
معاون دادستان ( علي اكبر لشگري ): ۲۲۲۹۰۱۴
معاون دادستان (آقاي علي پوررضايي): ۲۲۳۶۰۱۳
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ( علي افتخاري ): ۲۲۴۴۲۱۴
دفتر نظارت و ارزشيابي قضات: ۲۲۳۶۰۱۲
نماينده حفاظت و اطلاعات: ۲۲۲۷۲۶۲
اجراي احكام (شفيعي): ۲۲۲۵۵۴۲
مديريت واحدهاي خدمات قضايي استان قزوين( سرهنگ قرباني): ۲۲۲۰۴۰۶
شعبه اول اجراي احكام: ۲۲۴۴۲۱۰
شعبه دوم اجراي احكام: ۲۲۴۴۲۱۱
شعبه ۵ بازپرسي (مستقر در اداره آگاهي):۲۱۸۲۶۷۲

رياست اداره كل شوراهاي حل اختلاف استان قزوين ( آقاي فريدون پروينيان ): ۳۳۵۶۹۶۹
فاكس: ۳۳۵۶۴۴۵
معاونت اداري و مالي : ۳۳۵۶۴۵۱
روابط عمومي:۳۳۵۶۴۴۸
پشتيباني:۳۳۵۶۴۵۰
رايانه:۳۳۵۶۴۴۹
مجتمع شهيد بهشتي ( تلفنخانه ): ۷-۳۳۵۶۴۴۶
مجتمع شهيد رجايي ( تلفنخانه ): ۴-۳۳۵۶۴۴۱
سرپرست مجتمع: ۳۳۵۶۴۴۰
اجراي احكام:۳۳۲۴۱۲۸
مجتمع قضايي شهر اقباليه: ۵۴۲۱۳۰۰- ۵۴۲۱۶۰۰-۰۲۸۲
مجتمع قضايي شهر محمود آباد نمونه: ۲۲۶۲۵۰۰-۰۲۸۲

دادگستري شهرستان تاكستان ( رياست ):۵۲۳۰۶۷۲-۰۲۸۲
دادستان عمومي و انقلاب تاكستان: ۵۲۳۰۶۷۳
نماينده حفاظت و اطلاعات: ۵۲۳۰۶۷۵
شوراي حل اختلاف(طاهرخاني): ۵۲۳۲۵۵۶-۵۲۳۱۵۵۶
تلفنخانه: ۹-۵۲۳۰۶۷۶
معاون قضايي:۵۲۳۰۶۷۱

دادگستري شهرستان آبيك ( رياست ):۲۸۲۳۶۶۹-۰۲۸۲
دادستان عمومي و انقلاب آبيك: ۲۸۲۲۲۰۰
نماينده حفاظت و اطلاعات: ۲۸۲۳۶۷۰
شوراي حل اختلاف: ۲۸۲۴۱۴۵-۲۸۹۴۱۵۵
تلفنخانه: ۲۸۲۳۹۶۹ - ۲۸۲۲۴۳۴ -۲۸۹۳۰۰۰

دادگستري شهرستان بوئين زهرا ( رياست ): ۴۲۲۵۷۰۰-۰۲۸۲
دادستان عمومي و انقلاب بوئين زهرا: ۴۲۲۴۹۰۰
نماينده حفاظت و اطلاعات: ۴۲۲۵۹۰
شعب اول و دوم شوراي حل اختلاف:۴۲۲۶۰۵۰
روابط عمومي: ۴۲۲۶۱۹۹
اداري و مالي: ۴۲۲۳۲۴۳
تلفنخانه: ۴۲۲۲۲۶۶۷ - ۴۲۲۲۶۶۶
شعبه سوم حل اختلاف: ۴۲۲۷۵۵۵
حل اختلاف ارداق: ۴۴۳۲۹۶۱

حوزه قضايي آوج ( رياست ): ۴۲۲۲۳۸۲-۰۲۸۲
دفتر دادگاه: ۴۶۲۲۲۹۶
اجراي احكام:۴۶۲۲۳۷۷
شوراي حل اختلاف( آقاي ميراعلمي):۴۶۲۲۹۹۶ -۴۶۲۲۲۹۶
حسابداري: ۴۶۲۲۳۷۵

حوزه قضايي آبگرم (رياست): ۴۷۶۲۸۳۷-۰۲۸۲
دفتر دادگاه: ۴۷۶۲۸۳۶-۰۲۸۲
نگهباني: ۴۷۶۲۸۳۹
فاكس:۴۷۶۲۸۳۷
شوراي حل اختلاف: ۴۷۶۳۴۵۶-۰۲۸۲

حوزه قضايي خرمدشت ( رياست ): ۵۷۵۲۹۰۰-۰۲۸۲
دفتر دادگاه: ۵۷۵۲۸۷۷-۰۲۸۲
شوراي حل اختلاف ( آقاي طاهرخاني ):۵۷۵۲۶۹۸-۵۷۵۲۸۷۷-۰۲۸۲

حوزه قضايي رامند ( رياست ): ۴۵۳۴۷۰۰-۰۲۸۲
دفتر دادگاه: ۴۵۳۳۷۰۰-۰۲۸۲
شوراي حل اختلاف ( آقاي فصيحي):۴۵۳۴۸۶۲-۰۲۸۲

حوزه قضايي شال( رياست ): ۴۴۱۲۴۲۷-۰۲۸۲
دفتر دادگاه:۴۴۱۳۴۲۷-۰۲۸۲
شوراي حل اختلاف : ۴۴۱۳۷۵۵-۰۲۸۲

حوزه قضايي اسفرورين( رياست ): ۴۴۷۲۷۸۷-۰۲۸۲
اجراي احكام و حسابداري: ۴۴۷۲۷۸۸-۰۲۸۲
شوراي حل اختلاف :۲-۴۴۷۲۲۹۱-۰۲۸۲

حوزه قضايي ضياآباد ( رياست ): ۵۶۲۳۸۳۶-۰۲۸۲
تلفنخانه: ۵۶۲۲۷۷۷-۰۲۸۲
فاكس: ۵۶۲۳۸۳۶
شوراي حل اختلاف ( آقاي طارمي ):۵۶۲۳۸۳۵-۰۲۸۲

حوزه قضايي البرز ( رياست ): ۲۲۳۲۳۱۳-۰۲۸۲
تلفنخانه: ۲۲۳۵۲۲۱-۲۲۲۴۰۴۰-۹-۲۲۳۲۹۵۳-۰۲۸۲
فاكس: ۲۲۳۹۰۴۰
شوراي حل اختلاف ( آقاي عبدي ):۲۲۳۷۰۶۰
معون قضايي: ۲۲۳۹۰۷۰
اداري و مالي: ۲۲۳۷۰۶۰
دادستان: ۲۲۳۲۹۶۱
معاون دادستان: ۲۲۳۲۹۶۲
فاكس:۲۲۳۲۹۶۰


حوزه قضايي الموت ( رياست ): ۳۶۲۲۴۳۴-۰۲۸۲
تلفنخانه: ۳۲۳۱۴۲-۰۲۸۲
شوراي حل اختلاف ( آقاي ملائي الموتي):۳۶۲۲۸۴۵
اداري ومالي: ۳۶۲۳۲۲۴

حوزه قضايي رودبار شهرستان ( رياست ): ۳۲۲۲۶۳۸-۰۲۸۲
دفتر دادگاه: ۳۲۲۲۴۰۳-۰۲۸۲
شوراي حل اختلاف ( آقاي رشوند ):۳۲۲۲۷۱۳-۳۲۲۲۷۷۷

حوزه قضايي كوهين ( رياست ): ۲۷۶۲۱۱۳-۰۲۸۲
دفتر دادگاه: ۲۷۶۲۱۱۷-۰۲۸۲
شوراي حل اختلاف :۲۷۶۲۱۱۹
دفتر اجراي احكام: ۲۷۶۲۱۱۹

كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان قزوين: ۲۲۳۴۷۰۶
سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان قزوين: ۳۳۴۰۶۶۹-۳۳۳۴۳۳۲
اداره كل ثبت اسناد و املاك استان قزوين: ۱۶-۳۳۳۳۹۱۴
اداره كل بازرسي استانهاي قزوين و زنجان: ۲-۳۳۶۹۷۰۰
اداره كل پزشكي قانوني استان قزوين: ۳۳۳۸۷۹۷-۳۳۴۳۰۴۱
اداره كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان قزوين: ۳۶۶۴۱۹۴و۳۶۷۳۹۰۴و۱۷-۳۶۶۴۳۱۱

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi