لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * ممنوعيت وكيل از مداخله در دادسرا ! چرا ؟
پرويز علي پناه - وكيل دادگستري

  * متن كامل سوالات پنجمين دوره اختبار كتبي . اختبار شفاهي كارآموزان در روزهاي ۱۴ و ۱۵ دي ماه در محل كانون برگزار ميگردد
  * صفحه اختصاصي كانون كرمانشاه در سايت اتحاديه راه اندازي شد .
-------------------------------------------------------------  * ممنوعيت وكيل از مداخله در دادسرا ! چرا ؟
پرويز علي پناه - وكيل دادگستري


به نام خدا
ممنوعيت وكيل از مداخله در دادسرا ! چرا ؟
علي‌رغم تصويب قانون حفظ حقوق شهروندي و عقيده راسخ بر نسخِ ضمن ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ك ، متاسفانه بعض از قضات ، خصوصاً در دادسرا ، با اين استدلال بسيار ضعيف كه « وكيل حق مداخله در مرحله دادسرا را ندارد . » حتي از مطالعه پرونده توسط وكيل جلوگيري مي‌نمايند و و حال آنكه :
اولاً : حق انتخاب و برخورداري از وكيل ، بدون كوچكترين قيد و شرط و محدوديتي ، در قانون شهروندي كه قانــــــون لاحق است آمده و بدين‌سان ، محلي براي استناد به ماده ۱۲۸ باقي نمانده است .
ثانياً : به صراحت ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ك ، حضور وكيل در هنگام تحقيقات و اداي توضيحات و دفاعيات لازمه ، پس از انجام هر تحقيقي ، حق دفاعي مسلم متهم است .
ثالثاً : محرمانه بودن جلسه تحقيقات ، خلاف اصل و استثنائي است بر قاعده علني بودن دادرسي !
محرمانه بودن هر جلسه منوط به اتخاذ تصميم در اين باب ، با قيد سبب آن است .
ثالثاً : الفاظ و عبارات قانون ، بر معاني عرفي آنها بار مي‌گردند .
غيرعلني يعني بدور از منظر عموم و محرمانه يعني پوشيده از هر كس جز مقامات صالح و افراد مرتبط با موضوع .
بديهي است حتي در موضوعاتي كه تحقيقات محرمانه اعلام مي‎گردند ، باز وكيل غير تلقي نمي‌گردد زيرا به نام موكل وبه نيلبت از وي حضور يافته ، اقداماتش بيانگر اراده موكل خواهد بود !
رابعاً : هر وكيل ، توانائي و اختيار قانوني حضور در دادسرا ، شركت در جلسات تحقيق ، معاينه ، كارشناسي و ۰۰۰ اداي توضيحات و دفاعيات لازمه در باب موضوع را ، دارد .
با اين وصف ، مسلم است كه مطالعه اوراق تحقيق و صورت تحقيقات ، توسط وكيل ، بنا بر قياس اولويت ، حق مسلم وكيل است .
خامساً : آنچه كه وكيل در مرحله تحقيقات از آن منع گرديده ، مداخله در امر تحقيق و بازجوئي است .
دخالت در تحقيق ، در وسيعترين مفهومِ آن يعني اينكه ، وكيل از قاضي درخواست نمايد كه از چه كسي بايد تحقيق كند ، پيرامون چه موضوعي بايد تحقيق نمايد و ۰۰۰ هر درخواست يا دفاعي كه متضمن لزومِ انجام امر يا عدم انجام امري از سوي قاضي باشد !
مطالعه پرونده ، نه در صورت و نه در معنا ، هرگز متضمن هيچ نوعي از مداخله نيست !
سادساً : در پرونده‌هائي كه موضوع آنها جنبه محرمانه دارد نيز ، حضور وكيل منع نشده بلكه صرفاً منوط به اجازه قاضي شده‌است و حال آنكه در ساير پرونده ، حضور وكيل و مطالعه‎ي صورت تحقيقات با اجازه مدير دفتر ممكن خواهد بود !
تلقي « مطالعه پرونده » به « مداخله » و تمسك به محرمانه بودن تحقيقات ، براي ممانعت از اطلاع وكيل از جريان تحقيقات ، نه با منطق حقوقي سازگار است ، نه موافق تعاريف بسيار ساده و روشن الفاظ و عبارت قانوني است و نه موافق قانون مي‌باشد .
با اين وصف ممانعت بعضي از قضات ، حتي از مطالعه پرونده توسط وكيل ، حاصل كدام انديشه و تفكر است !؟
بالا
فهرست اصلي


  * متن كامل سوالات پنجمين دوره اختبار كتبي . اختبار شفاهي كارآموزان در روزهاي ۱۴ و ۱۵ دي ماه در محل كانون برگزار ميگردد

آزمون آ.د.م.
به نام خدا
امتحان اختبار كتبي آ.د.م. كارآموزان وكالت كانون وكلاي كرمانشاه ايلام. طراح سوال پرويزعلي‎پناه.
به تمامي سوالات ، مستدل ، مستند ، منظم ، خوش‎خط و بدون قلم‎خوردگي ، پاسخ دهيد .

۱ ـ در حين اجراي حكم ، محكوم‎له از مال توقيف شده‎اي كه در اولين جلسه مزايده ، خريدار نداشته‎است ، اعراض نموده و مستند به ماده ۲ قانون نحوه‎ي اجراي محكوميتهاي مالي ، تقاضاي بازداشت محكوم‎عليه را ، ، نموده‎است .
قاضي اجراي احكام ، مبادرت به صدور دستور بازداشت ، تا پرداخت كل محكوم‎به ، نموده‎است .

الف ـ آيا تقاضاي محكوم‎له داراي وجاهت قانوني بوده است ؟ ( ۵/۱ نمره )
ب ـ آيا مرجع صادر كننده دستور بازداشت در رسيدگي به اين درخواست ، صلاحيت داشته‎است ؟ ( ۵/۱ نمره )

۲ ـ در يك پرونده ، دفاعيات و ايرادات زير متصور است :
۱ ـ امر مختومه ۲ ـ مجعول بودن قرار‎داد استنادي ۳ ـ عدم پرداخت هزينه دادرسي به نحو كامل ۴ ـ ردّ دادرس به سبب ذي‎نفعي ۵ ـ اقاله قرار‎داد استنادي ۶ ـ عدم صلاحيت محلي دادگاه .

الف ـ آيا امكان جمع و طرح تمام ايرادات و دفاعيات ، در يك جلسه دادرسي ، ممكن است ؟ ( ۲ نمره )
ب ـ چگونگي ترتيب و ترتب منطقي و حقوقي دفاعيات را بيان نمائيد . ( ۲ نمره )

۳ ـ خواسته دعوائي مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال اجاره‎بهاي منزل و ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ريال قرض مي‎باشد . خوانده جهت دفاع به معرفي وكيل دادگستري اقدام مي‎كند . وكيل ياد شده پس از اعلام وكالت ، طي عبارتي كوتاه اظهار كرده :

« دفاعيات در جلسه دادرسي به عرض خواهد رسيد . » وكيل خوانده ، چهار روز قبل از تشكيل جلسه دادگاه ، بنا بر شرط مقرر در قراداد حق‎الوكاله ، به دليل عدم دريافت قسط دوم حق‎الوكاله ، استعفا مي‎دهد . دادگاهي كه صلاحيت محلي نداشته ، اقدام به صدور حكم غيابي دائر بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال اجاره‎بهاي منزل و بي‎حقي خواهان در قسمت مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ريال قرض مي‎كند . خوانده ۶۲ روز پس از ابلاغ قانوني راي ، اقدام به فرجام‎خواهي مي‎كند و تنها به بيان اشكالات ماهوي راي مي‎پردازد . حال پاسخ دهيد :

۱ ـ ميزان هزينه‎دادرسي مرحله فرجامخواهي مطروحه از ناحيه خوانده چقدر است ؟ ( ۲۵/۱ نمره )
۲ ـ آيا راي قابل فرجام مي‎باشد ؟ ( ۲۵/۱ نمره )
۳ ـ آيا دعاوي مطالبه اجاره‎بهاي منزل و مطالبه قرض ، قابليت طرح در يك دادخواست را ، داشته‎اند ؟ ( ۲۵/۱ نمره )

۴ ـ به فرض منفي بودن پاسخ در قسمتهاي ۲ و ۳ ، تصميم صحيح ديوانعالي كشور چگونه ، خواهدبود ؟ ( ۲۵/۱ نمره )
۵ ـ آيا حكم صادره غيابي است ؟ ( ۲۵/۱ نمره )
۶ ـ آيا دادخواست فرجام‎خواهي در مهلت تقديم شده‎است ؟ ( ۲۵/۱ نمره )

۷ ـ به فرض قابليت فرجام راي ، آيا عدم صلاحيت دادگاه عمومي ، موجب نقض اين راي خواهدبود ؟ ( ۲۵/۱ نمره )
۸ ـ آيا اقدام وكيل به استعفا تخلف انتظامي تلقي مي‎گردد ؟ ( ۲۵/۱ نمره )

۵ ـ با لحاظ ماده ۱۰۱۰ ق. م ، به موجب شرط ضمن عقدِ قرض منعقده در شيراز ، بين دو نفر كه هر دو ساكن اصفهان هستند ، كرمانشاه ، به عنوان محل ابلاغ اوراق قضايي ، تعيين مي‎گردد .
آيا طرفين مي‎توانند از دادگاه ، تقاضاي بنمايند كه ، اوراق راجع به دعوي قرض را ، دركرمانشاه ، به آنها ابلاغ كند؟(۳نمره)

حقوق ثبت و امور حسبي
۱ ـ شخصي با دريافت و تحويل اظهارنامه‎ي ثبتي رميني را به عنوان پلاك ۱۱ مورد تقاضاي ثبت قرار داد كه عمليات مقدماتي آن نيز تا مرحله‎ي صدور سند مالكيت پيش رفت بي‎آنكه اعتراضي به عمل آيد ، شخص ديگري پلاك شماره ۱۲ را با سند رسمي به ثالثي فروخت ، خريدار مبيع را نزد بايع به رهن نهاد و فك رهن هم نشد در

پاسخ به پيگيري‎هاي متقاضي ثبت پلاك ۱۱ است ، اما در اين نتيجه‎گيري ذي‎نفع ( متقاضي ) با آنان اختلاف داشت ، مرقوم فرمائيد شما به عنوان وكيل مشاراليه چه اقدامي در جهت حل مشكل اعمال خواهيد داشت ؟ از طريق چه مراجعي ؟ نتيجه‎ي آن چه خواهد شد ؟

۲ ـ مرتهن براي وصول طلب خود از محل وثيقه خواستار صدور اجرائيه و مزايده‎ي ملك گرديده ، اداره‎ي ثبت با قلمداد كردن مال مورد وثيقه به عنوان مستثنيات دين در تحقق تقاضاي فوق اقدامي معمول نداشته‎است . بعنوان وكيل مرتهن نظر اداره‎ي ثبت را چگونه ارزيابي مي ‎فرمائيد و در احقاق حقوق موكل خويش چه اقدامي را معمول خواهيد داشت ؟

۳ ـ بموجب آگهي تحديد حدودي كه در مورخه ۵/۸/۸۴ منتشر گرديده مقرر بوده تا در تاريخ ۲۰/۸/۸۴ با حضور متقاضي و مجاورين وي در محل تحديد حدود به عمل آيد . در وقت مقرر نماينده و نقشه‎بردار ثبت ضمن مراجعه به محل با عدم حضور متقاضي مواجه ميگردند ، عليرغم اين امر مطابق اظهارات مجاورين به تحديد حدود ملك مبادرت مي‎نمايند بررسي فرمائيد اقدام مامورين ثبت از نظر قانوني چه جايگاهي دارد ؟

۴ ـ شخص صغيري مي‎خواهد سهم‎الارث خويش را از ملك مورث خود مورد تقاضاي افراز قرار دهد آيا وي شخصاً‌مي‎تواند چنين تقاضائي را به عمل آورد ؟ چگونه و از طريق چه مرجعي اين امر ممكن خواهد شد ؟

۵ ـ اصلاحات ثبتي ذيل را توضيح دهيد .
بنچاق ، شعير ، مازاد احتمالي ، مالك رقبه ، محتويات و مندرجات سند ، ابدال ، استبدال .


آزمون حقوق تجارت
۱ ـ شخص الف ، ب و ج در مورخه ۹/۷/۱۳۸۴ اقدام به صدور چك به مبل غ پنجاه ميليون تومان مي‎نمايند . همان روز چك از جانب شخص د به عنوان دارنده ظهر‎نويسي شده و به شخص ح منتقل مي‎شود و شخص ح نيز يك روز بعد با ظهر‎نويسي آنرا به شخصي منتقل مي‎نمايد ، ۱۰ روز بعد از تاريخ صدور دو شخص ديگر به عنوان ضامن

ظهر چك را امضاء مي‎نمايند ؟، در تاري خ ۹/۹/۸۴ شخصي به علت عدم موجودي به عنوان دارنده اقدام به برگشت چك نموده و بر عليه صادر كنندگان ، ظهرنويسان و ضامنين طرح دعوي مي ‎نمايند . حال نوع مسئول يت و ميزان مسئوليت هر‎كدام از مسئولي ن ر ا بر طبق قوانين و مقررات بنويسيد ؟

۲ ـ شركت سهامي عام زرين كه موضوع فعاليتش صدور زعفران از ايران است با توجه به ركود بازار زعفران با تصويب مجمع عمومي اجازه صدور فرش دستباف نيز به مديران داده مي‎شود ، مضافاً آنكه با تصويب مجمع عمومي عادي ، برخلاف اساسنامه و موضوع شركت مبني بر صدور هرگونه زعفران اختيارات مدي ران فقط به صدور زعف ران محصول مشهد محدود مي ‎گردد در دو قرار‎دا جداگانه كه از جانب مديران شركت ايراني با يك

شركت ايتاليائي منعقد مي‎گردد قرار‎داد فروش ۳۰۰ تخته فرش دستباف و ۱۰۰ تن زعفران محصول بجنورد به امضاي طرفين مي‎رسد . اما شركت ايراني به تعهداتش با اين ادعا كه تصميمات مديران برخلاف موضوع شركت يا تصميمات مجمع عمومي عادي بوده عمل نمي‎كنند حال به نظر شما آيا دو قرار‎داد منعقده نسبت به شركت ايراني معتبر است يا خير ؟ در صورت ورود خسارت به شركت ايراني و يا شركت خارجي آيا مي‎توان از مديران مطالبه خسارت كرد ؟

۳ ـ حكم توقف شخص تاجري در مورخه ۱۰/۱۰/۱۳۸۲ صادر مي‎شود . ۳ ماه بعد از تاريخ توقف تاجر متوقف اقدام به فروش دو واحد آپارتمان خود به برادرش مي‎نمايد . واحد A به قيمت متعارف فروخته مي‎شود و واحد B كمتر از قيمت بازار به فروش مي‎رسد . اگر مدير تصفيه به علت عدم رعايت حق طلبكاران در مورخه ۱۶/۹/۸۳ دادخواستي به خواسته فسخ معامله واحد B و در تاريخ ۲۵/۱۰/۸۴ دادخواستي ب ه خواسته معامله واحد A ارائه نمايد ، به نظر شما دادذگاه در خصوص دو دعوي چه تصميمي مي‎گيرد ؟
                                                        موفق و مو يد باشيد


حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
اختبار كتبي آذرماه ۸۴ كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
زمان پاسخگوئي : ۱۲۰ دقيقه

۱ ـ آقاي الف كه كارمند يكي از سازمانهاي دولتي مي‎باشد در قبال تحويل يك دستگاه خودرو پيكان از شخص ب به طور غير‎قانوني او را به استخدام سازمان متبوع خود در مي‎اورد كه بلافاصله موضوع كشف و هردو نفر جهت تعقيب و مجازات قانوني به مراجع قضائي معرفي مي‎شوند . هنگامي كه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي

بوده شخصي به نام ج با تسليم شكوائيه‎اي بر عليه ب مدعي مالكيت خودرو موصوف شده و اظهار مي‎دارد خودرو به صورت امانت نزد دوستش شخص ب بوده كه آن را به عنوان رشوه به شخص الف سپرده است و تقاضاي مجازات قانوني ب به اتهام انتقال مال‎غير و خيانت در امانت را مي‎نمايد ، هردو شكايت در شعبه پنجم دادي اري مورد رسيدگي قرار مي‎گيرد . شخص ب در مقام دفاع اظهارات دوست خود شخص ج را منكر شده و

بيان مي‎دارد خودرو مذكور متعلق به خودش مي‎باشد و داديار رسيدگي‎كننده به پرونده به جهت حدوث اختلاف طرفين در مالكيت خودرو قرار اناطه صادر مي‎نمايد كه اين قرار مورد موافقت دادستان واق ع نمي‎شود و در نهايت داديار مربوطه ضمن احراز مالكيت شخص ج نسبت به خودرو پيكان مذكور با صدور كيفر‎خواست ، پرونده را به دادگاه جزائي ارسال مي‎نمايد و شعبه ۱۰۲۴ دادگاه جزائي پس از رسيدگي مفصل سرانجام شخص ب را به

اتهام انتقال مال‎غير به يك‎سال حبس و جزاي نقدي و به اتهام دادن رشوه به شش‎ماه حبس محكوم مي‎نمايد و با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس ۰۰۰ حكم به ضبط خودرو پيكان به نفع دولت صادر مي ‎نمايد . شخص الف را نيز به اتهام گرفتن رشوه به سه‎ماه‎حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‎نمايد .

لطفاً به سوالات زير به طور مستدل و مستند پاسخ دهيد :
الف ) با فرض تحقق مالكيت شخص ج نسبت به خودرو موصوف آيا حكم به ضبط خودرو به نفع دولت قانوني مي‎باشد يا خير ؟
ب ) با توجه به اينكه مالكيت خودرو متعلق به شخص ديگري بوده آيا بز ه ارتشاء تحقق يافته‎است يا خير ؟
ج ) در صورت مراجعه شخص الف آيا وكالت او را قبول ميغكنيد چگونه از او دفاع خواهيد كر د ؟ ۷ نمره

۲ ـ آقاي احمدي كه سند مالكيت يك قطعه زمين مسكوني ر ا در اختيار دارد طي توافق‎نامه‎اي كتبي با دوست خود آقاي رضائي طرفين توافق مي‎نمايند با سرمايه‎ي آقاي رضائي و زمين آقاي احمدي اقدام به ساخت چهار واحد آپارتمان در زمين موصوف نموده و پس از احداث و تكميل آپارتمان طبقات اول و دوم متعلق به آقاي احمدي و طبقات سوم و چهارم متعلق به آقاي ر ض ائي مي‎باشد . پس از ساخت آپارتمانها ، آقاي احمدي بدون علم و

اطلاع دوستش با تنظيم وكالتنامه‎اي در دفتر‎خانه اسناد رسمي ، آپارتمان طبقه چهارم كه بر طبق توافق في‎مابين متعلق به آقاي ر ضائي بوده را به شخص ديگري واگذار مي‎نمايد . آقاي رضائي پس از اط لاع به اتهام فروش مال‎غير بر عليه آقاي احمدي اقدام به طرح شكايت مي‎نمايد . اقاي احمدي در مقام دفاع در دادگاه اظهار مي‎دارد مالكيت زمين متعلق به خودش بوده و وكالتنامه به معناي انتقال رسمي ملك نمي‎باشد در نهايت شعبه رسيدگي كننده به پرونده آقاي احمدي را به اتهام فروش مال‎غير به يك سال حبس و جزاي نقدي و ردّ مال

( آپارتمان ) محكو م مي‎نمايد . در اثر تجديد‎نظر ‎خواهي آقاي احمدي ، پرونده به دادگاه تجديد‎نظر استان ارسال و در جلسه رسيدگي دادگاه تجديد‎نظر آقاي احمدي با تسليم يك فقره چك به تاريخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ يعني يك ماه بعد و به مبلغ چهل ميليون تومان در همان جلسه رضايت آقاي رضائي را جلب و ايشان نيز از شكايت خود صرفنظر مي‎نمايد .
دادگاه تجديد‎نظر با توجه به رضاي ت شاكي مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل مي‎نمايد و پرونده به اجراي احكام فرستاده مي‎شود . هنگامي كه پرونده در اجراي احكام بوده آقاي رضائي در موعد مقرر با مراجعه به بانك محال‎عليه متوجه مي‎شود چك تسليمي متعلق به شخص ديگري بوده و فاقد موجودي مي‎باشد و در همان روز اقدام به اخذ گواهي‎نامه عدم پرداخت و طرح شكايت مي‎نمايد .

لطفاً به سوالات زير به طور مستدل پاسخ دهيد :
الف ) در صورت صحت ادعاي آقاي احمدي و شراكتي بودن آپارتمان ، آيا صدور حكم بر محكوميت ايشان صحيح مي‎باشد ؟
ب ) با توجه به اينكه آپارتمان طبقه چهارم در يد و اختيار شخص ديگري بوده ، آيا حكم به ردّ مال داراي وجاهت قانوني مي‎باشد يا خير ؟ دادگاه چگونه بايد حكم صادر مي‎نمود ؟

ج ) در صورت مراجعه آقاي رضائي به شما آيا وكالت ايشان را در خصوص چك بلامحل خواهيد پذيرفت و چگونه و تحت چه اتهامي طرح دعوي خواهيد نمود و در صورت محكوميت آقاي احمدي آيا بزه‎ي ارتكابي ( صدور چك بلامحل ) از عوامل تشديد مجازات مي‎باشد يا خير ؟                         ۷ نمره

۳ ـ در تاريخ ۲/۱۱/۱۳۸۱ بين حسين ( ۱۳ ساله ) و احمد ( ۱۴ ساله ) در حوالي روستاي محل سكونت آنان درگيري لفظي واقع مي‎شود و برادر احمد كه در محل حضور داشته چاقوئي به برادرش احمد داده و احمد با آن چاقو ضربه‎اي ب ه قسمت ران چپ حسين وارد مي‎نمايد ، هنگام انتقال حسين به بيمارستان ( مركز استان ) در اثر شدت خونريزي حسين فوت مي‎نمايد . پزشك قانوني علت مرگ را بريدگي عروق حياتي اندام تحتاني ران

چپ و خونريزي ناشي از آن در اثر جسم برنده مي‎داند . پس از صدوركيفر‎خواست بر عليه احمد پرونده به دادگاه كيفري استان ارسال و در نهايت در تاريخ ۴/۶/۱۳۸۴ و هنگامي كه احمد ۱۶ ساله بوده دادگاه كيفري استان ، ضمن عمدي دانستن قتل عاقله ( پدر احمد ) را محكوم به پرداخت يك فقره ديه كامله مرد مسلمان در حق اولياء‎دم مي‎نمايد و برادر احمد را به اتهام معاونت در قتل عمد به يك‎سال حبس محكوم مي‎نمايد پس از قطعيت حكم

صادره پرونده به اجراي احكام ارسال و پدر احمد به جهت عجز از پرداخت ديه روانه زندان مي‎شود و هنگامي كه در زندان تحمل حبس نموده دادخواستي به خواسته‎ي تقسيط ديه به مرجع صالح تقديم مي‎نمايد ، دادگاه ضمن پذيرش خواسته‎ي اي شان با پرداخت ماهيانه مبلغ يك ميليون ريال به صورت تقسيط موافقت مي ‎نمايد و بعد از گذشت شش ماه از پرداخت اقساط پدر احمد فوت مي‎نمايد .

لطفاً به سوالات زير پاسخ دهيد .
الف ) بر فرض خطئي بودن قتل و با توجه به حساس نبودن موضع ورود ضربه ( ران‎چپ ) آيا بزه صورت گرفته از سوي احمد قتل عمد مي‎باشد يا شبه عمد ؟
ب) آيا محكوميت عاقله به مجازات حبس به جهت عجز از پرداخت ديه قانوني مي‎باشد ؟ دادگاه در اين خصوص چه تكليفي دارد ؟
ج ) در صورت فوت عاقله نحوه پرداخت ديه اولياء‎دم به چه صورت مي‎باشد ؟
د ) آيا محكوميت برادر احمد به اتهام معاونت در قتل عمد صحيح بوده ؟ ۶ نمره
                                                                                

سوالات درس آئين دادرسي كيفري
اختبار كار‎آموزان وكالت ( دوره پنجم )
تاريخ ۴/۹/۸۴ مدت پاسخگوئي : ۱۰۰ دقيقه ممتحن : سپهري

چون استنباط از سوالها جزئي از امتحان است لطفاً در جلسه امتحان سوال نفرمائيد .
كار‎آموزان محترم لطفاً خوانا و دقيق ، با استدلال و استناد پاسخ دهيد و از نوشتن مطالب بي‎ربط پرهيز نمائيد .
پاسخ به تمامي سوالها الزامي است .

۱ـ آقاي امجد در بانك ملي شعبه كرمانشاه اقدام به افتتاح حساب جاري از نوع سيبا ( سيستم يك پارچه بانك ملي ايران ) مي‎نمايد ، بابت بدهي خود به آقاي امين چكي به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ( سي ميليون ريال ) به تاريخ روز در وجه وي صادر و تحويل مي‎نمايد ، آقاي امين فرداي آنروز جهت تهيه‎ كالاهاي مورد نياز مغازه خود به تهران مراجعه مي‎نمايد و جهت وصول چك ، آنرا به بانك ملي شعبه بازار تهران ارائه ، اما مشاهده مي‎نمايد حساب

امجد خالي از وجه مي‎باشد ، با مذاكره تلفني با امجد نيز توفيقي جهت وصول چك حاصل نمي‎نمايد لهذا در تهران اقدام به برگشت چك نموده و گواهينامه عدم پرداخت از بانك تهران تحصيل مي‎نمايد اينك آقاي امين به شما به عنوان وكيل مراجعه و تقاضاي اقدام قانوني در جهت تعقيب امجد را دارد ، شما به عنوان وكيل امين كدام مرجع را براي طرح شكايت انتخاب مي‎نمائيد ؟ دلايل و مستندات خود را بنويسيد ؟

۲ ـ علي خودرو پيكان خود را به دوستش به نام رامين مي‎سپارد ( تا هر زماني كه علينياز ب ه خودرو نداشت ) كه با آن مسافركشي نموده و هر هف ته درآمد حاصله را به نسبت مقرر تقسيم نمايد ، پس از انجام كار طي مدت دو ماه و پرداخت سهم علي ، به علت كاري كه براي علي پيش مي‎آيد ، ناچار به مسافرت شده و مسافرت وي شش ماه طول مي‎كشد ، پس از مراجعت از سفر ، از رامين مي‎خواهد كه ضمن ارائه حساب درآمد و مخارج

اتومبيل در آن مدت ، اتومبيل را تحويل بدهد ، اما رامين حاضر به محاسبه و پرداخت سهم علي نشده ، بلكه اصولاً‌منكر حق وي شده و مدعي مي‎گردد كه علي‎اصولاً حقي نسبت به خودرو نداشته و ندارد و همواره به كار خود با خودرو ادامه مي‎دهد . علي ناچار به شرح شكايت شده و بالاخره خيانت و تخلف رامين در دادگاه ثابت مي‎گردد . اينك پرونده آماده صدور راي مي‎باشد ، چنانچه شما قاضي پرونده باشيد ، آيا در مورد خودرو مذكور تصميمي اتخاذ مي‎نمائيد ، در هر صورت دلايل و مستندات خود را مرقوم فرمائيد ؟


۳ ـ شخصي به اتهام جرم تعزيري ، با رعايت كيفيات مخففه به چهار ماه حبس محكوم مي‎گردد از حكم صادره در مهلت مقرر تجديد‎نظرخواهي نيز نموده‎است ، دادستان هم به حكم مذكور اعتراض ننموده‎است و شاكي خصوصي هم وجود ندارد ، اينك شخص مذكور به دفتر شما مراجعه و ت قاضا مي‎نمايد كه از حقوق وي دفاع نمائيد . حال آيا به نظر شما طريقي وجود دارد كه به نتيجه قطعي تخفيف مجازات نائل شود در هر صورت مستندات و دلايل خود را بنويسيد ؟

۴ ـ آقاي آرمان كه نظامي است در دادسراي نظامي به اتهام اخذ رشوه در سال ۱۳۷۵ حين خدمت تحت تعقيب قرار مي‎گيرد ، نهايتاً‌دلايل كافي عليه وي به دست آمده و پرونده در سال ۱۳۸۴ با صدور كيفر‎خواست به دادگاه نظامي دو ارجاع مي‎گردد و دادگاه پس از رسيدگي با توجه به زمان وقوع جرم قرار موقوفي تعقيب متهم را در تاريخ ۴/۷/۸۴ صادر مي‎نمايد ، دادستان به راي دادگاه اعتراض مي‎نمايد ، اينك آقاي آرمان به مشا مراجعه مي‎نمايد كه دفاع از او را در اين پرونده بپذيريد حال شما به عنوان وكيل ( صرفنظر از مسائل ماهيتي قضيه ) آيا وكالت وي را قبول مي ‎نمائيد يا خير ؟ دلايل و استنادات خود را بنويسيد .

آزمون حقوق مدني
كارآموزان وكالت دادگستري
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام آذرماه ۸۴                  طراح :        فرامرز باقر‎آبادي
تذكر :
۱ ـ زمان امتحان يكصد دقيقه است .
۲ ـ چون استباط از سوال جزء سوال است ، در جلسه امتحان به هيچ پرسشي پاسخ داده نمي‎شود .
۳ ـ استفاده از متن قانون بدون حاشيه و شرح مجاز است .
۴ ـ جواب هر مساله بايد مستند به قانون و اصول و قواعد حقوقي حاكم بر موضوع باشد .

مساله اول :
در تاريخ ۱۰/۲/۸۴ بين « حميد » به عنوان فروشنده و « رضا » به عنوان خريدار قرار‎داد بيع يك‎باب منزل مسكوني در مقابل ثمن معين منعقد مي‎گردد و در همان تاريخ ، مبيع به تصرف مشتري در مي‎‎آيد . يكماه بعد از تاريخ انعقاد عقد رضا به حميد اعلام مي‎كند كه خانه او را به منظور داير كردن مركز توليد و تكثير عكس‎ها و فيلمهاي مستهجن خريداري كرده و از تاريخ تسليم مبيع بلاانقطاع در محل به فعاليت غير‎قانوني مذكور اشتغال داشته‎است .
متعاقب مطلع شدن پليس از ماجرا مركز فعاليت غير‎مجاز « رضا » تعطيل و بعد از طرح پرونده در دادگاه ، مشاراليه به تحمل حبس نيز محكوم مي‎شود . حميد كه فروشنده خانه است نفع خود را در اين مي‎بيند كه با توجه به فعاليت غير‎قانوني « رضا » حكم بر اعلام بطلان بيع را به نفع خود تحصيل نمايد .
اگر حميد كه در صدد اقامه دعوا به طرفيت خريدار است به شما به عنوان وكيل دادگستري مراجعه كند تا براي نيل

به خواسته‎اش اقامه دعوا كنيد وكالت اورا مي‎پذيريد يا خير ؟ حسب مورد موضع خود را در پذيرش يا عدم پذيرش وكالت به نحو مستدل تشريح فرماييد .

مساله دوم :
« جعفر » يك دستگاه كاميون تريلر را به « محمود » در مقابل ثمن معين مي‎فروشد . « محمود » ضمن انعقاد قرار‎داد حمل و نقل كالا با شركت باربري به مدت شش ماه ، ماهيانه ( پس از كسر مخارج وسيله نقليه ) به صورت خالص دوميليون تومان درآمد كسب مي‎كند . بعد از شش ماه معلوم مي‎گردد كه مالكيت خودرو متعلق به شخص ثالثي بـه نـــام « سعيد » است كه نامبرده ضمن رد معامله ، به حكم دادگاه خودرو خود را از يد « محمود » خارج مي‎كند .

به نظر شما :
الف ) آيا سعيد حق مطالبه اجرت‎المثل خودرو به مدت شش ماه را از محموددارد يا خير ؟ چرا ؟
ب ) به فرض استحقاق اگر كارشناس منتخب دادگاه جمع اجرت‎المثل شش ماه را نه ميليون تومان ( هرماه ۰۰۰/۱۵۰۰ هزار تومان ) تعيين كند ، آيا مالك محق به مطالبه معادل درآمد واقعي خودرو ( ۱۲ ميليون تومان ) مي‎باشد يا اينكه دادگاه بايد نظر كارشناس محمود را به پرداخت اجرت‎المثل محكوم كند ؟ توضيح دهيد .

ج ) فرض كنيد كه محمود خودرو تريلر را به اميد ترقي قيمت و فروش آن در آينده و كسب سود به مدت شش ماه در يكي از پاركينگ‎هاي عمومي متوقف نموده‎است . با در نظر گرفتن صورت مساله به شرح فوق ، آيا سعيد باز حق مطالبه اجرت‎المثل از محمود را دارد يا خير ؟ چرا ؟

د ) به فرض الزام محمود به پرداخت اجرت‎المثل در فرض فوق ، آيا محمود حق مطالبه آنچه را كه به سعيد پرداخته است از جعفر دارد يا خير ؟ چرا ؟
هـ ) فرض كنيد كه جعفر مالك خودرو بوده و معامله بين ايشان و محمود بعد از شش ماه با فسخ به هم خورده است . آيا در اين فرض جعفر حق مطالبه اجرت‎المثل شش ماه را دارد يا خير ؟ چرا ؟

مسئله سوم :
الف ) شخصي تعداد ۱۰۰۰ عدد نرم‎افزار كامپيوتري معين را از فروشگاهي خريداري مي‎كند و ثمن را مي‎پردازد . خريداري قبل از تحويل گرفتن نرم‎افزارها از فروشنده مي‎خواهد كه تا دو روز اموال نزد وي باقي بماند و دو روز ديگر آن را تسليم خريدار كند . از قضا يك روز بعد از انعقاد عقد ، در اثر آتش‏سوزي تمام وسايل داخل فروشگاه من جمله ۱۰۰۰ نرم‎افزار متعلق به خريدار از بين مي‎رود . به نظر شما آيا خريدار حق دارد استرداد ثمن را از فروشنده بخواهد يا خير ؟ چرا ؟

ب ) فرض كنيد خريدار ده دقيقه بعد از تسليم نرم‎افزارها آنها را به فروشنده داده است كه تا دو روز از آنها نگهداري كند . حال اگر در اثر سهل‎انگاري فروشنده نرم‎افزارها به سرقت برود . ۱ ) آيا فروشنده مسووليت دارد يا خير ؟ ۲ ) به فرض مسووليت ، مبناي مسووليت چيست ؟ ۳ ) نحوه جبران خسارت خريدار چگونه است ؟

مساله چهارم :
دو شخص هركدام به ميزان ۳ دانگ مشاع مالك يك جايگاه پمپ بنزين پلاك ثبتي ۲ فرعي از ۲۴ اصلي واقع در شهرستان كرمانشاه مي‎باشند . به علت بروز اختلاف يكي از شركاء به شريك ديگر اعلام مي‎كند كه ديگر حاضر به استمرار مشاركت با او نيست و از او مي‎خواهد كه يا سهم او را بخرد يا اينكه سهم خود را به او بفروشد .

شريك ديگر متقابلاً اعلام مي‎كند كه در هيچ صورت حاضر به خريد يا فروش به شرح فوق نمي‎باشد . اگر اين شخص جهت پايان دادن به شركت و نيل به حقوق خود به شما به عنوان وكيل دادگستري مراجعه كند با در نظر گرفتن قوانين و مقررات موضوعه در راستاي انجام خواسته موكل چه اقدامي را به عمل مي‎آور يد . نظر خويش را مشروح و مستدل با ذكر مستندات قانوني مرقوم فرمائيد .
                                                        موفق باشيد .
بالا
فهرست اصلي


  * صفحه اختصاصي كانون كرمانشاه در سايت اتحاديه راه اندازي شد .

اگر چه با تاخير اما خوشبختانه صفحه اختصاصي كانون كرمانشاه در سايت اتحاديه راه اندازي شد و امكان درج اخبار و مقالات و هر گونه مطلبي كه با علم حقوق و حرفه وكالت و قضاوت ارتباط داشته باشد به راحتي فراهم شد .
بدينوسيله از كليه صاحبان قلم و فن و علم حقوق دعوت مي شود كه ما در بارور نمودن اين قسمت ياري كنند.
چنانچه مقاله يا خبر يا موضوعي كه واجد ارزش درج باشد در اختيار دلريد با مديريت دفتر كانون وكلاي كرمانشاه واقع در بلوار مصطفي امامي تماس بگيريد .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi