لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري زنجان (صفحه۴)

فهرست اصلي
فهرست:

اخبار و مصوبات كميسيون كارآموزي
  * اطلاعيه مربوط به كارآموزان محترم وكالت كانون وكلاي دادگستري زنجان كه دوره كارآموزي آنان به اتمام رسيده است
  * اطلاعيه مربوط به كارآموزان محترم وكالت كانون وكلاي دادگستري زنجان كه دوره كارآموزي آنان به اتمام رسيده است.
  * اطلاعيه كميسيون كارآموزي و اختبار كانون وكلاي دادگستري زنجان، مبني بر تغيير زمان ارائه تكاليف كارآموزي و اختبار.
-------------------------------------------------------------اخبار و مصوبات كميسيون كارآموزي
  * اطلاعيه مربوط به كارآموزان محترم وكالت كانون وكلاي دادگستري زنجان كه دوره كارآموزي آنان به اتمام رسيده است

به اطلاع كليه كارآموزان محترم كه تا تاريخ ۴/۹/۱۳۹۱ دوره كارآموزي ايشان خاتمه يافته است مي رساند؛
برابر مصوبه مورخه ۴/۱۰/۹۱ كميسيون كارآموزي و اختبار،كارآموزان محترم حداكثر تا تاريخ ۲۰/۱۰/۹۱ نسبت به ارائه و تحويل تكاليف كارآموزي شامل:
كارنامه كارآموزي، گزارش ها، كار تحقيقي و گواهي طي دوره آموزش كامپيوتر به دفتر كانون (خانم عسگري) اقدام نمايند.
ضمناً برابر مصوبه مذكور، زمان آزمون اختبار كتبي روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخه دهم و يازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۱ و تاريخ آزمون اختبار شفاهي هفدهم و هجدهم اسفندماه سال جاري و محل برگزاري سالن اجتماعات كانون وكلاي دادگستري زنجان خواهد بود. بديهي است عدم رعايت موارد فوق مشمول ضمانت اجرايي مقرر در آئين نامه شرح وظايف كارآموزي خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه مربوط به كارآموزان محترم وكالت كانون وكلاي دادگستري زنجان كه دوره كارآموزي آنان به اتمام رسيده است.

به اطلاع كليه كارآموزان محترم كه تا تاريخ ۴/۹/۱۳۹۱ دوره كارآموزي ايشان خاتمه يافته است مي رساند .
برابر مصوبه مورخه ۴/۱۰/۹۱ كميسيون كارآموزي و اختبار،كارآموزان محترم حداكثر تا تاريخ ۲۰/۱۰/۹۱ نسبت به ارائه و تحويل تكاليف كارآموزي شامل:
كارنامه كارآموزي، گزارش ها، كار تحقيقي و گواهي طي دوره آموزش كامپيوتر به دفتر كانون (خانم عسگري) اقدام نمايند.
ضمناً برابر مصوبه مذكور، زمان آزمون اختبار كتبي روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخه دهم و يازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۱ و تاريخ آزمون اختبار شفاهي هفدهم و هجدهم اسفندماه سال جاري و محل برگزاري آزمون،سالن اجتماعات كانون وكلاي دادگستري زنجان خواهد بود.
بديهي است عدم رعايت موارد فوق مشمول ضمانت اجرايي مقرر در آئين نامه شرح وظايف كارآموزي خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه كميسيون كارآموزي و اختبار كانون وكلاي دادگستري زنجان، مبني بر تغيير زمان ارائه تكاليف كارآموزي و اختبار.

به اطلاع كليه كارآموزان محترم مي رساند:
حسب تصميم مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ كميسيون كارآموزي و اختبار كانون وكلاي دادگستري زنجان، و با لحاظ تقاضاي كارآموزان محترم مثبوت به شماره ۱۴۱۳ مورخ ۲/۱۱/۹۱ مقرر گرديد:
كارآموزان حداكثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به ارائه تكاليف خود به دفتر كانون اقدام نمايند.
ضمناً اختبار كتبي در روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ ۱۲/۲/۹۲ و ۱۳/۲/۹۲ در محل كانون برگزار خواهد شد. زمان اختبار شفاهي متعاقباً اعلام مي گردد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi